Thông tư liên tịch số 02-BNV-TANDTC-VKSNDTC-BTP/TTLT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
106
lượt xem
7
download

Thông tư liên tịch số 02-BNV-TANDTC-VKSNDTC-BTP/TTLT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 02-BNV-TANDTC-VKSNDTC-BTP/TTLTvề thẩm quyền xét xử của tòa án cấp huyện do Tòa án nhân dân tối cao - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao - Bộ Tư pháp - Bộ Nội vụ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 02-BNV-TANDTC-VKSNDTC-BTP/TTLT

  1. TÒA ÁN NHÂN DÂN T I CAO C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI N KI M SÁT NHÂN DÂN T I VI T NAM CAO c l p - T do - H nh phúc B TƯ PHÁP - B N I V ******** ****** S : 02-BNV-TANDTC-VKSNDTC- Hà N i, ngày 15 tháng 02 năm 1990 BTP/TTLT THÔNG TƯ LIÊN TNCH HƯ NG D N B SUNG V TH M QUY N XÉT X C A TÒA ÁN C P HUY N 1) Trư c ây theo quy nh cũ c a i u 41 B lu t hình s thì: “khi xét x cùng m t l n ngư i ph m nhi u t i, Tòa án quy t nh hình ph t i v i t ng t i, sau ó quy t nh hình ph t chung cho các t i. Hình ph t chung không ư c vư t m c cao nh t c a khung hình ph t mà lu t quy nh i v i t i n ng nh t ã ph m và trong ph m vi lo i hình ph t ã tuyên”. Do ó, t i i m 3 ph n II Thông tư liên ngành s 02/TTLN ngày 12-1-1989 Tòa án nhân dân t i cao, Vi n ki m sát nhân dân t i cao, B N i v , B Tư pháp ã hư ng d n là “Tòa án c p huy n quy t nh hình ph t chung theo i u 41 B lu t hình s không vư t quá 7 năm tù” Nay theo Lu t s a i, b sung m t s i u c a c a B lu t hình s ư c Qu c h i thông qua ngày 28-12-1989 thì i u 41 B lu t hình s ã ư c s a i như sau: “… Hình ph t chung không ư c vư t m c cao nh t c a lo i hình ph t ã tuyên”. Do ó, k t ngày 2-1-1990 tr i, khi xét x cùng m t l n ngư i ph m nhi u t i, n u các t i ó có m c hình ph t do lu t nh là 7 năm tù tr xu ng (tr các t i ư c quy nh t i các i m a, b, kho n 1 i u 145 B lu t t t ng hình s ) và t ng h p các hình ph t tù có th i h n theo quy nh m i c a i u 41 B lu t hình s , các Tòa án c p huy n có th quy t nh hình ph t chung vư t quá 7 năm tù, nhưng không vư t quá 20 năm tù là m c cao nh t c a lo i hình ph t tù có th i h n. 2) Cũng theo Thông tư liên ngành s 02/TTLN ngày 12-1-1989 hư ng d n thi hành m t s quy nh c a B lu t t t ng hình s , Tòa án c p huy n quy t nh hình ph t chung c a nhi u b n án theo kho n 1 i u 42 B lu t hình s không vư t quá 7 năm tù n u t i ph m (ho c các t i ph m) c a b n án ang ph i ch p hành thu c khung hình ph t có m c cao nh t là t 7 năm tr xu ng. Nay theo quy nh m i v t ng h p hình ph t c a nhi u b n án theo kho n 1 i u 42 B lu t hình s thì hình ph t chung không b gi i h n b i m c cao nh t c a khung hình ph t mà lu t quy nh i v i t i n ng nh t ã ph m; cho nên, khi t ng h p các hình ph t tù có th i h n c a nhi u b n án theo kho n 1 i u 42 B lu t hình s , Tòa án c p huy n có th quy t nh hình ph t chung vư t quá 7 năm tù, nhưng không vư t quá 20 năm tù. Thông tư này thay th cho hư ng d n t i i m 3 ph n II Thông tư liên ngày s 02/TTLN ngày 12-1-1989 v vi c Tòa án c p huy n không ư c quy t nh hình ph t chung theo i u 41 và kho n 1 i u 42 B lu t hình s vư t quá 7 năm tù.
Đồng bộ tài khoản