Thông tư liên tịch số 135/2007/TTLT-BQP-BYT-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
81
lượt xem
5
download

Thông tư liên tịch số 135/2007/TTLT-BQP-BYT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 135/2007/TTLT-BQP-BYT-BTC về việc khám bệnh, chữa bệnh và tiêu chuẩn vật chất về y tế đối với người đang làm công tác cơ yếu; thực hiện Bảo hiểm y tế bắt buộc đối với thân nhân người đang làm công tác cơ yếu do Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế và Bộ Tài chính ban hành để hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định số 153/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ quy định về khám bệnh, chữa bệnh và tiêu chuẩn vật chất về y tế đối với người đang làm công tác...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 135/2007/TTLT-BQP-BYT-BTC

  1. B QU C PHÒNG - B Y T - C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM B TÀI CHÍNH Đ c l p - T do - H nh phúc ***** ******* S : 135/2007/TTLT-BQP-BYT- Hà N i, ngày 05 tháng 9 năm 2007 BTC THÔNG TƯ LIÊN T CH HƯ NG D N TH C HI N M T S ĐI U NGH Đ NH S 153/2006/NĐ-CP NGÀY 22 THÁNG 12 NĂM 2006 C A CHÍNH PH QUY Đ NH V KHÁM B NH, CH A B NH VÀ TIÊU CHU N V T CH T V Y T Đ I V I NGƯ I ĐANG LÀM CÔNG TÁC CƠ Y U; TH C HI N B O HI M Y T B T BU C Đ I V I THÂN NHÂN NGƯ I ĐANG LÀM CÔNG TÁC CƠ Y U Căn c Ngh đ nh s 153/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 c a Chính ph quy đ nh v khám b nh, ch a b nh và tiêu chu n v t ch t v y t đ i v i ngư i đang làm công tác cơ y u; th c hi n b o hi m y t b t bu c đ i v i thân nhân ngư i đang làm công tác cơ y u; B Qu c phòng, B Y t và B Tài chính th ng nh t hư ng d n th c hi n như sau: I. PH M VI ĐI U CH NH VÀ Đ I TƯ NG ÁP D NG 1. Ph m vi đi u ch nh Thông tư này hư ng d n v vi c khám b nh, ch a b nh và tiêu chu n v t ch t y t c a ngư i đang làm công tác cơ y u như tiêu chu n quy đ nh đ i v i sĩ quan, quân nhân chuyên nghi p thu c quân đ i nhân dân và th c hi n B o hi m y t b t bu c đ i v i thân nhân ngư i đang làm công tác cơ y u. 2. Đ i tư ng áp d ng 2.1. Ngư i đang làm công tác cơ y u (sau đây g i t t là ngư i làm cơ y u) là sĩ quan, quân nhân chuyên nghi p đang công tác t i Ban cơ y u Chính ph ; ngư i làm cơ y u hư ng lương theo b ng lương c p b c quân hàm sĩ quan quân đ i nhân dân, b ng lương quân nhân chuyên nghi p thu c quân đ i nhân dân đang công tác t i Ban cơ y u Chính ph và các B , ngành, t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. 2.2. Ngư i làm công tác khác trong t ch c cơ y u x p lương theo ng ch, b c công ch c, viên ch c nhà nư c và đư c hư ng ph c p qu c phòng - an ninh đư c th c hi n vi c khám b nh, ch a b nh như các đ i tư ng công nhân viên ch c qu c phòng có cùng ng ch, b c lương. 2.3. H c sinh cơ y u đang hư ng ph c p sinh ho t phí và ph c p trách nhi m b o v cơ m t m t mã (h s 0,1) đư c th c hi n vi c khám b nh, ch a b nh như h sĩ quan, binh sĩ thu c quân đ i nhân dân. 2.4. Thân nhân c a sĩ quan đang công tác t i Ban cơ y u Chính ph ; thân nhân c a ngư i làm cơ y u hư ng lương theo b ng lương c p b c quân hàm sĩ quan quân đ i nhân dân đang công tác t i Ban cơ y u Chính ph và các B , ngành, t nh, thành ph tr c thu c Trung ương không thu c di n tham gia B o hi m y t b t bu c khác, đư c khám b nh, ch a b nh theo quy đ nh t i Ngh đ nh s 153/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 c a Chính ph , bao g m: - B , m đ ; b , m đ c a v ho c ch ng; - B , m nuôi ho c ngư i nuôi dư ng h p pháp c a b n thân; c a v ho c ch ng; - V ho c ch ng; - Con đ , con nuôi h p pháp dư i 18 tu i; con đ , con nuôi h p pháp t đ 18 tu i tr lên nhưng b tàn t t m t kh năng lao đ ng theo quy đ nh c a pháp lu t. 3. Đ i tư ng không áp d ng 3.1. Thân nhân ngư i làm cơ y u quy đ nh t i đi m 2.4, kho n 2, m c I Thông tư này thu c m t trong nh ng đ i tư ng tham gia b o hi m y t b t bu c theo quy đ nh hi n hành ho c khi ngư i làm cơ y u đã thôi làm cơ y u. 3.2. Con đ , con nuôi theo quy đ nh c a pháp lu t dư i 6 tu i và t đ 18 tu i tr lên không thu c trư ng h p b tàn t t m t kh năng lao đ ng. II. CH Đ KHÁM B NH, CH A B NH VÀ TIÊU CHU N V T CH T Y T Đ I V I NGƯ I LÀM CƠ Y U 1. Ch đ khám b nh, ch a b nh và phân tuy n đi u tr Ngư i làm cơ y u đư c khám s c kh e đ nh kỳ và khi m đau, b nh t t đư c khám b nh, ch a b nh t i các b nh xá, tuy n b nh vi n c a quân đ i thu c huy n (qu n), t nh, thành ph trên đ a bàn công tác căn c vào c p b c quân hàm và m c lương tương ng quy đ nh t i kho n 1 Đi u 5 Ngh đ nh s
  2. 153/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 c a Chính ph . Phân tuy n đi u tr theo khu v c như sau: 1.1. Ngư i làm cơ y u t i khu v c phía b c t Qu ng Bình tr ra: B nh vi n Trung ương quân đ i 108, Vi n y h c c truy n quân đ i, B nh vi n 103 và B nh vi n 354. 1.2. Ngư i làm cơ y u t i các t nh, thành ph thu c khu v c mi n Trung, Tây Nguyên: B nh vi n 17/Quân Khu 5. 1.3. Ngư i làm cơ y u t i các t nh, thành ph thu c khu v c Nam B : B nh vi n 175/B Qu c phòng. 1.4. Đ i v i các trư ng h p c p c u, b nh c p tính vư t quá kh năng chu n đoán và đi u tr c a quân y đơn v , n u g n các cơ s y t dân y thì g i b nh nhân đ n đó c p c u, đi u tr đ n khi n đ nh và xét th y không c n thi t ph i chuy n lên quân y tuy n trên thì chuy n ngư i b nh tr l i quân y đơn v đi u tr ti p. Vi c thanh toán vi n phí đ i v i các cơ s khám b nh, ch a b nh dân y theo giá vi n phí hi n hành do c p có th m quy n phê duy t, kinh phí do B Qu c phòng đ m b o. 2. H sơ, th t c khi đi khám b nh, ch a b nh 2.1. Khi đi khám b nh, ch a b nh t i các b nh vi n thu c tuy n đi u tr đã đăng ký, ngư i làm cơ y u ph i xu t trình gi y gi i thi u khám b nh, ch a b nh. Trư ng h p c p c u t i các b nh vi n không đăng ký khám b nh, ch a b nh thư ng xuyên thì trư c khi ra vi n ph i hoàn t t các th t c v gi y gi i thi u khám b nh, ch a b nh. 2.2. Vi c c p gi y gi i thi u đi khám b nh, ch a b nh (theo m u s 1), yêu c u ph i đ m b o đúng ngư i, đúng đ i tư ng theo quy đ nh và ph i ch u trách nhi m toàn b v pháp lý c a các gi y t đó. Khi có thay đ i v nhân s , con d u và m u gi y gi i thi u đã đăng ký ph i thông báo k p th i cho các b nh vi n bi t. 3. Kinh phí đ th c hi n 3.1. Nhà nư c b o đ m ngân sách đ th c hi n tiêu chu n v t ch t y t phòng b nh, khám b nh, ch a b nh và chăm sóc s c kh e đ i v i ngư i làm cơ y u đư c áp d ng các danh m c s 04, 05 và 06 quy đ nh t i Ngh đ nh s 123/2003/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh v tiêu chu n v t ch t h u c n đ i v i quân nhân t i ngũ và Danh m c quy đ nh kèm theo Ngh đ nh s 153/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 c a Chính ph . 3.2. Thu c a cá nhân ngư i làm cơ y u b ng 1% ti n lương tháng g m lương c p b c, c p hàm, lương theo ng ch, b c trong b ng lương Nhà nư c quy đ nh và các kho n ph c p: ch c v , thâm niên ngh , thâm niên vư t khung (n u có) đư c Ban cơ y u Chính ph và các B , ngành, đ a phương chuy n v C c Tài chính - B Qu c phòng đ đ m b o công tác khám b nh, ch a b nh đ i v i ngư i làm cơ y u. III. CH Đ B O HI M Y T B T BU C Đ I V I THÂN NHÂN NGƯ I LÀM CƠ Y U 1. M c đóng b o hi m y t M c đóng b o hi m y t hàng tháng đ i v i thân nhân ngư i làm cơ y u quy đ nh t i đi m 2.4, kho n 2, M c I Thông tư này b ng 3% m c ti n lương t i thi u chung theo các tháng tham gia b o hi m y t . 2. Ch đ đư c hư ng Thân nhân ngư i làm cơ y u có th B o hi m y t theo quy đ nh t i Thông tư này đư c hư ng ch đ khám b nh, ch a b nh b o hi m y t theo quy đ nh hi n hành đ i v i ngư i có th B o hi m y t b t bu c. 3. H sơ c p th B o hi m y t 3.1. H sơ c p th B o hi m y t l n đ u: 3.1.1. B n kê khai c a ngư i làm cơ y u v thân nhân đư c hư ng ch đ B o hi m y t , có xác nh n c a cơ quan, t ch c, đơn v qu n lý tr c ti p (m u s 2). 3.1.2. Danh sách đăng ký mua th B o hi m y t đ i v i thân nhân ngư i làm cơ y u cư trú cùng đ a bàn và không cùng đ a bàn công tác (t nh, thành ph ) v i ngư i làm cơ y u, do Th trư ng cơ quan, t ch c, đơn v qu n lý tr c ti p ngư i làm cơ y u ký tên, đóng d u (m u s 3a và 3b). 3.2. H sơ c p th B o hi m y t nh ng năm ti p theo: 3.2.1. B n kê khai c a ngư i làm cơ y u khi có s thay đ i, b sung v thân nhân c a h đư c hư ng ch đ B o hi m y t (m u s 2). 3.2.2. Danh sách đăng ký mua th B o hi m y t đ i v i thân nhân ngư i làm cơ y u cư trú cùng đ a bàn và không cùng đ a bàn công tác (t nh, thành ph ) v i ngư i làm cơ y u l p trên cơ s danh sách năm đ u đư c đi u ch nh, b sung s thân nhân tăng, gi m c a năm đó, do Th trư ng cơ quan, t ch c, đơn v qu n lý tr c ti p ngư i làm cơ y u ký tên, đóng d u (m u s 3a và 3b).
  3. 4. Trình t đăng ký và th i gian mua, c p th B o hi m y t 4.1. Ngư i làm cơ y u và cơ quan, t ch c, đơn v qu n lý tr c ti p ngư i làm cơ y u làm b n kê khai và l p danh sách thân nhân ngư i làm cơ y u theo quy đ nh t i ti t 3.1.1 và 3.1.2 kho n 3, M c III Thông tư này. 4.2. Th i gian mua, c p th B o hi m y t : Vi c kê khai đăng ký khám b nh, ch a b nh đ i v i thân nhân ngư i làm cơ y u vào tháng 9; mua và c p th B o hi m y t đ i v i thân nhân ngư i làm cơ y u hoàn thành vào tháng 12 hàng năm. 4.3. Trư ng h p thân nhân c a nhi u ngư i làm cơ y u thì vi c đăng ký, mua th B o hi m y t đư c th c hi n như sau: 4.3.1. Thân nhân v i ngư i làm cơ y u nào thì ngư i đó kê khai, đăng ký. 4.3.2. N u thân nhân cùng v i nhi u ngư i làm cơ y u thì đăng ký theo th t : con trai, con gái, con dâu, con r , con nuôi (n u cùng hàng trong th t thì ngư i con trư ng đư c kê khai, đăng ký). 4.3.3. N u c b và m là ngư i làm cơ y u thì ngư i m kê khai, đăng ký cho các con. 4.3.4. N u thân nhân c a m t ho c nhi u ngư i làm cơ y u, nhưng không cùng v i ngư i làm cơ y u thì ngư i làm cơ y u là con trư ng ch u trách nhi m kê khai, đăng ký. 5. Kinh phí đ th c hi n Kinh phí đ th c hi n ch đ B o hi m y t đ i v i thân nhân ngư i làm cơ y u đư c c p t ngân sách Nhà nư c trong d toán ngân sách hàng năm c a Ban cơ y u Chính ph và các B , ngành, t nh, thành ph tr c thu c Trung ương g m kinh phí đóng B o hi m y t hàng tháng, mua th B o hi m y t và l phí. L phí b o đ m cho vi c t ch c tri n khai đăng ký khám b nh, ch a b nh, mua, c p th B o hi m y t đ i v i thân nhân ngư i làm cơ y u (bao g m tuyên truy n, tri n khai, in n m u bi u, l p danh sách, xét duy t, mua và c p th B o hi m y t đ n t ng thân nhân ngư i làm cơ y u) đư c tính b ng 2% t ng kinh phí mua th B o hi m y t đ i v i thân nhân ngư i làm cơ y u. Vi c qu n lý và m c chi đư c th c hi n theo quy đ nh hi n hành. IV. T CH C TH C HI N 1. B Qu c phòng có trách nhi m 1.1. Ch trì ph i h p v i Ban cơ y u Chính ph và các cơ quan có liên quan t ch c th c hi n vi c khám b nh, ch a b nh cho ngư i làm cơ y u theo quy đ nh t i Thông tư này. 1.2. C c Tài chính t ch c vi c ti p nh n kinh phí, đ t ch c b o đ m th c hi n khám b nh, ch a b nh đ i v i ngư i làm cơ y u thu c Ban cơ y u Chính ph và các B , ngành, t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có s d ng cơ y u theo quy đ nh t i Thông tư này. 1.3. C c Quân y tri n khai th c hi n khám b nh, ch a b nh t i các tuy n b nh vi n c a quân đ i; qu n lý, đăng ký, th ng kê tình hình khám b nh, ch a b nh, thu dung, đi u tr hàng tháng đ i v i ngư i làm cơ y u đúng v i quy đ nh c a B Qu c phòng và quy đ nh t i Thông tư này. 1.4. C c Chính sách ph i h p v i C c Quân y đ qu n lý, th c hi n vi c theo dõi ch đ o, ki m tra th c hi n ch đ khám b nh, ch a b nh đ i v i ngư i làm cơ y u đúng v i đ i tư ng và tiêu chu n quy đ nh t i Thông tư này. 2. B Y t có trách