Thông tư liên tịch 66TT/LB của Bộ tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
185
lượt xem
5
download

Thông tư liên tịch 66TT/LB của Bộ tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 66TT/LB của Bộ tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc quy định chế độ thu, quản lý sử dụng phí kiểm định kỹ thuật và lệ phí cấp giấy phép sử dụng các máy móc, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 66TT/LB của Bộ tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA th«ng t liªn bé tµi chÝnh, lao ®«ng, TB&XH sè 66 TT/LB ngµy 29 th¸ng 8 n¨m 1995 QUY §ÞNH CHÕ §é THU, QU¶N Lý Sö DôNG PHÝ KIÓM §ÞNH Kü THUËT Vµ LÖ PHÝ CÊP GIÊY PHÐP Sö DôNG C¸C M¸Y MãC THIÕT BÞ, VËT T¦ Vµ C¸C CHÊT Cã Y£U CÇU NGHI£M NGÆT VÒ AN TOµN. C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 276/CT ngµy 28/7/1992 cña Chñ tÞch Héi ®ång Bé trëng (nay lµ Thñ tíng ChÝnh phñ) vÒ viÖc thèng nhÊt qu¶n lý c¸c lo¹i phÝ, lÖ phÝ vµ c«ng v¨n sè 1323/KTTH ngµy 15/3/1995 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc cho phÐp thu phÝ kiÓm ®Þnh kü thuËt an toµn vµ lÖ phÝ cÊp giÊy phÐp sö dông m¸y mãc, thiÕt bÞ, vËt t vµ c¸c chÊt cã yªu cÇu nghiªm ngÆt vÒ an toµn; Liªn Bé Tµi chÝnh - Lao ®éng Th¬ng binh vµ X· héi quy ®Þnh chÕ ®é thu, qu¶n lý, sö dông phÝ kiÓm ®Þnh kü thuËt an toµn vµ lÖ phÝ cÊp giÊy phÐp sö dông c¸c m¸y, thiÕt bÞ, vËt t vµ c¸c chÊt cã yªu cÇu nghiªm ngÆt vÒ an toµn nh sau: I. §èI T¦îNG NéP PHÝ Vµ LÖ PHÝ: C¸c tæ chøc, c¸ nh©n (kÓ c¶ c¸c tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi, c¸c ®¬n vÞ quèc phßng lµm kinh tÕ) khi ®îc c¸c Trung t©m kiÓm ®Þnh kü thuËt an toµn thµnh lËp theo QuyÕt ®Þnh cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi hoÆc ®îc Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi tho¶ thuËn kiÓm ®Þnh vµ thanh tra Nhµ níc vÒ an toµn lao ®éng cÊp giÊy phÐp sö dông c¸c m¸y mãc, thiÕt bÞ, vËt t vµ c¸c chÊt cã yªu cÇu nghiªm ngÆt vÒ an toµn quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 121/L§ - TBXH ngµy 17/2/1994 ®Òu ph¶i nép phÝ vµ lÖ phÝ theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. II.MøC THU: 1. Møc thu phÝ kiÓm ®Þnh kü thuËt an toµn vµ lÖ phÝ cÊp giÊy phÐp sö dông c¸c lo¹i m¸y mãc, thiÕt bÞ, vËt t vµ c¸c chÊt cã yªu cÇu nghiªm ngÆt vÒ an toµn ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i phô lôc ®Ýnh kÌm Th«ng t nµy. Møc thu phÝ kiÓm ®Þnh an toµn ®èi víi m¸y mãc, thiÕt bÞ, vËt t vµ c¸c chÊt cã yªu cÇu nghiªm ngÆt vÒ an toµn cña c¸c viÖn nghiªn cøu, trêng häc, bÖnh viÖn phôc vô cho viÖc nghiªn cøu, gi¶ng d¹y, ch÷a bÖnh b»ng 50% møc thu phÝ quy ®Þnh t¹i phô lôc ®Ýnh kÌm nªu trªn. 2. Khi gi¸ c¶ thÞ trêng biÕn ®éng tõ 20% trë lªn th× Bé Lao ®éng - Th- ¬ng binh vµ X· héi phèi hîp cïng víi Bé Tµi chÝnh xem xÐt ®iÒu chØnh cho phï hîp. III.QU¶N Lý Vµ Sö DôNG TIÒN PHÝ, LÖ PHÝ
  2. 2 1. Qu¶n lý tiÒn thu phÝ, lÖ phÝ: a/ PhÝ kiÓm ®Þnh kü thuËt an toµn vµ lÖ phÝ cÊp giÊy phÐp sö dông c¸c m¸y mãc, thiÕt bÞ, vËt t vµ c¸c chÊt cã yªu cÇu nghiªm ngÆt vÒ an toµn lµ kho¶n thu cña Ng©n s¸ch Nhµ níc. PhÝ kiÓm ®Þnh kü thuËt an toµn do c¸c Trung t©m kiÓm ®Þnh kü thuËt an toµn thu ngay sau khi thùc hiÖn xong viÖc kiÓm ®Þnh. LÖ phÝ cÊp giÊy phÐp sö dông c¸c m¸y mãc, thiÕt bÞ, vËt t vµ c¸c chÊt cã yªu cÇu nghiªm ngÆt vÒ an toµn, Thanh tra Nhµ níc vÒ an toµn lao ®éng uû quyÒn cho c¸c Trung t©m kiÓm ®Þnh kü thuËt an toµn thu khi cÊp giÊy phÐp cho c¸c ®èi tîng. b/ Khi thu phÝ, lÖ phÝ c¸c trung t©m kiÓm ®Þnh kü thuËt an toµn ph¶i sö dông biªn lai do Bé Tµi chÝnh (Tæng côc thuÕ) ph¸t hµnh vµ nhËn t¹i Côc thuÕ ®Þa ph¬ng n¬i Trung t©m ®ãng trô së. C¸c Trung t©m kiÓm ®Þnh kü thuËt an toµn cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý, sö dông biªn lai thu phÝ, lÖ phÝ theo ®óng chÕ ®é quy ®Þnh cña Bé Tµi chÝnh; ®¨ng ký kª khai thu, nép phÝ vµ lÖ phÝ víi Côc thuÕ tØnh, thµnh phè n¬i Trung t©m ®ãng trô së; më sæ s¸ch kÕ to¸n theo dâi thu vµ sö dông riªng hai kho¶n phÝ, lÖ phÝ nµy. c/ Hµng n¨m c¸c Trung t©m kiÓm ®Þnh an toµn ph¶i lËp kÕ ho¹ch thu phÝ, lÖ phÝ vµ kÕ ho¹ch chi cña ®¬n vÞ göi c¬ quan thuÕ trùc tiÕp qu¶n lý, c¬ quan tµi chÝnh cïng cÊp vµ c¬ quan chñ qu¶n cÊp trªn ®Ó phª duyÖt. §Þnh kú vµ hµng n¨m b¸o c¸o quyÕt to¸n thu, chi tµi chÝnh cña ®¬n vÞ cïng víi viÖc quyÕt to¸n, sö dông biªn lai chøng tõ vµ sè tiÒn phÝ, lÖ phÝ ph¶i nép Ng©n s¸ch Nhµ níc theo chÕ ®é quy ®Þnh. 2. Sö dông tiÒn thu phÝ, lÖ phÝ: a/ C¸c Trung t©m kiÓm ®Þnh kü thuËt an toµn ®îc t¹m thêi ®Ó l¹i 90% sè tiÒn phÝ, lÖ phÝ thu ®îc ®Ó chi cho c¸c c«ng viÖc sau: - Chi mua s¾m m¸y mãc, thiÕt bÞ phôc vô cho c«ng t¸c kiÓm ®Þnh; - Chi vÒ vËt t phôc vô cho c«ng t¸c thÈm ®Þnh; - Chi tiÒn l¬ng, b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ cho c¸n b«, c«ng nh©n viªn chøc lµm nhiÖm vô kiÓm ®Þnh vµ thu phÝ, lÖ phÝ cña Trung t©m theo thang, b¶ng l¬ng hµnh chÝnh sù nghiÖp vµ theo møc ®é hoµn thµnh c«ng viÖc kiÓm ®Þnh; - Chi phÝ thuª chuyªn gia kü thuËt (nÕu cã); - Chi tr¶ tiÒn ®iÖn, tiÒn níc, tiÒn thuª v¨n phßng lµm viÖc; - Chi c«ng t¸c phÝ, v¨n phßng phÈm, in Ên biÓu mÉu; - Chi phÝ kh¸c cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn c«ng t¸c kiÓm ®Þnh vµ cÊp giÊy phÐp; - Chi thëng cho c¸n bé, c«ng nh©n viªn chøc hoµn thµnh tèt nhiÖm vô hoÆc cã thµnh tÝch trong c«ng t¸c nhng møc thëng tèi ®a mét ngêi trong mét n¨m kh«ng qu¸ 3 th¸ng l¬ng c¬ b¶n. C¸c kho¶n chi nªu trªn ph¶i thùc ®óng chÕ ®é tµi chÝnh hiÖn hµnh. Cuèi n¨m quyÕt to¸n nÕu kh«ng chi hÕt sè tiÒn phÝ, lÖ phÝ ®îc t¹m gi÷ l¹i
  3. 3 c¸c Trung t©m kiÓm ®Þnh kü thuËt an toµn ph¶i nép toµn bé sè cßn l¹i vµo Ng©n s¸ch Nhµ níc. b/ Sè tiÒn thu phÝ, lÖ phÝ cßn l¹i (10%) sau khi trõ (-) ®i sè ®îc t¹m gi÷ l¹i ®Ó sö dông, hµng th¸ng chËm nhÊt kh«ng qu¸ ngµy mång 10 cña th¸ng sau, c¸c Trung t©m kiÓm ®Þnh kü thuËt an toµn ph¶i nép kÞp thêi sè ph¶i nép cña th¸ng tríc vµo Ng©n s¸ch Nhµ níc t¹i Kho b¹c n¬i ®¬n vÞ ®ãng trô së theo th«ng b¸o cña c¬ quan thuÕ trùc tiÕp qu¶n lý Trung t©m. c/ §èi víi c¸c trêng hîp Trung t©m ®· kiÓm ®Þnh kü thuËt an toµn vµ göi hå s¬ vÒ Thanh tra Nhµ níc vÒ an toµn lao ®éng xin cÊp giÊy phÐp, nh- ng khi kiÓm tra xÐt cha ®ñ ®iÒu kiÖn cÊp giÊy phÐp th× Trung t©m ph¶i tiÕn hµnh kiÓm ®Þnh l¹i vµ tù chÞu toµn bé chi phÝ ph¸t sinh thªm do ph¶i kiÓm ®Þnh l¹i, kh«ng ®îc quyÕt to¸n vµo phÇn chi phÝ ®îc t¹m gi÷ l¹i ®Ó sö dông. V.Tæ CHøC THùC HIÖN: 1. Côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng cã tr¸ch nhiÖm híng dÉn, kiÓm tra c¸c Trung t©m kiÓm ®Þnh kü thuËt an toµn thùc hiÖn chÕ ®é, thu, nép vµ qu¶n lý sö dông tiÒn phÝ, lÖ phÝ; chÕ ®é qu¶n lý, sö dông biªn lai chøng tõ; chÕ ®é ghi chÐp sæ s¸ch kÕ to¸n thep quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. 2. C¸c Trung t©m kiÓm ®Þnh kü thuËt an toµn lao ®éng cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc thùc hiÖn ®óng c¸c quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh kÓ tõ ngµy ký. Nh÷ng quy ®Þnh tríc ®©y tr¸i víi Th«ng t nµy ®Òu b·i bá. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã khã kh¨n víng m¾c, ®Ò nghÞ c¸c c¬ quan, ngµnh, ®¬n vÞ ph¶n ¸nh vÒ Liªn Bé Tµi chÝnh - Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi ®Ó xem xÐt gi¶i quyÕt. BIÓU PHô LôC THU PHÝ Vµ LÖ PHÝ (Ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè 66 /TT - LB ngµy 29 th¸ng 8 n¨m 1995) I. BIÓU MøC PHÝ KIÓM §ÞNH Kü THUËT: TT T£N §¥N VÞ C¤NG SUÊT, DUNG MøC THU 1 LÇN LO¹I THIÕT BÞ TÝNH TÝCH, TRäNG T¶I 1 2 3 4 5 01 Nåi h¬i C¸i Nhá h¬n 1 T/h 1,5% gi¸ thiÕt bÞ nhng kh«ng thÊp h¬n 300.000® vµ kh«ng qu¸ 1.500.000® C¸i Tõ 1T/h ®Õn díi 1% gi¸ trÞ thiÕt bÞ nhng kh«ng thÊp 4T/h h¬n 450.000® vµ kh«ng qu¸ 3.000.000® C¸i Tõ 4T/h ®Õn 10T/ 1% gi¸ trÞ thiÕt bÞ nhng kh«ng thÊp h h¬n 600.000® vµ kh«ng qu¸ 4.000.000® 02 Nåi hÊp C¸i Nhá h¬n 150 lÝt 100.000®
  4. 4 C¸i Tõ 150 lÝt trë lªn 150.000® 03 Nåi nÊu vá C¸i Kh«ng ph©n biÖt 120.000® chai dung tÝch 04 B×nh chÞu ¸p C¸i Díi 1 m3 120.000® lùc C¸i Tõ 1 m3 ®Õn 5 m3 300.000® C¸i Trªn 5 m3 500.000® 05 B×nh khÝ C¸i Kh«ng kÓ dung 35.000® C2H2 tÝch 06 HÖ thèng l¹nh HÖ Díi 50.000 Kcal/h 1,5 % gi¸ trÞ thiÕt bÞ nhng kh«ng thèng thÊp h¬n 300.000® vµ kh«ng qu¸ 1.500.000® 1 2 3 4 5 HÖ Tõ 100.000 Kcal/h 1% gi¸ trÞ thiÕt bÞ thèng ®Õn 250.000 Kcal/ nhng kh«ng thÊp h¬n 800.000® vµ h kh«ng qu¸ 2.500.000® HÖ Tõ 250.000 Kcal/h 1% gi¸ trÞ thiÕt bÞ nhng kh«ng thèng ®Õn 1.000.000 thÊp h¬n 1.200.000® vµ kh«ng qu¸ Kcal/h 3.500.000® HÖ Tõ 1.000.000 1% gi¸ trÞ thiÕt bÞ nhng kh«ng thèng Kcal/h trë lªn thÊp h¬n 1.500.000® vµ kh«ng qu¸ 5.000.000® 07 HÖ thèng HÖ Kh«ng ph©n biÖt 1,5% gi¸ trÞ thiÕt bÞ nhng kh«ng ®iÒu chÕ vµ thèng thÊp h¬n 500.000® vµ kh«ng qu¸ n¹p khÝ c¸c lo¹i 4.000.000® 08 M¸y cÇn trôc C¸i Díi 0,5 tÊn 2% gi¸ trÞ thiÕt bÞ nhng kh«ng c¸c lo¹i thÊp h¬n 300.000® vµ kh«ng qu¸ 1.500.000® C¸i Tõ 0,5 tÊn ®Õn díi 1,5% gi¸ trÞ thiÕt bÞ nhng kh«ng 10 tÊn thÊp h¬n 500.000® vµ kh«ng qu¸ 2.000.000® C¸i Tõ 10 tÊn ®Õn díi 1% gi¸ trÞ thiÕt bÞ nhng kh«ng 20 tÊn thÊp h¬n 800.000® vµ kh«ng qu¸ 2.500.000® C¸i Tõ 20 tÊn trë lªn 1% gi¸ trÞ thiÕt bÞ nhng kh«ng thÊp h¬n 1.000.000® vµ kh«ng qu¸ 3.000.000® 09 Thang m¸y c¸c C¸i Kh«ng ph©n biÖt 1,2% gi¸ trÞ thiÕt bÞ nhng kh«ng lo¹i thÊp h¬n 300.000® vµ kh«ng qu¸ 3.500.000® II. BIÓU MøC LÖ PHÝ CÊP GIÊY PHÐP TT NéI DUNG CÊP GIÊY PHÐP MøC THU 01 CÊp giÊy phÐp lÇn ®Çu vµ gia h¹n sö dông nåi h¬i, hÖ thèng l¹nh, 40.000® tr¹m ®iÒu chÕ vµ n¹p «xy, axªtylen, cacbonnic, clo, hydro, cÇn trôc, cæng trôc, thang m¸y, thang cuèn.
  5. 5 02 CÊp giÊy phÐp lÇn ®Çu vµ gia h¹n sö dông c¸c b×nh, chai chÞu ¸p 20.000® lùc, lß sÊy, nåi hÊp, têi ®iÖn, pal¨ng ®iÖn, c¸c thiÕt bÞ kh¸c.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản