intTypePromotion=1
ADSENSE

Thông tư liên tịch 139/1998/TTLT-BTC-BKHCNMT của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

112
lượt xem
10
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 139/1998/TTLT-BTC-BKHCNMT của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc của hướng dẫn chế độ thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định, lệ phí đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 139/1998/TTLT-BTC-BKHCNMT của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA th«ng t liªn tÞch bé tµi chÝnh - bé Khoa häc, c«ng nghÖ vµ m«i trêng Sè 139/1998/TTLT-BTC-BKHCNMT ngµy 23 th¸ng 10 n¨m 1998 Híng dÉn chÕ ®é thu, qu¶n lý vµ sö dông phÝ thÈm ®Þnh, lÖ phÝ ®¨ng ký hîp ®ång chuyÓn giao c«ng nghÖ - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 45/1998/N§-CP ngµy 01-7-1998 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vÒ chuyÓn giao c«ng nghÖ; - C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 276-CT ngµy 28-7-1992 Chñ tÞch Héi®ång Bé trëng (nay lµ Thñ tíng ChÝnh phñ) vÒ viÖc thèng nhÊt qu¶n lý c¸c lo¹i phÝ vµ lÖ phÝ; Liªn Bé Tµi chÝnh - Khoa häc, C«ng nghÖ vµ M«i trêng híng dÉn chÕ ®é thu, qu¶n lý vµ sö dông phÝ thÈm ®Þnh, lÖ phÝ ®¨ng ký hîp ®ång chuyÓn giao c«ng nghÖ do c¬ quan ®îc ph©n cÊp phª duyÖt nh sau: I- ®èi tîng nép phÝ TÊt c¶ c¸c tæ chøc, c¸ nh©n xin phª duyÖt, ®¨ng ký Hîp ®ång chuyÓn giao c«ng nghÖ (H§ CGCN) theo quy ®Þnh cña NghÞ ®Þnh 45/1998/N§-CP ngµy 01 th¸ng 7 n¨m 1998 cña ChÝnh phñ ph¶i nép phÝ thÈm ®Þnh, lÖ phÝ ®¨ng ký H§ CGCN (díi ®©y gäi t¾t lµ phÝ, lÖ phÝ). II- møc phÝ - PhÝ thÈm ®Þnh H§ CGCN ®îc tÝnh theo tØ lÖ 0,1% (mét phÇn ngh×n) tæng gi¸ trÞ Hîp ®ång nhng tèi ®a kh«ng qu¸ 20 triÖu ®ång vµ tèi thiÓu kh«ng díi 2 triÖu ®ång. - §èi víi H§ CGCN xin bæ sung, söa ®æi th× phÝ thÈm ®Þnh ph¶i nép b»ng 0,1% (mét phÇn ngh×n) tæng gi¸ trÞ Hîp ®ång söa ®æi, nhng tèi ®a kh«ng qu¸ 10 triÖu ®ång vµ tèi thiÓu kh«ng díi 1 triÖu ®ång. - §èi víi H§ CGCN kh«ng ph¶i phª duyÖt, nhng ph¶i ®¨ng ký t¹i Bé Khoa häc, C«ng nghÖ vµ M«i trêng th× møc lÖ phÝ lµ 200.000 ®ång cho mçi hîp ®ång. - PhÝ thÈm ®Þnh, lÖ phÝ ®¨ng ký H§ CGCN thu b»ng tiÒn ®ång ViÖt Nam. Trêng hîp phÝ thÈm ®Þnh tÝnh trªn gi¸ trÞ Hîp ®ång b»ng ngo¹i tÖ th× ph¶i quy ®æi sang ®ång ViÖt Nam theo tØ gi¸ liªn ng©n hµng do Ng©n hµng Nhµ níc c«ng bè t¹i thêi ®iÓm tÝnh møc phÝ thÈm ®Þnh. III- qu¶n lý, sö dông phÝ thÈm ®Þnh 1. C¬ quan cã thÈm quyÒn thÈm ®Þnh, phª duyÖt H§ CGCN (díi ®©y gäi t¾t lµ c¬ quan thÈm ®Þnh) theo quy ®Þnh cña NghÞ ®Þnh 45/1998/N§- CP ngµy 01-7-1998 cña ChÝnh phñ trùc tiÕp thu phÝ, lÖ phÝ theo quy ®Þnh cña Th«ng t nµy.
  2. 2 2. Toµn bé sè tiÒn phÝ, lÖ phÝ thu ®îc lµ kho¶n thu cña ng©n s¸ch Nhµ níc. C¬ quan thÈm ®Þnh ®îc t¹m ®Ó l¹i 50% sè tiÒn thu ®îc ®Ó sö dông chi phôc vô cho c«ng t¸c thÈm ®Þnh, phª duyÖt H§ CGCN, sè tiÒn cßn l¹i ph¶i nép vµo ng©n s¸ch Nhµ níc. 3. C¬ quan thÈm ®Þnh ®îc phÐp më tµi kho¶n t¹i Kho b¹c Nhµ níc ®Ó qu¶n lý, theo dâi riªng viÖc sö dông 50% tæng sè tiÒn phÝ, lÖ phÝ ®îc t¹m trÝch nªu trªn nh»m kÞp thêi trang tr¶i c¸c chi phÝ trong qu¸ tr×nh thÈm ®Þnh nh quy ®Þnh t¹i kho¶n 5, môc III Th«ng t nµy. 4. Hµng quý, c¨ncø vµo quyÕt to¸n cña c¬ quan thÈm ®Þnh,c¬ quan tµi chÝnh cïng cÊp lµm thñ tôc ghi thu, ghi chi ng©n s¸ch Nhµ níc sè tiÒn thùc chi ®óng môc ®Ých, ®óng chÕ ®é, ®Þnh møc quy ®Þnh vµ cã chøng tõ hîp lÖ mµ c¬ quan thÈm ®Þnh ®· sö dông tõ sè tiÒn®îc t¹m trÝch. C¬ quan thÈm ®Þnh cã tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o quyÕt to¸n viÖc sö dông sè tiÒn t¹m trÝch víi c¬ quan chñ qu¶n ®Ó tæng hîp quyÕt to¸n víi c¬ quan tµi chÝnh cïng cÊp theo ®óng chÕ ®é tµi chÝnh hiÖn hµnh. 5. PhÝ thÈm ®Þnh H§ CGCN, lÖ phÝ ®¨ng H§ CGCN ®îc sö dông cho c¸c môc ®Ých díi ®©y vµ ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh vÒ qu¶n lý tµi chÝnh, ®Þnh møc, chÕ ®é chi tiªu hiÖn hµnh cña Nhµ níc: a) Chi phÝ cho c¸c tæ chøc, c¸ nh©n tham gia nghiªn cøu, ®¸nh gi¸, nhËn xÐt c¸c tµi liÖu cã liªn quan ®Õn c«ng nghÖ vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ c¸c dù ¸n, theo c¸c hîp ®ång kinh tÕ ký kÕt gi÷a tæ chøc, c¸ nh©n víi c¬ quan cã tr¸ch nhiÖm phª duyÖt H§ CGCN (trêng hîp c¬ quan thÈm ®Þnh kh«ng ®ñ kh¶ n¨ng thÈm ®Þnh); b) LËp hå s¬ thÈm ®Þnh, lÊy ý kiÕn chuyªn gia ph¶n diÖn; c) Chi phÝ cho cuéc häp cña Héi ®ång thÈm ®Þnh c¸c dù ¸n; d) Chi phÝ cho c«ng t¸c kiÓm tra, thÈm ®Þnh c«ng nghÖ cña c¸c H§ CGCN, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn chuyÓn giao c«ng nghÖ cña c¸c dù ¸n; e) Chi phÝ mua th«ng tin tµi liÖu ®Ó thÈm ®Þnh; g) Chi phÝ tËp huÊn, híng dÉn nghiÖp vô; h) Chi phÝ in Ên, dÞch thuËt tµi liÖu; i) Bæ sung chi phÝ mua s¾m ph¬ng tiÖn lµm viÖc, thiÕt bÞ v¨n phßng phôc vô cho c«ng t¸c thÈm ®Þnh (theo dù to¸n ®îc duyÖt); k) Chi båi dìng lµm thªm giê, t¨ng cêng ®é lao ®éng cho c¸n bé c¬ quan thÈm ®Þnh trùc tiÕp thùc hiÖn c¸c c«ng t¸c thÈm ®Þnh hå s¬ vµ lµm c¸c thñ tôc thu phÝ, lÖ phÝ nhng møc båi dìng mét n¨m tèi ®a kh«ng qu¸ 3 th¸ng l¬ng c¬ b¶n cña mçi c¸n bé. IV. Quy tr×nh thu, nép phÝ, lÖ phÝ: 1. C¬ quan thÈm ®Þnh khi tiÕp nhËn ®¬n, hå s¬ ®Ò nghÞ thÈm ®Þnh c«ng nghÖ cÇn chuyÓn giao cña tæ chøc, c¸ nh©n ph¶i thùc hiÖn thu ngay møc lÖ phÝ ®¨ng ký vµ møc phÝ tèi thiÓu ph¶i nép theo quy ®Þnh cña mçi lo¹i Hîp ®ång (2 triÖu ®ång ®èi víi H§ CGCN míi hoÆc 1 triÖu ®ång víi H§ CGCN söa ®æi, bæ sung). Sau khi thÈm ®Þnh vµ x¸c ®Þnh xong møc gi¸ thanh to¸n cho viÖc chuyÓn giao c«ng nghÖ, c¬ quan thÈm ®Þnh c¨n cø vµo
  3. 3 møc phÝ thu theo híng dÉn cña Th«ng t nµy, tiÕn hµnh thu nèt sè tiÒn phÝ thÈm ®Þnh cßn l¹i ph¶i nép (nÕu cã) cña tæ chøc, c¸ nh©n yªu cÇu thÈm ®Þnh. 2. Thñ tôc nép tiÒn vµo ng©n s¸ch Nhµ níc: - ChËm nhÊt sau 5 ngµy kÓ tõ khi thu tiÒn phÝ, lÖ phÝ, c¬ quan thÈm ®Þnh ph¶i nép tê khai vÒ toµn bé sè phÝ, lÖ phÝ ®· thu ®îc vµ sè tiÒn ph¶i nép ng©n s¸ch (50% toµn bé sè tiÒn phÝ, lÖ phÝ thu ®îc) cho c¬ quan thuÕ trùc tiÕp qu¶n lý. - NhËn ®îc tê khai cña c¬ quan thÈm ®Þnh göi ®Õn, c¬ quan thuÕ thùc hiÖn kiÓm tra tê khai, ®èi chiÕu víi chøng tõ thu ®· ph¸t hµnh vµ sö dông ®Ó x¸c ®Þnh sè tiÒn ph¶i nép ng©n s¸ch. ChËm nhÊt sau 5 ngµy kÓ tõ ngµy nhËn ®îc tê khai cña c¬ quan thÈm ®Þnh, c¬ quan thuÕ th«ng b¸o trë l¹i cho c¬ quan thÈm ®Þnh vÒ sè tiÒn ph¶i nép ng©n s¸ch (50% tæng sè tiÒn phÝ, lÖ phÝ thu ®îc), thêi h¹n nép, ch¬ng lo¹i, kho¶n môc t¬ng øng theo quy ®Þnh cña Môc lôc ng©n s¸ch Nhµ níc vµ sè tiÒn ®îc t¹m gi÷ l¹i ®Ó chi phôc vô choc«ng t¸c thÈm ®Þnh. - C¨n cø vµo th«ng b¸o cña c¬ quan thuÕ, c¬ quan thÈm ®Þnh thùc hiÖn nép ngay sè tiÒn ph¶i nép vµo ng©n s¸ch Nhµ níc vµ sè tiÒn cßn l¹i ®îc göi vµo tµi kho¶n cña c¬ quan thÈm ®Þnh më t¹i Kho b¹c Nhµ nícnh quy ®Þnh t¹i kho¶n 3, Môc III cña Th«ng t nµy. V- tæ chøc thùc hiÖn 1. Tr¸ch nhiÖm cña c¬ quan thÈm ®Þnh: a) Th«ng b¸o c«ng khai møc thu, thñ tôc thu phÝ, lÖ phÝ t¹i n¬i tæ chøc thu. b) Thùc hiÖn chÕ ®é sæ s¸ch, chøng tõ, b¸o c¸o kÕ to¸n sö dông phÝ, lÖ phÝ theo ®óng chÕ ®é kÕ to¸n, thèng kª hiÖn hµnh cña Nhµ níc. c) Qu¶n lý, sö dông vµ quyÕt to¸n sè phÝ, lÖ phÝ thu ®îc víi c¬ quan tµi chÝnh qu¶n lý trùc tiÕp theo ph©n cÊp qu¶n lý ®óng chÕ ®é hiÖn hµnh. 2- Tr¸ch nhiÖm cña c¬ quan thuÕ, c¬ quan Kho b¹c Nhµ níc: C¬ quan thuÕ, n¬i c¬ quan thÈm ®Þnh H§ CGCN ®ãng trô së, cã tr¸ch nhiÖm cÊp biªn lai thu phÝ, lÖ phÝ cho c¬ quan thÈm ®Þnh. C¬ quan thuÕ vµ c¬ quan Kho b¹c Nhµ níc cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý, sö dông vµ thùc hiÖn viÖc quyÕt to¸n biªn lai theo quy ®Þnh hiÖn hµnh vÒ qu¶n lý Ên chØ. 3- Cuèi n¨m ng©n s¸ch, c¬ quan thÈm ®Þnh H§ CGCN ph¶i quyÕt to¸n sè kinh phÝ ®· sö dông cho c«ng t¸c thÈm ®Þnh víi c¬ quan tµi chÝnh cïng cÊp theo ®óng quy ®Þnh. Sè tiÒn thu ®îc kh«ng sö dông hÕt ph¶i nép kÞp thêi, ®Çy ®ñ vµo ng©n s¸ch Nhµ níc. 4. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh kÓ tõ ngµy ký. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã víng m¾c ®Ò nghÞ ph¶n ¸nh kÞp thêi vÒ Bé Tµi chÝnh, Bé Khoa häc, C«ng nghÖ vµ M«i trêng ®Ó nghiªn cøu, gi¶i quyÕt.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2