nhi m Ch đ o S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các cơ s khám b nh, ch a b nh t ch c vi c khám b nh, ch a b nh đ i v i ngư i làm cơ y u và thân nhân ngư i làm cơ y u có th B o hi m y t theo đúng các quy đ nh hi n hành và theo hư ng d n t i Thông tư này. 3. B Tài chính có trách nhi m Đ m b o ngân sách cho vi c khám b nh, ch a b nh đ i v i ngư i làm cơ y u và thân nhân c a h theo quy đ nh c a pháp lu t và quy đ nh t i Thông tư này. 4. B o hi m xã h i Vi t Nam có trách nhi m Ch đ o B o hi m xã h i các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương hư ng d n cơ quan, t ch c, đơn v s d ng ngư i làm cơ y u mua và c p th B o hi m y t cho thân nhân ngư i làm cơ y u t i Ban cơ y u Chính ph và các B , ngành, đ a phương (s thân nhân cùng đ a bàn công tác và s thân nhân không cùng đ a bàn công tác v i ngư i làm cơ y u) đúng ch đ và th i gian quy đ nh. 5. B , ngành, đ a phương tr c ti p qu n lý ngư i làm cơ y u có trách nhi m 5.1. L p danh sách đăng ký mua th B o hi m y t cho thân nhân ngư i làm cơ y u như quy đ nh t i ti t 3.2.2, kho n 3, m c III Thông tư này.
  4. 5.2. Đăng ký nơi khám b nh, ch a b nh t i các b nh xá, b nh vi n quân đ i v i cơ quan quân s các qu n, huy n, t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các b nh vi n theo tuy n đăng ký c a ngư i làm cơ y u. 5.3. Gi i thi u con d u, m u gi y gi i thi u và ch ký c a Th trư ng cơ quan, đơn v s d ng cơ y u v i các b nh xá, b nh vi n quân đ i theo tuy n đi u tr . 5.4. C p gi y gi i thi u đi khám b nh, ch a b nh cho ngư i làm cơ y u thu c cơ quan, đơn v qu n lý. 5.5. Hàng năm, d toán ngân sách đ mua th B o hi m y t cho thân nhân ngư i làm cơ y u (cùng đ a bàn công tác và không cùng đ a bàn công tác) t i B , ngành, đ a phương mình. Vi c mua và c p th B o hi m y t đư c th c hi n như sau: Tr c ti p ký h p đ ng v i B o hi m xã h i t nh, thành ph đ mua th B o hi m y t cho thân nhân ngư i làm cơ y u t i B , ngành, đ a phương mình (có cùng đ a bàn công tác và không cùng đ a bàn công tác) giao cho ngư i làm cơ y u chuy n v cho thân nhân. 5.6. Theo dõi qu n lý thân nhân ngư i làm cơ y u đư c hư ng ch đ B o hi m y t b t bu c; ph i h p v i Ban cơ y u Chính ph , B o hi m xã h i các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trong vi c mua và c p th B o hi m y t và th c hi n vi c khám b nh, ch a b nh đ i v i thân nhân ngư i làm cơ y u đúng th i gian và ch đ quy đ nh. 6. Ban cơ y u Chính ph có trách nhi m 6.1. Hàng năm, l p danh sách ngư i làm cơ y u t i Ban cơ y u Chính ph và t ng h p danh sách ngư i làm cơ y u các B , ngành, đ a phương đăng ký khám b nh, ch a b nh t i các tuy n b nh vi n c a quân đ i g i v B Qu c phòng (C c Quân y, C c Tài chính) đ qu n lý và t ch c vi c khám b nh, ch a b nh. 6.2. Gi i thi u ch ký c a Th trư ng đơn v và c a cán b ph trách y t , m u d u c a đơn v , gi y gi i thi u v i tuy n b nh vi n đi u tr c a quân đ i theo danh sách đăng ký c a ngư i làm cơ y u t i Ban cơ y u Chính ph . 