Thông tư liên tịch 51/TTLB của Bộ Tài chính và Bộ Y tế

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
255
lượt xem
4
download

Thông tư liên tịch 51/TTLB của Bộ Tài chính và Bộ Y tế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 51/TTLB của Bộ Tài chính và Bộ Y tế về việc quy định chế độ thu, quản lý, sử dụng lệ phí thẩm định và cấp giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn, điều kiện thành lập cơ sở hành nghề y dược tư nhân và lệ phí cấp sổ đăng ký mặt hàng thuốc

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 51/TTLB của Bộ Tài chính và Bộ Y tế

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA TH«NG T LIªN Bé TµI CHÝNH - Y TÕ Sè 51/TTLB NGµY 3 TH¸NG 7 N¨M 1995 QUY ®ÞNH CHÕ ®é THU, QU¶N Lý, Sö DôNG LÖ PHÝ THÈM ®ÞNH Vµ CÊP GIÊY CHøNG NHËN ®ñ TIªU CHUÈN, ®IÒU KIÖN THµNH LËP C¬ Së HµNH NGHÒ Y DîC T NH©N Vµ LÖ PHÝ CÊP Sè ®¨NG Ký MÆT HµNG THUèC C¨n cø ph¸p lÖnh vÒ hµnh nghÒ y dîc t nh©n ngµy 30/09/1993. C¨n cø ®iÒu 12 NghÞ ®Þnh sè 06/CP ngµy 29/01/1994 cô thÓ ho¸ mét sè ®iÒu trong ph¸p lÖnh hµnh nghÒ y dîc t nh©n. C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 276 CT ngµy 28/07/1992 cña Chñ tÞch Héi ®ång Bé trëng (nay lµ Thñ trëng ChÝnh phñ) vÒ viÖc thèng nhÊt qu¶n lý c¸c lo¹i phÝ vµ lÖ phÝ. Sau mét thêi gian thùc hiÖn th«ng t sè 51/TTLB ngµy 6/6/1994 cña Liªn Bé Tµi chÝnh - Y tÕ, qui ®Þnh chÕ ®é thu, qu¶n lý, sö dông lÖ phÝ thÈm ®Þnh vµ cÊp giÊy chøng nhËn ®ñ tiªu chuÈn, ®iÒu kiÖn thµnh lËp c¬ së hµnh nghÒ y dîc t nh©n, cã mét sè ®iÓm cha phï hîp víi thùc tÕ cÇn söa ®æi, bæ sung. Liªn Bé Tµi chÝnh - Y tÕ ban hµnh th«ng t quy ®Þnh chÕ ®é thu, qu¶n lý vµ sö dông lÖ phÝ thÈm ®Þnh viÖc xin cÊp giÊy chøng nhËn ®ñ tiªu chuÈn, ®iÒu kiÖn thµnh lËp c¬ së hµnh nghÒ y dîc t nh©n vµ lÖ phÝ cÊp sè ®¨ng ký mÆt hµng thuèc ®Ó thay thÕ th«ng t sè 51/TTLB nh sau: I - §èI TîNG NéP: C¸c tæ chøc, c¸ nh©n trong níc vµ ngoµi níc khi nép ®¬n xin cÊp giÊy chøng nhËn ®ñ tiªu chuÈn, ®iÒu kiÖn thµnh lËp c¬ së hµnh nghÒ y dîc t nh©n vµ xin cÊp sè ®¨ng ký mÆt hµng thuèc ph¶i nép lÖ phÝ thÈm ®Þnh hå s¬ vµ lÖ phÝ cÊp sè ®¨ng ký mÆt hµng thuèc ®îc quy ®Þnh t¹i th«ng t nµy. II - MøC THU: Møc thu lÖ phÝ thÈm ®Þnh vµ lÖ phÝ xin cÊp sè ®¨ng ký mÆt hµng thuèc quy ®Þnh t¹i phô lôc " BiÓu møc thu lÖ phÝ thÈm ®Þnh vµ lÖ phÝ cÊp sè ®¨ng ký mÆt hµng thuèc" kÌm theo th«ng t nµy. Khi nép hå s¬ xin cÊp chøng nhËn ®ñ tiªu chuÈn vµ ®iÒu kiÖn thµnh lËp c¬ së hµnh nghÒ y dîc t nh©n, ngêi nép hå s¬ nép lÖ phÝ thÈm ®Þnh 70% vµ khi ®îc cÊp giÊy chøng nhËn nép lÖ phÝ cÊp giÊy chøng nhËn 30% møc thu t¹i biÓu thu nµy. §èi víi c¸c trêng hîp giÊy chøng nhËn hÕt thêi h¹n, c¸c c¬ së Y - Dîc t nh©n muèn cÊp l¹i giÊy chøng nhËn ph¶i nép 50% møc thu quy ®Þnh t¹i th«ng t nµy vµ nép mét lÇn khi nép hå s¬. §èi víi c¸c trêng hîp xin cÊp sè ®¨ng ký mÆt hµng thuèc ngêi nép hå s¬ nép ngay 100% møc thu t¹i biÓu nµy. Khi gi¸ c¶ thÞ trêng biÕn ®éng tõ 20% trë lªn th× Bé Tµi chÝnh phèi hîp víi Bé Y tÕ xem xÐt ®iÒu chØnh l¹i møc thu quy ®Þnh t¹i th«ng t nµy cho phï hîp víi thùc tÕ.
  2. 2 III - Tæ CHøC THU, QU¶N Lý Vµ Sö DôNG LÖ PHÝ. 1. Tæ chøc thu: a/ Bé Y TÕ thu lÖ phÝ ®èi víi viÖc thÈm ®Þnh vµ cÊp giÊy chøng nhËn ®ñ tiªu chuÈn, ®iÒu kiÖn thµnh lËp bÖnh viÖn t nh©n, doanh nghiÖp t nh©n, c«ng ty cæ phÇn, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n kinh doanh dîc - trang thiÕt bÞ y tÕ; C¬ së hµnh nghÒ y - dîc t¹i ViÖt Nam cña tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi, ngêi ViÖt Nam ®Þnh c ë níc ngoµi vµ lÖ phÝ cÊp sè ®¨ng ký mÆt hµng thuèc. b/ Së y tÕ c¸c TØnh, Thµnh phè trùc thuéc TW thu lÖ phÝ thÈm ®Þnh vµ cÊp giÊy chøng nhËn ®ñ tiªu chuÈn, ®iÒu kiÖn thµnh lËp c¬ së hµnh nghÒ y dîc t nh©n cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n ®èi víi c¸c lo¹i h×nh thµnh nghÒ cßn l¹i. 2 - Qu¶n lý vµ sö dông nguån thu lÖ phÝ a/ Qu¶n lý nguån thu lÖ phÝ: LÖ phÝ thÈm ®Þnh: ViÖc cÊp giÊy chøng nhËn ®ñ tiªu chuÈn, ®iÒu kiÖn thµnh lËp c¬ së hµnh nghÒ y dîc t nh©n vµ lÖ phÝ cÊp sè ®¨ng ký mÆt hµng thuèc lµ nguån thu cña ng©n s¸ch Nhµ níc. C¬ quan thu lÖ phÝ nhËn biªn lai t¹i Côc ThuÕ cña TØnh, Thµnh phè n¬i ®ãng trô së. C¬ quan thu lÖ phÝ ph¶i më sæ s¸ch kÕ to¸n theo dâi t×nh h×nh thu lÖ phÝ vµ c¸c kho¶n chi phÝ liªn quan theo ®óng ph¸p lÖnh kÕ to¸n thèng kª cña Nhµ níc vµ ph¶i ®¨ng ký sæ s¸ch kÕ to¸n víi c¬ quan thuÕ tríc khi sö dông. b/ Sö dông nguån thu lÖ phÝ: C¬ quan thu lÖ phÝ t¹m thêi ®îc gi÷ l¹i 40% sè phÝ thu ®îc ®èi víi c¬ së y tÕ t nh©n cã trô së ®ãng ë thµnh phè trùc thuéc TW; 50% sè phÝ thu ®îc ®èi víi c¬ së y tÕ t nh©n cã trô së ®ãng ë c¸c tØnh ®ång b»ng, trung du; 60% sè phÝ thu ®îc ®èi víi c¬ së y tÕ t nh©n cã trô së ®ãng ë c¸c tØnh MiÒn Nói vµ 20% sè lÖ phÝ thu ®îc do cÊp sè ®¨ng ký mÆt hµng thuèc ®Ó chi cho: - C«ng t¸c thÈm ®Þnh vµ cÊp sè ®¨ng ký mÆt hµng thuèc. - In biÓu mÉu, giÊy chøng nhËn. - Thêng cho nh÷ng c¸n bé CNV cã liªn quan trùc tiÕp tíi viÖc tæ chøc thu lÖ phÝ, nhng møc thëng mét n¨m tèi ®a kh«ng qu¸ 3 th¸ng l¬ng c¬ b¶n theo chÕ ®é hiÖn hµnh cña Nhµ níc. C¸c kho¶n chi nªu trªn ph¶i ®óng chÕ ®é tµi chÝnh hiÖn hµnh vµ cã chøng tõ hîp lÖ. Sè lÖ phÝ cßn l¹i sau khi c¬ quan thu lÖ phÝ ®îc t¹m gi÷ l¹i theo c¸c tû lÖ nªu trªn, c¬ quan thu lÖ phÝ ph¶i nép toµn bé vµo ng©n s¸ch Nhµ níc. Thêi h¹n nép theo qui ®Þnh cña Côc ThuÕ ®Þa ph¬ng. c/ Hµng th¸ng, quý, n¨m c¬ quan thu lÖ phÝ ph¶i tæ chøc thanh to¸n quyÕt to¸n víi c¬ quan thuÕ vµ c¬ quan tµi chÝnh cïng cÊp. Hµng n¨m, c¬ quan thu lÖ phÝ ph¶i dù to¸n thu chi, tæng hîp trong kÕ ho¹ch thu, chi tµi chÝnh chung cña ®¬n vÞ göi c¬ quan tµi chÝnh ®ång cÊp duyÖt. Cuèi n¨m quyÕt to¸n viÖc sö dông sè lÖ phÝ ®îc t¹m gi÷ l¹i theo tû lÖ nªu t¹i ®iÓm 2b, môc III cña th«ng t nµy, vÒ nguyªn t¾c nÕu kh«ng chi hÕt ph¶i nép vµo ng©n s¸ch Nhµ níc. Trêng hîp cã nhu cÇu gi÷ l¹i sè lÖ phÝ cha sö dông hÕt ®Ó ®¸p øng chi cho n¨m sau th× ph¶i ®îc c¬ quan tµi chÝnh
  3. 3 ®ång cÊp ®ång ý b»ng v¨n b¶n. Sè tiÒn ®Ó l¹i ®îc tæng hîp vµo kÕ ho¹ch thu, chi tµi chÝnh n¨m sau. §IÒU KHO¶N THI HµNH: Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh tõ ngµy ký vµ thay thÕ th«ng t sè 51 TTLB ngµy 06/06/1994 cña Liªn Bé Tµi chÝnh - Y tÕ. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã víng m¾c g× ®Ò nghÞ ph¶n ¸nh vÒ Liªn Bé ®Ó nghiªn cøu gi¶i quyÕt. PHô LôC BIÓU MøC THU LÖ PHÝ THÈM ®ÞNH Vµ Hå S¬ XIN CÊP GIÊY CHøNG NHËN ®ñ ®IÒU KIÖN, TIªU CHUÈN THµNH LËP C¬ Së HµNH NGHÒ Y D- îC T NH©N Vµ CÊP Sè ®¨NG Ký MÆT HµNG THUèC. (Ban hµnh theo th«ng t Liªn Bé sè 51/TTLB ngµy 3 th¸ng 7 n¨m 1995) I - LÖ PHÝ THÈM ®ÞNH Hå S¬ XIN CÊP GIÊY CHøNG NHËN ®ñ ®IÒU KIÖN, TIªU CHUÈN THµNH LËP C¬ Së HµNH NGHÒ Y DîC T NH©N TÝNH CHO MéT LÇN THÈM ®ÞNH Sè Møc thu ®æi víi c¸c c¬ së y tÕ t TT Lo¹i h×nh thÈm ®Þnh nh©n cã trô së ®ãng t¹i c¸c vïng®ång Tp trùc §ång b»ng MiÒn nói thuéc TW trung du A B 1 2 3 1 BÖnh viÖn t nh©n 1.500.000 1.200.000 900.000 2 Nhµ hé sinh t nh©n 500.000 400.000 300.000 3 Phßng kh¸m ®a khoa hoÆc chuyªn khoa vµ phßng chÈn trÞ y häc DT 300.000 240.000 180.000 4 Phßng r¨ng vµ hµm r¨ng gi¶ 500.000 400.000 300.000 5 Phßng xÐt nghiÖm, phßng th¨m dß chøc n¨ng 300.000 240.000 180.000 6 Phßng Xquang 500.000 400.000 300.000
  4. 4 7 C¬ së gi¶i phÉu thÈm mü 1.500.000 1.200.000 900.000 8 C¬ së dÞch vô ®iÒu dìng vµ phôc håi chøc n¨ng 300.000 240.000 180.000 9 C¬ së dÞch vô y tÕ tiªm chÝnh thay b¨ng 100.000 80.000 60.000 10 C¬ së dÞch vô KHHG§ 300.000 240.000 180.000 11 C¬ së dÞch vô y häc d©n téc 100.000 80.000 60.000 12 C¬ së hµnh nghÒ y ë VN cña - C¸c tæ chøc, c¸ nh©n ngêi níc ngoµi, ngêi VN ®Þnh c ë níc ngoµi 10.000.000 8.000.000 6.000.000 - C¸c c¸ nh©n ngêi níc ngoµi, ngêi ViÖt Nam ®Þnh c ë níc ngoµi 8.000.000 6.400.000 4.800.000 13 C«ng ty cæ phÇn, C«ng ty TNHH, doanh nghiÖp t nh©n kinh doanh dîc, TTB y tÕ 1.000.000 1.000.000 1.000.000 14 C¬ së hµnh nghÒ dîc t¹i VN cña - C¸c tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi, ngêi VN ®Þnh c ë níc ngoµi 5.000.000 4.000.000 3.000.000 - C¸ nh©n ngêi níc ngoµi, ngêi VN ®Þnh c ë níc ngoµi 4.000.000 3.200.000 2.400.000 15 Nhµ thèc t nh©n, c¬ së kinh doanh thiÕt bÞ y tÕ cã vèn thÊp h¬n vèn ph¸p ®Þnh quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 221 H§BT 23/07/1991 300.000 240.000 180.000 16 §¹i lý thuèc 150.000 120.000 90.000 17 C¬ së SX hoÆc bu«n b¸n thuèc YHDT 300.000 240.000 180.000
  5. 5 II - LÖ PHÝ CÊP Sè ®¨NG Ký MÆT HµNG THUèC: Sè Lo¹i h×nh cÊp sè ®¨ng ký Møc thu TT 1 LÖ phÝ cÊp sè ®¨ng ký mÆt hµng thuèc níc ngoµi nhËp khÈu vµo ViÖt Nam 1.000.000 - Nguyªn liÖu (Mét tªn nguyªn liÖu) 2.000.000 2 - Thuèc thµnh phÈm (Mét tªn thuèc) LÖ phÝ cÊp sè ®¨ng ký thuèc SX trong níc: - Thuèc t©n dîc 300.000 - Thuèc ®«ng dîc 200.000

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản