Thông tư liên tịch số 02/1999/TTLT/BNG-BTM

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
71
lượt xem
2
download

Thông tư liên tịch số 02/1999/TTLT/BNG-BTM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 02/1999/TTLT/BNG-BTM về Pháp lệnh về Cơ quan đại diện nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài do Bộ Ngoại giao - Bộ Thương mại ban hành, để hướng dẫn thực hiện một số điều khoản thuộc Nghị định 183/CP ngày 18/11/1994 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về Cơ quan đại diện nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 02/1999/TTLT/BNG-BTM

  1. B NGO I GIAO-B THƯƠNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T M I NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 02/1999/TTLT/BNG-BTM Hà N i , ngày 17 tháng 11 năm 1999 THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A B NGO I GIAO - B THƯƠNG M I S 02/1999/TTLT/BNG-BTM NGÀY 17 THÁNG 11 NĂM 1999 HƯ NG D N TH C HI N M T S I U KHO N THU C NGHN NNH S 183/CP NGÀY 18/11/1994 C A CHÍNH PH QUY NNH CHI TI T THI HÀNH PHÁP L NH V CƠ QUAN I DI N NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM NƯ C NGOÀI Th c hi n các i u 245, 246 Lu t Thương m i, các i u 10, 17, 23 Pháp l nh v Cơ quan i di n nư c CHXHCN Vi t Nam nư c ngoài và các i u 1, 4, 7, 12, 13, 14, 26 Ngh nh s 183/CP ngày 18/11/1994 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh trên, Liên b B Ngo i giao và B Thương m i hư ng d n các Cơ quan i di n nư c CHXHCN Vi t Nam, các Cơ quan i di n Kinh t - Thương m i Vi t Nam và các cơ quan Thương v nư c ngoài trư c ây th c hi n như sau: I. TÊN G I, NHI M V VÀ QUY N H N: 1- Tên g i: Các Cơ quan i di n Kinh t - Thương m i, Cơ quan Thương v Vi t Nam trư c ây nư c ngoài là m t b ph n công tác c a Cơ quan i di n, có tên g i th ng h t là Phòng Thương m i i s quán nư c CHXHCN Vi t Nam (G i t t là Thương v ). Tên giao d ch ti ng Anh th ng nh t là: Commercial Section of the Embassy of S.R.V. (nơi nào không có i s quán thì g i tên c a CQ D). 2- Nhi m v và quy n h n: 2.1. Phòng Thương m i có nhi m v sau: a) Th c hi n các nhi m v do cơ quan qu n lý Nhà nư c v thương m i và ngư i ng u CQ D phân công. b) Nghiên c u chi n lư c, chính sách, pháp lu t, k ho ch phát tri n kinh t , thương m i, t p quán và th trư ng c a nư c ti p nh n và các nư c trong khu v c, các t ch c kinh t qu c t ; phương hư ng phát tri n quan h kinh t , thương m i c a các nư c s t i v i Vi t Nam cung c p thông tin và xu t v i các cơ quan h u quan trong nư c v chính sách, bi n pháp nh m phát tri n quan h kinh t , thương m i và h p tác u tư gi a nư c ta v i phía nư c ngoài. c) Gi i thi u tình hình, kh năng và nhu c u h p tác c a Vi t Nam v i nư c ngoài trên các lĩnh v c kinh t , thương m i; gi i thi u tình hình, kh năng và nhu c u c a nư c ti p nh n v i các cơ quan và doanh nghi p trong nư c.
  2. d) Hư ng d n các ho t ng kinh t , xúc ti n thương m i c a Vi t Nam nư c ti p nh n. ) Theo dõi và t ng h p tình hình ho t ng thương m i c a thương nhân Vi t Nam nư c ti p nh n. e) Hư ng d n, giúp các oàn thu c các ngành, a phương, các t ch c kinh t , doanh nghi p trong nư c và thương nhân Vi t Nam n công tác nư c ti p nh n. g) Ph i h p v i các b ph n khác trong CQ D b o v l i ích c a Nhà nư c, quy n và l i ích chính áng c a thương nhân Vi t Nam nư c ti p nh n trong lĩnh v c thương m i và các ho t ng khác có liên quan. h) B o qu n các tài s n ư c giao. 2.2. Phòng Thương m i có quy n h n sau: a) ư c Lãnh o B Thương m i u quy n trong m i giao d ch chuyên môn: tham d các h i th o v kinh t thương m i ho c các lĩnh v c liên quan n kinh t thương m i và báo cáo k t qu v i ngư i ng u CQ D. b) Ki n ngh v i ngư i ng u CQ D phương cách x lý nh ng v n phát sinh trong quan h kinh t - thương m i gi a Vi t Nam v i nư c s t i ho c v i các t ch c kinh t , thương m i c a nư c ngoài t i nư c s t i. c) Khi ư c phân công, tham gia àm phán, ký k t các i u ư c qu c t v thương m i và theo dõi ôn c vi c th c hi n. ) S p x p h p lý cán b trong Phòng Thương m i trên cơ s trao i th ng nh t ý ki n v i ngư i ng u CQ D. II. T CH C B MÁY VÀ CH LÀM VI C: 1- Phòng Thương m i có th có các viên ch c ngo i giao t Tuỳ viên n Tham tán và n u xét th y c n thi t có th bao g m cán b c a các B , ngành khác nhau. Vi c c gi các ch c v Ngo i giao căn c vào nhu c u công tác c a a bàn và phNm ch t năng l c cán b . Nh ng ngư i ư c xem xét c gi ch c v Tham tán Thương m i ph i có phNm ch t chính tr và o c t t, trình văn hoá i h c, trình chính tr t trung c p tr lên, ư c ào t o cơ b n v kinh t - thương m i, bi t s d ng thành th o ti ng a phương ho c m t ngo i ng thông d ng nư c s t i; là V trư ng, Phó V trư ng, chuyên viên cao c p, Chuyên viên chính ho c tương tương. (Trư ng h p c bi t n m ngoài tiêu chuNn trên, s do Lãnh o hai B tho thu n quy t nh). 2- Phòng Thương m i ho t ng dư i s ch o v chuyên môn, nghi p v c a B trư ng B Thương m i, ng th i ch u s ch o v chính tr i ngo i và qu n lý n i b c a ngư i ng u CQ D. Trư ng Phòng Thương m i có trách nhi m thông báo v i ngư i ng u CQ D nh ng ch trương, ch th c a B Thương m i, xin ý
  3. ki n v các chương trình k ho ch công tác l n, nh ng ch trương m i và báo cáo k t qu th c hi n, ng th i tranh th s h tr c a CQ D hoàn thành nhi m v . Tham tán Thương m i ch u trách nhi m t ch c công tác c a Thương v theo "Quy nh v ch trách nhi m và vi c ánh giá Tham tán Thương m i" do B trư ng B Thương m i ban hành (Quy t nh s 0627/Q /BTM ngày 26/5/1999). 3- V nguyên t c, Phòng Thương m i không có con d u riêng tr nh ng trư ng h p th c s c n thi t do hai B tho thu n và th ng nh t v i B Công an. III. VI C C VÀ I U NG VIÊN CH C, NHÂN VIÊN SANG CÔNG TÁC T I PHÒNG THƯƠNG M I 1- B Thương m i căn c vào ch tiêu biên ch ư c Th tư ng Chính ph duy t và tiêu chuNn quy nh t i i u 5 Ngh nh s 183/CP ngày 18/11/1994 c a Chính ph xét ch n và quy t nh nhân s c th gi i thi u sang B Ngo i giao. (Công văn gi i thi u viên ch c ngo i giao do lãnh o B ký; Công văn gi i thi u nhân viên do lãnh o V T ch c Cán b ký). B Ngo i giao sau khi nh n ư c danh sách gi i thi u, có nhi m v t ch c ki m tra trình ngo i ng và b i dư ng ki n th c v chính sách i ngo i mb oc nh ng ngư i tiêu chuNn vào các v trí công tác trong Phòng Thương m i. Ngư i ư c gi i thi u s d ki m tra 1 ngo i ng a phương ho c ngo i ng ph thông ph c p nư c s t i, trình theo yêu c u c a t ng a bàn. B Ngo i giao căn c vào yêu c u công tác, gi i thi u c a cơ quan ch qu n và k t qu ki m tra ngo i ng ra quy t nh phong ch c v ngo i giao cho các viên ch c Phòng Thương m i ho c i u ng nh n viên sang công tác CQ D. 2- Nhi m kỳ công tác c a các thành viên Phòng Thương m i là 3 năm. Trong trư ng h p c bi t, do nhu c u công tác, trên cơ s ý ki n c a B Thương m i, B trư ng B Ngo i giao ra quy t nh kéo dài nhi m kỳ công tác c a thành viên Phòng Thương m i sau khi tham kh o ý ki n c a ngư i ng u CQ D. Th i gian kéo dài không quá 18 tháng. Ngư i ư c kéo dài nhi m kỳ công tác hư ng ch sinh ho t phí, ph c p may m c và các ch khác do Nhà nư c quy nh phù h p v i th i gian ư c kéo dài. IV. V TÀI CHÍNH VÀ CƠ S V T CH T: 1- Ngư i ng u CQ D có trách nhi m i u ch nh s d ng h p lý, ti n l i và ti t ki m cơ s v t ch t ngoài nư c. Trư c m t, nơi làm vi c, ti p khách, ch và phương ti n làm vi c c a cán b , nhân viên c a Phòng Thương m i ư c gi nguyên tr ng, song c n s m xây d ng phương án th c hành ti t ki m trên cơ s mb o i u ki n s ng và làm vi c cho cán b nhân viên Phòng Thương m i như quy nh chung c a Nhà nư c i v i các cán b nhân viên CQ D. nh ng nơi m i thành l p, ngư i ng u CQ D s p x p nơi làm vi c, ch c a cán b , nhân viên Phòng Thương m i theo quy nh hi n hành và kh năng c a CQ D.
  4. Phòng Thương m i ư c trang b phương ti n làm vi c, i l i và thông tin theo kh năng ngân sách c a CQ D. 2- Ch chi tiêu tài chính ư c th c hi n theo úng hư ng d n và quy nh c a B Tài chính t i Thông tư 147/1998-TT-BTC ngày 12/11/1998, c n công khai ngân sách c a CQ D, cũng như tình hình s d ng ngân sách, b o m ti t ki m và có hi u qu ... Cơ ch d trù kinh phí và chi tiêu tài chính ư c th c hi n như sau: a) Căn c kinh phí hàng năm c a CQ D ư c c p và d trù h p lý c a Phòng Thương m i, ngư i ng u CQ D xác nh h n m c kinh phí thông báo cho Phòng Thương m i. b) Trên cơ s kinh phí ã ư c thông báo, CQ D qu n lý vi c chi tiêu theo quy nh hi n hành và trong khuôn kh ó có th ng trư c hàng quý cho Phòng Thương m i m t kho n chi thư ng xuyên b ng ti n m t. Cu i m i quý, Phòng Thương m i thanh toán các kho n chi v i b ph n k toán c a CQ D, kèm theo y ch ng t hoá ơn h p l . V. T CH C TH C HI N: - Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký. - Trong quá trình tri n khai th c hi n Thông tư này, n u có vư ng m c, các Cơ quan i di n c n báo cáo B Ngo i giao, B Thương m i ph i h p gi i quy t. Chu Tu n Cáp Mai Văn Dâu ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản