Thông tư số 02/LĐTBXH-TT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
77
lượt xem
2
download

Thông tư số 02/LĐTBXH-TT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 02/LĐTBXH-TT về thành lập Hội đồng trọng tài lao động cấp tỉnh do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành, để hướng dẫn thực hiện Quyết định số 744/TTg ngày 8/10/96 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Hội đồng trọng tài lao động cấp tỉnh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 02/LĐTBXH-TT

  1. B LAO NG, THƯƠNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T BINH VÀ XÃ H I NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 02/L TBXH-TT Hà N i, ngày 08 tháng 1 năm 1997 THÔNG TƯ C A B LAO NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I S 02/L TBXH-TT NGÀY 08 THÁNG 01 NĂM 1997 HƯ NG D N TH C HI N QUY T NNH S 744/TTG, NGÀY 08/10/1996 C A TH TƯ NG CHÍNH PH V VI C THÀNH L PH I NG TR NG TÀI LAO NG C P T NH. Căn c Quy t nh s 744/TTg, ngày 08/10/1996 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p H i ng tr ng tài lao ng c p t nh, sau khi có ý ki n th ng nh t c a Ban T ch c cán b Chính ph t i Công văn s 02/TCCB-TC ngày 02/01/1997; B Tài chính t i Công văn s 4526 TC/CSTC ngày 13/12/1996 và T ng Liên oàn lao ng Vi t Nam t i Công văn s 1589/TLD ngày 30/12/1996; B Lao ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n c th nhi m v , quy n h n và phương th c ho t ng c a H i ng tr ng tài lao ng c p t nh như sau: I. NHI M V VÀ QUY N H N C A H I NG TR NG TÀI LAO NG C P T NH. 1. H i ng tr ng tài lao ng có nhi m v hoà gi i và gi i quy t các v tranh ch p lao ng t p th gi a t p th lao ng và ngư i s d ng lao ng trên a bàn c p t nh theo ơn yêu c u c a các bên ương s và sau khi H i ng hoà gi i lao ng cơ s ho c hoà gi i viên c a cơ quan lao ng c p huy n hoà gi i không thành. 2. H i ng tr ng tài lao ng có quy n: - Tìm hi u v vi c, g p g các bên tranh ch p, nh ng ngư i có liên quan, nh ng ngư i làm ch ng; - Thu th p tài li u ch ng c , yêu c u ương s cung c p y các tài li u có liên quan t i v tranh ch p; - Yêu c u các bên ương s t i phiên h p hoà gi i và gi i quy t tranh ch p c a H i ng; - ưa ra phương án hoà gi i hai bên tranh ch p cùng xem xét, thương lư ng. - Ra quy t nh gi i quy t v tranh ch p n u hoà gi i không thành; II. T CH C C A TR NG TÀI LAO NG C P T NH:
  2. 1. S thành viên c a H i ng tr ng tài lao ng c p t nh theo kho n 1 i u 2 ư c quy nh như sau: H i ng tr ng tài lao ng thành ph Hà N i và thành ph H Chí Minh g m 9 thành viên, H i ng tr ng tài lao ng các t nh còn l i g m 5 ho c 7 thành viên, trong ó: - Ch t ch H i ng: Là Giám c ho c Phó giám c S Lao ng - Thương binh và Xã h i. - Các thành viên: + M t thành viên là i di n Liên oàn lao ng c p t nh. + M t thành viên là i di n c a nh ng ngư i s d ng lao ng ư c ch n trong s nh ng ngư i s d ng lao ng, do t ch c h p pháp c a nh ng ngư i s d ng lao ng c (H i ng liên minh các H p tác xã, H i công thương gia c p t nh, Câu l c b Giám c...). + M t thành viên chuyên trách làm Thư ký c a H i ng là công ch c S Lao ng - Thương binh và Xã h i. + M t ho c m t s thành viên là lu t gia, nhà qu n lý, nhà ho t ng xã h i có hi u bi t v lĩnh v c lao ng - xã h i và có uy tín a phương do M t tr n T qu c t nh, thành ph tr c thu c Trung ương c . 