intTypePromotion=1

Thông tư số 04-TBXH

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
65
lượt xem
2
download

Thông tư số 04-TBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 04-TBXH về trợ cấp tối thiểu đối với công nhân, viên chức và quân nhân miền Nam tập kết về hưu trí và nghỉ việc vì mất sức lao động do Bộ Thương binh và Xã hội ban hành, để thôi thi hành Thông tư số 24-NV quy định trợ cấp tối thiểu đối với công nhân, viên chức và quân nhân miền Nam tập kết về hưu trí và nghỉ việc vì mất sức lao động

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 04-TBXH

  1. B THƯƠNG BINH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ XÃ H I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 04-TBXH Hà N i, ngày 22 tháng 01 năm 1977 THÔNG TƯ V VI C THÔI THI HÀNH THÔNG TƯ S 24-NV NGÀY 19-10-1963 C A B N I V ( NAY LÀ B THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I) QUY NNH TR C P T I THI U I V I CÔNG NHÂN, VIÊN CH C VÀ QUÂN NHÂN MI N NAM T P K T V HƯU TRÍ VÀ NGH VI C VÌ M T S C LAO NG Ngày 19 tháng 10 năm 1963. B N i v (nay là B Thương binh và Xã h i) ã ban hành Thông tư s 24-NV cho công nhân, viên ch c mi n Nam t p k t v hưu, ho c ngh vi c vì m t s c lao ng có m c tr c p hàng tháng dư i 25 ng ư c nâng lên cho b ng 25 ng, theo Ch th s 1000-TTg ngày 9-8-1956 c a Th tư ng Chính ph v ch an dư ng i v i cán b , ng bào mi n Nam t p k t già y u, m t s c lao ng. Ch th s 1000-TTg ã ư c H i ng Chính ph b sung và s a i v i tư ng ư c xét tr c p an dư ng t i quy t nh s 182-CP ngày 27-7-1974. Nay tình hình t nư c ã th ng nh t, s ông cán b và ng bào mi n Nam ra mi n B c trư c ây, ã tr v quê hương, nên H i ng Chính ph ã có quy t nh s 216-CP ngày 8-11-1976 thôi th c hi n quy t nh s 182-CP. Thi hành quy t nh s 216-CP c a H i ng Chính ph , t nay m c tr c p th p nh t c a công nhân, viên ch c và quân nhân mi n Nam t p k t còn ang công tác các t nh phía B c khi v hưu, ho c ngh vi c vì m t s c lao ng cũng thi hành như ã quy nh i u 36 và 48 c a i u l b o hi m xã h i i v i công nhân, viên ch c Nhà nư c, và i u 23 và i u 35 c a i u l t m th i v các ch ãi ng quân nhân khi m au, b thương v hưu, ngh m t s c lao ng… c th là: -Tr c p hưu trí th p nh t là 22 ng; -Tr c p thôi vi c vì m t s c lao ng th p nh t là 15 ng. Riêng nh ng ngư i v hưu, ho c ngh vì m t s c lao ng (còn trong th i h n hư ng tr c p t trư c ngày ban hành thông tư này, ã ư c nâng m t tr c p b ng 25 ng, thì nay v n ư c gi nguyên. KT. B TRƯ NG B THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I TH TRƯ NG
  2. Lê T t c

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản