Thông tư liên tịch 17/1999/TTLT-BLĐTBXH- BTC-BTCCBCP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
71
lượt xem
3
download

Thông tư liên tịch 17/1999/TTLT-BLĐTBXH- BTC-BTCCBCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 17/1999/TTLT-BLĐTBXH- BTC-BTCCBCP về chế độ đối với quân nhân, cán bộ đi chiến trường B, C, K trong thời kỳ chống mỹ cứu nước không có thân nhân phải trực tiếp nuôi dưỡng và quân nhân, cán bộ được Đảng cử lại miền Nam hoạt động sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954 do Bộ Lao động,thương binh và xã hội - Bộ Tài chính - Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ ban hành, để hướng dẫn thi hành NĐ số 23/1999/NĐ-CP ngày 15/4/99 của CP về chế độ đối với quân nhân, cán bộ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 17/1999/TTLT-BLĐTBXH- BTC-BTCCBCP

 1. BAN T CH C-CÁN B C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM CHÍNH PH -B LAO c l p - T do - H nh phúc NG THƯƠNG BINH ******** VÀ XÃ H I-B TÀI CHÍNH ******** S : 17/1999/TTLT- Hà N i , ngày 21 tháng 7 năm 1999 BL TBXH-BTC-BTCCBCP THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A B LAO NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I - B TÀI CHÍNH - BAN T CH C CÁN B CHÍNH PH S 17/1999/TTLT-BL TBXH- BTC-BTCCBCP NGÀY 21 THÁNG 7 NĂM 1999 HƯ NG D N THI HÀNH NGHN NNH S 23/1999/N -CP NGÀY 15/4/1999 C A CHÍNH PH V CH IV I QUÂN NHÂN, CÁN B I CHI N TRƯ NG B, C, K TRONG TH I KỲ CH NG M C U NƯ C KHÔNG CÓ THÂN NHÂN PH I TR C TI P NUÔI DƯ NG VÀ QUÂN NHÂN, CÁN B Ư C NG C L I MI N NAM HO T NG SAU HI P NNH GIƠNEVƠ NĂM 1954 Thi hành ngh nh s 23/1999/n -cp ngày 15/4/1999 c a chính ph v ch iv i quân nhân, cán b i chi n trư ng b, c, k trong th i kỳ ch ng m c u nư c không có thân nhân ph i tr c ti p nuôi dư ng và quân nhân, cán b ư c ng c l i mi n nam sau hi p nh giơnevơ năm 1954, sau khi có ý ki n tham gia c a b qu c phòng t i công văn s 1546/qp ngày 03 tháng 6 năm 1999, b công an t i công văn s 645/bca (x13) ngày 05 tháng 6 nam 1999, b tư pháp t i công văn s 1055tp/plhs-hc ngày 08 tháng 6 năm 1999, ban t ch c trung ương t i công văn s 495 cv/tctw ngày 31 tháng 5 năm1999; liên t ch b lao ng- thương binh và xã h i - b tài chính- ban t ch c- cán b chính ph hư ng d n th c hi n như sau: I. I TƯ NG 1. i tư ng áp d ng: a. Quân nhân, cán b c a cơ quan ng, Nhà nư c, M t tr n T qu c Vi t Nam, các oàn th chính tr - xã h i hư ng lương t ngân sách Nhà nư c khi i chi n trư ng mi n Nam (B), chi n trư ng Lào (C), chi n trư ng Campuchia (K) trong th i kỳ ch ng M c u nư c không có thân nhân (b ,m ; v ho c ch ng; con , con nuôi h p pháp) ph i tr c ti p nuôi dư ng mi n B c bao g m: - S quan quân i, quân nhân chuyên nghi p, công nhân viên qu c phòng; - S quan, h s quan hư ng lương, công nhân viên thu c l c lư ng Công an nhân dân;
 2. - Cán b , công nhân, viên ch c các cơ quan ng, Nhà nư c, M t tr n T qu c Vi t Nam và các oàn th chính tr - xã h i; - Cán b , công nhân viên ch c thu c các doanh nghi p nhà nư c b. Cán b , s quan i xây d ng ư ng dây 559 trên a bàn chi n trư ng B, C, K trư c khi ban hành Ngh nh 25/CP ngày 05/7/1960 c a H i ng Chính ph quy nh ch ti n lương khu v c hành chính, s nghi p; Ngh nh 24/CP ngày 01/7/1960 c a H i ng Chính ph quy nh ch ti n lương khu v c s n xu t, kinh doanh. c. Quân nhân, cán b thoát ly ư c ng c l i mi n nam ho t ng cách m ng sau Hi p nh Giơnevơ 1954 (th i i m c l i t tháng 7 năm 1954 n tháng 5 năm 1955 theo quy nh t i Ch th s 87CT/TW ngày 31/8/1954 c a Ban bí thư), g m: - Nh ng ngư i ư c các t ch c ng, Chính quy n t c p huy n tr lên c l i; - Nh ng ngư i ư c ơn v Quân i nhân dân t c p ti u oàn ho c c p huy n i ( i v i l c lư ng vũ trang a phương) tr lên c l i; - Nh ng ngư i ư c ơn v , cơ quan Công an nhân dân t c p ti u oàn ho c c p huy n tr lên c l i; - Quân nhân, cán b ã thoát ly thu c di n i t p k t sau Hi p nh Giơnevơ 1954 nhưng do i u ki n khách quan không i ư c, l i mi n Nam ti p t c ho t ng theo s qu n lý, phân công c a t ch c ng, t c p huy n tr lên. d. Quân nhân, cán b ư c ng c i làm nhi m v qu c t t i Lào, Campuchia sau Hi p nh Giơnevơ 1954 (th i i m c i t tháng 7 năm 1954 n tháng 5 năm 1955). Các i tư ng nêu trên n u ã t tr n ho c hy sinh thì cũng thu c i tư ng áp d ng. 2. i tư ng không ư c áp d ng. Các i tư ng quy nh t i i m 1 nêu trên, n u ào ngũ ho c theo ch thì không thu c i tư ng áp d ng. II. CH Ư C HƯ NG 1. Cách tính th i gian hư ng ch : a. Nguyên t c tính: - Vi c tính th i gian chi n u, công tác, t i chi n trư ng hư ng ch ư c tính trong kho ng th i gian t tháng 7/1954 n 30/4/1975; - i tư ng có th i gian chi n u, công tác, t i các chi n trư ng B, C, K thì ư c tính c ng d n th i gian công tác, chi n u t ng chi n trư ng hư ng ch ;
 3. - i tư ng có th i gian chi n u, công tác, không liên t c t i chi n trư ng thì khi tính th i gian hư ng ch ph i lo i tr th i gian gián o n này. b. Công th c tính: Th i gian ư c tính hư ng ch xác nh theo công th c sau: T ng s năm T ng s tháng ư c tính hư ng ch ư c tính hư ng ch = 12 Khi tính th i gian theo công th c trên n u có tháng l thì t 6 tháng tr lên ư c tính là 1 năm, dư i 6 tháng tính là n a năm. c. Cách tính - i v i quân nhân, cán b chi n u, công tác liên t c chi n trư ng cho n 30/4/1975 thì th i gian ư c tính t khi i chi n trư ng cho n 30/4/1975: Ví d 1: Ông A là s quan Quân i nhân dân Vi t Nam, i chi n u chi n trư ng B liên t c t tháng 1/1960 n tháng 4/1975, thì th i gian chi n trư ng ư c tính hư ng ch m t l n là 15 năm 4 tháng (184 tháng: 12), tính là 15,5 năm. Ví d 2: Ông E là cán b công tác t i chi n trư ng B t tháng 5/1968 n tháng 10/1971 chuy n sang chi n trư ng C, n tháng 8/1974 chuy n sang chi n trư ng K và công tác t i ó n tháng 10/1976 thì th i gian chi n trư ng ư c tính b ng t ng th i gian t ng chi n trư ng cho n 30/4/1975 là 7 năm (3 năm 6 tháng chi n trư ng B + 2 năm 10 tháng chi n trư ng C + 8 tháng chi n trư ng K). - i v i quân nhân, cán b chi n u, công tác liên t c chi n trư ng nhưng ra mi n B c trư c 30/4/1975 thì th i gian ư c tính t khi i chi n trư ng cho n ngày ra n mi n B c. Ví d : Ông C là quân nhân chuyên nghi p i chi n u liên t c chi n trư ng B, t tháng 11/1963 n tháng 5/1970 sau ó r i chi n trư ng và n tháng 10/1970 ra n mi n B c thì th i gian chi n trư ng ư c tính n tháng 10/1970 là 7 năm (84 tháng: 12). - i v i quân nhân, cán b i xây d ng ư ng dây 559 trên a bàn chi n trư ng B, C, K trư c khi có ch ti n lương năm 1960 thì th i gian chi n trư ng ư c tính k t khi i xây d ng ư ng dây 559. Cách tính th i gian tương t các i tư ng nói trên. Ví d : Ông F là sĩ quan tham gia xây d ng ư ng dây 559 trên a bàn chi n trư ng B t tháng 5/1959 n tháng 7/1960, thì th i gian chi n trư ng tính hư ng ch là 1 năm 3 tháng, tính là 1,5 năm. - i v i nh ng ngư i ã thoát ly ư c ng c l i mi n Nam ho t ng, c i làm nhi m v qu c t t i Lào, Campuchia sau Hi p nh Giơnevơ năm 1954 thì cách tính th i gian tương t các i tư ng nói trên.
 4. Ví d : Ông E là cán b ư c ng phân công l i mi n Nam ho t ng t tháng 8/1954 n khi gi i phóng mi n Nam thì th i gian chi n trư ng ư c tính hư ng ch m t l n t tháng 8/1954 n tháng 4/1975 là 20 năm 9 tháng (249 tháng : 12), tính là 21 năm. - Trư ng h p hy sinh, t tr n trong chi n trư ng B, C, K trư c 30/4/1975 thì th i gian ư c tính k t khi i chi n trư ng n ngày hy sinh, t tr n. d. Trư ng h p gián o n nhưng ư c tính th i gian hư ng ch : Khi tính th i gian theo ti t c nêu trên, n u i tư ng có th i gian ra mi n B c công tác, h c t p, i u tr , i u dư ng sau ó l i tr vào chi n trư ng, trong th i gian mi n B c b n thân v n hư ng sinh ho t phí, không ư c x p lương và hư ng lương như cán b , quân nhân mi n B c, thì kho ng th i gian mi n B c này ư c tính hư ng ch m t l n; Ví d : Ông C là cán b ư c ng phân công l i mi n Nam ho t ng t tháng 7/1954 n tháng 6/1965 ra B c công tác, tháng 5/1969 tr l i chi n trư ng chi n u cho n 30/4/1975. Th i gian mi n B c b n thân hư ng sinh ho t phí thì th i gian tính hư ng ch m t l n c a Ông C g m c th i gian mi n B c là 20 năm 10 tháng (250 tháng : 12), tính là 21 năm. e. Các trư ng h p gián o n sau ây không ư c tính vào th i gian hư ng ch : - Ra mi n B c công tác, h c t p, i u tr , i u dư ng sau ó l i tr l i chi n trư ng, trong th i gian mi n B c ư c x p lương và hư ng lương như cán b , quân nhân mi n B c, thì kho ng th i gian mi n B c không ư c tính hư ng ch m t l n; Ví d : Ông E là cán b ư c ng phân công l i mi n Nam ho t ng t tháng 7/1954 n tháng 6/1965 ra B c công tác, tháng 5/1969 tr l i chi n trư ng chi n u cho n 30/4/1975. Th i gian mi n B c ông E ư c hư ng lương thì th i gian mi n B c (4 năm) c a ông E không ư c tính hư ng ch m t l n. - Ra mi n B c công tác, h c t p, i u tr , i u dư ng, trong th i gian mi n B c i tư ng ư c x p lương và hư ng lương như cán b , quân nhân mi n B c và l p gia ình, sau ó l i vào chi n trư ng, n u thân nhân ph i tr c ti p nuôi dư ng mi n B c ư c hư ng tr c p thì th i gian tr l i chi n trư ng không ư c tính hư ng ch m t l n. Ví d : Ông H là cán b ư c ng phân công l i mi n Nam ho t ng t tháng 7/1954 n tháng 6/1965 ra B c công tác, tháng 5/1969 tr l i chi n trư ng chi n u cho n 30/4/1975. Khi mi n B c ông H ư c x p lương, hư ng lương và ã l y v , khi vào chi n trư ng thân nhân tr c ti p ph i nuôi dư ng mi n B c ư c hư ng ch tr c p thì th i gian mi n B c (4 năm) c a ông H không tính hư ng ch m t l n. - ư c ng phân công l i mi n Nam ho t ng nhưng có th i gian m t liên l c không ho t ng, thì th i gian m t liên l c không ư c tính hư ng ch . 2. M c hư ng ch m t l n:
 5. Theo cách tính th i gian nói trên, ch m t l n ư c tính như sau: a. i v i nh ng ngư i có th i gian chi n u, công tác t i chi n trư ng t 2 năm tr xu ng, m c hư ng ch m t l n là 1.000.000 ng (m t tri u ng). b. i v i nh ng ngư i có th i gian chi n u, công tác t i chi n trư ng trên 2 năm, m c hư ng ch m t l n ư c tính theo công th c sau: M c hư ng ch S năm ư c tính m tl n hư ng ch m tl n = x 500.000 III. TH T C H SƠ HƯ NG CH : 1. Trách nhi m c a i tư ng và cơ quan qu n lý h sơ, lý l ch: a. i tư ng ư c hư ng làm b n khai theo m u s 1a c a Thông tư này. B n kê khai ph i có s ch ng nh n c a cơ quan nơi ngư i ó công tác n u còn ang làm vi c ho c ch ng nh n c a chính quy n (xã, phư ng) nơi cư trú i v i i tư ng còn l i. Sau ó i tư ng n p b n khai cá nhân cho các cơ quan ti p nh n theo quy nh sau: - i v i cán b , s quan thu c l c lư ng vũ trang: + N u ang làm vi c thì n p cho ơn v ang công tác; + N u ã ngh hưu, ngh m t s c lao ng, ngh b nh binh, tai n n lao ng, b nh ngh nghi p, xu t ngũ, chuy n ngành thì n p cho cơ quan quân s c p huy n, n u là quân nhân; n p cho Công an c p huy n, n u là Công an nhân dân. - i v i cán b dân, chính, ng ( ang làm vi c ho c ã ngh ) thì n p cho U ban nhân dân c p huy n. b. i v i cơ quan qu n lý h sơ, lý l ch có trách nhi m trích sao và xác nh n theo quy nh dư i ây v th i gian chi n u, công tác chi n trư ng B, C, K c a i tư ng m t trong các h sơ, lý l ch: cán b , ng viên, quân nhân ho c hưu trí, m t s c. C th : - i v i i tư ng ang làm vi c trong l c lư ng vũ trang, cơ quan, doanh nghi p Nhà nư c thì th trư ng cơ quan, ơn v , doanh nghi p nơi i tư ng ang làm vi c căn c h sơ, lý l ch qu n lý có trách nhi m trích sao và xác nh n cho i tư ng (theo m u 2); - i v i i tư ng ang làm vi c ngoài khu v c Nhà nư c, i tư ng ã ngh hưu, ngh m t s c lao ng, b nh binh, tai n n lao ng, b nh ngh nghi p, xu t ngũ thì U ban nhân dân c p huy n ch o cơ quan qu n lý h sơ c p huy n trích sao và xác nh n cho i tư ng. Trư ng h p cơ quan c p huy n không qu n lý h sơ, lý l ch ho c h sơ, lý l ch b th t l c thì U ban nhân dân c p huy n ngh cơ quan qu n lý h sơ c p t nh trích sao và xác nh n cho i tư ng.
