intTypePromotion=1

Thông tư liên tịch 06TT/LB của Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
76
lượt xem
5
download

Thông tư liên tịch 06TT/LB của Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 06TT/LB của Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn lập kế hoạch, cấp phát, quản lý và quyết toán kinh phí cho công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 06TT/LB của Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  1. v¨n  quèc    phßng  héi c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   së  l       LAWDATA T H « N G  T C ñ A  LIªN  é   µI C H Ý N H  ­  « N G  N G H I Ö P  V µ   T  N « N G  T H « N   è  06  B T N P S T T/L B  N G µ Y  22 T H¸ N G  1 N¨ M  1996 H íN G  D É N  L Ë P  K Õ  H O ¹ C H, C Ê P   P H¸T, Q U ¶ N  L ý  V µ  Q U Y Õ T  T O¸ N  KI N H  P H Ý  C H O  C « N G  T¸C P H ß N G   C H¸ Y, C H ÷ A  C H¸ Y  R õ N G . C¨n  NghÞ  cø  ®Þnh    sè:22/CP  ngµy  th¸ng 3  9    n¨m 1995  cña  ChÝnh  phñ  ban  hµnh  b¶n  quy  ®Þnh  phßng  vÒ  ch¸y,ch÷a    ch¸yrõng.   C¨n  ChØ   cø  thÞ    sè: 177/TTg  ngµy  th¸ng 3  20    n¨m  1995 cña Thñ  íng  t ChÝnh phñ  nh÷ng  vÒ  biÖn  ph¸p cÊp    b¸ch vÒ    phßng ch¸y,ch÷a    ch¸yrõng.   LiªnBé      TµichÝnh   ­N«ng  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓnn«ng  th«n híng dÉn      viÖc  lËp kÕ    ho¹ch,cÊp    quyÕt to¸nkinh phÝ    ph¸tvµ        cho  c«ng    t¸cphßng ch¸y,ch÷a    ch¸yrõng  sau:   nh  I/NH÷NG     QUY   ®ÞNH   CHUN G: 1. Ch¸y    rõng    lµ mét th¶m    ho¹ g©y thiÖth¹ilínvÒ          tµis¶n  tÝnh  vµ  m¹ng  cña nh©n  d©n.  Phßng  ch¸y,ch÷a    ch¸y rõng      lµ nhiÖm   quan  vô  träng  trong  c«ng    t¸cqu¶n    lý,b¶o  rõng.C¸c  vÖ    cÊp, c¸c ngµnh  mäi      vµ  c«ng d©n  ph¶icã    nghÜa  b¶o  rõng,chÊp  vô  vÖ    hµnh    qui®Þnh  phßng  vÒ  ch¸y,ch÷a    ch¸yrõng.   2. Uû    ban  nh©n  d©n    c¸c cÊp theo chøc n¨ng,nhiÖm       vô,quyÒn  cña  h¹n  m×nh  ph¶i chØ     ®¹o thùc hiÖn c«ng    t¸c phßng  ch¸y,ch÷a    ch¸y rõng trong  ph¹m    vi®Þa  ph¬ng  m×nh.    C¬ quan KiÓm  l©m    c¸c cÊp  tr¸chnhiÖm   cã    gióp  chÝnh  quyÒn c¸c  cÊp chØ  ®¹o thùc hiÖn c«ng    t¸c phßng  ch¸y,ch÷a    ch¸y  rõng. 3.C¬    quan  qu¶n    lýNhµ    nícthuéc c¸cngµnh  li       cã  ªnquan  tr¸chnhiÖm   cã    phèihîp víic¬        quan  KiÓm  l©m    c¸c cÊp trong c«ng      t¸cphßng  ch¸y,ch÷a    ch¸y  rõng. 4. Kinh    phÝ  b¶o  ®¶m   cho  c«ng    t¸cphßng ch¸y,ch÷a    ch¸y rõng  ng©n    do  s¸ch Nhµ      níccÊp  vèn  c¸cchñ  vµ  do    rõng ®Çu  . t II  / NH÷NG   QUY   ®ÞNH   THÓ Cô  1/ Néi dung        chicho c«ng    t¸cphßng ch¸y,ch÷a    ch¸y rõng:Kinh      phÝ b¶o  ®¶m  cho  c«ng    t¸cphßng ch¸y,ch÷a    ch¸y rõng    bao gåm     chiphÝ  êng  th xuyªn  cho    ho¹t®éng  nghiÖp    vô, trang bÞ    chuyªn dïng  chix©y    vµ    dùng  b¶n, cô  c¬    thÓ  lµ: ­ Chi    phÝ cho  c«ng    t¸ctuyªn truyÒn      gi¸odôc      quan  ®Ó c¸c c¬  Nhµ    níc, c¸c tæ    chøc        x∙ héi,c¸c ®oµn thÓ  quÇn  chóng  nh©n  vµ  d©n  hiÓu  tu©n  vµ  theo c¸cquy      ®Þnh  phßng  vÒ  ch¸y,ch÷a    ch¸yrõng.  
  2. 2 ­ Chi cho      viÖc x©y dùng  cÊp  b¸o  dù  ch¸y rõng,th«ng        tincÊp  ch¸y rõng,     c¸c quy tr×nh, quy    ph¹m phßng  ch¸y,ch÷a    ch¸y rõng, c¸c    ph¬ng  phßng  ¸n  ch÷a ch¸y rõng,qui vïng        s¶n xuÊt n¬ng    rÉy,x¸c ®Þnh        c¸c träng ®iÓm     ch¸y  rõng    trªn b¶n    trªn thùc  ®å vµ    ®Þa,    chi øng dông tiÕn  c«ng  bé  nghÖ   vÒ  phßng  ch¸y,ch÷a    ch¸yrõng..   . ­ Chi khen  ëng  th cho    chøc, c¸ nh©n  thµnh  c¸c tæ      cã  tÝch trong viÖc  phßng ch¸y,ch÷a    ch¸yrõng    theo chÕ  cña    ®é  Nhµ  níc. ­ Chi mua       s¾m  thiÕtbÞ    ph¬ng  tiÖn,chix©y      dùng  êng  ® ranh,kªnh  ­   m ¬ng c¶n    löa,chßicanh,hå  tr÷níc,x©y      dù      dùng    c¸c tr¹m  b¸o  dù  ch¸y rõng,vµ      m¹ng íidù  l   b¸o  ch¸y rõng    quèc gia  trung  tõ  ¬ng ®Õn   së..  c¬  .phôc  cho  vô  c«ng    t¸cphßng  ch¸y,ch÷a    ch¸yrõng.   ­Chi ®Ó       kh¾c phôc  hËu  qu¶  ch¸yrõng    (nÕu  cã) ­Chi båidìng cho          nh÷ng ngêitham      giach÷a ch¸yrõng    (nÕu    cã)møc    chi b»ng ngµy  c«ng    lao ®éng nghÒ rõng cao nhÊt ë    ®Þa ph¬ng.NÕu     quÇn     ¸o,t trang,ph¬ng    tiÖn dông  ch÷a    cô  ch¸y cña      c¸ nh©n  h  bÞ  háng    îcNhµ    th× ®   níc båith   êng.  2/ LËp  to¸nkinh phÝ    dù      cho  c«ng    t¸cphßng  ch¸y,ch÷a    ch¸y rõng.Trªn       c¬  chøc  së  n¨ng  nhiÖm   ® îcgiao,yªu cÇu  thÓ  vô        cô  cho c«ng    t¸cphßng  ch¸y,   ch÷a  ch¸y rõng  chÕ             vµ  ®é chi tiªutµichÝnh  hiÖn hµnh, c¸c d¬n  lËp      vÞ  dù  to¸nkinh phÝ      cho c«ng    t¸cphßng  ch¸y,ch÷a    ch¸yrõng  thÓ  sau:   cô  nh  a    trung  ­ ë  ¬ng: Hµng    n¨m  Côc  KiÓm  l©m    vµo  c¨n cø  nhu  cÇu  c«ng    t¸c qu¶n    lýb¶o  rõng  chÕ  tµichÝnh  vÖ  vµ  ®é    hiÖn hµnh  dù      lËp  to¸nchinghiÖp  vô phßng  ch¸y,ch÷a    ch¸y rõng    cïng víikÕ      ho¹ch    êng  chith xuyªn tr×nh Bé  ­     tr ëng  N«ng  Bé  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓn n«ng  th«n    xÐt duyÖt  tæng    vµ  hîp vµo kÕ  ho¹ch ng©n  s¸ch cña  N«ng  bé  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓn n«ng  th«ng    Tµi göi Bé    chÝnh  Bé    vµ  KÕ ho¹ch  §Çu   vµ  t tæng  tr×nh ChÝnh  hîp    phñ    ®Ó tr×nh Quèc    héiphª duyÖt.     b    ®Þa  ­ ë  ph¬ng:Hµng    n¨m    Chi côc KiÓm   l©m    vµo  c¨n cø  nhu  cÇu  cña  c«ng    t¸cqu¶n    lýb¶o  rõng  chÕ  chitiªutµichÝnh  vÖ  vµ  ®é        hiÖn hµnh  kÕ  lËp  ho¹ch chinghiÖp  phßng      vô  ch¸y,ch÷a    ch¸y rõng        ®èi víidiÖn  tÝch rõng  c¬  do  quan KiÓm   l©m gióp  chÝnh  quyÒn    c¸c cÊp  qu¶n    lýcïng    ho¹ch    ­ víikÕ  chith êng xuyªn göiSë        TµichÝnh      Së    vËt gi¸vµ  KÕ ho¹ch vµ    §Çu   ttØnh,thµnh    phè  tæng  vµo    hîp  kÕ ho¹ch  ng©n  s¸ch cña  ®Þa  ph¬ng  tr×nh    Uû ban nh©n  d©n  tØnh, thµnh    phè  phª duyÖt,göicho  Tµi chÝnh  Bé        Bé    vµ  KÕ ho¹ch  §Çu    vµ  t xem     xÐt,tæng   hîp tr×nh ChÝnh    phñ    ®Ó tr×nh Quèc      héiphª  duyÖt,®ång      göi vÒ  N«ng  Bé  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓnn«ng  th«n theo dâi.     c       ­§èivíichñ  rõng: +      §èi víidiÖn  tÝch  rõng trång tËp trung Nhµ     giao  níc ®∙  cho c¸c tæ  chøc, hé      gia ®×nh,    c¸ nh©n  th× hµng n¨m  chñ rõng ph¶i lËp      kÕ ho¹ch kinh  phÝ theo ph¬ng    ¸n phßng  ch¸y,ch÷a    ch¸yrõng    tr×nh cÊp  thÈm    cã  quyÒn    phª duyÖt      ®Ó chi cho  c«ng    t¸cphßng  ch¸y,ch÷a    ch¸y rõng    thuéc ph¹m    vi chñ  rõng  qu¶n    lýkinhdoanh.   +      §èi víidiÖn tÝch rõng ph©n    t¸n cña nhiÒu chñ rõng,c¬    quan  KiÓm   l©m ®Þa  ph¬ng  x©y dùng  ph¬ng    ¸n phßng  ch¸y,ch÷a    ch¸y rõng  kÕ    vµ  ho¹ch   kinh phÝ    hµng  n¨m tr×nh cÊp  thÈm    cã  quyÒn    xÐt duyÖt lµm  së  c¬  ph©n   bæ kinh phÝ    ®ãng  gãp cho    c¸c chñ rõng    ®Ó thùc thiph¬ng        ¸n phßng  ch¸y,ch÷a    ch¸yrõng.  
  3. 3 3   ­CÊp    ph¸tkinh phÝ    phßng  ch¸y,ch÷a    ch¸yrõng.   C¨n  vµo  ho¹ch kinh phÝ  cø  kÕ      cho c«ng    t¸cphßng  ch¸y,ch÷a    ch¸y rõng    ®∙  îc duyÖt,dù  ®     to¸n kinh phÝ      cña  quan  c¬  kiÓm  l©m    c¸c cÊp, c¬    quan    tµi chÝnh    c¸c cÊp  tr¸chnhiÖm   cã    xem   xÐt  cÊp  vµ  ph¸tkinh phÝ      kÞp    thêitheo  ®óng tiÕn ®é    c«ng  viÖc,cô    thÓ  lµ: ­  Tµi chÝnh  Bé    cÊp ph¸ttrùc tiÕp      qua  N«ng  Bé  nghiÖp  Ph¸t tr   vµ    iÓn n«ng th«n kinh phÝ    cho c«ng    t¸cphßng  ch¸y,ch÷a    ch¸y rõng  Côc    do  KiÓm   l©m  chøc  tæ  thùc hiÖn    b»ng nguån ng©n  s¸ch trung¬ng.     ­ Së      Tµi chÝnh   ­ VËt      gi¸c¸c tØnh,thµnh    phè cÊp  kinh phÝ    cho  c«ng    t¸c phßng  ch¸y,ch÷a    ch¸y rõng  Chi    do  côc  kiÓm   l©m    c¸c tØnh, thµnh    phè  thùc   hiÖn    c¸c ph¬ng    ¸n phßng  ch¸y,ch÷a    ch¸y rõng ®èi víidiÖn          tÝch rõng  lùc do    l KiÓm   îng  l©m  qu¶n    lýb»ng  nguån  ng©n  s¸ch ®Þa  ph¬ng  cÊp  vµ  kinh phÝ    ®Ó  kh¾c  phôc hËu  qu¶ ch¸y rõng    (nÕu   cã) b»ng  quü  phßng  dù  ng©n  s¸ch  ®Þa  ph¬ng. Trêng      hîp ch¸y rõng  diÖn    ë  réng  g©y  thiÖth¹ilínvÒ        tÝnh  m¹ng  vµ    tµis¶n cña nh©n  d©n  th×  N«ng  Bé  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓn n«ng  th«n,Uû    ban nh©n  d©n tØnh  c¸o ChÝnh  b¸o    phñ  xem     trî   xÐt hç    ng©n  tõ s¸ch Trung    ­ ¬ng. ­ Riªng ®èi víikinh phÝ              ®Ó lµm  êng  ® ranh c¶n    löa,chßicanh,kªnh  ­     m ¬ng c¶n    dù      löa,hå  tr÷níc,x©y  dùng    c¸c tr¹m  b¸o  dù  ch¸y rõng  m¹ng íi   vµ  l dù  b¸o ch¸y rõng    quèc      gia tõ trung ¬ng ®Õn   së, mua   c¬    s¾m     c¸c thiÕtbÞ    m¸y  mãc..phôc  cho    vô  c«ng    t¸cphßng  ch¸y,ch÷a    ch¸yrõng    b»ng nguån  vèn  ®Çu   t XDCB  th× thùc hiÖn theo quy ®Þnh  t¹ NghÞ  ®Þnh  sè 177/CP ngµy  i 20/10/1994 cña    ChÝnh  phñ  ban hµnh  ®iÒu  qu¶n    lÖ  lý®Çu    x©y  tvµ  dùng    c¸c th«ng   thíng dÉn    hiÖn hµnh. 4/ KiÓm       tragi¸m    s¸tviÖc  dông  sö  kinh phÝ    phßng ch¸y,ch÷a    ch¸y rõng.     C¬ quan  kiÓm  l©m    c¸ccÊp phèihîp víi quan          c¬  tµichÝnh  cïng cÊp    tiÕn hµnh    kiÓm     tra viÖc  dông  sö  kinh phÝ  phßng  ch¸y,ch÷a    ch¸y rõng    b¶o  ®¶m   sö  dông  kinh phÝ  ®óng  môc  ®Ých,  hiÖu  cã  qu¶  tiÕtkiÖm   vµ    ®óng  chÕ   ®é.  Nh÷ng  êng      tr hîp chikh«ng  ®óng môc  ®Ých, chisaichÝnh        s¸ch chÕ  ph¶i   ®é    thu    håi cho  c«ng  quü. Ngêi nµo  lÖnh        ra  chi sai ngêi ®ã     ph¶i chÞu    tr¸ch   nhiÖm    båihoµn. 5/QuyÕt      to¸nkinh phÝ    CuèiquÝ, n¨m      Côc KiÓm  l©m   N«ng  (Bé  nghiÖp  vµ Ph¸ttr     iÓnn«ng  th«n)vµ      Chi côc KiÓm  l©m    c¸ctØnh,thµnh    phè    trùcthuéc   trung ¬ng    ph¶iquyÕt to¸nkinh phÝ  sö          ®∙  dông  cho  c«ng    t¸cphßng  ch¸y,ch÷a    ch¸y rõng    cïng víikinh phÝ  êng        th xuyªn göic¬      quan    tµichÝnh  cïng cÊp    theo  ®óng  mÉu  biÓu  thêih¹n  vµ    quy ®Þnh.    C¬ quan    tµichÝnh    c¸c cÊp  tr¸ch cã    nhiÖm    xÐt duyÖt quyÕt to¸ntheo quy          ®Þnh  hiÖn hµnh. II   I§IÒU  . KHO¶N   THI  HµNH Th«ng   tnµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh    tõ ngµy    ký.Trong    qu¸ tr×nh thùc hiÖn      nÕu  g×  cã  víng  ¾c     m ®Ò nghÞ    c¸c ®¬n  b¸o  vÒ    ®Ó   vÞ  c¸o  Liªn bé  xem  xÐt  bæ   sung cho      phïhîp.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2