Thông tư liên tịch 13TT/LB của Bộ Thuỷ sản và Bộ Tài chính

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:13

0
94
lượt xem
4
download

Thông tư liên tịch 13TT/LB của Bộ Thuỷ sản và Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 13TT/LB của Bộ Thuỷ sản và Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí về công tác quản lý chất lượng và vệ sinh thuỷ sản

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 13TT/LB của Bộ Thuỷ sản và Bộ Tài chính

 1. v¨n  quèc    phßng  héi c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   së  l       LAWDATA T H « N G  T   C ñ A  LIªN  é   µI C H Ý N H  ­  H U û  S ¶ N  S è   B T T 13 T T/L B   G µ Y  12  H¸ N G   N T 02 N¨ M  1996 Q U Y  ® Þ N H  C H Õ  ® é  T H U, N é P  V µ  Q U ¶ N  L ý   ö  D ô N G  P H Ý,  S L Ö  P H Ý   V Ò  C « N G  T¸C Q U ¶ N  L ý   H Ê T  L îN G  V µ  V Ö  SIN H  T H U û  S ¶ N C    ­ C¨n  §iÒu    cø  6, §iÒu    7, §iÒu  vµ  9  §iÒu  Ph¸p  24  lÖnh chÊt l hµng   îng  ho¸ cña    Chñ tÞch    nícCéng  hoµ      x∙héichñ  nghÜa ViÖt Nam      ,ban  hµnh  ngµy  27/12/1990;   ­ C¨n  Kho¶n    cø  3, §iÒu  vµ  4  Kho¶n  §iÒu  NghÞ   2,  7  ®Þnh   86/CP  sè  ngµy 8/12/1995 cña ChÝnh  phñ quy ®Þnh ph©n c«ng tr¸chnhiÖm     qu¶n    lý Nhµ    chÊtl   nícvÒ   îng hµng    ho¸; ­ C¨n  Kho¶n  vµ  cø  6  Kho¶n  §iÒu  cña  7,  2  NghÞ  ®Þnh  50/CP ngµy  21/6/1994 cña ChÝnh phñ    vÒ nhiÖm   quyÒn  vô  h¹n  tæ  vµ  chøc  m¸y  bé  cña  Bé Thuû  s¶n;   ­ C¨n  QuyÕt  cø  ®Þnh   276    sè  CT ngµy 28/7/1992 cña Chñ  tÞch Héi  ®ång  tr Bé  ëng (nay    lµ Thñ íng  t ChÝnh phñ) vÒ    viÖc  thèng nhÊt qu¶n      lýc¸c  lo¹ phÝ  lÖ    i vµ  phÝ;   LiªnBé      TµichÝnh    ­ Thuû  s¶n quy ®Þnh  chÕ  thu,nép  qu¶n    ®é    vµ  lýsö  dông  phÝ  lÖ  vµ  phÝ  c«ng    vÒ  t¸cqu¶n    lýchÊt l   vÖ   îng vµ  sinh s¶n    phÈm   thuû  s¶n  sau: nh    I/§èITîNG      NéP:  Tæ  chøc, c¸    nh©n   trong    níc ngoµi ho¹t ®éng  níc vµ        s¶n xuÊt, kinh     doanh s¶n phÈm  thuû s¶n,cã        yªu cÇu  kiÓm    trachÊtl   vÖ   îng vµ  sinh thuû s¶n      theo quy ®Þnh cña  ph¸p    luËt®Òu   ph¶inép    phÝ  lÖ  vµ  phÝ  theo    qui®Þnh  i t¹  Th«ng   tnµy cho  quan  c¬  kiÓm    trachÊtl   vÖ   îng vµ  sinh thuû s¶n.       II  / MøC   THU:  1) Møc  thu phÝ  kiÓm     tra ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt theo      tiªuchuÈn  toµn  an  vÖ sinh thuû    s¶n;phÝ    kiÓm    trachÊt l   lÖ   îng vµ  phÝ  cÊp    c¸c giÊy  phÐp, giÊy    chøng nhËn  ®iÒu  kiÖn  s¶n  xuÊtthuû s¶n,b¶o        ®¶m  chÊtl    îng s¶n phÈm  thuû  s¶n,qui®Þnh        t¹ phô    i lôckÌm  theo Th«ng     tnµy.  2) Trêng  cÊp    hîp  l¹ hoÆc     i gia h¹n    i c¸c lo¹ giÊy phÐp, giÊy    chøng nhËn  th×  b»ng  thu  50%  møc   lÖ  thu  phÝ  cÊp    c¸c giÊy phÐp  quy ®Þnh  i t¹ Th«ng t nµy.  3) Trêng hîp kh¸ch hµng  nhu  cã  cÇu gÊp,  ®¬n    cã  ®Ò nghÞ  lµm viÖc  ngoµi giê    hµnh chÝnh    ®Ó ®¶m   b¶o    thêigian th×  îc phÐp  ®   thu thªm 50%   møc    thu quy ®Þnh  i t¹ phô      lôckÌm theo Th«ng   tnµy      ®èi víic«ng  viÖc thùc tÕ    ph¶ilµm    thªm ngoµigiêhµnh      chÝnh quy ®Þnh.   Khigi¸c¶  tr     thÞ  êng  biÕn ®éng    tõ 20%           sÏ®iÒu  trëlªnth× LiªnBé    chØnh  l¹møc      i thu cho        phïhîp víithùc tÕ.    
 2. 2 II   IQU¶N       / Lý,Sö DôNG   PHÝ   LÖ   Vµ  PHÝ:  1) PhÝ  lÖ    vµ  phÝ  qu¶n    vÒ  lýchÊt l   vÖ   îng vµ  sinh thuû    s¶n    lµkho¶n    thu cña ng©n  s¸ch Nhµ    c¬  níc do  quan  kiÓm     trachÊt l vµ     îng  VÖ sinh thuû    s¶n  thùc hiÖn      thu ®ång      thêivíiviÖc  thùc hiÖn    chøc n¨ng  qu¶n    lýchÊt l   vÖ   îng vµ  sinhthuû s¶n  îcph¸p luËtqui®Þnh.     ®           2) Sö    dông  qu¶n    vµ  lýchøng      tõthu phÝ, lÖ    phÝ:  ­ Bé      Tµi chÝnh  (C¬ quan  ThuÕ) ph¸thµnh    biªn laithu      tiÒn phÝ  lÖ  vµ  phÝ  kiÓm     trachÊt l vµ  sinh thuû   îng  vÖ    s¶n.C¬     quan   thu phÝ, lÖ    phÝ  nhËn  biªn laithu      tiÒn  i t¹ Côc ThuÕ  ®Þa  ph¬ng    n¬i ®ãng        tiÒn  trôsë. Khi thu  phÝ,   lÖ phÝ  ph¶icÊp          biªnlaithu tiÒn,ghi®óng  tiÒn  thu      sè  ®∙  cho  ngêi nép    tiÒn  phÝ, lÖ    phÝ.   C¬  quan nhËn      tiÒn  biªnlaithu  phÝ, lÖ    phÝ  tr¸chnhiÖm   cã    qu¶n    lý,sö  dông  quyÕt            vµ  to¸nbiªnlaivíiC¬ quan ThuÕ  theo ®óng chÕ    ®é cña  tµi Bé    chÝnh quy ®Þnh.   ­  Thuû  Bé  s¶n (Trung t©m  KiÓm     tra ChÊt îng  VÖ   l vµ  sinh Thuû  s¶n)  thèng nhÊt ph¸thµnh    igiÊy    c¸c lo¹  ®¨ng  kª  ký  khai,giÊy    phÐp,  giÊy chøng  nhËn  qu¶n    vÒ  lýchÊt l vµ  sinh thuû   îng  vÖ    s¶n  cÊp  vµ  cho    c¸c ®èi îng  t nép  phÝ, lÖ    phÝ.   3) Qu¶n    dông    lýsö  tiÒn thu phÝ  lÖ      vµ  phÝ:  a) C¬    quan   thu phÝ, lÖ    phÝ  qu¶n    vÒ  lýchÊtl   vÖ   îng vµ  sinh thuû    s¶n  ­ ® îc t¹m        gi÷ l¹ 90%   tiÒn  i sè  phÝ, lÖ    phÝ  thu  îc theo  ®∙  ®   møc     thu quy ®Þnh    t¹i Th«ng  tnµy,®Ó       chiphÝ  êng  th xuyªn cho    thùc hiÖn    c«ng    t¸ckiÓm    trachÊt l  ­ îng vµ  sinhthuû s¶n,cô    vÖ        thÓ  sau: nh    ­ Mua  s¾m     c¸c thiÕtbÞ,    ph¬ng tiÖn lµm  viÖc    ®Ó thùc  hiÖn c«ng    t¸c kiÓm  nghiÖm       (trõc¸c kho¶n    chi kh«ng  êng  th xuyªn  cho viÖc mua  s¾m     tµi s¶n  ®Þnh,  cè  ph¶i lËp  to¸n ®Ò     dù    nghÞ  ng©n  s¸ch Nhµ     níc cÊp theo kÕ  ho¹ch ® îcduyÖt hµng        n¨m  ph¶iqu¶n    vµ    lýtheo chÕ  riªng)    ®é  ; ­Mua    s¾m        vËtt®Ó thùc hiÖn    c«ng    t¸ckiÓm  nghiÖm;  ­ Tr¶    tiÒn thuªchuyªn gia kü          thuËt,thuªlao ®éng          hîp ®ång  båidìng vµ      lµm  viÖc  ngoµigiêhµnh      chÝnh  Nhµ    nícquy  ®Þnh;   ­ Chi phÝ      cho  chøc  tæ  kh¶o  nghiÖm, øng  dông  thuËtc«ng  kü    nghÖ vµ  ph¬ng ph¸p kiÓm    nghiÖm    míi; ­ Chi phÝ      kh¸c cã  ªnquan      li   trùctiÕp ®Õn  c«ng    t¸cqu¶n    lýchÊt l    îng vµ  vÖ  sinhthuû s¶n;       ­ Thëng cho c¸n  bé, c«ng nh©n  viªn chøc    hoµn  thµnh    tèt nhiÖm  vô  hoÆc   thµnh  cã  tÝch trong c«ng      t¸ckiÓm     tra chÊt l vµ     îng  vÖ sinh  thuû s¶n  theo chÕ  hiÖn    ®é  hµnh  cña Nhµ          níc®èi víi ®¬n  sù  c¸c vÞ  nghiÖp  thu,nh­ cã    ng møc  ëng  th b×nh qu©n  mét n¨m mçi  ngêitèi®a      kh«ng    th¸ng l qu¸ 3   ¬ng c¬  b¶n theo chÕ  tiÒn l     ®é   îng cña  Nhµ    nícquy ®Þnh;   C¸c  kho¶n    chi nªu    trªn ph¶i thùc    hiÖn ®óng chÕ       ®é tµichÝnh hiÖn  hµnh  ph¶i® îcc©n    vµ      ®èi trong ho¹ch to¸ntµichÝnh  îcduyÖt hµng          ®     n¨m cña  ®¬n    vÞ. Cuèi n¨m    quyÕt  to¸n,nÕu    cha  dông  sö  hÕt  ph¶inép  th×    hÕt  cßn  sè  l¹vµo    i Ng©n  s¸ch Nhµ      níc.
 3. 3 b) Sè    tiÒn  cßn    l¹ sau    i khitrÝch cho  quan      c¬  thu phÝ, lÖ    phÝ  theo    tû lÖ  quy ®Þnh  i     t¹ tiÕta, ®iÓm  nµy ph¶inép    vµo  ng©n  s¸ch Nhµ        níc ghi vµo ch­ ¬ng, lo¹     i kho¶n, h¹ng  ¬ng  ,   t øng, môc   môc     35  lôc ng©n  s¸ch  Nhµ     níc hiÖn  hµnh. Thêi h¹n      nép  theo quy ®Þnh  cña  Côc ThuÕ   ®Þa  ph¬ng, nhng    chËm   nhÊt vµo    ngµy  th¸ngsau  10    ph¶inép    hÕt  ph¶inép  sè    cña th¸ngtr     ícvµo  ng©n  s¸ch Nhµ      níc. 4) C¸c  quan      c¬  thu phÝ  lÖ  vµ  phÝ  qu¶n    vÒ  lýchÊt l   vÖ   îng vµ  sinh thuû    s¶n  theo quy    ®Þnh    t¹ Th«ng   i tnµy,cã    tr¸chnhiÖm:    ­ §¨ng  víic¬    ký    quan  thuÕ ®Þa  ph¬ng  më     vµ  sæ s¸ch kÕ      to¸ntheo   dâi t×nh h×nh    thu,nép, sö    dông  tiÒn  phÝ, lÖ    phÝ  sö  vµ  dông chøng      tõ thu phÝ,  lÖ  phÝ  theo ®óng    ph¸p lÖnh  to¸nth«ng      kÕ    kª hiÖn  hµnh  cña nhµ    níc. ­ Hµng    n¨m  ph¶ilËp  ho¹ch thu phÝ, lÖ    kÕ        phÝ  c«ng    vÒ  t¸cqu¶n    lýchÊt  l vµ    îng  vÖ sinh thuû    s¶n ®ång        thêivíikÕ ho¹ch        thu,chitµichÝnh cña ®¬n  vÞ, b¸o    c¸o  quan  c¬  chñ qu¶n cÊp    c¬  trªnvµ  quan   tµichÝnh cïng cÊp xÐt  duyÖt (cã sù      tham    giacña  quan  c¬  thuÕ). ­ Hµng    n¨m  ph¶iquyÕt      to¸n viÖc    thu,nép  sö  vµ  dông  tiÒn  phÝ, sè  thu    lÖ phÝ  ®ång      thêivíiquyÕt          to¸nthu chitµichÝnh  cña  ®¬n  vµ  vÞ  ph¶i® îcc¬      quan chñ  qu¶n cÊp  trªn,c¬    quan    tµichÝnh  cïng cÊp duyÖt  sù  (cã  tham    gia cña  quan  c¬  thuÕ  cïng cÊp).     IV     ­Tæ CHøC   THùC   HIÖN:  1) Côc    thuÕ    c¸ctØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ¬ng  tr¸chnhiÖm  cã    h­ íng dÉn, kiÓm         trac¸c ®¬n  thu  vÞ  phÝ,  phÝ  kiÓm     lÖ  vÒ  trachÊt l vµ   îng  vÖ  sinh thuû  s¶n thùc hiÖn chÕ       ®é thu,nép  qu¶n    dông  vµ  lý sö  tiÒn phÝ, lÖ  phÝ.   2) Trung t©m  kiÓm     trachÊt l vµ     îng  vÖ sinh thuû    s¶n híng dÉn      c¸c chi nh¸nh    trùcthuéc thùc hiÖn      ®óng    c¸cquy  ®Þnh    t¹ Th«ng   i tnµy.  3) Th«ng     tnµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh    tõ ngµy    ký.Mäi quy ®Þnh  íc®©y  tr   tr¸víi     i quy  ®Þnh    t¹ Th«ng   i tnµy ®Òu       b∙ibá. Trong    qu¸ tr×nh thùc hiÖn      nÕu  víng m ¾c,  cã    cÇn  ph¶n  kÞp    ¸nh  thêivÒ  Bé    TµichÝnh  Bé  vµ  Thuû  s¶n    gi¶iquyÕt. P H ô  L ô C  1 M ø C  L Ö   H Ý  GI Ê Y  P H Ð P, GI Ê Y  C H ø N G   H Ë N P N (Ban  hµnh  kÌm  theo th«ng   ªnbé      tli   TµichÝnh­Thuû  s¶n  13  sè  TT/LB  ngµy 12/2/1996)  
 4. 4 TT Néi  dung  kho¶n  thu §¬n  Møc   thu Ghi  chó vÞ  Trong  níc N ícngoµi   tÝnh 1 2 3 4 5 6 1 GiÊy   chøng   nhËn  LÇn 50 150 TiÕng ViÖt  ®iÒu  kiÖn  an  toµn  vµ tiÕng Anh   vÖ sinh. 2 GiÊy phÐp     ®ñ ®iÒu  nt 30 70 nt kiÖn  toµn    an  vÖ sinh  ®Ó  s¶n  xuÊt thùc   phÈm  thuû s¶n.   3 GiÊy chøng nhËn  kÕt  qu¶ kiÓm nghiÖm. ­C¶m     quan  vËtlý vµ    nt 10 30 nt ­C¸c    chØ      tiªuho¸ häc nt 10 30 nt ­ C¸c    chØ       tiªuvi sinh  nt 10 30 nt vËt 4 ­ §¨ng ký chÊt l   Mét  îng 30 70 tn hµng ho¸ m Æt   hµng
 5. 5 P H ô  L ô C  2 M ø C   H U  P H Ý  KI Ó M  T R A  L Ë P   å   ¬   Ò U  KI Ö N   ¶ N  X U Ê T  A N   T H S ®I S T O µ N  V µ  V Ö  SIN H  (§K A T V S) (Ban  hµnh  kÌm  theo th«ng     TµichÝnh     tLiªnbé    ­Thuû  s¶n) §¬n  vÞ  tÝnh: 1000  §ång  ViÖtNam
 6. 6 TT Néi  dung  kho¶n  thu §¬n  Møc   thu Ghi  chó vÞ  tÝnh Trong  níc N ícngoµi   1 2 3 4 5 6 1 KiÓm  tra lËp hå s¬  LÇn   /Tµu   / 100 200 §èivíi      tµu §KATVS  b¶o  qu¶n  n¨m s¶n  xuÊt  nguyªn liÖu trªn tµu  dµingµy    khaith¸cthuû s¶n       cã c«ng  suÊttõ     45      CV trë lªn 2 KiÓm  tra lËp hå s¬  LÇn   /c¬  §KATVS  t¹  c¬  së  së   n¨m i /1  nu«i thuû s¶n th¬ng  phÈm 2. C¬   cã  së  s¶n îng    l tõ nt 50 100 1 1­ tÊn 5  2. C¬   cã  së  s¶n îng    l tõ nt 100 200 2 5­ tÊn 10  2. C¬   cã  së  s¶n îng    l tõ nt 200 400 3 10­ tÊn 20  2. C¬  cã  së  s¶n îng trªn l     nt 300 600 4 20 tÊn 3 KiÓm  tra lËp hå s¬  LÇn   /c¶ng  200 400 §KATVS  c¶ng c¸ /1    n¨m 4 KiÓm  tra lËp hå s¬  LÇn  /c¬  100 §KATVS   c¸c c¬  së  së   n¨m /1  thu mua  nguyªn liÖu  thuû s¶n   5 KiÓm  tra lËp hå s¬  §KATVS   c¸c c¬  së  chÕ  biÕn  thuû s¶n  XK 5. Gi¸ trÞ kim      ng¹ch XK  nt 350 700 1 (GÜKNK) díi  tr    1 iÖu USD/n¨m 5. GT       3  iÖu KN XK 1­ tr   nt 2 USD/n¨m ­ S¶n  xuÊt 1  nhãm   350 700 hµng ­ S¶n  xuÊt 2  nhãm   400 800 hµng ­ S¶n  xuÊt 3  nhãm   460 920 hµng    trëlªn
 7. 7 5. GTKN  XK  3­  tr   5 iÖu nt 3 USD/n¨m ­ S¶n  xuÊt 1  nhãm   400 800 hµng ­ S¶n  xuÊt 2  nhãm   460 920 hµng ­ S¶n  xuÊt 3  nhãm   530 1050 hµng    trëlªn 5. GTKN     10  iÖu LÇn   XK 5­ tr   /c¬  4 USD/n¨m së   n¨m /1  ­ S¶n  xuÊt 1  nhãm   460 920 hµng ­ S¶n  xuÊt 2  nhãm   530 1050 hµng ­ S¶n  xuÊt 3  nhãm   600 12000 hµng    trëlªn 5. GTKN  XK  trªn 20  nt 6 tr   iÖuUSD/n¨m ­ S¶n  xuÊt 1  nhãm   600 1200 hµng ­ S¶n  xuÊt 2  nhãm   700 1400 hµng ­ S¶n  xuÊt 3  nhãm   800 1600 hµng    trëlªn 5. §èivíic¬  s¶n      së  xuÊt  nt 600 1000 7 hµng  sang thÞ  êng  tr EU   Mü   vµ  ngoµimøc    thu  i®iÓm   t¹  nµy    th× ® îccéng    thªm. 6 KiÓm  tra lËp hå s¬  nt 400 800 §KTVS  c¬  së  b¶o  qu¶n, vËn  chuyÓn  thµnh phÈm  cña ®¬n  vÞ kinhdoanh    TS  7 KiÓm  tra lËp hå s¬  §KATVS  c¬  së  SX  hµng  thuû s¶n  tiªu   thô néi®Þa     71 C¬  së  SX  hµng  ¨n  nt . liÒn Doanh  nghiÖp  vèn  cã  kinh doanh   ­D íi tû®ång       1  200 200
 8. 8 ­Tõ  3      1­ tû®ång 300 300 ­Tõ  5      2­ tû®ång 350 350 ­Trªn5        tû®ång 400 400 7. C¬  së s¶n xuÊt vµ  nt 2 tiªu thô s¶n  phÈm   lµm  s½n  ®ãng  gãi   nhá Doanh  nghiÖp  vèn  cã  kinh doanh   ­D íi tû®ång       1  100 100 ­Tõ  3      1­ tû®ång 200 200 ­Tõ  5      2­ tû®ång 250 250 ­Trªn5        tû®ång 300 300 7. C¬  së s¶n xuÊt vµ  nt 3 tiªuthô    s¶n phÈm  ¬i t   sèng Doanh  nghiÖp  vèn  cã  kinh doanh   ­D íi tû®ång       1  100 100 ­Tõ  3      1­ tû®ång 200 200 ­Tõ  5      2­ tû®ång 250 250 ­Trªn5        tû®ång 300 300 8 KiÓm  tra lËp hå s¬  nt 50%   kiÓm  50%   kiÓm  ®×nh  kú hoÆc  ®ét  tralÇn    tralÇn    xuÊt viÖc  duy  tr×  ®Çu ®Çu §KSXATVS   së  c¬  s¶n  xuÊt
 9. 9 P H ô  L ô C  3 M ø C   H U  P H Ý  KI Ó M  T R A  C¸ C  C H Ø  TIªU C H Ê T  L îN G  S ¶ N  P H È M ,  T KI Ó M  T R A  C¸ C  C H Ø  TIªU A N   O µ N   µ  V Ö  SIN H  C ñ A  § K S X T V (Ban  hµnh  kÌm  theo th«ng   ªnbé      tli   TµichÝnh   ­Thuû  s¶n  13  sè  TT/LB  ngµy  12/2/96)
 10. 10 TT Néi  dung  kho¶n  thu §¬n  Møc   thu Ghi  vÞ  tÝnh Trong  níc N ícngoµi   chó 1 2 3 4 5 6 PhÇn   PhÝ   A.  kiÓm     tra chÊt lîng cho l« hµng  xuÊtkhÈu:   1 L«  hµng  gi¸ trÞ díi %           gi¸trÞl« 0,3 10.000  USD hµng 2 L«  hµng  gi¸ trÞ tõ %           gi¸trÞl« 0,25 10.000 USD  ®Õn  díi  hµng 30.000  USD 3 L«  hµng  gi¸ trÞ tõ %           gi¸trÞl« 0,2 30.000  ®Õn     díi100.000  hµng USD 4 L«  hµng  trªn 100.000  %         gi¸trÞl« 0,15 USD hµng PhÇn   PhÝ   B.  kiÓm     tra chÊt   l   trªn  mÉu   îng hoÆc  theo  chØ  tiªu   ®¬n  lÎ i  t¹ c¬ së kiÓm  nghiÖm. 1 C¸c chØ     tiªuc¶m  quan  vµ    vËtlý 1.1 X¸c ®Þnh  mµu   s¾c, mïi ®/chØ      tiªu 15.000 20.000 vÞ  1.2 Tr¹ng th¸ (mÆt  hµng, i   nt 10.000 20.000 khuyÕt    tËt,tr¹ngth¸i     c¬  thÞt 1.3 KÝch  cì nt 7.000 10.000 1.4 T¹p  chÊt nt 5.000 10.000 1.5 Khèil    îng tÞnh nt 5.000 10.000 1.6 NhiÖt ®é  trung t©m  nt 3.000 10.000 s¶n  phÈm 1.7 §é  ch©n  kh«ng nt 10.000 20.000 1.8 §é  kÝn  cña  hép nt 20.000 40.000 1.9 Tr¹ng th¸  trong hép   i bªn    nt 10.000 20.000 1.1 Khèil    îng c¸i nt 10.000 20.000 0 1.1 Tû  c¸i níc lÖ   vµ  nt 10.000 20.000 1
 11. 11 1.1 §é  mÞn nt 20.000 40.000 2 1.1 §¸nh    gi¸®iÒu  kiÖn bao  nt 5.000 10.000 3 gãi,  ghi   nh∙n,  vËn  chuyÓn  b¶o  vµ  quan 2 C¸c  chØ      tiªuho¸ häc 2.1 §Þnh  tÝnh Sun  phua  ®/  chØ  tiªu 10.000 20.000 Hy®r  2S) (H 2.2 X¸c ®Þnh Nit¬ Amoni¨c     nt  20.000 40.000 (N  3) H 2.3 X¸c ®Þnh    ®é cøng cña  nt 15.000 30.000  níc 2.4 X¸c ®Þnh  Clorin trong  nt 18.000 30.000  níc 2.5 X¸c  ®Þnh  pH ®é  nt 15.000  30.000  2.6 X¸c  ®Þnh  hµm  îng níc l   nt 18.000  30.000  2.7 X¸c  ®Þnh  hµm  l   îng nt 35.000  6.000  muèi ¨n (NaCl)     2.8 X¸c  ®Þnh  hµm  l   îng nt 15.000  30.000  axÝt 2.9 X¸c  ®Þnh  hµm  îng mì l   nt 40.000  70.000  2.1 X¸c  ®Þnh  hµm  îng tro l   nt 25.000  50.000  0 2.1 X¸c  ®Þnh hµm  îng Nit¬ l     nt 30.000  60.000  1 tæng  vµ  sè  Proteinth«   2.1 X¸c  ®Þnh hµm  îng Nit¬ l     nt 20.000  40.000  2 Amin Amoni¨c 2.1 X¸c   ®Þnh   kim   lo¹ 1    i nguyªn tè   35.000  70.000  3 nÆng  (Cd, As,  Hg,  Pb...) 2.1 §éc      tèvinÊm Nhãm 200.000  400.000  4 2.1 D  l îng thuèc trõ dÞch  ®/  chØ  tiªu 200.000  400.000  5 h¹i Thªm  1  chØ  tiªu tiÕp  50.000  100.000  theo 2.1 Hµn  the nt 40.000  80.000  6 2.1 Natribenzoat nt 40.000  80.000  7
 12. 12 2.1 Cyclamate nt 40.000  80.000  8 2.1 Saccarine nt 40.000  80.000  9 2.2 §Þnh  tÝnh  Urª nt 40.000  80.000  0 2.2 Canxi nt 30.000  60.000  1 2.2 Photpho nt 30.000  60.000  2 2.2 S¹n  c¸t nt 30.000  60.000  3 2.2 S¾t nt 30.000  60.000  4 3 C¸c  chØ      tiªuvisinh 3.1 ChuÈn  mÉu bÞ  nt 10.000  20.000  3.2 Tæng  vikhuÈn  sè    hiÕu  nt 15.000  30.000  khÝ 3.3 Coliform nt 15.000  30.000  3.4 E.Coli ®/  chØ    tiªu 20.000  40.000  3.5 Clostr ium perfr id   ingens nt 10.000  20.000  3.6 Staphylococcusaureus   nt 20.000  40.000  3.7 Streptococcus faccal   is nt  30.000  60.000  3.8 NÊm   men nt 10.000  200.000  3.9 NÊm   mèc nt 10.000  20.000  3.1 Vi sinh vËt g©y  ®ôc  nt  50.000  15.000  0 (Barl   lusSP) 3.1 Vibrio   nt 20.000  40.000  1 Parahaemolyticus 3.1 Salmonella nt 20.000  40.000  2 3.1 Shigella nt 20.000  40.000  3 3.1 Tæng  vi sinh vËt kþ  nt 10.000  20.000  4 khÝ  sinhH 2S   3.1 Tæng     vi sinh vËt hiÕu  nt 10.000  20.000  5 khÝ  sinhH 2S   3.1 V.Cholera nt 50.000  100.000  6
 13. 13 3.1 X¸c ®Þnh  vi sinh vËt  nt 30.000  60.000  7 chÞu nhiÖt Chó  thÝch:  Nhãm   hµng  theo  quy  ®Þnh  cña    v¨n b¶n  nµy  sau: nh    ­ Nhãm     s¶n phÈn thuû s¶n  chÕ:  s¬  Thuû  s¶n ¬i,thuû  t   s¶n        íp níc®¸,thuû  s¶n  ®«ng    l¹nhd¹ng khèi,  ®«ng    l¹nhd¹ng IQF.  ­ Nhãm     s¶n phÈm  thuû s¶n lµm s½n: Thuû s¶n  qua  ®∙  chÕ  biÕn thay  æi  ® h×nh  d¹ng    tùnhiªn,® îc®ãng        gãitheo    yªu cÇu  dông. sö    ­ Nhãm     s¶n phÈm   thuû  s¶n    ¨n liÒn:s¶n    phÈm   îcchÕ  ®   biÕn  trong ®iÒu    kiÖn  v«  trïng,  ngêitiªudïng  thÓ          cã  ¨n trùctiÕp kh«ng    qua  chÕ biÕn.  ­Nhãm     s¶n  phÈm   thuû  s¶n  kh«  chÕ    s¬  (c¸kh«,t«m    kh«.. ) . . ­ Nhãm     s¶n phÈn thuû s¶n kh«  liÒn  ¨n  (mùc níng c¸n mµnh,    c¸ kh« tÈm gia  vÞ...   )thuû  , s¶n kh« lµm  s½n  (mùc kh«    létda...   ). ­Nhãm   hép    ®å  v.v...

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản