Thông tư liên tịch số 02-BNV-TANDTC-BTP/TTLT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
69
lượt xem
6
download

Thông tư liên tịch số 02-BNV-TANDTC-BTP/TTLT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 02-BNV-TANDTC-BTP/TTLT về việc thi hành một số quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự do Tòa án nhân dân tối cao - Bộ Nội vụ - Bộ Tư pháp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 02-BNV-TANDTC-BTP/TTLT

  1. TÒA ÁN NHÂN DÂN T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T CAO NAM B N I V - B TƯ PHÁP c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 02-BNV-TANDTC- Hà N i, ngày 12 tháng 01 năm 1989 BTP/TTLT THÔNG TƯ LIÊN TNCH HƯ NG D N THI HÀNH M T S QUY NNH C A B LU T T T NG HÌNH S áp d ng th ng nh t các quy nh c a b lu t t t ng hình s v hi u l c thi hành, thNm quy n xét x các t i ph m hình s c a các Tòa án nhân dân c p huy n và các Tòa án quân s khu v c, các bi n pháp ngăn ch n, truy nã b can, b cáo và b o v phiên tòa. Tòa án nhân dân t i cao, Vi n ki m sát nhân dân t i cao, B N i v và B Tư pháp hư ng d n như sau: I- V HI U L C THI HÀNH B LU T T T NG HÌNH S B lu t t t ng hình s có hi u l c thi hành k t ngày 1-1-1989. K t ngày ó các cơ quan i u tra, Vi n ki m sát và Tòa án các c p u ph i áp d ng B lu t t t ng hình s trong công tác i u tra, truy t , xét x và thi hành các b n án hình s . Tuy nhiên: - i v i nh ng v án mà tính t ngày kh i t n ngày 1-1-1989 ã h t ho c s p h t h n i u tra theo quy nh t i i u 97 B lu t t t ng hình s thì Vi n trư ng Vi n ki m sát c p t nh tr lên ư c gia h n thêm không quá 3 tháng. - i v i nh ng v án mà tính t ngày th lý n ngày 1-1-1989 ã h t ho c s p h t h n truy t theo quy nh t i i u 142 B lu t t t ng hình s thì Vi n trư ng Vi n ki m sát ư c gia h n thêm không quá 2 tháng. - i v i nh ng v án mà tính t ngày 1-1-1989 ã h t ho c s p h t h n chuNn b xét x quy nh t i i u 151 ho c i u 215 B lu t t t ng hình s thì Chánh án Tòa án nhân dân c p huy n và Tòa án quân s khu v c ư c gia h n thêm không quá 2 tháng; Chánh án Tòa án nhân dân c p t nh, Tòa án quân s c p quân khu, Tòa án quân s c p cao và Chánh tòa các Tòa phúc thNm Tòa án nhân dân t i cao ư c gia h n thêm không quá 3 tháng. Các th i h n gia h n nói trên u tính t ngày 1-1-1989. Các cơ quan i u tra, Vi n ki m sát và Tòa án ph i gi i quy t cho xong nh ng vi c thu c ch c năng, nhi m v c a mình trong các th i h n ó. i v i các b can ho c b cáo trong các v án ã ư c phép gia h n thêm nói trên, khi h t th i h n t m giam theo quy nh t i các i u 71, 142 và 152 B lu t t t ng
  2. hình s thì nói chung ph i tr t do ho c áp d ng bi n pháp ngăn ch n khác. Tuy nhiên, i v i ngư i ph m t i là ph n t nguy hi m c n ph i ti p t c t m giam, n u v án ang giai o n i u tra, truy t thì Vi n trư ng Vi n ki m sát cùng c p gia h n t m giam, n u v án ang giai o n xét x thì Chánh án Tòa án gia h n t m giam, nhưng không ư c vư t quá th i h n ã ư c gia h n thêm gi i quy t v án như ã nêu trên. Thí d : Chánh án Tòa án nhân dân c p t nh ã quy t nh gia h n thêm 3 tháng xét x v án thì cũng ư c quy t nh gia h n t m giam b cáo không quá 3 tháng ó. II- TH M QUY N XÉT X V HÌNH S C A CÁC TÒA ÁN NHÂN DÂN C P HUY N VÀ TÒA ÁN QUÂN S KHU V C (G i t t là Tòa án c p huy n) i u 145 B lu t t t ng hình s quy nh là các Tòa án c p huy n có thNm quy n xét x sơ thNm nh ng t i ph m mà B lu t t t ng hình s quy nh hình ph t t 7 năm tù tr xu ng, tr nh ng t i sau ây: a) Các t i c bi t nguy hi m xâm ph m an ninh qu c gia; b) Các t i quy nh t i các i u 89, 90, 91, 92, 93, 101 (kho n 30), 102, 179, 231, 232 B lu t hình s . Khi thi hành i u 145 B lu t t t ng hình s c n lưu ý m t s i m như sau: 1- M c hình ph t 7 năm tù tr xu ng là m c hình ph t do lu t quy nh ch không ph i m c hình ph t do Tòa án quy t nh. Do ó, các t i ph m ít nghiêm tr ng và t i ph m nghiêm tr ng mà m c hình ph t cao nh t do lu t quy nh là t 7 năm tù tr xu ng (tr các t i ph m ư c nêu các i m a, b c a kho n 1 i u 145 B lu t t t ng hình s ) u thu c thNm quy n xét x c a Tòa án c p huy n. 2- N u m t i u lu t có nhi u kho n thì nh ng trư ng h p ph m t i thu c kho n có m c hình ph t cao nh t t 7 năm tù tr xu ng là thu c thNm quy n xét x c a Tòa án c p huy n, không k thu c kho n th m y c a i u lu t. Thí d : i u 109 B lu t hình s v t i “c ý gây thương tích ho c gây t n h i cho s c kh e c a ngư i khác” có 4 kho n, m c hình ph t cao nh t c a kho n 1 và 3 năm tù, c a kho n 2 là 7 năm tù, c a kho n 3 là 20 năm tù và c a kho n 4 là 2 năm tù, thì Tòa án c p huy n ư c xét x nh ng trư ng h p ph m t i quy nh các kho n 1, 2 và 4. i u 101 B lu t hình s v t i gi t ngư i có 4 kho n, trong ó m c hình ph t cao nh t c a kho n 4 là 2 năm tù, thì trư ng h p ph m t i quy nh kho n 4 thu c thNm quy n xét x c a Tòa án c p huy n. Riêng kho n 3 c a i u 101 B lu t hình s có m c hình ph t cao nh t là 5 năm tù, nhưng theo quy nh c a i m b kho n 1 i u 145 B lu t t t ng hình s thì trư ng h p này không thu c thNm quy n xét x c a Tòa án c p huy n. 3- Tòa án c p huy n có thNm quy n xét x cùng m t l n m t ngư i ph m nhi u t i, n u các t i ó u có m c hình ph t do lu t quy nh là 7 năm tù tr xu ng (tr các t i quy nh t i các i m a, b kho n 1 i u 145 B lu t t t ng hình s ). Tòa án c p huy n cũng có thNm quy n xét x ngư i ang ph i ch p hành m t b n án (không k ó là b n án c a Tòa án c p nào) mà l i b truy t v m t t i thu c thNm
  3. quy n xét x c a Tòa án c p huy n, không k là t i ph m này ư c th c hi n trư c hay sau khi có b n án ang ph i ch p hành. Tuy nhiên, i v i nh ng ngư i ã b ph t t hình, ho c b ph t tù chung thân mà chưa ư c gi m th i h n ch p hành hình ph t, thì Vi n ki m sát nhân dân t nh ho c Vi n ki m sát quân s c p quân khu truy t t i ph m m i c a h Tòa án nhân dân c p t nh ho c Tòa án quân s c p quân khu xét x : Trong khi th c hi n thNm quy n trên, n u c n ph i t ng h p hình ph t thì ph i theo úng các quy nh t i các i u 41, 42, và 43 B lu t hình s và văn b n hư ng d n v t ng h p hình ph t c a Tòa án nhân dân t i cao. ng th i c n chú ý là: Tòa án c p huy n quy t nh hình ph t chung theo i u 41 B lu t hình s không vư t quá 7 năm tù. Hình ph t chung cho các b n án theo kho n 1 i u 42 B lu t hình s không ư c vư t quá 7 năm tù n u t i ph m (ho c các t i ph m) c a các b n án ang ph i ch p hành thu c khung hình ph t có m c cao nh t t 7 năm tù tr xu ng (*) và có th vư t quá 7 năm tù n u t i ph m (ho c các t i ph m) c a b n án ang ph i ch p hành thu c khung hình ph t có m c cao nh t trên 7 năm tù. Hình ph t chung cho các b n án theo kho n 2 i u 42 B lu t hình s có th vư t quá 7 năm tù. 4- Kho n 2 i u 145 B lu t t t ng hình s quy nh là Tòa án nhân dân c p t nh và Tòa án quân s c p quân khu (g i t t là Tòa án c p t nh) có quy n l y v án thu c thNm quy n xét x c a Tòa án c p huy n lên xét x , nhưng không nói là lo i v án nào, do ó, Chánh án Tòa án, Vi n trư ng Vi n ki m sát và Th trư ng cơ quan i u tra c p t nh c n căn c vào kh năng th c t c a các thNm phán, ki m sát viên và i u tra viên c a c p huy n a phương mình mà xác nh nh ng lo i v án c n l y lên i u tra, truy t và xét x c p t nh. Cơ quan i u tra, Vi n ki m sát và Tòa án c p t nh nên l y lên i u tra, truy t và xét x các v án sau ây: - V án ph c t p (có nhi u tình ti t khó ánh giá th ng nh t v tính ch t v án ho c liên quan n nhi u c p, nhi u ngành). - V án mà b cáo là thNm phán, ki m sát viên, sĩ quan công an, cán b lãnh o ch ch t c p huy n, ngư i nư c ngoài, ngư i có ch c s c cao trong tôn giáo ho c có uy tín cao trong dân t c ít ngư i. - Khi có v án thu c các lo i trên ây, cơ quan i u tra c p huy n trao i v i Vi n ki m sát cùng c p và chuy n h sơ lên cơ quan i u tra c p t nh i u tra. N u h sơ ã chuy n sang Vi n ki m sát c p huy n thì Vi n ki m sát c p huy n chuy n h sơ cho Vi n ki m sát c p t nh Vi n ki m sát c p t nh truy t trư c Tòa án c p t nh. N u Vi n ki m sát c p huy n ã truy t xét x Tòa án c p huy n, thì Tòa án c p huy n tr h sơ cho Vi n ki m sát cùng c p Vi n ki m sát chuy n h sơ lên Vi n ki m sát c p t nh truy t trư c Tòa án c p t nh. i v i nh ng v án mà Vi n ki m sát ho c Tòa án c p t nh th y c n ư c xét x c p t nh thì ph i chuy n ngay lên c p t nh truy t và xét x c p t nh. N uv án do Vi n ki m sát c p t nh truy t Tòa án c p t nh, nhưng Tòa án c p t nh th y v án thu c thNm quy n xét x c a Tòa án c p huy n và không thu c trư ng h p c n thi t xét x c p t nh thì Tòa án c p t nh trao i v i Vi n ki m sát cùng c p n u Vi n ki m sát nh t trí, thì Tòa án c p t nh chuy n h sơ v án cho Tòa án c p
  4. huy n xét x và Vi n ki m sát c p t nh ra quy t nh y quy n cho Vi n ki m sát c p huy n th c hành quy n công t t i phiên tòa mà không ph i làm l i cáo tr ng; N u Vi n ki m sát không nh t trí thì không chuy n h sơ v án cho Tòa án c p huy n xét x . Thông tư liên ngành s 01/TT-LB ngày 26-7-1986 v thNm quy n xét x c a Tòa án các c p k t ngày 1-1-1989 không áp d ng n a. III- ÁP D NG BI N PHÁP NGĂN CH N TRONG GIAI O N TRUY T VÀ XÉT X Khi áp d ng các i u 62, 70, 141, 142, 152, 201 và 202 B lu t t t ng hình s c n lưu ý m t s i m sau ây: 1- Sau khi nh n ư c h sơ v án, ki m sát viên ph i ki m tra v bi n pháp ngăn ch n i v i b can xu t v i Vi n trư ng quy t nh vi c áp d ng, thay i ho c h y b bi n pháp này. Trong trư ng h p b can ang b t m giam mà th i h n t m giam ã h t, n u xét th y c n ti p t c t m giam hoàn thành cáo tr ng thì Vi n ki m sát có th ra l nh t m giam, nhưng không ư c quá 30 ngày. 2- Ngay sau khi nh n ư c h sơ v án, thNm phán ư c phân công xét x v án ph i quy t nh vi c áp d ng, thay i ho c h y b bi n pháp ngăn ch n. Ri ng vi c áp d ng, thay i ho c h y b bi n pháp t m giam ph i do Chánh án ho c phó Chánh án quy t nh. 3- i v i các b can ang b tam giam mà Tòa án c p sơ thNm th y c n ti p t c t m giam xét x , thì dù th i h n t m giam theo l nh cũ còn hay h t, Tòa án v n ph i ra l nh t m giam m i. Th i h n t m giam là 45 ngày (n u v án do Tòa án c p huy n th lý), 3 tháng (n u v án do Tòa án c p t nh th lý) tính t ngày nh n h sơ. Trong trư ng h p c bi t c n gia h n t m giam, thì trư c khi h t h n t m giam, Tòa án c p dư i ph i báo cáo s m Chánh án Tòa án c p trên k p th i quy t nh. Chánh án Tòa án c p trên tr c ti p ư c gia h n t m giam m t l n và không ư c quá m t tháng. Trư ng h p c bi t nói trên là trư ng h p th i h n t m giam b cáo ã h t mà không th cho b cáo t i ngo i (vì b cáo là ph n t nguy hi m ho c có căn c ch ng t b cáo có th tr n ho c gây khó khăn cho vi c xét x ho c có th ti p t c ph m t i) mà chưa th xét x ư c ngay vì có lý do chính ang (như có b cáo trong cùng v án ang b truy nã ho c có vi c t xu t ph i hoãn m phiên tòa). i v i v án do Tòa hình s Tòa án nhân dân t i cao ho c Tòa án quân s c p cao th lý xét x sơ thNm ng th i chung thNm thì th i h n t m giam cũng ch là 3 tháng. Chánh án Tòa án nhân dân t i cao có th gia h n thêm 1 tháng. Vì ch trong trư ng h p c bi t m i ư c gia h n t m giam b cáo và ch ư c gia h n t m giam 1 l n, cho nên Tòa án ph i m phiên tòa xét x v án trong th i gian ó (*).
  5. 4- T m giam là bi n pháp ngăn ch n nghiêm kh c nh t, cho nên VKS ho c Tòa án ch áp d ng i v i các b can ph m t i trong nh ng trư ng h p c bi t nghiêm tr ng ho c ph m m t trong nh ng t i mà B lu t hình s quy nh hình ph t tù trên m t năm và có căn c cho r ng ngư i ó có th tr n ho c c n tr vi c xét x ho c có th ti p t c ph m t i “t i mà B lu t hình s quy nh hình ph t tù trên 1 năm” là t i có m c cao nh t c a khung hình ph t trên 1 năm tù. N u b can ph m các t i mà B lu t hình s quy nh hình ph t t 1 năm tù tr xu ng (như các t i quy nh t i các i u 121, 123, 125, 126… BLHS) thì không ư c t m giam h . i v i nh ng i u lu t có nhi u kho n thì nh ng trư ng h p b can ph m t i quy nh kho n có m c cao nh t c a khung hình ph t t 1 năm tr xu ng (thí d : kho n 1 c a i u 120; kho n 1 và 2 c a i u 124 BLHS) cũng không ư c t m giam h . i v i các b can ư c t i ngo i thì VKS ch t m giam truy t và Tòa án ch t m giam xét x trong nh ng trư ng h p th t c n thi t. Trái l i i v i các b can ang b t m giam thì VKS ho c Tòa án c n xem xét n u không còn c n thi t ph i ti p t c t m giam n a ho c th i h n t m giam ã h t, thì ph i ra l nh tr t do ngay ho c n u c n thì áp d ng bi n pháp ngăn ch n khác. i v i b can là ph n có thai ho c ang ph i nuôi con dư i 12 tháng, là ngư i già y u, ngư i ang b b nh n ng mà có nơi cư trú rõ ràng, thì không t m giam, mà n u c n thì áp d ng bi n pháp ngăn ch n khác (như b t ph i làm gi y cam oan không i kh i nơi cư trú ho c cho b o lĩnh); ch trong trư ng h p c bi t (như h là ph n t nguy hi m ho c có th tr n, ho c c n tr vi c xét x ho c có th ti p t c ph m t i) thì m i t m giam h ( i u 70 B lu t t t ng hình s ). i v i nh ng trư ng h p quy nh t i i u 201 B lu t t t ng hình s thì H i ng xét x ph i tuyên trong b n án là tr t do ngay t i phiên tòa cho b cáo ang b t m giam n u h không b t m giam v m t t i ph m khác, m c dù b n án có th b kháng cáo ho c kháng ngh . Nh ng ngư i ư c H i ng xét x tuyên b tr t do ngay t i phiên tòa thì ư c c p ngay m t b n trích l c b n án. Tr i giam không ư c ti p t c t m giam h . 5- Trong trư ng h p b cáo ang b t m giam mà Tòa án c p sơ thNm ph t tù giam v i th i h n tù dài hơn th i gian ã t m giam, thì Tòa án ph i tuyên trong b n án sơ thNm là ti p t c giam b cáo b o m cho vi c thi hành án. 6- T i phiên tòa, H i ng xét x có th quy t nh b t ngay b cáo b o m cho vi c thi hành án, n u có căn c cho th y b cáo có th tr n ho c ti p t c gây án, và quy t nh này ph i ư c H i ng xét x th o lu n và thông qua t i phòng ngh án và ư c nêu rõ trong ph n nh n nh cũng như ph n quy t nh c a b n án (kho n 2 i u 173, i u 202 B lu t t t ng hình s ). 7- i v i b cáo ư c t i ngo i thì Tòa án c p phúc thNm gi nguyên tình tr ng c a h như khi h sơ ư c chuy n n. Tuy nhiên, i v i nh ng b cáo ang b giam mà khi chuNn b xét x phúc thNm có nhi u kh năng là h b oan ho c không n m c ph i b ph t tù, ho c b cáo c n ư c ra ngoài ch a b nh, sinh , thì Chánh án ho c phó Chánh án Tòa án nhân dân c p t nh, Tòa án quân s c p quân khu, thNm phán Tòa phúc thNm Tòa án nhân dân t i cao ho c Tòa án quân s c p cao ư c phân công ch t a phiên tòa phúc thNm có th quy t nh tr t do ho c n u c n thì áp d ng bi n pháp ngăn ch n khác ch xét x phúc thNm.
  6. 8- Cơ quan công an thi hành các quy t nh v b t, t m gi , t m giam, gia h n t m giam và tr t do c a Tòa án cũng như c a Vi n ki m sát. IV- TRUY NÃ, ÁP GI I BN CAN, BN CÁO VÀ B O V PHIÊN TÒA 1- Truy nã b can, b cáo ( i m c kho n 3 i u 141, kho n 1, i u 162 B lu t t t ng hình s ) Khi nh n ư c công văn yêu c u truy nã b can, b cáo, cơ quan i u tra ra quy t nh truy nã. Quy t nh truy nã ư c thông báo theo quy nh c a i u 136 B lu t t t ng hình s và sao g i cho Vi n ki m sát ho c Tòa án ã yêu c u truy nã. Ch m nh t là 10 ngày k t ngày nh n ư c yêu c u truy nã, cơ quan i u tra ph i thông báo cho cơ quan ã yêu c u truy nã bi t k t qu . 2- Áp gi i b cáo n phiên tòa (kho n 1 i u 162 B lu t t t ng hình s ). B cáo t i ngo i ã ư c giao gi y tri u t p h p l mà v ng m t t i phiên tòa không có lý do chính áng, thì thNm ph n ch t a phiên tòa ra l nh áp gi i n phiên tòa (trong ngày ho c vào ngày khác) xét x . Vi c v ng m t t i phiên tòa ư c coi là lý do chính áng n u b cáo g p tr ng i mà không th có m t t i phiên tòa theo gi y tri u t p c a Tòa án (như m n ng t xu t ho c g p tai n n ph i c p c u b nh vi n…). Lý do chính áng ph i ư c báo cho Tòa án bi t trư c khi khai m c phiên tòa. Quy t nh áp gi i ư c g i cho Th trư ng cơ quan công an cùng c p. Cơ quan công an áp gi i b cáo n phiên tòa theo úng th i gian và a i m ghi trong quy t nh áp gi i và b o m b cáo có m t t i phiên tòa cho n khi xét x xong. N u h t gi làm vi c mà chưa xét x xong thì H i ng xét x có th quy t nh t m giam b cáo bu i sau ho c ngày hôm sau xét x ti p. 3- B o v phiên tòa ( i u 172 BLTTHS). Tòa án g i l ch phiên tòa cho Th trư ng cơ quan công an cùng c p trư c 7 ngày, n u có phiên tòa x lưu ng thì ph i báo trư c ít nh t là 2 tu n l . Theo l ch phiên tòa c a Tòa án, cơ quan công an c c nh sát nhân dân n Tòa án b o v phiên tòa. i v i nh ng trư ng h p gây r i tr t t x y ra trong khu v c cơ quan Tòa án ho c trong khu v c x án, c nh sát nhân dân có trách nhi m gi i quy t. i v i ngư i có hành ng hành hung ho c xúc ph m n ki m sát viên, thành viên c a H i ng xét x , ngư i bào ch a ho c ngư i tham gia t t ng khác thì c nh sát nhân dân ph i áp d ng ngay các bi n pháp thích h p. N u thu c trư ng h p ph m pháp qu tang thì c nh sát nhân dân ph i b t ngay theo quy nh t i i u 64 B lu t t t ng hình s . (*) i m này ư c thay b ng TTLN s 02 ngày 15/2/90. (*) i m này ã s a i l i t i lu t s a i b sung m t s i u c a BLTTHS.
Đồng bộ tài khoản