Thông tư liên tịch 46/2001/TTLT-BTC-BGD&ĐT của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
284
lượt xem
16
download

Thông tư liên tịch 46/2001/TTLT-BTC-BGD&ĐT của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 46/2001/TTLT-BTC-BGD&ĐT của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn quản lý thu, chi học phí đối với hoạt động đào tạo theo phương thức không chính quy trong các trường và cơ sở đào tạo công lập

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 46/2001/TTLT-BTC-BGD&ĐT của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t liªn tÞch Bé Tµi ChÝnh - Bé Gi¸o dôc & §µo t¹o Sè 46/2001/TTLT/BTC-BGD&§T ngµy 20 th¸ng 6 n¨m 2001 Híng dÉn qu¶n lý thu, chi häc phÝ ®èi víi ho¹t ®éng ®µo t¹o theo ph¬ng thøc kh«ng chÝnh quy trong c¸c trêng vµ c¬ së ®µo t¹o c«ng lËp C¨n cø §iÒu 40, §iÒu 41 LuËt Gi¸o dôc ®· ®îc Quèc héi níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam kho¸ X th«ng qua ngµy 2/12/1998 quy ®Þnh vÒ "Ph¬ng thøc gi¸o dôc kh«ng chÝnh quy"; C¨n cø §iÒu 42 NghÞ ®Þnh sè 43/CP/2000 ngµy 30/8/2000 cña ChÝnh phñ "Quy ®Þnh chi tiÕt vµ híng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu cña LuËt Gi¸o dôc". §Ó thèng nhÊt vµ t¨ng cêng c«ng t¸c qu¶n lý thu, chi häc phÝ ®èi víi c¸c ho¹t ®éng ®µo t¹o theo ph¬ng thøc kh«ng chÝnh quy trong c¸c trêng vµ c¬ së ®µo t¹o c«ng lËp, liªn tÞch Bé Tµi chÝnh - Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o híng dÉn c«ng t¸c qu¶n lý thu, chi häc phÝ ®èi víi ho¹t ®éng ®µo t¹o theo ph¬ng thøc kh«ng chÝnh quy trong c¸c trêng vµ c¬ së ®µo t¹o c«ng lËp nh sau: I. §èi tîng: Ho¹t ®éng ®µo t¹o kh«ng chÝnh quy trong c¸c trêng vµ c¬ së ®µo t¹o c«ng lËp lµ nh÷ng ho¹t ®éng ®µo t¹o ngoµi hÖ chÝnh quy. C¸c ho¹t ®éng ®µo t¹o t¹i chøc, ®µo t¹o v¨n b»ng 2, tù häc cã híng dÉn, ®µo t¹o tõ xa, ®µo t¹o vµ båi dìng ng¾n h¹n theo c¸c chuyªn ®Ò, liªn kÕt ®µo t¹o, theo ph¬ng thøc kh«ng chÝnh quy thuéc ®èi tîng thùc hiÖn Th«ng t nµy. II. Nguyªn t¾c chung: C¸c trêng vµ c¬ së ®µo t¹o cã ho¹t ®éng ®µo t¹o theo ph¬ng thøc kh«ng chÝnh quy ®îc thu häc phÝ cña ngêi häc ®Ó ®¶m b¶o chi phÝ ®µo t¹o. TiÒn thu häc phÝ ®¬n vÞ göi vµo tµi kho¶n Kho b¹c Nhµ níc n¬i giao dÞch. III. Nh÷ng quy ®Þnh cô thÓ: 1. Néi dung vµ møc thu häc phÝ: C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 70/1998/Q§-TTg ngµy 31/3/1998 cña Thñ tíng ChÝnh phñ "VÒ thu vµ sö dông häc phÝ ë c¸c c¬ së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o c«ng lËp thuéc hÖ thèng gi¸o dôc quèc d©n", c¨n cø vµo ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng ®µo t¹o theo ph¬ng thøc kh«ng chÝnh quy, häc phÝ ®îc tÝnh theo th¸ng ®µo t¹o vµ møc thu nh sau:
  2. 2 - §µo t¹o §¹i häc, Cao ®¼ng, Trung häc chuyªn nghiÖp, t¹i chøc t¹i c¸c tr- êng vµ liªn kÕt víi c¸c ®Þa ph¬ng, c¬ quan ngoµi nhµ trêng thu tõ 100.000 ®Õn 350.000 ®ång/th¸ng/mét ngêi häc - §µo t¹o §¹i häc b»ng thø hai t¹i c¸c trêng vµ liªn kÕt víi c¸c ®Þa ph¬ng, ®¬n vÞ ngoµi nhµ trêng thu tõ 150.000 ®Õn 380.000 ®ång/th¸ng/mét ngêi häc. - Häc phÝ c¸c lo¹i h×nh ®µo t¹o kh«ng chÝnh quy kh¸c, tuú theo yªu cÇu, néi dung vµ tÝnh ®Æc thï, nhµ trêng tù quyÕt ®Þnh møc thu häc phÝ víi ®iÒu kiÖn kh«ng vît qu¸ møc thu cao nhÊt cña c¸c h×nh thøc ®µo t¹o ®· nªu trªn. C¨n cø vµo khung thu häc phÝ ®µo t¹o theo ph¬ng thøc kh«ng chÝnh quy híng dÉn trªn, HiÖu trëng c¸c trêng vµ thñ trëng c¸c c¬ së ®µo t¹o quy ®Þnh møc thu cô thÓ phï hîp víi néi dung, ch¬ng tr×nh vµ thêi gian ®µo t¹o cña tõng lo¹i h×nh, cÊp bËc, ngµnh nghÒ ®µo t¹o vµ chi phÝ hîp lý ®Ó ®¶m b¶o duy tr×, ph¸t triÓn ho¹t ®éng ®µo t¹o. 2. Néi dung chi: Häc phÝ cña trêng vµ c¬ së ®µo t¹o ®îc chi cho c¸c néi dung sau: a. Chi t¨ng cêng c¬ së vËt chÊt, phôc vô gi¶ng d¹y häc tËp nh: söa ch÷a, c¶i t¹o c¬ së vËt chÊt hiÖn cã, x©y dùng c¸c phßng häc, phßng thÝ nghiÖm, xëng thùc tËp, th viÖn, ký tóc x¸ häc sinh, sinh viªn, mua s¾m trang thiÕt bÞ phôc vô gi¶ng d¹y, häc tËp, thuª mín c¬ së vËt chÊt. b. Chi cho c¸c ho¹t ®éng chuyªn m«n: gi¶ng d¹y, häc tËp, phôc vô d¹y häc, héi nghÞ, héi th¶o, tæ chøc thi tuyÓn sinh vµ thi tèt nghiÖp. c. Chi thï lao gi¸o viªn gi¶ng d¹y, thØnh gi¶ng vµ chi tiÒn l¬ng cho lao ®éng hîp ®ång. d. Chi ®µo t¹o, båi dìng nghiÖp vô chuyªn m«n cho c¸n bé c«ng nh©n viªn, gi¸o viªn nhµ trêng. e. Chi cho c«ng t¸c qu¶n lý, thanh to¸n c¸c dÞch vô c«ng céng (tiÒn ®iÖn, níc, vÖ sinh m«i trêng). f. Chi hç trî nghiªn cøu khoa häc. g. Chi cho c¸c c¬ quan, tæ chøc, c¸ nh©n bªn ngoµi phèi hîp tæ chøc c¸c ho¹t ®éng gi¶ng d¹y. h. Chi nép thuÕ (nÕu cã ph¸t sinh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt) i. Chi kh¸c: v¨n ho¸ thÓ thao, thëng cho häc sinh, sinh viªn cã thµnh tÝch tèt... HiÖu trëng, thñ trëng c¬ së ®µo t¹o c¨n cø vµo sè tiÒn thu ®îc ®Ó quyÕt ®Þnh møc chi hîp lý ®¹t chÊt lîng vµ hiÖu qu¶ ®µo t¹o. 3. Xö lý chªnh lÖch thu, chi: TiÒn thu häc phÝ sau khi bï ®¾p ®ñ chi phÝ nªu trªn, trêng hîp chªnh lÖch thu lín h¬n chi ®îc bæ sung ho¹t ®éng gi¶ng d¹y, häc tËp, nghiªn cøu khoa häc vµ mua s¾m trang thiÕt bÞ phôc vô gi¶ng d¹y häc tËp cña ®¬n vÞ, trÝch lËp 2 quü khen thëng vµ phóc lîi tèi ®a kh«ng qu¸ 3 th¸ng l¬ng b×nh qu©n thùc tÕ thùc hiÖn, møc trÝch vµo mçi quü do thñ trëng ®¬n vÞ quyÕt ®Þnh sau khi thèng nhÊt víi tæ chøc c«ng ®oµn ®¬n vÞ.
  3. 3 4. C«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh: a. C¸c trêng vµ c¬ së ®µo t¹o tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n, më sæ s¸ch theo dâi riªng c¸c kho¶n thu, chi häc phÝ vµ qu¶n lý theo môc 6 cña Th«ng t sè 54/1998/TTLT/Bé GD&§T-TC ngµy 31/8/1998 "Híng dÉn thùc hiÖn thu, chi vµ qu¶n lý häc phÝ ë c¸c c¬ së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o c«ng lËp thuéc hÖ thèng gi¸o dôc quèc d©n" vµ QuyÕt ®Þnh sè 999/TC-Q§/C§KT ngµy 2/11/1996 cña Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh chÕ ®é kÕ to¸n ®èi víi ®¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp, thùc hiÖn c«ng khai tµi chÝnh theo Th«ng t sè 83/TT-BTC ngµy 1/7/1999 cña Bé Tµi chÝnh. C¸c Khoa, phßng, Trung t©m trong trêng kh«ng ph¶i ®¬n vÞ dù to¸n th× toµn bé sè thu, chi häc phÝ qu¶n lý qua phßng tµi vô kÕ to¸n cña trêng. ViÖc thu häc phÝ ph¶i sö dông biªn lai thu häc phÝ do c¬ quan tµi chÝnh ph¸t hµnh theo ®óng quy ®Þnh. b. Nh÷ng ngêi cã thu nhËp cao ph¶i nép thuÕ thu nhËp theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. IV. HiÖu lùc thi hµnh: Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh tõ n¨m häc 2001 - 2002. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã víng m¾c, ®Ò nghÞ ph¶n ¸nh vÒ liªn Bé ®Ó xem xÐt söa ®æi, bæ sung cho phï hîp.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản