intTypePromotion=1
ADSENSE

Thông tư liên tịch 66/1998/TTLT/BGD&ĐT-BTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tài chính

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

155
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 66/1998/TTLT/BGD&ĐT-BTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện miễn thu học phí đối với học sinh, sinh viên ngành sư phạm và hỗ trợ ngân sách cho các trường sư phạm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 66/1998/TTLT/BGD&ĐT-BTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t  Liªn tÞch cña  é   B Gi¸o d ô c  vµ §µ o  t¹o, é  T µi  h Ý n h    B c sè 66/1998/TTLT­B G D & § T­B T C  n g µ y   26 th¸ng 12 n¨ m  1998 H íng d É n  thùc  Ö n  m i Ô n  thu h äc p h Ý  ® èi víi h äc sinh,  hi   sinh  viªn n g µ n h  s p h¹ m  vµ hç  trî g © n  s¸ch c h o    n c¸c tr n g  s p h¹ m ê §iÓm     2, §iÒu  QuyÕt  2  ®Þnh  70/1998/Q§­ sè  TTg ngµy 31/3/1998 cña  Thñ íng ChÝnh  t   phñ  viÖc    sö  vÒ  thu vµ  dông  häc phÝ  c¸c c¬  gi¸odôc  ë    së    vµ  ®µo    t¹oc«ng  lËp thuéc    hÖ thèng    gi¸odôc quèc d©n, quy ®Þnh: "MiÔn häc  phÝ cho häc sinh,sinhviªnngµnh  ph¹m";       s  §iÓm   (3.1.7)  3  ,môc    IITh«ng   t Liªn tÞch  54/1998/TTLT/GD&§T­TC     sè  ngµy  31/8/1998 cña    Gi¸o dôc  §µo      Tµi chÝnh  cã  Liªn Bé    vµ  t¹o­ Bé    ®∙  híng   dÉn viÖc      qu¶n    thu,chivµ  lýhäc  phÝ  c¸cc¬  gi¸odôc  ®µo    ë    së    vµ  t¹oc«ng lËp  thuéc hÖ     thèng    gi¸odôc  quèc  d©n,  quy  ®Þnh: "MiÔn  häc  phÝ cho  häc sinh,   sinh viªnhÖ       chÝnh  quy tËp  trung ngµnh  ph¹m      s  khivµo  häc  cam   cã  kÕt sau  khitètnghiÖp      phôc  trong ngµnh    vô    gi¸odôc  ®µo  vµ  t¹o"; §Ó  thèng nhÊt thùc hiÖn  ®¶m       vµ  b¶o  kinh phÝ      ho¹t®éng        ­ ®èi víic¸c tr êng  ph¹m  s  thùc hiÖn      c¸cquy ®Þnh trªn,   Gi¸o dôc  §µo      Tµi  LiªnBé    vµ  t¹o­ Bé    chÝnh híng dÉn  sau:   nh  P h Ç n  I  § èi tîng m i Ô n  thu h ä c p h Ý  v µ k h « n g  m i Ô n  thu h ä c p h Ý  lµ h ä c  sinh,  sinh viªn n g µ n h  s p h¹ m I.  §èi tîng mi Ô n  thu häc  h Ý: p 1. Häc    sinh,sinh        viªn hÖ chÝnh  quy  tËp trung  i   êng  khoa  t¹  tr c¸c vµ  s  ph¹m    lµ häc sinh,sinh viªntrong chØ    ho¹ch          tiªukÕ  ®µo    t¹ohµng  n¨m  Bé  do  Gi¸o dôc  §µo      vµ  t¹ogiao cho    êng  ph¹m    c¸c tr s  thuéc Trung    ¬ng  qu¶n    do  lývµ  Uû ban  nh©n  d©n   c¸c tØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ¬ng giao cho    ­   c¸c tr êng  ph¹m  s  thuéc ®Þa    ph¬ng  qu¶n    qua  thi lý,®∙  kú    tuyÓn sinh quèc      giahµng  n¨m. Häc sinh,sinh viªnngµnh  ph¹m        s  (kh«ng bao gåm       c¸c lípchuyªn ngµnh    kh¸ctrong tr     êng  ph¹m)    s  hÖ chÝnh  quy  trung nªu    tËp    trªnkh«ng  ph©n biÖt® ­   îcnhµ      níccÊp  ng©n  s¸ch hay    kh«ng cÊp ng©n  s¸ch,tõ n¨m      häc 1998    ­ 1999  (kÓ  häc  c¶  sinh tuyÓn    häc    míivµ  sinh cò    ®ang  häc  i êng) cã  t¹ tr     cam  kÕt sau  khitètnghiÑp      phôc  trong ngµnh    vô    gi¸odôc  ®µo  vµ  t¹o. C¸c   îng nªu    ®èi t   trªnnÕu  kh«ng  thùc hiÖn    cam   kÕt phôc  trong ngµnh  vô    gi¸odôc  ®µo        vµ  t¹osÏ ph¶ibåihoµn      toµn  sè  bé  tiÒn  ® îc miÔn  ®∙    ®ãng gãp  häc phÝ trong thêigian häc  i êng.Nguyªn        t¹ tr     t¾c    båihoµn    sÏcã  LiªnBé    híng   dÉn riªng. 2. Häc    sinh,sinh viªnhÖ         chÝnh  quy  tËp  trung t¹ c¸c tr   i   êng  ph¹m    s  thuéc  diÖn  îcmiÔn  ®   häc phÝ  theo quy ®Þnh      t¹ c¸c®iÓm   i 3.1.2,3.1.3,3.1.4,3.1.5,         3.1.6, 3.1.8, 3.1.10 môc  II  Th«ng  t  sè 54/1998/TTLT­ GD&§T­TC  ngµy  31/8/1998 cña    Gi¸o dôc  §µo    Tµi chÝnh  LiªnBé    vµ  t¹ovµ    híng dÉn viÖc    thu,
  2. 2 chivµ    qu¶n    lýhäc phÝ  c¸c c¬  gi¸o dôc  ®µo    ë    së    vµ  t¹o c«ng lËp thuéc    hÖ thèng    gi¸odôc quèc  d©n. II.  §èi tîng p h ¶i ® ã n g  h äc p h Ý  vµ m ø c  thu  äc p h Ý: h 1.§èit      îng ph¶i®ãng    häc  phÝ: Häc sinh,sinh viªnhÖ         chÝnh  quy  trung ®∙  îctuyÓn  tËp    ®   vµo häc  i   t¹ c¸c   tr êng  ph¹m  s  kh«ng thuéc c¸c®èi t        îng quy ®Þnh    t¹ ®iÓm    i IphÇn     Inãitrªn. 2.Khung    møc    thu häc  phÝ    ¸p dông  theo khung møc quy ®Þnh    t¹ QuyÕt  i ®Þnh  70/1998/Q§­ sè  TTg ngµy  31/3/1998 cña    Thñ íng ChÝnh  t   phñ  sau: nh  ­§¹ihäc  ph¹m: Tõ      s    50.000®  ®Õn   180.000®/th¸ng/HS   ­Cao    ®¼ng   ph¹m: Tõ  s    40.000®  ®Õn   150.000®/th¸ng/HS   ­Trung    häc  ph¹m: Tõ  s    15.000®  ®Õn   100.000®/th¸ng/HS Häc  phÝ  îcthu ®Þnh  hµng  ®     kú  th¸ngvµ    th¸ng/n¨m.   thu 10  Møc  thu  häc phÝ  thÓ  cô  ®èi    víitõng chuyªn  ngµnh  ®µo    t¹o,kho¸ ®µo    t¹odo    HiÖu  ëng    êng  ph¹m  tr c¸ctr s  (hoÆc  hiÖu  ëng  tr cña    êng  khoa  c¸c tr cã  s  ph¹m)  c¨n  vµo  cø  khung  häc  phÝ          nãi trªn®Ó ®Ò nghÞ  Héi vµ  ®ång  nh©n  d©n, Uû    ban  nh©n  d©n    c¸ctØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ¬ng (®èivíi      c¸c tr êng  ph¹m  ®Þa   s  do  ph¬ng  qu¶n   lý);Gi¸m  ®èc      c¸c §¹ihäc, HiÖu  ëng    tr (®èi  víi   êng  ph¹m  Trung    tr c¸c s  do  ¬ng qu¶n   lý)quyÕt ®Þnh. QuyÕt      ®Þnh  møc  vÒ  thu häc phÝ    trªn®©y   ph¶i® îc c«ng  c«ng      bè  khaicho    häc sinh,sinh viªnvµ        phô huynh  vµo  ®Çu  n¨m  häc;®ång      thêiph¶ib¸o      quan    c¸o víic¬  qu¶n      lýgi¸o dôc  ®µo    vµ  t¹ocÊp    göic¬  trªnvµ    quan    tµichÝnh, Kho      b¹c Nhµ      níc®Ó theo   dâivµ    kiÓm   so¸tviÖc      thu chihäc  phÝ. III.Q u ¶ n  lý thu, chi vµ  ö  d ô n g  h äc p h Ý  (n Õ u  cã)    s trong c¸c tr n g  s p h¹ m: ê ViÖc  qu¶n        sö  lýthu,chivµ  dông  quü häc phÝ cña    êng  ph¹m    c¸c tr s  (tõ nguån    thu häc  phÝ  i êng         îng kh«ng  îchëng  t¹ tr   ®èi víi ®èi t   c¸c ®   chÕ  miÔn  ®é  häc phÝ) ® îc thùc hiÖn  theo c¸c quy ®Þnh  t¹ th«ng t ªn i  li  tÞch sè  54/1998/TTLT/GD&§T TC   ­ ngµy  31/3/1998 cña    GD&§T  TµichÝnh.   LiªnBé  ­   P h Ç n  II  H ç  trî  kinh p h Ý  c h o  c¸c tr n g  v µ k h o a  s p h¹ m   ê d o  thùc hi Ö n  c h Õ  ® é  m i Ô n  h ä c p h Ý 1/ C¸c  êng    tr s ph¹m  khoa  vµ  s ph¹m    khi thùc hiÖn chÕ     ®é miÔn häc  phÝ         îng häc  ®èi víi ®èi t   c¸c sinh,sinh viªnghit¹          i ®iÓm    IPhÇn     Itrªn®©y   îc ®   Nhµ    trîkinh phÝ    níc hç      ®Ó ®¶m   b¶o ho¹t®éng    cña Nhµ  êng. Kho¶n  tr   kinh  phÝ  trî® îc tÝnh  hç      trong dù    to¸n ng©n    s¸ch  nghiÖp    sù  gi¸odôc  ®µo    vµ  t¹o hµng n¨m cña    c¸ccÊp.
  3. 3 Kinh  phÝ  trî hç    cho mçi  êng  khoa  ph¹m  îcc¨n cø  tr vµ  s  ®     vµo  l   sè îng häc  sinh ® îc miÔn      häc phÝ cña  êng    møc   trîb»ng  tr ®ã vµ  hç    møc  thu häc phÝ  cña tõng häc    sinhthuéc c¸chÖ         ®µo   ¬ng  t¹ot øng,cô    thÓ  sau: nh  ­§¹ihäc  ph¹m    50.000®      s  : Tõ  ®Õn   180.000®/th¸ng/HS ­Cao    ®¼ng   ph¹m  Tõ  s  :  40.000®  ®Õn  150.000®/th¸ng/HS   ­Trung    häc  ph¹m: Tõ  s    15.000®  ®Õn  100.000®/th¸ng/HS   2.Ph¬ng    thøc cÊp      ph¸tkinhphÝ:   ­ §èivíi         Tr¬ng  ph¹m  Khoa  ph¹m  Trung  c¸c S  vµ  s  do  ¬ng qu¶n    Tµi lý,Bé    chÝnh  cÊp kinh phÝ    qua  Gi¸o dôc  §µo    §¹ihäc  Bé    vµ  t¹ovµ    Quèc    Néi, gia Hµ    §¹ihäc    Quèc    giaThµnh  phè  ChÝ  Hå  Minh    ®Ó cÊp cho    êng    c¸ctr trùcthuéc. ­ §èi víic¸c tr         êng  ph¹m  ®Þa   s  do  ph¬ng qu¶n    Tµi chÝnh  lý,Së    VËt    gi¸ c¸c tØnh, thµnh      phè  cÊp    tõ kinh phÝ  nghiÖp    sù  ®µo    t¹o®Þa  ph¬ng cho    c¸c tr êng  ph¹m. s  3. Kho¶n Ng©n  s¸ch  trîcho    êng  khoa  hç    c¸c tr vµ  s ph¹m nµy  îc sö  ®   dông  sau: nh  ­ 45%  t¨ng cêng  së    c¬  vËt  chÊt phôc  gi¶ng  vô  d¹y  häc  ­  tËp (nh söa  ch÷a,c¶it¹oc¬  vËtchÊthiÖn          së      cã,x©y  dùng  nhá    c¸cphßng  häc,phßng    thÝ  nghiÖm,  xëng thùc tËp,th viÖn,ký              tóc x¸ häc sinh,sinh viªn;mua         s¾m,    thuª m ín  së  c¬  vËt  chÊt, trang    thiÕt bÞ     phôc  gi¶ng  vô  d¹y  häc  ­  tËp; qu¶n      lý chuyªn m«n    hµnh  chÝnh    c¸cc«ng  viÖc kh¸ccã  ªnquan,. . .   li   .) ­ 15%       bæ sung  kinh phÝ    cho      c¸c ho¹t®éng ®µo    c¶  trî     t¹okÓ  hç    tèt thi nghiÖp (bao gåm     c¸c kho¶n    tÊtc¶    chinghiÖp  chuyªn  vô  m«n   c¸c kho¶n  vµ    chith   êng  xuyªn thuéc    néi dung    chiho¹t®éng  nghiÖp    sù  ®µo      chi t¹o,kÓ c¶    cho    tètnghiÖp  c¸ctr ë    êng,chinghiÖp  qu¶n        vô  lýquü  häc phÝ    së). t¹ c¬  i ­ 40%   trî   hç   cho    lao ®éng    trùctiÕp gi¶ng    phôc  gi¶ng      d¹y vµ  vô  d¹y,bao  gåm     trîcho    chi hç    lao ®éng    trùc tiÕp gi¶ng d¹y  phôc  gi¶ng  vµ  vô  d¹y tÝnh  theo giêgi¶ng vµ        khèikîng c«ng        t¸ccña    gi¸oviªn,   c«ng    bé  c¸n nh©n    viªnphôc  vô gi¶ng    c¸c bé  d¹y vµ    phËn  ªnquan,chikhen  ëng  chiphóc    li       th vµ    lîtËp  i thÓ  ë    êng. c¸ctr 4. Hµng    n¨m,  cïng    víiviÖc lËp  to¸n ng©n  dù    s¸ch,c¸c tr     êng  ph¹m  s  vµ  khoa  ph¹m  cø  s  c¨n  vµo  l häc  sè îng  sinh,sinh viªns        ph¹m  thuéc  diÖn miÔn  häc phÝ  møc   trî lËp  to¸n kho¶n  vµ  hç    , dù    kinh phÝ  trî viÖc    hç    do  thùc hiÖn    miÔn  häc  phÝ  ph¹m,  s  tæng  vµo  to¸n ng©n  hîp  dù    s¸ch chung  cña  ®¬n    vÞ. Quy tr×nh  qu¶n    lý,lËp  to¸n,cÊp  dù    ph¸t,kÕ     to¸n vµ    quyÕt  to¸n kho¶n    kinh  phÝ nµy  thùc hiÖn    theo chÕ  tµichÝnh    ®é    hiÖn  hµnh. Khi quyÕt to¸n ®Þnh   theo    kú  chÕ     ®é b¸o c¸o    tµichÝnh, ngoµi viÖc    tæng    hîp chung trong b¸o      c¸o quyÕt   to¸ncña  êng,c¸c tr tr     êng  ph¹m  khoa  s  vµ  s ph¹m ph¶i cã    thuyÕt minh        chi tiÕtphÇn kinh phÝ  trînµy    quan  hç    göi c¬  qu¶n      lýgi¸odôc ®µo    c¬  t¹ovµ  quan   tµichÝnh. P h Ç n  III §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h 1.Th«ng     tnµy  hiÖu    tõngµy  th¸ng8  cã  lùckÓ    01    n¨m  1998.
  4. 4 2. Trong qua tr×nh thùc hiÖn, nÕu   víng  ¾c,      cã  m ®Ò nghÞ ph¶n ¸nh  kÞp      ªnbé  thêi®Ó li   xem     xÐt,söa  ®æi    bæ sung cho    phïhîp.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2