Thông tư liên tịch quy định về quản lý giá trong ngành Hàng không Dân dụng Việt Nam

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
113
lượt xem
13
download

Thông tư liên tịch quy định về quản lý giá trong ngành Hàng không Dân dụng Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch quy định về quản lý giá trong ngành Hàng không Dân dụng Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch quy định về quản lý giá trong ngành Hàng không Dân dụng Việt Nam

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t Liªn tÞch B a n  V Ët   C h Ý n h  p h ñ, C ô c   µ n g  kh« n g  D D V N   gi¸ H sè  171/1998/TTLT/BV G­C A A V, n g µ y 07 th¸ng  02 n¨ m  1998 q u y  ® Þ n h  v Ò  q u ¶ n  lý gi¸ trong n g µ n h  H µ n g  kh« n g  D D V N C¨n  LuËt  cø  hµng  kh«ng d©n  dông  ViÖt nam     n¨m  1991  LuËt  vµ  söa  ®æi    bæ sung  mét  ®iÒu  sè  cña LuËt Hµng    kh«ng  d©n  dông  ViÖt nam       ­ n¨m   1995; C¨n cø NghÞ  ®Þnh  sè 01/CP ngµy 05/1/1993 cña ChÝnh  phñ vÒ   nhiÖm    vô,quyÒn    tæ  h¹n vµ  chøc  m¸y  bé  cña  Ban  VËt    gi¸ChÝnh  phñ; C¨n  NghÞ  cø  ®Þnh  68/CP  sè  ngµy  25/10/1995 cña    ChÝnh  phñ  chøc  vÒ  n¨ng,nhiÖm       vô,quyÒn  h¹n  c¬  vµ  cÊu  chøc  m¸y  tæ  bé  cña  Côc  hµng  kh«ng  DDVN; C¨n  QuyÕt  cø  ®Þnh  137   sè  ­H§BT  ngµy  24/4/1992 cña      Héi ®ång  tr Bé  ­ ëng (nay lµChÝnh      phñ)vÒ    qu¶n   lýgi¸; C¨n  QuyÕt  cø  ®Þnh  818/TTg  sè  ngµy  13/12/1995  cña Thñ íng ChÝnh  t   phñ  qu¶n      vÒ  lýcíchµng  kh«ng d©n  dông  ViÖtNam;   Trëng Ban  VËt    gi¸ChÝnh  phñ  Côc  ëng  vµ  tr Côc hµng  kh«ng  DDVN   quy  ®Þnh  chÕ  c¬  qu¶n    lýnhµ    gi¸trongngµnh  nícvÒ      Hµng  kh«ng  DDVN   sau: nh  I. u y  ® Þ n h  c h u n g  Q 1. Gi¸trong ngµnh        Hµng  kh«ng  d©n  dông  ViÖt nam     (sau  ®©y         gäilµgi¸ HK)      lµ gi¸cña    c¸c dÞch  hµng  vô  kh«ng  phihµng  vµ    kh«ng  c¸c thÓ  do    nh©n,   ph¸p  nh©n    ho¹t®éng    ­ kinh doanh    trong lÜnh    vùc Hµng  kh«ng  (sau  ®©y     gäi lµ"c¸c®¬n      vÞ")cung    cÊp  cho  hµnh  kh¸ch,c¸c h∙ng      hµng  kh«ng,c¸c c¸ nh©n        vµ    chøc,doanh  c¸c tæ    nghiÖp,sö    dông    c¸c dÞch  (sau  vô  ®©y       gäilµngêisö    dông  dÞch        vô).Gi¸HK gåm     i c¸clo¹ sau:   1.1.Gi¸ cíc vËn        chuyÓn  hµng  kh«ng, bao    gåm     cíc vËn  chuyÓn  hµnh  kh¸ch,hµng    phÈm,  kiÖn,trªnc¸c ® êng    ho¸,bu  bu        bay  quèc  vµ  tÕ  trong níc,     cíc cho    thuª c¸c    dÞch  bay  vô  phôc  kinh  quèc  vô  tÕ  d©n,  c¸c  chuyÕn  bay  chuyªn    îc qu¶n    c¬: ®   lýtheo  Th«ng   904/CAAV  t sè  ngµy  06/5/1996  cña  Côc  Hµng  kh«ng d©n  dông ViÖt Nam  híng dÉn  thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh  sè  818/TTg  ngµy  13.12.1995 cña    Thñ íng ChÝnh  t   phñ. 1.2.C¸c  i     lo¹  kh¸c trong ngµnh  gi¸     hµng  kh«ng  îc qu¶n    ®   lýtheo   c¸c quy  ®Þnh   t¹ Th«ng   i tnµy. 2. §Ó     thóc ®Èy      ho¹t®éng  cña  ngµnh  Hµng  kh«ng,Gi¸HK       ph¶i® îcx©y      dùng    së    trªnc¬  chiphÝ      tÝnh  hîp lý,cã  ®Õn   kh¶ n¨ng      thu håivèn  ®Çu    t¹o tvµ    tÝch    luü cho   c¸c ®¬n   vÞ, ®ång    thêiph¶i®¶m     b¶o        phï hîp víimøc    gi¸cña   c¸c níc trong khu      vùc,tõng      bíc thùc hiÖn      c¸c khuyÕn  trong lÜnh  c¸o    vùc    gi¸cña  ICAO. Gi¸ HK     cßn  ph¶i® îc x©y      dùng    së    trªnc¬  c¸c chÕ      ®é ­ chÝnh  s¸ch cña    Nhµ    níc trong lÜnh    vùc  Hµng  kh«ng; ®¶m     b¶o    hµi hoµ  gi÷a lî Ých     i cña  ®¬n  vÞ  cña  vµ  kh¸ch  hµng,  kh«ng  îc n©ng    ®   gi¸ bÊt hîp    tÝnh  lý do  chÊt  ®éc  quyÒn  trongkinh doanh.     3. §èivíi   i       lo¹  c¸c h×nh  kinh doanh,dÞch  cã      vô  tÝnh  ®éc  quyÒn  cao,li     ªn quan  trùc tiÕp    ®Õn   viÖc  dông  së  tÇng  sö  c¬  h¹  cña  ngµnh  Hµng  kh«ng  hoÆc   ¶nh  cã  hëng   trùc tiÕp  i   tí  ®èi îng  dông  c¸c t sö  dÞch  vËn    vô  t¶ihµng  kh«ng  c¸c nhµ  vµ    vËn  chuyÓn  ho¹t®éng  cã    vËn    t¶ihµng  kh«ng      trªnl∙nhthæ 
  2. 2 ViÖtNam:    Nhµ    nícqu¶n      lýgi¸th«ng qua  viÖc quy ®Þnh    i   c¸clo¹ gi¸hoÆc     quy  ®Þnh  nguyªn t¾c    ®Þnh    gi¸,khung    gi¸cña    i c¸clo¹ h×nh    dÞch  nµy. vô  §èivíi   i     lo¹ h×nh  c¸c   kinh doanh,dÞch  kh¸c:c¸c ®¬n  ®Þnh        vô      vÞ  gi¸theo  c¬ chÕ  thÞ  êng, nhng  tr   kh«ng  îc lî dông  ®     i thÕ  ®éc  quyÒn  hoÆc   ªnminh  li   ®éc quyÒn    ®Ó n©ng    kh¸ch hµng  ph¶ichÞu  qu¶n    gi¸,Ðp    vµ    sù  lýchung  vÒ  gi¸cña    quan  thÈm    c¸cc¬  cã  quyÒn  theo quy    ®Þnh    t¹ Th«ng   i tnµy. II­ h È m  q u y Ò n  q u y  ® Þ n h  T 1. Ban    VËt   gi¸ChÝnh  phñ: trªnc¬  v¨n      së  b¶n    ®Ò nghÞ  cña  Côc  hµng  kh«ng  DDVN,  Ban  VËt    gi¸ ChÝnh  phñ  thÈm   ®Þnh   giao  vµ  cho  Côc  hµng  kh«ng  DDVN   quy  ®Þnh        c¸clo¹ gi¸sau: i 1.1.Gi¸®iÒu      hµnh    tµu bay  bay  ®Õn ®i  1.2.Gi¸phôc  hµnh      vô  kh¸ch hµng    kh«ng   t¹ C¶ng  i HKSB 1.3.Gi¸cÊtc¸nh tµu bay           2.Côc    Hµng  kh«ng  DDVN: 2.1.X©y    dùng  hoÆc   híng  dÉn   c¸c ®¬n   x©y  vÞ  dùng  ph¬ng   ¸n,thÈm  ®Þnh  tæng      vµ  hîp,®Ò nghÞ  Ban  VËt   gi¸ChÝnh  phñ  thÈm  ®Þnh    i   c¸c lo¹  gi¸ quy ®Þnh    t¹ §iÒu  ­phÇn  . i 1   II 2.2.Trªn c¬  t×nh      së  h×nh  thùc tÕ    hoÆc   theo   ®Ò nghÞ  cña    c¸c ®¬n   vÞ, Côc  hµng  kh«ng  DDVN   xem    xÐt,thÈm  ®Þnh  quy  vµ  ®Þnh    i   c¸clo¹ gi¸sau:   2.2.1.       soichiÕu  ninh hµng  Gi¸ an    kh«ng 2.2.2.     cho    Gi¸ thuªquÇy  lµm      thñ tôchµnh  kh¸ch t¹ C¶ng      i HKSB 2.2.3.     s©n  Gi¸ ®Ëu      «t« t¹ C¶ng  i HKSB 2.2.4.     nhîng quyÒn  Gi¸   khaith¸ct¹ C¶ng        i HKSB 2.2.5.       thuªbao      Gi¸ t¹ c¸cc¶ng  i HKSB 2.2.6.     cung  Gi¸ cÊp   c¸cdÞch  bæ   vô  sung  ®iÒu  hµnh  bay    qu¸ c¶nh 2.2.7.   dông    sö  Gi¸ s©n  ®Ëu   tµu bay Vµ  mét  lo¹    sè  i kh¸c ph¸tsinh trong qu¸ tr×nh ho¹t®éng  gi¸               cña   c¸c ®¬n  vÞ, cÇn    thiÕtph¶i® îc qu¶n          lý,quy  ®Þnh  chÆt      chÏ,®Ó ®¶m   b¶o  thùc hiÖn    tètc¸c chÝnh      s¸ch cña    Nhµ   níctrong lÜnh    vùc  kinh doanh    i   c¸c lo¹ h×nh  dÞch  vô hµng  kh«ng. 2.3.Côc    Hµng  kh«ng  DDVN:  cø c¨n  t×nh  h×nh  thùc tÕ    hoÆc   theo    ®Ò nghÞ  cña    c¸c®¬n  ®Ó: vÞ  2.3.1.  Quy  ®Þnh  nguyªn t¾c    ®Þnh    gi¸cho    i   c¸clo¹ gi¸sau:   2.3.1.1.     cung  Gi¸ øng  x¨ng dÇu    m¸y  bay 2.3.2.  Quy  ®Þnh  khung   gi¸cho  mét  lo¹ gi¸nh  sè  i   sau:   2.3.2.1.     lµm    Gi¸ m¸t phanh,vÖ    sinhlèptµu bay       2.3.2.2.     cho      Gi¸ thuªxe,ph¬ng  tiÖn m Æt     ®Êt   t¹ C¶ng  i HKSB 2.3.2.3.     cho    Æt   Gi¸ thuªm b»ng  qu¶ng      c¸o t¹ C¶ng  i HKSB 2.3.2.4.     cho    Æt   Gi¸ thuªm b»ng   t¹ C¶ng  i HKSB 2.3.2.5.     phôc  kü  Gi¸ vô  thuËtth   ¬ng    Æt   m¹im ®Êt  cho    tµu bay 2.3.2.6.  u    l kho,l b∙i Gi¸  u    hµng   ho¸ chuyªn chë    b»ng  êng ® hµng  kh«ng 2.3.2.7.     kÐo  Gi¸ d¾t    tµu bay 2.3.2.8.     dÉn    Gi¸ tµu bay 2.3.2.9.     cho    Gi¸ thuªcÇu  dÉn  kh¸ch lªn/xuèng tµu bay       2.3.2.10.Gi¸ sö      dông  b¨ng  chuyÒn    tr¶hµnh    i lýt¹  C¶ng  HKSB   2.3.2.11.   Gi¸kinh doanh      vËn    t¶i trongs©n  t¹ C¶ng    ®ç    i HKSB 2.3.2.12.Mét  lo¹        sè  igi¸phi hµng  kh«ng  cña   c¸c dÞch  trùc tiÕp  vô    sö  dông  së    c¬  h¹ tÇng    t¹ C¶ng  i HKSB   ®Þa  ph¬ng  (kh«ng  ph¶is©n    bay  Quèc  tÕ)
  3. 3 Vµ  mét  lo¹    sè  i kh¸c,ph¸tsinh trong qu¸ tr×nh ho¹t®éng  gi¸               cña    c¸c ®¬n  vÞ,cÇn    thiÕtph¶i® îcqu¶n    nguyªn t¾c        lývÒ    ®Þnh    gi¸hoÆc   khung  gi¸. 3.C¸c    ®¬n  vÞ: 3.1.XuÊt    ph¸ttõ nhu      cÇu  thÞ  êng  trªnc¬  tu©n  tr vµ    së  thñ    c¸c nguyªn  t¾c  hoÆc   khung    Côc  gi¸do  hµng  kh«ng  DDVN  quy  ®Þnh,    c¸c ®¬n  quy  vÞ  ®Þnh  møc    thÓ  gi¸cô  cho    i   nªu    c¸clo¹ gi¸®∙  t¹ môc    trªn.   i 2.3 ë  3.2.Trªn c¬  nguyªn t¾c      së    ®Þnh   gi¸theo  chÕ  tr c¬  thÞ  êng,nhng    kh«ng  ® îc lî dông     i thÕ  ®éc  quyÒn  hoÆc   ªnminh  li   ®éc  quyÒn   ®Ó n©ng    gi¸,Ðp  kh¸ch hµng,c¸c®¬n  quy        vÞ  ®Þnh    i   c¸clo¹ gi¸sau:   3.2.1.     canh    Gi¸ g¸c m¸y  bay 3.2.2.     tr«nggi÷xe  Gi¸     ®¹p,xe    m¸y    t¹ C¶ng  i HKSB 3.2.3.   dông    sö  Gi¸ nhµ tiÔn vÉy      t¹ C¶ng  i HKSB 3.2.4.     cung  Gi¸ cÊp  thiÕtbÞ  dÞch  trong lÜnh    vµ  vô    vùc  Æt  ® chç,b¸n vР     vËn  chuyÓn  hµng  kh«ng. 3.2.5.Gi¸ c¸c lo¹        i dÞch  kh¸c,gi¸kinh doanh  ¬ng    c¸c ®¬n  vô        th m¹i do    vÞ  cung  øng. 3.3.Trong  êng        tr hîp ph¸tsinh lo¹    i h×nh dÞch  míi,cha  îcquy  vô    ®   ®Þnh  cô thÓ  it¹  Th«ng   t nµy, c¸c ®¬n  ® îc phÐp      vÞ    t¹m    dông  thêi¸p  møc     gi¸tho¶  thuËn   víikh¸ch  hµng  hoÆc   møc     ®¬n   quy  gi¸do  vÞ  ®Þnh.  Trong  vßng  30  ngµy      kÓ tõ ngµy  dông    ¸p  gi¸t¹m  thêi,®¬n   ph¶i x©y    vÞ    dùng  ph¬ng  gi¸ ¸n    hoÆc   khung    gi¸,tr×nh  Côc  Hµng  kh«ng  DDVN   Ban  vµ  VËt    gi¸ChÝnh  phñ  xem     xÐt,quyÕt ®Þnh    êng          t¹ môc    trªn)   (trõtr hîp c¸clo¹ gi¸nªu    i i 3.2 ë  . III.C¸c q u y  ® Þ n h  k h¸c   1.§¨ng  gi¸HK:   ký    1.1.C¸c    ®¬n  cã  vÞ  tr¸chnhiÖm     ®¨ng  víiCôc  ký    hµng  kh«ng  DDVN    c¸c lo¹ gi¸HK   t¹ ®iÓm   ­phÇn            môc      i   nªu    i 3   II(trõc¸clo¹ gi¸ë  i 3.2.5) 1.1.1.§¨ng  theo    ký  ®Þnh    îcthùc hiÖn  kú:®     hµng  n¨m  (vµo    c¸c ngµy  íc tr   ngµy  01/2 hµng    n¨m)        i   kiÕn    ®èi víi lo¹ gi¸dù  c¸c   ¸p dông  trong kú    tiÕp theo.   1.1.2.§¨ng  th«ng  êng:c¸c biÓu        ký  th     gi¸míiph¶i® îc®¨ng  chËm       ký  nhÊt   lµ 15    ngµy  íc ngµy  dông  tr   ¸p  chÝnh  thøc, trõ tr     êng  hîp    igi¸do  c¸c lo¹    Côc  Hµng  kh«ng  quy  ®Þnh      (gi¸ i t¹ môc  vµ     1  2.2 ­phÇn  II) 1.2.C¸c      néi dung  chñ  yÕu  ph¶i ®¨ng  lµ:tªn gäi,®èi  îng  dông,   ký        t ¸p    møc   gi¸hoÆc   khung      gi¸¸p dông  trong thêikú      ®¨ng      êng      ký,c¸c tr hîp ¸p dông  ® Æc   biÖt,c¸c ghi chó            ­ gi¶ithÝch  li   cã  ªnquan, gi¶itr×nh      ph¬ng  ph¸p  x©y  dùng  néi dung  vµ    cÊu  thµnh  cña  i   lo¹  ®¨ng  (nÕu  sù  gi¸ ký  cã  x©y  dùng   míi, thay ® æi, bæ       sung  víikú  íc). so    tr   Trêng    hîp trong kú    ®¨ng          i ký,®èi víic¸c lo¹   gi¸hoÆc     mét  néi dung  sè    cña   gi¸kh«ng  thay ®æi  víikú  íc,®¬n  cã    so    tr   vÞ  chØ  ph¶inªu      i   ghirâ "Nh    l¹tªnlo¹ gi¸vµ      i   n¨m  19... (n¨m tr     ícn¨m  ®¨ng  ký)". 1.3.Trong      qu¸ tr×nh thùc hiÖn,xuÊt ph¸ttõyªu cÇu                thùc tÕ,c¸c®¬n        vÞ  ® îc quyÒn    ®iÒu  chØnh  møc     gi¸t¨ng hoÆc     gi¶m  kh«ng  qu¸    víimøc  5% so    hoÆc   khung    ®¨ng    gi¸®∙  ký.Trêng    hîp thay ®æi      lính¬n,®¬n  ph¶i®¨ng    vÞ    ký  l¹lo¹ gi¸®ã  íckhi¸p dông    i   tr       i   møc      gi¸míitheo quy    ®Þnh   t¹ môc  i 1.1.2ë    trªn. C¸c  êng  thay ®æi      tr hîp    c¸c néi dung  kh¸c nh: tªn gäi,®èi îng  dông,         t ¸p    c¸c tr   êng  hîp  dông  Æc   ¸p  ® biÖt.   . ®¬n  ph¶i ®¨ng  l¹ c¸c néi dung  . vÞ    ký  i       ®ã  ngay      khi¸p dông    néidung  míi. 2.HiÖp  ¬ng      th gi¸HK: 2.1.Trong  êng    sù    tr hîp cã  tranh chÊp        i     ®èi víi lo¹  nªu  i c¸c gi¸ t¹ ®iÓm   ­   3    phÇn      IIc¸c ®¬n  hoÆc   vÞ  ngêisö    dông  dÞch  cã  vô  quyÒn    ®Ò nghÞ  chøc  tæ 
  4. 4 hiÖp  ¬ng    quan  th gi¸. C¬  chñ   tr×hiÖp  ¬ng      th gi¸lµCôc  hµng  kh«ng  DDVN    (cã sù tham    giacña  Ban  VËt   gi¸ChÝnh  phñ). 2.2.Trong  êng      vÉn    tr hîp c¸cbªn  kh«ng  tho¶ thuËn  îcmøc      ®   gi¸qua  hiÖp  th¬ng, Côc    hµng  kh«ng  DDVN     sÏ quyÕt  ®Þnh  møc     dông. C¸c  gi¸¸p    bªn  cã  nghÜa  chÊp  vô  hµnh  quyÕt ®Þnh    nµy. 3.KiÓm       trat×nh  h×nh  thùc hiÖn      gi¸HK 3.1.Côc    Hµng  kh«ng  DDVN,  Ban      vËt gi¸ChÝnh  phñ  chøc  tæ  kiÓm     tra ®éc   lËp hoÆc   phèihîp kiÓm        traviÖc  chÊp  hµnh   gi¸,khung      i   gi¸HK t¹ c¸c®¬n    vÞ; xö      lýkÞp      êng      thêic¸c tr hîp viph¹m  theo  quy  ®Þnh  hiÖn  hµnh; bæ     sung,   söa  ®æi  kÞp    thêinh÷ng  êng      tr hîp gi¸, khung   gi¸kh«ng    phïhîp. 3.2.C¸c    ®¬n  cã  vÞ  tr¸chnhiÖm     b¸o    c¸o t×nh  h×nh  thùc hiÖn        gi¸HK vÒ  Côc  Hµng  kh«ng  DDVN   theo  ®Þnh  1 kú  n¨m  (vµo  cïng  ®¨ng  gi¸hµng  kú  ký    n¨m)        i   nªu    ®èi víi lo¹ gi¸®∙  t¹ phÇn    trªn,         t¹ môc  c¸c   i IIë    c¸clo¹ gi¸nªu    trõ i i 3.2.5. Trong  êng  tr hîp  cÇn  thiÕt,theo    yªu  cÇu  cña  Ban  VËt    gi¸ChÝnh  phñ  hoÆc   Côc  Hµng  kh«ng  DDVN,  ®¬n  ph¶ilËp  göiB¸o  ®ét  vÞ    vµ    c¸o  xuÊt vÒ     t×nh  h×nh  thùc hiÖn            c¸clo¹ gi¸®∙  trong Th«ng     Gi¸HK ®èi víi c¶    i   nªu  tÊt     tnµy. 3.3.Néi dung        c¸c B¸o   c¸o ph¶iph¶n    ¶nh  îct×nh  ®   h×nh  thùc hiÖn  gi¸   vÒ    trong kú    b¸o  c¸o  ®¬n      ë  vÞ, c¸c ®iÓm   hîp      lý ­ bÊt  hîp      lý,c¸c kiÕn  nghÞ    bæ sung, söa    ®æi...vµ    c¸c    néi dung  kh¸c  theo  yªu  cÇu  cña  Côc  hµng  kh«ng  DDVN   Ban  vµ  VËt    gi¸ChÝnh  phñ. 3.4.§èi víic¸c lo¹      li           i HK cã  ªnquan  gi¸ dÞch  cña    vô  c¸c doanh  nghiÖp  thµnh   viªncña  Tæng  c«ng    tyHµng  kh«ng  ViÖtnam,    viÖc  ®¨ng  gi¸, c¸o  ký    b¸o  t×nh  h×nh  thùc  hiÖn   gi¸theo    c¸c quy  ®Þnh  cña  Th«ng    t nµy  îc thùc  ®   hiÖn  tËp  trung,thèng    nhÊt qua    Tæng  c«ng    tyHKVN. 3.5.Hµng    n¨m, trªnc¬  c¸c®¨ng  vµ          së    ký  b¸o c¸o t×nh  h×nh  thùc hiÖn      gi¸ cña  ®¬n    vÞ, Côc  Hµng  kh«ng  d©n  dông  ViÖt Nam   tr¸chnhiÖm     cã    th«ng  b¸o  t×nh  h×nh  thùc hiÖn    i   nªu  i   c¸c lo¹  ®∙  gi¸ t¹  môc  vµ      1  2.2 ­ phÇn    IIcho  Ban  VËt  gi¸ChÝnh    phñ    ®Ó phèihîp qu¶n      lý. IV. §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h 1. Th«ng     t nµy  hiÖu      cã  lùc thihµnh      kÓ tõ ngµy    ký. C¸c  quy ®Þnh  íc tr   ®©y      tr¸víi i Th«ng   tnµy ®Òu   b∙i bÞ    bá. 2.Trong      qu¸ tr×nh thùc hiÖn,nÕu  víng m ¾c,          cã    c¸c®¬n  b¸o    vÞ  c¸o kÞp  thêinh÷ng    vÊn    ®Ò cÇn  îc bæ   ®   sung, söa  æi      ® vÒ Ban VËt    gi¸ChÝnh  phñ,  Côc hµng  kh«ng DDVN     ®Ó xem      xÐt gi¶i quyÕt.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản