intTypePromotion=1

Thông tư liên tịch 120/2000/TTLT-BTC-BCN-TCHQ của Bộ Tài chính, Bộ Công nghiệp và Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
70
lượt xem
2
download

Thông tư liên tịch 120/2000/TTLT-BTC-BCN-TCHQ của Bộ Tài chính, Bộ Công nghiệp và Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 120/2000/TTLT-BTC-BCN-TCHQ của Bộ Tài chính, Bộ Công nghiệp và Tổng cục Hải quan về việc bổ sung, sửa đổi chính sách thuế theo tỷ nội địa hoá đối với sản phẩm, phụ tùng thuộc ngành cơ khí-điện-điện tử hướng dẫn tại TTLT số 176/1998/TTLT-BTC-BCN-TCHQ ngày 25/12/1998 của Liên bộ Tài chính-Công nghiệp-Tổng cục Hải quan

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 120/2000/TTLT-BTC-BCN-TCHQ của Bộ Tài chính, Bộ Công nghiệp và Tổng cục Hải quan

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t Liªn tÞch Bé Tµi chÝnh - C«ng nghiÖp - Tæng côc H¶i quan Sè 120/2000/TTLT- BTC-BCN-TCHQ ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2000 VÒ viÖc bæ sung, söa ®æi chÝnh s¸ch thuÕ theo tû lÖ néi ®Þa ho¸ ®èi víi c¸c s¶n phÈm, phô tïng thuéc ngµnh c¬ khÝ - ®iÖn - ®iÖn tö híng dÉn t¹i Th«ng t liªn tÞch sè 176/1998/TTLT- BTC-BCN-TCHQ ngµy 25/12/1998 cña liªn Bé Tµi chÝnh - C«ng nghiÖp - Tæng côc H¶i quan C¨n cø ý kiÕn cña Thñ tíng ChÝnh phñ t¹i c¸c C«ng v¨n sè 4830/KTTH ngµy 24/09/1997, sè 1440/CP-KTTH ngµy 07/11/1998 cña ChÝnh phñ, sè 2687/VPCP-KTTH ngµy 15/07/1998 vµ sè 3300/VPCP-KTTH ngµy 09/08/2000 cña V¨n phßng ChÝnh phñ vÒ chÝnh s¸ch thuÕ theo tû lÖ néi ®Þa ho¸ s¶n phÈm. §Ó thóc ®Èy viÖc s¶n xuÊt, chÕ t¹o c¸c linh kiÖn, phô tïng vµ s¶n phÈm trong níc thay thÕ hµng nhËp khÈu vµ gi¶i quyÕt c¸c víng m¾c ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®ång thêi t¨ng cêng c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý, kiÓm tra chèng thÊt thu cho ng©n s¸ch Nhµ níc, liªn Bé Tµi chÝnh - C«ng nghiÖp - Tæng côc H¶i quan thèng nhÊt híng dÉn bæ sung, söa ®æi viÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch thuÕ theo tû lÖ néi ®Þa ho¸ ®èi víi c¸c s¶n phÈm, phô tïng thuéc c¸c ngµnh c¬ khÝ - ®iÖn - ®iÖn tö t¹i Th«ng t liªn tÞch sè 176/1998/TTLT- BTC-BCN-TCHQ ngµy 25/12/1998 cña Bé Tµi chÝnh - C«ng nghiÖp - Tæng côc H¶i quan, nh sau: I- Thay thÕ ®iÓm 3 (c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó ®îc ¸p dông thuÕ nhËp khÈu theo tû lÖ néi ®Þa ho¸) b»ng ®iÓm 3 míi, nh sau: 3- C¸c ®iÒu kiÖn ®Ó ®îc ¸p dông thuÕ nhËp khÈu theo tû lÖ néi ®Þa ho¸: §Ó ®îc ¸p dông thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu theo tû lÖ néi ®Þa ho¸, c¸c doanh nghiÖp ph¶i cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn sau: 3.1 - §ñ ®iÒu kiÖn kü thuËt, n¨ng lùc c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm theo híng dÉn cña Bé C«ng nghiÖp: 3.2- B¶n ®¨ng ký thùc hiÖn néi ®Þa ho¸ s¶n xuÊt s¶n phÈm, phô tïng - cã x¸c nhËn cña Bé C«ng nghiÖp. 3.3- Cã v¨n b¶n ®¶m b¶o tÝnh hîp ph¸p vÒ së h÷u c«ng nghiÖp cña c¬ quan cã thÈm quyÒn ®èi víi s¶n phÈm ®¨ng ký thùc hiÖn chÝnh s¸ch thuÕ theo tû lÖ néi ®Þa ho¸. 3.4- Trùc tiÕp nhËp khÈu chi tiÕt, côm chi tiÕt, bé phËn, phô tïng, nguyªn vËt liÖu ®Ó s¶n xuÊt. 3.5- Thùc hiÖn thanh to¸n 100% gi¸ trÞ c¸c l« hµng nhËp khÈu qua Ng©n hµng. 3.6- Thùc hiÖn nép thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÈu trõ. II- Thay thÕ ®iÓm 4 (tû lÖ néi ®Þa ho¸) b»ng ®iÓm 4 míi, nh sau: 4- Tû lÖ néi ®Þa ho¸:
  2. 2 4.1: Tû lÖ néi ®Þa ho¸ ®îc x¸c ®Þnh b»ng c«ng thøc sau: Z-I I N = X 100% = (1 - ) X 100% Z Z Trong ®ã: - N (%): Tû lÖ néi ®Þa ho¸ cña mét lo¹i s¶n phÈm hoÆc phô tïng. - Z: Gi¸ nhËp khÈu hoÆc gi¸ b¸n cña s¶n phÈm; Phô tïng nguyªn chiÕc mµ doanh nghiÖp s¶n xuÊt, l¾p r¸p. + Gi¸ nhËp khÈu: Lµ gi¸ mua t¹i cöa khÈu nhËp - ViÖt Nam (gi¸ CIF). Gi¸ nhËp khÈu ®îc x¸c ®Þnh theo ho¸ ®¬n vµ c¸c chøng tõ nhËp khÈu cã liªn quan. Trêng hîp, s¶n phÈm hoÆc phô tïng cha ®îc nhËp khÈu díi d¹ng nguyªn chiÕc, th× c¸c doanh nghiÖp c¨n cø gi¸ nhËp khÈu (CIF) cña s¶n phÈm, phô tïng cïng lo¹i t¹i thÞ trêng khu vùc ®Ó kª khai - Gi¸ nhËp khÈu ®îc ¸p dông ®Ó x¸c ®Þnh tû lÖ néi ®Þa ho¸ trong n¨m Tµi chÝnh ®Çu tiªn ®¨ng ký thùc hiÖn néi ®Þa ho¸. * (N¨m Tµi chÝnh lµ n¨m d¬ng lÞch b¾t ®Çu tõ ngµy 01/01 vµ kÕt thóc ngµy 31/12 hµng n¨m hoÆc n¨m 12 th¸ng kh¸c víi n¨m d¬ng lÞch mµ Bé Tµi chÝnh cho phÐp doanh nghiÖp ®îc ¸p dông). + Gi¸ b¸n s¶n phÈm: lµ gi¸ b¸n b×nh qu©n gia quyÒn, kh«ng bao gåm thuÕ GTGT vµ c¸c kho¶n chi khuyÕn m¹i, thëng mua hµng, hoa hång ®¹i lý. Gi¸ b¸n s¶n phÈm ®îc x¸c ®Þnh c¨n cø vµo sæ s¸ch kÕ to¸n cña doanh nghiÖp, ho¸ ®¬n b¸n hµng (ho¸ ®¬n theo quy ®Þnh cña Bé Tµi chÝnh). - I: Gi¸ trÞ nhËp khÈu (CIF) cña b¸n thµnh phÈm, chi tiÕt, côm chi tiÕt, bé phËn do doanh nghiÖp trùc tiÕp nhËp khÈu. 4.2: X¸c ®Þnh tû lÖ néi ®Þa ho¸ cho n¨m tiÕp theo: Khi kÕt thóc n¨m Tµi chÝnh, doanh nghiÖp ph¶i x¸c ®Þnh l¹i tû lÖ néi ®Þa ho¸ thùc tÕ ®¹t ®îc, ®Ó lµm c¨n cø x¸c ®Þnh thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu theo tû lÖ néi ®Þa ho¸ cña s¶n phÈm, phô tïng cho n¨m tµi chÝnh tiÕp theo. Tû lÖ néi ®Þa ho¸ cña s¶n phÈm, phô tïng cho n¨m tµi chÝnh tiÕp theo ®îc x¸c ®Þnh theo tû lÖ néi ®Þa ho¸ thùc tÕ cña n¨m tríc liÒn kÒ. Trong ®ã chØ tiªu (Z) lµ: gi¸ b¸n s¶n phÈm, theo híng dÉn t¹i ®iÓm 4.1; ChØ tiªu (I) lµ gi¸ CIF nhËp khÈu thùc tÕ. Sau s¸u m¬i ngµy (60 ngµy) kÓ tõ ngµy kÕt thóc n¨m Tµi chÝnh, doanh nghiÖp ph¶i nép b¸o c¸o quyÕt to¸n vÒ t×nh h×nh thùc hiÖn néi ®Þa ho¸ cho Bé C«ng nghiÖp, C¬ quan H¶i quan - N¬i lµm thñ tôc nhËp khÈu, c¬ quan ThuÕ n¬i doanh nghiÖp ®¨ng ký nép thuÕ: Trong b¸o c¸o quyÕt to¸n (cã x¸c nhËn cña c¬ quan kiÓm to¸n) ph¶i x¸c ®Þnh cô thÓ tû lÖ néi ®Þa ho¸ thùc tÕ cña s¶n phÈm, phô tïng ®¨ng ký thùc hiÖn néi ®Þa ho¸. Gi¸m ®èc doanh nghiÖp tù chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ tÝnh trung thùc, chÝnh x¸c cña c¸c sè liÖu tong b¸o c¸o quyÕt to¸n. C¬ quan H¶i quan n¬i doanh nghiÖp lµm thñ tôc nhËp khÈu, c¨n cø tû lÖ néi ®Þa ho¸ thùc tÕ ®¹t ®îc t¹i b¸o c¸o quyÕt to¸n, thùc hiÖn tÝnh vµ thu thuÕ nhËp khÈu t¬ng øng theo tû lÖ néi ®Þa ho¸ thùc tÕ. Møc thuÕ nhËp
  3. 3 khÈu nµy ®îc ¸p dông b¾t ®Çu tõ n¨m Tµi chÝnh tiÕp theo. Trêng hîp, trong s¸u m¬i ngµy (60 ngµy) kÓ tõ khi kÕt thóc n¨m Tµi chÝnh, c¬ quan H¶i quan ®· thu thuÕ nhËp khÈu kh¸c víi møc thuÕ doanh nghiÖp ®îc hëng th× thùc hiÖn tÝnh vµ thu thuÕ nhËp khÈu cña doanh nghiÖp theo ®óng møc thuÕ nhËp khÈu t¬ng øng víi møc néi ®Þa ho¸ thùc tÕ ®¹t ®îc trong b¸o c¸o quyÕt to¸n. §èi víi c¸c chñng lo¹i (model) s¶n phÈm, phô tïng mµ doanh nghiÖp ®¨ng ký thùc hiÖn néi ®Þa ho¸, nhng chØ thùc hiÖn s¶n xuÊt, l¾p r¸p trong thêi h¹n mét n¨m (kh«ng thùc hiÖn néi ®Þa ho¸ trong n¨m tiÕp theo), khi kÕt thóc s¶n xuÊt, l¾p r¸p c¸c s¶n phÈm, phô tïng nµy (chËm nhÊt lµ 30 ngµy) c¸c doanh nghiÖp ph¶i thùc hiÖn b¸o c¸o quyÕt to¸n theo ®óng híng dÉn vµ nép thuÕ nhËp khÈu theo tû lÖ néi ®Þa ho¸ thùc tÕ ®¹t ®îc. Trêng hîp nÕu tû lÖ néi ®Þa kh¸ thùc tÕ cao h¬n tû lÖ néi ®Þa ho¸ ®· ®¨ng ký, doanh nghiÖp sÏ ®îc hoµn l¹i sè thuÕ nhËp khÈu ®· nép; NÕu tû lÖ néi ®Þa ho¸ ®îc x¸c ®Þnh l¹i thÊp h¬n tû lÖ néi ®Þa ho¸ mµ doanh nghiÖp ®· ®¨ng kiÓm víi Bé C«ng nghiÖp, th× doanh nghiÖp sÏ ph¶i thùc hiÖn nép thuÕ bæ sung theo ®óng møc thuÕ t¬ng øng víi tû lÖ néi ®Þa ho¸ thùc tÕ. 4.3- §èi víi trêng hîp c¸c doanh nghiÖp nhËp khÈu linh kiÖn, phô tïng chØ ®¬n thuÇn l¾p r¸p, kh«ng s¶n xuÊt còng nh kh«ng sö dông linh kiÖn, phô tïng do trong níc s¶n xuÊt, hoÆc cã sö dông c¸c s¶n phÈm, linh kiÖn bé phËn s¶n xuÊt trong níc nhng chØ lµ c¸c s¶n phÈm, bé phËn phô (bao b×, tµi liÖu qu¶ng c¸o, s¸ch híng dÉn sö dông), th× chØ ®îc ¸p dông møc thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu theo tû lÖ néi ®Þa ho¸ ë møc cã tû lÖ néi ®Þa ho¸ thÊp nhÊt. III- Thay thÕ ®iÓm 6 (ChØ sè u tiªn) b»ng ®iÓm 6 míi, nh sau: 6- ChØ sè khuyÕn khÝch: Trong trêng hîp c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt, l¾p r¸p c¸c s¶n phÈm, phô tïng cÇn khuyÕn khÝch th× thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu theo tû lÖ néi ®Þa ho¸ ®îc tÝnh gi¶m nh sau: Tk = Ts x (1 - k) trong ®ã: - Tk: ThuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu khuyÕn khÝch - Ts: ThuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu theo tû lÖ néi ®Þa ho¸ thùc tÕ ®¹t ®îc - k: HÖ sè khuyÕn khÝch (k ≤ 0,5 - møc gi¶m thuÕ kh«ng vît qu¸ 50% so víi møc thuÕ ph¶i nép). HÖ sè khuyÕn khÝch ®îc ¸p dông thèng nhÊt cho tõng lo¹i s¶n phÈm, phô tïng n»m trong danh môc s¶n phÈm, phô tïng cÇn khuyÕn khÝch ®Çu t. Thêi gian ¸p dông hÖ sè khuyÕn khÝch tèi ®a kh«ng qu¸ 5 n¨m vµ theo nguyªn t¾c gi¶m dÇn theo tõng n¨m. Doanh môc s¶n phÈm, phô tïng cÇn khuyÕn khÝch ®Çu t; Thêi gian ¸p dông hÖ sè khuyÕn khÝch; HÖ sè khuyÕn khÝch cho s¶n phÈm, phô tïng do Bé C«ng nghiÖp c«ng bè sau khi ®· cã ý kiÕn thèng nhÊt cña Bé Tµi chÝnh vµ Bé Khoa häc, C«ng nghÖ vµ M«i trêng. IV- Thay thÕ ®iÓm 7 (Tæ chøc thùc hiÖn) b»ng ®iÓm 7 míi, nh sau:
  4. 4 7- Tæ chøc thùc hiÖn: 7.1- §¨ng ký hå s¬. C¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt, l¾p r¸p s¶n phÈm, phô tïng ph¶i nép cho c¬ quan H¶i quan (n¬i lµm thñ tôc nhËp khÈu) hå s¬ ®¨ng ký ®Ó ®îc ¸p dông thuÕ nhËp khÈu theo tû lÖ néi ®Þa ho¸ trong n¨m, bao gåm: 7.1.1- B¶n x¸c nhËn cña Bé C«ng nghiÖp vÒ ®iÒu kiÖn kü thuËt, n¨ng lc c«ng nghÖ s¶n xuÊt vµ tû lÖ néi ®Þa ho¸ cña s¶n phÈm phô tïng cña doanh nghiÖp (®èi víi c¸c s¶n phÈm, phô tïng ®¨ng ký thùc hiÖn néi ®Þa ho¸ trong n¨m ®Çu tiªn). 7.1.2. Danh môc vµ ®Þnh møc vÒ sè lîng c¸c b¸n thµnh phÈm, chi tiÕt, côm chi tiÕt, bé phËn cÊu thµnh nªn mét s¶n phÈm hoÆc phô tïng. Trong ®ã ph©n ra danh môc c¸c b¸n thµnh phÈm, chi tiÕt, côm chi tiÕt, bé phËn nhËp khÈu cïng víi gi¸ nhËp khÈu (CIF) vµ danh môc c¸c b¸n thµnh phÈm, chi tiÕt, côm chi tiÕt, bé phËn s¶n xuÊt trong níc (®èi víi c¸c chi tiÕt, côm chi tiÕt, bé phËn, phô tïng do ®¬n vÞ tù s¶n xuÊt hoÆc mua cña c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt, l¾p r¸p trong níc th× ph¶i ghi râ: ®¬n vÞ tù s¶n xuÊt hoÆc tªn ®¬n vÞ cung cÊp). NÕu doanh nghiÖp nµo ®¨ng ký thùc hiÖn thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu nguyªn liÖu theo tû lÖ néi ®Þa ho¸, th× ph¶i cung cÊp danh môc vµ ®Þnh møc vÒ sè lîng c¸c nguyªn vËt liÖu nhËp khÈu ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm, phô tïng ®ã. 7.1.3- B¶n ®¨ng ký ¸p dông tÝnh thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ - cã ý kiÕn chÊp nhËn cña c¬ quan thuÕ n¬i doanh nghiÖp ®¨ng ký nép thuÕ. 7.1.4- Hå s¬ ®¨ng ký chØ thùc hiÖn cung cÊp mét lÇn víi c¬ quan H¶i quan. C¨n cø tû lÖ néi ®Þa ho¸ x¸c ®Þnh cña Bé c«ng nghiÖp, c¬ quan H¶i quan x¸c ®Þnh tÝnh, thu møc thuÕ nhËp khÈu theo tû lÖ néi ®Þa ho¸ vµ thùc hiÖn trong vßng 01 n¨m (tÝnh theo n¨m tµi chÝnh) kÓ c¶ trêng hîp doanh nghiÖp thay thÕ nguån cung cÊp ®· ®¨ng ký. Trêng hîp c¬ quan H¶i quan ph¸t hiÖn doanh nghiÖp nhËp khÈu nhng kh«ng ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn híng dÉn t¹i ®iÓm 3 Môc I cña Th«ng t nµy th× tiÕn hµnh lËp Biªn b¶n vµ kh«ng ¸p dông thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu theo tû lÖ néi ®Þa ho¸. 7.2- Theo dâi vµ quyÕt to¸n hµng nhËp khÈu: 7.2.1- Theo dâi hµng nhËp khÈu: khi nhËp khÈu doanh nghiÖp cã tr¸ch nhiÖm kª khai ®Çy ®ñ sè lîng tõng lo¹i nguyªn vËt liÖu, b¸n thµnh phÈm, chi tiÕt, côm chi tiÕt, bé phËn vµ gi¸ nhËp khÈu cña chóng, ®ång thêi më sæ theo dâi hµng nhËp khÈu theo quy ®Þnh cña c¬ quan H¶i quan, Tæng côc H¶i quan híng dÉn H¶i quan ®Þa ph¬ng theo dâi hµng nhËp khÈu ®¶m b¶o thuËn lîi cho c¸c doanh nghiÖp, tr¸nh lîi dông, trèn thuÕ nhËp khÈu. 7.2.2- QuyÕt to¸n hµng nhËp khÈu: ChËm nhÊt lµ 60 ngµy, kÓ tõ ngµy kÕt thóc n¨m Tµi chÝnh, c¸c doanh nghiÖp ph¶i tæng hîp b¸o c¸o quyÕt to¸n vÒ t×nh h×nh nhËp khÈu, s¶n xuÊt, l¾p r¸p cña n¨m tríc. Cô thÓ: - B¶ng tÝnh to¸n tû lÖ néi ®Þa ho¸ thùc tÕ ®¹t ®îc trong n¨m, ®îc x¸c ®Þnh theo híng dÉn t¹i môc II Th«ng t nµy.
  5. 5 - Sè lîng b¸n thµnh phÈm, chØ tiÕt, côm chi tiÕt, bé phËn, phô tïng nhËp khÈu; Sè lîng chi tiÕt, côm chi tiÕt, bé phËn, phô tïng do trong níc s¶n xuÊt; sè lîng ®· sö dông vµp s¶n xuÊt, l¾p r¸p; sè lîng s¶n phÈm, phô tïng s¶n xuÊt ra; sè chuyÓn sang n¨m sau; sè ®· nhîng b¸n hoÆc kh«ng sö dông vµo môc ®Ých s¶n xuÊt l¾p r¸p s¶n phÈm, phô tïng. - GiÊy phÐp s¶n xuÊt, kinh doanh phï hîp víi ®¨ng ký ngµnh nghÒ s¶n xuÊt, kinh doanh (b¶n poto) cña c¸c doanh nghiÖp b¸n chi tiÕt, côm chi tiÕt, bé phËn, phô tïng do trong níc s¶n xuÊt cho c¸c doanh nghiÖp ®¨ng ký thùc hiÖn néi ®Þa ho¸ s¶n phÈm, phô tïng. C¸c sè liÖu trong b¸o c¸o quyÕt to¸n, ph¶i cã x¸c nhËn cña c¬ quan kiÓm to¸n ®éc lËp. Trªn c¬ së b¸o c¸o quyÕt to¸n cña doanh nghiÖp, c¬ quan H¶i quan n¬i doanh nghiÖp ®¨ng ký ¸p dông thuÕ nhËp khÈu theo tû lÖ néi ®Þa ho¸, thùc hiÖn tÝnh, thu thuÕ nhËp khÈu theo tû lÖ néi ®Þa ho¸ cho s¶n phÈm, phô tïng cña doanh nghiÖp theo tû lÖ néi ®Þa ho¸ thùc tÕ ®¹t ®îc theo ®óng quy ®Þnh cña Th«ng t nµy. Trêng hîp cã nghi vÊn c¬ quan ThuÕ ®Þa ph¬ng chñ tr× phèi hîp cïng c¬ quan H¶i quan ®Þa ph¬ng tiÕn hµnh kiÓm tra viÖc nhËp khÈu, s¶n xuÊt, nguån mua trong níc,... x¸c ®Þnh tû lÖ néi ®Þa ho¸ thùc tÕ cña doanh nghiÖp vµ b¸o c¸o kÕt qu¶ (biªn b¶n) kiÓm tra vÒ Bé Tµi chÝnh, Bé C«ng nghiÖp vµ Tæng côc H¶i quan. C¬ quan H¶i quan thùc hiÖn tÝnh l¹i ThuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu t¬ng øng víi tû lÖ néi ®Þa ho¸ x¸c ®Þnh t¹i biªn b¶n kiÓm tra. Trêng hîp doanh nghiÖp cã hµnh vi giam lËn, trèn thuÕ, sÏ bÞ xö ph¹t theo LuËt ®Þnh. V- Nh÷ng quy ®Þnh kh¸c: Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh tõ ngµy 01/01/2001. C¸c ®iÓm quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 176/1998/TTLT-BTC-BCN-TCHQ ngµy 25/12/1998 cña Liªn Bé Tµi chÝnh - C«ng nghiÖp - Tæng côc H¶i quan nÕu kh«ng tr¸i víi quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy vÉn cßn hiÖu lùc thi hµnh. Trêng hîp c¸c doanh nghiÖp ®· ®¨ng ký thùc hiÖn néi ®Þa ho¸ s¶n xuÊt s¶n phÈm, phô tïng ®· ®îc Bé C«ng nghiÖp ghi nhËn tríc thêi ®iÓm ngµy 01/01/2001, nÕu kh«ng cã nhu cÇu ®¨ng ký l¹i vÉn ®îc tiÕp tôc thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. Doanh nghiÖp kh«ng ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn híng dÉn t¹i ®iÓm 3 Môc I cña Th«ng t nµy th× chØ ®îc ¸p dông thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu t¬ng øng theo tû lÖ néi ®Þa ho¸ ®· ®îc Bé C«ng nghiÖp ghi nhËn tríc thêi ®iÓm ngµy 01/01/2000, nhng tèi ®a kh«ng qu¸ ngµy 01/03/2001. §èi víi c¸c trêng hîp nµy, trªn c¬ së b¸o c¸o cña doanh nghiÖp, c¬ quan H¶i quan tiÕn hµnh quyÕt to¸n cho doanh nghiÖp, nÕu ph¸t hiÖn doanh nghiÖp kh«ng chÊp hµnh ®óng quy ®Þnh, ph¶i xö lý truy thu thuÕ nhËp khÈu theo ®óng thuÕ suÊt quy ®Þnh t¹i BiÓu thuÕ nhËp khÈu vµ c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh, ®ång thêi tËp hîp, ph¶n ¸nh nh÷ng ®iÓm cha hîp lý vÒ Tæng côc H¶i quan, ®Ó Tæng côc H¶i quan cïng Bé Tµi chÝnh, Bé C«ng nghiÖp xem xÐt, gi¶i quyÕt. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã víng m¾c, ®Ò nghÞ c¸c tæ chøc, c¸ nh©n ph¶n ¸nh kÞp thêi ®Ó Liªn Bé xö lý phï hîp.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2