6.3. Ph i h p v i B Qu c phòng theo dõi vi c khám b nh, ch a b nh đ i v i ngư i làm cơ y u t i Ban cơ y u Chính ph và ngư i làm cơ y u t i các B , ngành, đ a phương. 6.4. Ph i h p v i B o hi m xã h i Vi t Nam và cơ quan, t ch c, đơn v tr c ti p qu n lý ngư i làm cơ y u theo dõi vi c mua và c p th B o hi m y t đ i v i thân nhân ngư i làm cơ y u đúng ch đ quy đ nh t i Thông tư này. 6.5. D toán ngân sách hàng năm đ mua th B o hi m y t cho thân nhân ngư i làm cơ y u (có cùng đ a bàn công tác và không cùng đ a bàn công tác) t i Ban cơ y u Chính ph . Vi c mua và c p th B o hi m y t cho thân nhân ngư i làm cơ y u t i Ban cơ y u Chính ph (có cùng đ a bàn công tác và không cùng đ a bàn công tác) t i B o hi m xã h i thành ph Hà N i và giao cho ngư i làm cơ y u chuy n v cho thân nhân. 6.6. Ngư i làm cơ y u có trách nhi m đăng ký v i cơ quan, t ch c, đơn v qu n lý tr c ti p c a mình v nơi cư trú, cơ s y t đăng ký khám b nh, ch a b nh ban đ u c a thân nhân có th B o hi m y t . Khi có thân nhân không còn đ tiêu chu n hư ng ch đ khám b nh, ch a b nh theo quy đ nh t i đi m 3.1 và đi m 3.2, kho n 3, M c I Thông tư này thì ngư i làm cơ y u ph i báo cáo k p th i v i cơ quan, t ch c, đơn v qu n lý tr c ti p đ gi i quy t theo quy đ nh. V. ĐI U KHO N THI HÀNH 1. Ban cơ y u Chính ph l p danh sách và ph i h p v i B Qu c phòng đ t ch c vi c khám b nh, ch a b nh đ i v i ngư i làm công tác khác trong t ch c cơ y u và h c sinh đang h c t i các trư ng cơ y u đư c ch t ch , đúng ch đ như đ i v i công nhân viên ch c qu c phòng có cùng ng ch, b c lương và h sĩ quan, binh sĩ thu c quân đ i nhân dân. 2. Cá nhân, Th trư ng cơ quan, t ch c có hành vi khai man ho c xác nh n không đúng s th c trong tri n khai, t ch c th c hi n Thông tư này, ngoài vi c b i thư ng thi t h i, còn ph i x lý hành chính, x lý k lu t ho c truy c u trách nhi m hình s tùy theo tính ch t, m c đ vi ph m. 3. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Trong quá trình t ch c th c hi n n u có vư ng m c, các cơ quan, t ch c và đ a phương ph n ánh v Liên B và Ban Cơ y u Chính ph đ có hư ng d n b sung k p th i./. KT. B TRƯ NG KT. B TRƯ NG KT. B TRƯ NG B TÀI CHÍNH B YT B QU C PHÒNG TH TRƯ NG TH TRƯ NG TH TRƯ NG THƯ NG TƯ NG
  5. Tr n Văn Tá Nguy n Th Xuyên Nguy n Văn Đư c M US 01 Đơn v : ………………… GI Y GI I THI U S : ……………………… Đi khám b nh, đi b nh vi n (ban hành kèm theo Thông tư s 135/2007/TTLT-BQP-BTC-BYT) Kính g i: ……………………………………………………. H và tên: ............................................................. Tu i: .............................................................. Quân hàm (h s lương):..................................... Đơn v :........................................................... S s c kh e (có không mang theo): ............................................................................................ Căn b nh: ..................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... Ý ki n đ ngh :.............................................................................................................................. ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... Ngày… tháng… năm… TH TRƯ NG QUÂN CHÍNH CH NHI M QUÂN Y (ho c Th trư ng cơ quan, đơn v ) (ho c y t cơ quan)
  6. M US 02 B N KÊ KHAI C A NGƯ I LÀM CÔNG TÁC CƠ Y U V THÂN NHÂN ĐƯ C HƯ NG CH Đ BHYT (Ban hành kèm theo Thông tư s 135/2007/TTLT-BQP-BTC-BYT) H tên ngư i làm công tác cơ y u:..................................... C p b c (H s lương):.................................................... Đơn v : ............................................................................................................................................................................. H và tên thân Năm sinh Quan h v i Ch hi n nay c a thân nhân (S nhà, ngõ, ng STT nhân đư c hư ng ngư i làm công Nam N ph , xóm, thôn, xã (phư ng); huy n (qu n); t n ch đ BHYT tác cơ y u I Cư trú cùng đ a bàn đóng quân v i ngư i làm công tác cơ y u II Cư trú không cùng đ a bàn đóng quân v i ngư i làm công tác cơ y u CƠ QUAN QU N LÝ Ngày… tháng… năm 200.. NGƯ I KÊ KHAI Ghi chú: M u này dùng đ kê khai đ i tư ng đư c hư ng (Ký, ghi rõ h tên) ch đ BHYT và b sung thân nhân đư c hư ng ch đ BHYT theo quy đ nh. - H và tên thân nhân vi t ch in hoa, đ d u. M US 03A ĐƠN V : ………………… DANH SÁCH ĐĂNG KÝ MUA TH BHYT Đ I V I THÂN NHÂN NGƯ I LÀM CÔNG TÁC CƠ Y U CƯ TRÚ CÙNG Đ A BÀN V I NGƯ I LÀM …………………………. CÔNG TÁC CƠ Y U (ban hành kèm theo Thông tư s 135/2007/TTLT-BQP-BTC-BYT) Ch hi n nay c a thân nhân - H tên ngư i Nơi đăng ký làm công tác H và tên Năm (S nhà, ngõ xóm, thôn; xã STT khám, ch a CY thân nhân sinh (phư ng); huy n (qu n); t nh b nh ban đ u (T.ph )) - Đơn v
  7. Ngày… tháng… năm 200.. CƠ QUAN TÀI CHÍNH CƠ QUAN CHÍNH SÁCH TH TRƯ NG ĐƠN V (Ký tên, đóng d u) Ghi chú: M u này dùng cho đơn v qu n lý ngư i làm công tác cơ y u đ đăng ký mua, c p th BHYT và thanh quy t toán kinh phí BHYT đ i v i thân nhân ngư i làm công tác cơ y u cùng đ a bàn cư trú. M US 03B ĐƠN V : ………………… DANH SÁCH ĐĂNG KÝ MUA TH BHYT Đ I V I THÂN NHÂN NGƯ I LÀM CÔNG TÁC CƠ Y U CƯ TRÚ KHÔNG CÙNG Đ A BÀN V I …………………………. NGƯ I LÀM CÔNG TÁC CƠ Y U (ban hành kèm theo Thông tư s 135/2007/TTLT-BQP-BTC-BYT) Ch hi n nay c a thân nhân - H tên ngư i Nơi đăng ký làm công tác H và tên Năm (S nhà, ngõ xóm, thôn; xã STT khám, ch a CY thân nhân sinh (phư ng); huy n (qu n); t nh b nh ban đ u (T.ph )) - Đơn v Ngày… tháng… năm 200… CƠ QUAN TÀI CHÍNH CƠ QUAN CHÍNH SÁCH TH TRƯ NG ĐƠN V (Ký tên, đóng d u) Ghi chú: M u này dùng cho đơn v qu n lý ngư i làm công tác cơ y u đ đăng ký mua, c p th BHYT và thanh quy t toán kinh phí BHYT đ i v i thân nhân ngư i làm công tác cơ y u không cùng đ a bàn cư trú.
Đồng bộ tài khoản