2. Ngoài s thành viên chính th c, S Lao ng - Thương binh và Xã h i, Liên oàn lao ng c p t nh và t ch c i di n c a nh ng ngư i s d ng lao ng m i cơ quan c thêm m t thành viên d khuy t thay th khi thành viên chính th c v ng m t ho c ph i thay i theo yêu c u c a các bên tranh ch p. Thành viên d khuy t c a S Lao ng - Thương binh và Xã h i là Phó giám c ho c Giám c thay th cho Ch t ch H i ng khi ph i v ng m t. - Thành viên chuyên trách làm Thư ký c a H i ng tr ng tài lao ng c p t nh ư c hư ng ph c p ch c v Trư ng phòng S (h s 0,4 i v i thành ph Hà N i và thành ph H Chí Minh; h s 0,3 i v i các t nh, thành ph còn l i). Các thành viên ho t ng theo ch kiêm nhi m khi tham gia các cu c h p c a H i ng tr ng tài hoà gi i và gi i quy t tranh ch p lao ng ư c hư ng ch b i dư ng là 15.000 /ngư i cho m t cu c h p c a H i ng, (v n d ng theo Quy t nh s 154/TTg, ngày 12/3/1996 c a Th tư ng Chính ph v th c hi n ch b i dư ng phiên toà). Các thành viên c a H i ng tr ng tài lao ng c p t nh ư c S Lao ng - Thương binh và Xã h i cung c p thông tin v các quy nh c a pháp lu t lao ng, ư c tham d các l p b i dư ng v pháp lu t lao ng do cơ quan Lao ng - Thương binh và Xã h i t ch c. 3. H i ng tr ng tài lao ng c p t nh t tr s t i S Lao ng - Thương binh và Xã h i, có con d u riêng; kinh phí ho t ng do ngân sách c p ư c t ng h p trong d toán kinh phí hàng năm c a S Lao ng - Thương binh và Xã h i. S Lao ng - Thương binh và Xã h i b trí a i m, phương ti n làm vi c, phân công m t s cán b thu c S giúp vi c H i ng và m b o các i u ki n c n thi t cho ho t ng c a H i ng tr ng tài c p t nh.
  3. 4. Ch t ch và các thành viên H i ng tr ng tài lao ng c p t nh, k c thành viên d khuy t do Ch t ch U ban nhân dân c p t nh b nhi m, mi n nhi m theo ngh c a Giám c S Lao ng - Thương binh và xã h i cùng Trư ng ban T ch c chính quy n t nh sau khi ã th ng nh t ý ki n v i các t ch c có thành viên tham gia H i ng tr ng tài lao ng. III. NGUYÊN T C HO T NG C A H I NG TR NG TÀI LAO NG C P T NH. 1- Nhi m kỳ c a H i ng tài lao ng c p t nh là 3 năm. 2- H i ng tr ng tài lao ng c p t nh hoà gi i và gi i quy t tranh cháp lao ng t p th x y ra trên a bàn t nh. 3- Trong th i gian ch m nh t là 10 ngày k t ngày nh n ư c ơn yêu c u c a các bên tranh ch p, H i ng tr ng tài lao ng c p t nh ph i h p ti n hành hoà gi i và gi i quy t vi c tranh ch p lao ng t p th . Trư c khi h p ít nh t 5 ngày thư ký H i ng có trách nhi m cung c p cho các thành viên c a H i ng, i di n c a hai bên tranh ch p: ơn, tài li u, các ch ng c liên quan n v tranh ch p và thông báo danh sách các thành viên H i ng tham gia gi i quy t v tranh ch p, th i gian, a i m h p c a H i ng tr ng tài lao ng. 4- Khi H i ng tr ng tài lao ng ti n hành hoà gi i, gi i quy t tranh ch p lao ng t p th , i di n ư c u quy n c a hai bên tranh ch p lao ng ph i có m t; n u m t trong hai bên tranh ch p v ng m t l n th hai (theo gi y tri u t p) mà không có lý do chính áng, thì H i ng tr ng tài lao ng c p t nh v n h p ra quy t nh gi i quy t v tranh ch p. T i phiên h p, sau khi nghe các ương s trình bày và trên cơ s nh ng ch ng c , tài li u ã thu th p ư c, thành viên chuyên trách c a H i ng so n th o phương án hoà gi i các thành viên H i ng tham gia ý ki n và Ch t ch H i ng ưa phương án hoà gi i các bên tranh ch p xem xét. Trong trư ng h p hai bên nh t trí thì l p biên b n hoà gi i thành có ch ký c a hai bên tranh ch p, c a Ch t ch H i ng tr ng tài lao ng. Hai bên tranh ch p có nghĩa v ch p hành các tho thu n ghi trong biên b n hoà gi i thành. Trong trư ng h p hoà gi i không thành thì thành viên chuyên trách c a H i ng so n th o quy t nh H i ng th o lu n và bi u quy t b ng b phi u kín. Quy t nh H i ng th o lu n và bi u quy t b ng b phi u kín. Quy t nh c a H i ng tr ng tài lao ng v gi i quy t v tranh ch p ư c thông báo ngay cho hai bên tranh ch p, n u hai bên không có ý ki n thì quy t nh ó ương nhiên có hi u l c thi hành. Trư ng h p t p th lao ng ho c ngư i s d ng lao ng không ng ý v i quy t nh c a H i ng tr ng tài lao ng thì có quy n th c hi n theo qui nh t i i u 172 c a B Lu t lao ng. 5- Khi H i ng tr ng tài lao ng c p t nh h p hoà gi i và gi i quy t tranh ch p lao ng t p th , s thành viên có m t c a H i ng ph i quá bán l và nh t thi t ph i có các thành viên c a S Lao ng - Thương binh và xã h i, Liên oàn lao ng t nh và i di n c a nh ng ngư i s d ng lao ng. Trư ng h p có thành viên xin v ng m t t i cu c h p H i ng thì thành viên ó ph i báo cáo v i Ch t ch H i ng. Trong trư ng h p m t ho c c hai bên tranh ch p có
  4. yêu c u thay i thành viên nào ó c a H i ng tr ng tài lao ng và cho r ng thành viên ó không b o m tính khách quan, công b ng trong vi c gi i quy t tranh ch p (ngư i thân thích ho c ngư i có l i ích cá nhân liên quan tr c ti p hay gán ti p v i m t bên tranh ch p) thì ph i có ơn g i H i ng ít nh t 3 ngày trư c khi H i ng ti n hành hoà gi i, gi i quy t tranh ch p Ch t ch H i ng tr ng tài lao ng xem xét quy t nh. Vi c thay th thành viên trong t ng cu c h p hoà gi i và gi i quy t tranh ch p t p th do Ch t ch H i ng tr ng tài quy t nh và ư c ch n trong s thành viên d khuy t c a t ch c có thành viên chính th c v ng m t ho c thay i theo yêu c u c a các bên tranh ch p. 6- Ti ng nói, ch vi t dùng trong quá trình hoà gi i, gi i quy t tranh ch p lao ng t p th t i H i ng tr ng tài lao ng là ti ng Vi t. 7- ơn ngh hoà gi i, gi i quy t tranh ch p lao ng t p th , biên b n hoà gi i thành và quy t nh c a H i ng tr ng tài lao ng c p t nh ph i s d ng theo m u qui nh c a B Lao ng - Thương binh và xã h i (Ph l c 1, 2, 3 kèm theo). 8- H i ng tr ng tài lao ng c p t nh h p thư ng kỳ 6 tháng m t l n ki m i m, ánh giá n i d ng, k t qu ho t ng c a H i ng và báo cáo Ch t ch U ban nhân dân t nh, B trư ng B Lao ng - Thương binh và xã h i. IV- T CH C TH C HI N 1- Căn c Thông tư hư ng d n này, Giám c S Lao ng - Thương binh và Xã h i chuNn b nhân s , n i dung và các i u ki n c n thi t, trình Ch t ch U ban nhân dân t nh ra Quy t nh thành l p H i ng tr ng tài lao ng t nh. 2. Ch t ch U ban nhân dân c p t nh căn c vào yêu c u hoà gi i, gi i quy t tranh ch p lao ng t p th trên a bàn c a a phương ra quy t nh c th vi c thành l p H i ng tr ng tài lao ng c p t nh. 3. Thông tư này có hi u l c k t ngày ký. 4. Quá trình th c hi n có gì vư ng m c ngh ph n nh k p th i v B Lao ng - Thương binh và Xã h i nghiên c u gi i quy t. Tr n ình Hoan ( ã ký) PH L C 1 M U ƠN G I H I NG TR NG TÀI LAO NG T NH, THÀNH PH TR C THU C TRUNG ƯƠNG NGHN HOÀ GI I GI I QUY T TRANH CH P LAO NG T P TH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc
  5. ........., ngày tháng năm 199 ƠN NGHN HOÀ GI I, GI I QUY T TRANH CH P LAO NG T P TH Kính g i: H i ng tr ng tài lao ng t nh (thành ph )........... 1. H tên, a ch , ch c danh c a ngư i làm ơn. 2. N i dung, tình ti t, ch ng c , tài li u liên quan n v tranh ch p lao ng t p th : 3. N i dung hoà gi i t i cơ s và lý do không thành: 4. Các yêu c u, ngh H i ng tr ng tài lao ng c p t nh hoà gi i, gi i quy t: i di n t p th ngư i lao ng ho c ngư i s d ng lao ng (Ký và ghi rõ h tên ch c danh) PH L C 2 M U BIÊN B N HOÀ GI I THÀNH UBND T NH (THÀNH PH ):..... C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc H i ng tr ng tài lao ng ....., ngày tháng năm 199 BIÊN B N HOÀ GI I TRANH CH P LAO NG T P TH 1. Ngày, tháng, năm, a i m ti n hành h p H i ng tr ng tài lao ng: 2. H tên Ch t ch, Thư ký H i ng: - H tên các thành viên c a H i ng có m t hoà gi i: - H tên, ch c danh, a ch nh ng ngư i ư c H i ng tham d phiên h p H i ng: 3. Tên, a ch ch c danh c a i di n hai bên tranh ch p lao ng t p th : 4. N i dung tranh ch p: 5. Nh ng tình ti t, ch ng c , tài li u liên quan n v tranh ch p lao ng t p th :
  6. 6. Phương án hoà gi i c a H i ng ã ư c hai bên nh t trí, c th : Hai bên tranh ch p lao ng t p th có nghĩa v ch p hành các tho thu n ghi trong biên b n này. TM/ H i ng tr ng tài lao ng Ch t ch (Ghi rõ h tên và óng d u) Hai bên tranh ch p lao ng t p th i di n t p th lao ng i di n ngư i s d ng lao ng (Ký và ghi rõ h tên, ch c danh) (Ký và ghi rõ h tên, ch c danh) PH L C 3 M U QUY T NNH GI I QUY T TRANH CH P LAO NG T P TH UBND T NH (THÀNH PH ):..... C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc H i ng tr ng tài lao ng ....., ngày tháng năm 199 S : /H TTL -Q QUY T NNH C A H I NG TR NG TÀI LAO NG V GI I QUY T TRANH CH P LAO NG T P TH - Căn c Quy t nh s 744/TTg ngày 08 tháng 10 năm 1996 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p H i ng tr ng tài lao ng và Thông tư s 02/L TBXH-TT, ngày 08 tháng 01 năm 1997 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n th c hi n Quy t nh s 744/TTg. - T i cu c h p hoà gi i, gi i quy t v tranh ch p lao ng t p th theo ơn yêu c u ngày... tháng... năm 19... c a........................................................................ (Có m t hay không có m t các bên tranh ch p: ghi rõ h tên, a ch , ch c danh c a i di n các bên tranh ch p tham d phiên h p). Theo k t qu b phi u kín............. (ghi rõ s phi u ng ý và không ng ý c a các thành viên H i ng)... H i ng tr ng tài lao ng t nh (thành ph ) quy t nh gi i quy t v tranh ch p lao ng: 1. 2.
  7. 3. ... Quy t nh này ư c thông báo ngay cho hai bên tranh ch p lao ng vào h i..... gi ngày tháng năm 19, khi k t thúc phiên h p c a H i ng tr ng tài lao ng. TM/ H i ng tr ng tài lao ng Ch t ch (Ghi rõ h tên và óng d u) Nơi nh n: - Hai bên tranh ch p lao ng t p th - Lưu H i ng tr ng tài L c p t nh.
Đồng bộ tài khoản