intTypePromotion=1

Thông tư liên tịch 842/LB-TT của Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
193
lượt xem
1
download

Thông tư liên tịch 842/LB-TT của Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 842/LB-TT của Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, quản lý, sử dụng lệ phí cấp giấy phép đặt chi nhánh của tổ chức Luật sư nước ngoài tại Việt Nam, gia hạn hoạt động của chi nhánh, thay đổi nội dung giấy phép

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 842/LB-TT của Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t liªn Bé T ph¸p - Tµi chÝnh sè 842/LB-TT ngµy 21 th¸ng 9 n¨m 1995 quy ®Þnh chÕ ®é thu, qu¶n lý, sö dông lÖ phÝ cÊp giÊy phÐp ®Æt Chi nh¸nh cña Tæ chøc luËt s níc ngoµi t¹i ViÖt Nam, gia h¹n ho¹t ®éng cña Chi nh¸nh, thay ®æi néi dung giÊy phÐp - C¨n cø §iÒu 18 Quy chÕ hµnh nghÒ t vÊn ph¸p luËt cña Tæ chøc luËt s níc ngoµi t¹i ViÖt Nam ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 42/CP ngµy 8 th¸ng 7 n¨m 1995 cña ChÝnh phñ; - C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 276/CT ngµy 28 th¸ng 7 n¨m 1992 cña Chñ tÞch Héi ®ång Bé trëng (nay lµ Thñ tíng ChÝnh phñ) vÒ viÖc thèng nhÊt qu¶n lý c¸c lo¹i phÝ vµ lÖ phÝ; Liªn Bé T ph¸p - Tµi chÝnh quy ®Þnh chÕ ®é thu, qu¶n lý, sö dông lÖ phÝ cÊp GiÊy phÐp ®Æt chi nh¸nh cña Tæ chøc luËt s níc ngoµi t¹i ViÖt Nam, gia h¹n ho¹t ®éng cña chi nh¸nh, thay ®æi néi dung GiÊy phÐp nh sau: I. §èi tîng vµ møc thu: 1. §èi tîng thu: Mäi tæ chøc luËt s níc ngoµi khi nép ®¬n xin phÐp ®Æt chi nh¸nh t¹i ViÖt Nam, xin gia h¹n ho¹t ®éng cña chi nh¸nh, xin thay ®æi néi dung GiÊy phÐp ®Æt chi nh¸nh ph¶i nép lÖ phÝ theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. 2. Møc thu: LÖ phÝ ®îc thu b»ng tiÒn ViÖt Nam, møc thu mét lÇn cô thÓ nh sau: - LÖ phÝ mét lÇn cÊp GiÊy phÐp ®Æt mét chi nh¸nh cña Tæ chøc luËt s níc ngoµi t¬ng ®¬ng víi 5.000 USD. - LÖ phÝ mét lÇn gia h¹n ho¹t ®éng cña chi nh¸nh t¬ng ®¬ng víi 3.000 USD. - LÖ phÝ mçi lÇn thay ®æi néi dung GiÊy phÐp nh: + Thay ®æi tªn gäi, n¬i ®Æt trô së, ngêi ®¹i diÖn, bæ sung danh s¸ch luËt s cña chi nh¸nh møc thu t¬ng ®¬ng víi 500 USD cho mét lÇn xin thay ®æi mét hoÆc tÊt c¶ c¸c néi dung cña giÊy phÐp ghi ë ®iÓm nµy. + Mçi lÇn thay ®æi néi dung ho¹t ®éng, lÜnh vùc hµnh nghÒ cña chi nh¸nh møc thu t¬ng ®¬ng víi 1.000 USD. Møc thu lÖ phÝ quy ®Þnh t¹i ®iÓm 2 nµy ®îc quy ®æi ra tiÒn ViÖt Nam theo tû gi¸ chÝnh thøc do Ng©n hµng Nhµ níc c«ng bè t¹i thêi ®iÓm nép tiÒn. 3. Thêi h¹n nép: LÖ phÝ ®îc nép lµm hai lÇn: lÇn ®Çu lµ 50% khi nép ®¬n xin cÊp GiÊy phÐp ®Æt chi nh¸nh, xin gia h¹n ho¹t ®éng cña chi nh¸nh, xin thay ®æi néi dung GiÊy phÐp ®Æt chi nh¸nh; lÇn thø 2 lµ 50% khi nhËn ®îc GiÊy phÐp.
  2. 2 Trêng hîp kh«ng ®îc cÊp GiÊy phÐp, kh«ng ®îc chÊp thuËn thay ®æi hoÆc tæ chøc luËt s níc ngoµi xin rót ®¬n th× sè tiÒn ®· nép lÇn ®Çu kh«ng ®îc hoµn l¹i. Khi thu lÖ phÝ, c¬ quan thu ph¶i cÊp biªn lai thu cho ngêi nép tiÒn. II. Qu¶n lý vµ sö dông lÖ phÝ: 1. LÖ phÝ cÊp GiÊy phÐp ®Æt chi nh¸nh, gia h¹n ho¹t ®éng cña chi nh¸nh, thay ®æi néi dung GiÊy phÐp ®Æt chi nh¸nh lµ kho¶n thu cña ng©n s¸ch nhµ níc, Bé T ph¸p cã tr¸ch nhiÖm thu khi nhËn ®¬n xin phÐp ®Æt chi nh¸nh, xin gia h¹n ho¹t ®éng cña chi nh¸nh, xin thay ®æi néi dung GiÊy phÐp ®Æt chi nh¸nh cña Tæ chøc luËt s níc ngoµi t¹i ViÖt Nam. 2. Khi thu lÖ phÝ c¬ quan thu ph¶i sö dông biªn lai thu do Bé Tµi chÝnh (Tæng côc ThuÕ) ph¸t hµnh vµ nhËn t¹i Côc ThuÕ tØnh, thµnh phè n¬i c¬ quan ®ãng trô së. C¬ quan thu lÖ phÝ cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý, sö dông biªn lai thu theo ®óng chÕ ®é do Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh. 3. LÖ phÝ ®îc nép vµo tµi kho¶n më t¹i Kho b¹c Nhµ níc, Bé T ph¸p ®¨ng ký më tµi kho¶n riªng t¹i Kho b¹c Nhµ níc dÓ theo dâi viÖc thu tiÒn lÖ phÝ cña c¸c tæ chøc luËt s níc ngoµi vµ thùc hiÖn viÖc nép tiÒn vµo NSNN. Trêng hîp tæ chøc luËt s níc ngoµi nép b»ng tiÒn mÆt, c¬ quan thu cã tr¸ch nhiÖm nép tiÒn thu vµo TK më t¹i KBNN. ViÖc thu, qu¶n lý tiÒn mÆt ph¶i tu©n thñ theo ®óng chÕ ®é qu¶n lý tiÒn mÆt do Ng©n hµng Nhµ níc quy ®Þnh. 4. Toµn bé sè tiÒn thu lÖ phÝ ®îc ph©n phèi nh sau: - Trong 2 n¨m ®Çu kÓ tõ khi ban hµnh Th«ng t nµy: + 80% nép vµo ng©n s¸ch nhµ níc (ng©n s¸ch Trung ¬ng); + 20% ®îc ®Ó l¹i ®Ó bæ sung kinh phÝ thùc hiÖn nhiÖm vô nµy. - Tõ n¨m thø ba trë ®i: + 90% ®îc nép vµo ng©n s¸ch nhµ níc (ng©n s¸ch Trung ¬ng); + 10% ®- îc ®Ó l¹i ®Ó bæ sung kinh phÝ thùc hiÖn nhiÖm vô nµy. 5. §Þnh kú hµng th¸ng c¨n cø vµo chøng tõ thu tiÒn, sè thu trªn tµi kho¶n thu lÖ phÝ, Bé T ph¸p cã tr¸ch nhiÖm lËp chøng tõ vµ nép tiÒn vµo ng©n s¸ch nhµ níc (ng©n s¸ch Trung ¬ng) th«ng qua hÖ thèng Kho b¹c Nhµ níc. Khi nép tiÒn ghi Ch¬ng 33, lo¹i 15, kho¶n 00, h¹ng 1, môc 35 cña Môc lôc ng©n s¸ch nhµ níc hiÖn hµnh; chËm nhÊt lµ ngµy 5 th¸ng sau ph¶i nép hÕt sè ph¶i nép cña th¸ng tríc. Hµng quý, n¨m, C¬ quan thu cã tr¸ch nhiÖm lËp b¸o c¸o quyÕt to¸n toµn bé sè thu vµ nép tiÒn lÖ phÝ vµo ng©n s¸ch nhµ níc víi c¬ quan thuÕ, Kho b¹c Nhµ níc. 6. Sè tiÒn ®Ó l¹i tõ nguån lÖ phÝ thu ®îc cho c¬ quan thu ®îc coi lµ mét kho¶n kinh phÝ ng©n s¸ch nhµ níc cÊp cho ®¬n vÞ, sö dông ®Ó bæ sung kinh phÝ phôc vô c«ng t¸c thÈm tra, x¸c minh hå s¬; in Ên giÊy phÐp vµ c¸c biÓu mÉu, giÊy tê; mua s¾m thiÕt bÞ cÇn thiÕt vµ c¸c chi phÝ kh¸c liªn quan
  3. 3 trùc tiÕp ®Õn viÖc cÊp GiÊy phÐp ®Æt chi nh¸nh, gia h¹n ho¹t ®éng cña chi nh¸nh, thay ®æi néi dung GiÊy phÐp cña chi nh¸nh tæ chøc luËt s níc ngoµi t¹i ViÖt Nam. C¬ quan qu¶n lý phÇn lÖ phÝ ®Ó l¹i cã tr¸ch nhiÖm theo dâi, qu¶n lý, sö dông vµ quyÕt to¸n theo chÕ ®é qu¶n lý NSNN hiÖn hµnh. 7. Bé T ph¸p cã tr¸ch nhiÖm më sæ theo dâi riªng viÖc thu, nép, sö dông lÖ phÝ vµ quyÕt to¸n theo chÕ ®é hiÖn hµnh. ViÖc quyÕt to¸n sö dông lÖ phÝ nµy ®îc thùc hiÖn cïng víi quyÕt to¸n kinh phÝ ng©n s¸ch nhµ níc cÊp. Sè tiÒn cßn l¹i trong n¨m tµi chÝnh ph¶i ®îc nép vµo NSNN. 8. Côc thuÕ tØnh, thµnh phè qu¶n lý ®¬n vÞ thu lÖ phÝ cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra viÖc thu nép, viÖc sö dông biªn l¹i, chøng tõ, viÖc sö dông tiÒn ®îc trÝch l¹i vµ ®«n ®èc ®¬n vÞ thu lÖ phÝ nép kÞp thêi vµo ng©n s¸ch Nhµ níc sè ph¶i nép theo chÕ ®é quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh kÓ tõ ngµy ký.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2