 6. Riêng i v i ngư i ã t tr n ho c hy sinh thì i di n thân nhân có trách nhi m làm các th t c, h sơ như i m b trên và t khai theo m u s 1b. 2. Trách nhi m c a cơ quan, ơn v ti p nh n h sơ, xét duy t và chi tr ch 1 l n. a. i v i ơn v l c lư ng vũ trang: - Cơ quan quân s , công an c p huy n có trách nhi m ti p nh n, t p h p t khai, trích sao h sơ, lý l ch v th i gian chi n u, công tác cho i tư ng (n u qu n lý h sơ, lý l ch) và g i v cơ quan quân s , công an c p t nh. - Cơ quan quân s , công an c p t nh căn c h sơ lưu tr có trách nhi m xét duy t i tư ng ư c hư ng ch trong ph m vi qu n lý. ng th i t p h p l p danh sách theo m u s 3 kèm theo t khai cá nhân, b n trích sao lý l ch g i lên C c chính sách, B Qu c phòng, n u là Quân i và V T ch c cán b , B Công an, n u là Công an. - B Qu c phòng, B Công an có trách nhi m duy t i tư ng ư c hư ng ch trong ph m vi qu n lý, ng th i t p h p, ki m tra, xác nh n theo m u s 3 và l p d toán g i B Tài chính xét c p kinh phí. Căn c vào ngh c a B Qu c hòng và B Công an, B Tài chính s c p b ng h n m c kinh phí ho c l nh chi ti n cho B Qu c phòng và B Công an th c hi n chi tr theo i tư ng và quy t toán theo quy nh hi n hành. b. i v i cơ quan dân, chính, ng: - U ban nhân dân c p huy n có trách nhi m ti p nh n t khai cá nhân, ch o cơ quan qu n lý h sơ, lý l ch c p huy n trích sao lý l ch cho i tư ng và t p h p danh sách g i Ch t ch U ban nhân dân c p t nh. - Ch t ch U ban nhân dân c p t nh ch o các cơ quan có liên quan ph i h p v i Ban T ch c T nh u xét duy t i tư ng ư c hư ng ch trong ph m vi qu n lý, t p h p, xác nh n theo m u s 3 và l p d toán g i B Tài chính xét c p kinh phí. Căn c ngh c a U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, B Tài chính c p kinh phí u quy n qua S Tài chính - V t giá t nh, thành ph tr c thu c Trung ương S Tài chính - V t giá c p cho ơn v th c hi n chi tr cho i tư ng và quy t toán theo quy nh hi n hành. - i v i i tư ng thu c di n Trung ương qu n lý, căn c h sơ lưu tr , ngh Ban T ch c Trung ương xét duy t i tư ng ư c hư ng ng th i t p h p, xác nh n theo m u s 3, l p d toán và có công văn g i v B Tài chính xét c p kinh phí. Căn c vào danh sách xét duy t c a Ban T ch c Trung ương, B Tài chính c p b ng h n m c kinh phí ho c l nh chi ti n cho các B , Ban, ngành chi tr cho i tư ng và quy t toán theo quy nh hi n hành. c. B Qu c phòng, B Công an, các B , Ban, ngành, oàn th Trung ương và các a phương ti n hành t ch c giám sát vi c chi tr theo úng i tư ng, m c hư ng và quy t toán kinh phí theo quy nh hi n hành. B Tài chính ch c p kinh phí t ti p theo cho nh ng ơn v ã có báo cáo quy t toán kinh phí ư c c p cu m t t trư c ó.
 7. d. i v i nh ng ngư i hy sinh ho c t tr n thì ch ư c c p cho i di n thân nhân ch y u (có u quy n c a các thân nhân khác) c a i tư ng g m: b ,m , v ho c ch ng, con , con nuôi h p pháp. IV. T CH C TH C HI N các B , Ban, ngành, ng, oàn th Trung ương, t nh, thành ph có nhi u i tư ng hư ng ch m t l n n u xét th y c n thi t thì thành l p Ban ch o g m Th trư ng cơ quan, ơn v ho c lãnh o U ban nhân dân c p t nh làm Trư ng ban và các thành viên là lãnh o cơ quan c p u ng, chính quy n, T ch c cán b , Lao ng - Thương binh và xã h i, Tài chính, B ch huy quân s t nh, Công an t nh ch o, hư ng d n tri n khai th c hi n t t ch này. Khi th c hi n n u phát sinh, khi u n i thì B Qu c phòng, B Công an, các B , Ban, ngành oàn th Trung ương nơi i tư ng ang công tác và U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m xem xét, gi i quy t k p th i. Thông tư này có hi u l c thi hành t ngày 01/5/1999. Trong quá trình th c hi n n u có gì vư ng m c ngh các B , ngành, a phương ph n ánh v liên B gi i quy t. C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ....., ngày.... tháng.... năm 199 M u s 1a : T KHAI CÁ NHÂNTH I GIAN CÔNG TÁC, CHI N U T I CHI N TRƯ NG B,C, K TRONG TH I KỲ CH NG M KHÔNG CÓ THÂN NHÂN PH I TR C TI P NUÔI DƯ NG VÀ QUÂN NHÂN, CÁN B Ư C NG C L I MI N NAM HO T NG SAU HI P NNH GIƠNEVƠ NĂM 1954 H và tên: Nam (N ) năm sinh (1) Bí danh: (2) Quê quán: (3) Trú quán: (4) ơn v công tác hi n nay ( i v i ngư i ang công tác): (5) ang ngh hưu, MSL , TNL ho c làm công vi c gì âu: (6) ơn v công tác trư c khi ngh : (7) ơn v trư c khi i chi n trư ng (8)
 8. Lý do khi i chi n trư ng gia ình chưa ư c hư ng ch tr c p: (9) .......................................................................................................... ơn v công tác khi ư c c l i MN ho t ng ( i v i ngư i ư c ng c l i): (10) a bàn ho t ng u tiên khi ư c c l i: (11) Trong th i gian công tác chi n trư ng có ra B c ngày... tháng.... năm, s tháng mi n B c? Khi mi n B c có gia ình chưa: thân nhân mi n B c có ư c hư ng ch nào không, th i gian mi n B c hư ng lương hay hư ng ch nào. v.v..., ngày tháng năm tr l i chi n trư ng............. (12) TH I GIAN CÔNG TÁC, CHI N U CHI N TRƯ NG B, C, K (13) T ngày tháng năm n ngày S tháng ơn v , chi n C p b c, M c lương tháng năm trư ng ch c v ......................................... ............... ...................... ......................................... ............... ...................... ......................................... ............... ...................... ......................................... ............... ...................... C ng s tháng ư c hư ng ch 1 l n: M c hư ng: Tôi xin cam oan l i khai trên ây là úng, n u sai tôi hoàn toàn ch u trách nhi m trư c pháp lu t. Cơ quan, chính quy n a phương xác nh n Ngư i khai ký (N i dung xác nh n theo m u) (Ghi rõ h tên) (Ký tên, óng d u) Gi i thích m t s n i dung kê khai: + T 1 n 4: ghi theo tên tu i nơi , ch c v công tác hi n t i ho c trư c khi ngh hưu, ngh m t s c, ngh b nh binh, tai n n lao ng, b nh ngh nghi p, xu t ngũ c a các i tư ng. + T 8 n 9: dùng cho ngư i i chi n tr ng B, C, K; i xây d ng ư ng dây 559; i v i ngư i i chi n trư ng B, C, K nhi u l n thì ghi các th i i m i chi n trư ng. Ghi rõ i B, i C, ho c i K.
 9. + (9) Lý do khi i chi n trư ng gia ình chưa ư c hư ng ch tr c p c n ghi rõ khi i không có thân nhân ph i nuôi dư ng ho c có thân nhân ph i tr c ti p nuôi dư ng, h tên thân nhân, quan h v i ngư i i chi n trư ng (b , m , v , con...) lúc ó thân nhân bao nhiêu tu i, làm gì âu, nay làm gì, âu... t i sao thân nhân chưa ư c hư ng tr c p. + T 10 n 11: Dùng kê khai cho ngư i ư c ng c l i mi n Nam ho t ng sau Hi p nh Giơnevơ (k c ngư i ã thoát ly thu c di n i t p k t nhưng do khách quan không i ư c l i ti p t c ho t ng); i làm nhi m v qu c t t i Lào, Campuchia; Trư ng h p có ra B c và có tr l i chi n trư ng thì th i gian tr l i chi n trư ng ghi vào m c i B, C, K. + (12) Dùng chung cho c ngư i i B, C, K; i xây d ng ư ng dây 559; i làm nhi m v qu c t t i Lào, Campuchia và ngư i ư c ng c l i mi n Nam (k c ngư i ã thoát ly thu c di n i t p k t nhưng do khách quan không i ư c l i ti p t c ho t ng). Trong th i gian công tác chi n trư ng có ra B c không, ghi rõ th i gian ra B c, s tháng mi n B c, ra làm gì, âu, ư c hư ng lương như công nhân viên ch c mi n B c không hay hư ng theo ch nào... + (13) B n t ng h p s tháng công tác, chi n u t i chi n trư ng. M U CH NG NH N T KHAI CÁ NHÂN: Ch ng nh n Ông (bà)....... là ngư i ang cư trú t i a phương...... ho c ang công tác t i cơ quan...... (ghi rõ phư ng, qu n, thành ph ho c ghi rõ cơ quan thu c B , ngành ch qu n). C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ...., ngày..... tháng...... năm 199 M u 1b: T KHAI C A THÂN NHÂN TH I GIAN CÔNG TÁC, CHI N UT I CHI N TRƯ NG B, C, K TRONG TH I KỲ CH NG M KHÔNG CÓ THÂN NHÂN PH I TR C TI P NUÔI DƯ NG VÀ QUÂN NHÂN, CÁN B Ư C NG C L I MI N NAM HO T NG SAU HI P NNH GIƠNEVƠ NĂM 1954 H và tên: Nam (N ) năm sinh (1) Bí danh: (2) Quê quán: (3) Trú quán: (4)
 10. ơn v công tác, ngh hưu, MSL , TNL , ho c làm công vi c gì âu: (5) Là:....... (6)....... c a Ông (bà).....(7)...... i B, C, K ho c ư c ng c l i mi n Nam ho t ng sau Hi p nh Giơnevơ. Ngày tháng năm Ông (bà) i chi n trư ng B, C, K ( i v i ngư i i B, C, K) (8) H và tên b , m ....................................... năm sinh .................... (9) H và tên v ho c ch ng ........................... năm sinh .................... (10) H và tên con (n u có) .............................. năm sinh .................... (11) ơn v trư c khi i chi n trư ng: (12) Lý do khi i chi n trư ng gia ình chưa ư c hư ng ch tr c p: (13) ........................................................................................................ ơn v Ông (bà).... công tác khi ư c c l i MN ho t ng ( i v i ngư i ng c l i): (14) a bàn ho t ng u tiên khi ư c c l i: (15) Cơ quan, ơn v c l i mi n Nam: (16) Trong th i gian công tác chi n trư ng có ra B c ngày... tháng... năm, s tháng mi n B c? Khi mi n B c có gia ình chưa; thân nhân mi n B c có ư c hư ng ch nào không, th i gian mi n B c hư ng lương hay hư ng ch nào...v.v, ngày tháng năm tr l i chi n trư ng .......... (17) TH I GIAN CÔNG TÁC, CHI N U CHI N TRƯ NG B, C, K (18) T ngày tháng năm n ngày S tháng ơn v , chi n C p b c, M c lương tháng năm trư ng ch c v ......................................... ............ .................... ......................................... ............ .................... ......................................... ............ .................... ......................................... ............. .................... C ng s tháng ư c hư ng ch 1 l n: M c hư ng: Tôi xin cam oan l i khai trên ây là úng, n u sai tôi hoàn toàn ch u trách nhi m trư c pháp lu t.
 11. Cơ quan, chính quy n a phương xác nh n Ngư i khai ký (N i dung xác nh n theo m u) (Ghi rõ h tên) (Ký tên, óng d u) Gi i thích m t s n i dung kê khai: + T 1 n 5: ghi theo tên tu i nơi , ch c v công tác hi n t i ho c trư c khi ngh hưu, ngh m t s c, ngh b nh binh, tai n n lao ng, b nh ngh nghi p, xu t ngũ... c a i di n thân nhân (ngư i l p bi u). + (6): Ghi rõ i di n thân nhân là b , m ; b , m v ; b m nuôi; v , ch ng, con , con nuôi. + (7): Ghi h tên ngư i i chi n trư ng B, C, K ho c i xây d ng ư ng dây 559; ho c ư c ng c l i mi n Nam ho t ng sau Hi p nh Giơnevơ (k c ngư i ã thoát ly thu c di n i t p k t nhưng do i u ki n khách quan không i ư c l i mi n Nam ti p t c ho t ng) ng th i xoá b t nh ng t không c n thi t nói rõ ngư i ã ch t thu c i tư ng nào. + T 8 n 13: dùng kê khai cho ngư i i chi n trư ng B, C, K; i xây d ng ư ng dây 559; i làm nhi m v qu c t t i Lào, Campuchia là ngư i hư ng lương ghi vào th i i m i chi n trư ng B, C, K. i v i ngư i i chi n trư ng B, C, K nhi u l n thì ghi các th i i m i chi n trư ng. Ghi rõ i B, i C, ho c i K. + (13) Lý do khi i chi n trư ng gia ình chưa ư c hư ng ch tr c p c n ghi rõ khi i không có thân nhân ph i nuôi dư ng ho c có thân nhân ph i tr c ti p nuôi dư ng, h tên thân nhân, quan h v i ngư i i chi n trư ng (b , m , v , con...) lúc ó thân nhân bao nhiêu tu i, làm gì âu, nay làm gì, âu hay.... t i sao thân nhân chưa ư c hư ng tr c p ho c thân nhân ư c tr c p n tháng năm nào, t tháng năm nào không ư c hư ng, t i sao... + T 14 n 17: Dùng kê khai cho ngư i ư c ng c l i mi n Nam ho t ng sau Hi p nh Giơnevơ (k c ngư i ã thoát ly thu c di n i t p k t nhưng do i u ki n khách quan không i ư c l i mi n Nam ti p t c ho t ng); i làm nhi m v qu c t t i Lào, Camphuchia. Trư ng h p có ra B c và có tr l i chi n trư ng thì th i gian tr l i chi n trư ng ghi vào m c i B, C, K. + (18) dùng chung cho c ngư i i B, C, K; i xây d ng ư ng dây 559; i làm nghĩa v qu c t t i Lào, Campuchia và ngư i ư c ng c l i mi n Nam (k c ngư i ã thoát ly thu c di n i t p k t nhưng do i u ki n khách quan không i ư c l i mi n Nam ti p t c ho t ng): trong th i gian công tác chi n trư ng có ra B c không, ghi rõ th i gian ra B c, s tháng mi n B c, ra làm gì, âu, ư c hư ng lương như công nhân viên ch c mi n B c không... M U CH NG NH N T KHAI C A THÂN NHÂN
 12. Ch ng nh n Ông (bà)..... là ngư i ang cư trú t i a phương.... ho c ang công tác t i cơ quan.... (ghi rõ cơ quan......) là i di n thân nhân c a Ông (bà).... là i tư ng thu c di n kê khai hư ng ch m t l n. C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ...., ngày... tháng... năm 199 M u s 2: M U TRÍCH SAO LÝ LNCH C A I TƯ NG V TH I GIAN CÔNG TÁC, CHI N U T I CHI N TRƯ NG B, C, K TRONG TH I KỲ CH NG M KHÔNG CÓ THÂN NHÂN PH I TR C TI P NUÔI DƯ NG VÀ QUÂN NHÂN, CÁN B Ư C NG C L I MI N NAM HO T NG SAU HI P NNH GIƠNEVƠ NĂM 1954 H và tên: Nam (N ) năm sinh Bí danh: Quê quán: Trú quán: ơn v công tác, ngh hưu, MSL , TNL , ho c làm công vi c gì âu: Tôi trích sao th i gian công tác, chi n u t i chi n trư ng B, C, K trong th i kỳ ch ng M không có thân nhân ph i tr c ti p nuôi dư ng và quân nhân, cán b ư c ng c l i mi n Nam ho t ng sau Hi p nh Giơnevơ năm 1954. (*) T ngày tháng năm n ngày S tháng ơn v , chi n C p b c, M c lương tháng năm trư ng ch c v ......................................... ............ .................... ......................................... ............ .................... ......................................... ............ .................... ......................................... ............. .................... C ng s tháng ư c hư ng ch 1 l n: M c hư ng: Tôi xin cam oan b n trích sao trên ây là úng v i h sơ g c cơ quan ang qu n lý, n u sai tôi hoàn toàn ch u trách nhi m trư c pháp lu t. Ngư i trích sao Xác nh n c a cơ quan qu n lý h sơ
 13. (Ghi rõ h tên) (Ký tên, óng d u) * Khi trích sao th i gian công tác, chi n u t i chi n trư ng B, C, K trong th i kỳ ch ng M không có thân nhân ph i tr c ti p nuôi dư ng và quân nhân, cán b ư c ng c l i mi n Nam ho t ng sau Hi p nh Giơnevơ năm 1954 n u có th i gian gián o n theo quy nh t i ti t e i m 1 m c II thì ph i lo i tr không kê khai. + M U XÁC NH N B N TRÍCH SAO LÝ LNCH C A I TƯ NG: Xác nh n b n trích sao th i gian công tác, chi n u t i chi n trư ng B, C, K: i xây d ng ư ng dây 559 t i chi n trư ng B, C, K; Th i gian c l i mi n Nam ho t ng sau Hi p nh Giơnevơ (k c ngư i ã thoát ly thu c di n i t p k t nhưng do khách quan không i ư c l i ti p t c ho t ng) ho c i làm nhi m v qu c t t i Lào, Campuchia sau Hi p nh Giơnevơ c a Ông (bà) là..... tháng úng v i h sơ g c cơ quan ang qu n lý. Quang Trung Nguy n Sinh Hùng Nguy n Th H ng ( ã ký) ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản