intTypePromotion=1

Thông tư số 05/2006/TT-BNV

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

2
550
lượt xem
55
download

Thông tư số 05/2006/TT-BNV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 05/2006/TT-BNV về phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn do Bộ Nội vụ ban hành, để hướng dẫn thực hiện một số Điều quy định tại Nghị định số 159/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 05/2006/TT-BNV

  1. B N IV C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** Đ c l p - T do - H nh phúc S : 05/2006/TT-BNV ****** Hà N i, ngày 30 tháng 5 năm 2006 THÔNG TƯ HƯ NG D N TH C HI N M T S ĐI U QUY Đ NH T I NGH Đ NH S 159/2005/NĐ-CP NGÀY 27 THÁNG 12 NĂM 2005 C A CHÍNH PH V PHÂN LO I ĐƠN V HÀNH CHÍNH XÃ, PHƯ NG, TH TR N Căn c Ngh đ nh s 45/2003/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B N i v ; Căn c Ngh đ nh s 159/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 c a Chính ph v phân lo i đơn v hành chính xã, phư ng, th tr n; B N i v hư ng d n th c hi n Ngh đ nh v phân lo i đơn v hành chính xã, phư ng, th tr n (sau đây g i chung là c p xã) như sau: I. QUY Đ NH CHUNG 1. Đ i tư ng phân lo i: t t c các đơn v hành chính xã, phư ng, th tr n trong c nư c có đ n th i đi m phân lo i đơn v hành chính. 2. Tiêu chí cơ b n đ phân lo i đơn v hành chính c p xã là dân s , di n tích và các y u t đ c thù v v trí đ a lý, đi u ki n t nhiên và kinh t - xã h i. 3. Tiêu chí cơ b n đư c s d ng đ phân lo i đư c tính đ n th i đi m l p h sơ phân lo i. 4. Phương pháp phân lo i và vi c ti n hành tính đi m theo các tiêu chí cho t ng nhóm đơn v hành chính ph i b o đ m th ng nh t, khách quan, trung th c và khoa h c. II. PHƯƠNG PHÁP, TH M QUY N, TRÌNH T , TH T C PHÂN LO I 1. Cách tính đi m theo các tiêu chí phân lo i: 1.1. Dân s : Dân s đư c tính đi m bao g m: nhân kh u đã có đăng ký h kh u thư ng trú và nhân kh u đã đăng ký t m trú thư ng xuyên t m t năm tr lên xã, phư ng, th tr n như: h c sinh, sinh viên các trư ng Đ i h c, Cao đ ng, Trung h c chuyên nghi p, d y ngh , công nhân lao đ ng các khu công nghi p, khu ch xu t, khu công ngh cao… Cách tính đi m; Trư ng h p xã có dân s n m trong khung t s nhân kh u nh đ n s nhân kh u l n c a khung đó và có dân s trên khung nhân kh u t i đa thì tính theo công th c sau: D1 − D2 Đd = x Sa + Sb 1000 Đd là s đi m v dân s c n tình, D1 là s nhân kh u hi n có, D2 là s nhân kh u đ u c a khung, 1000 là s nhân kh u tăng đư c tính đi m. Sa là s đi m đư c tính khi tăng thêm 1000 nhân kh u trong khung, Sb là t ng s đi m đư c tính t i đa c a khung trư c đó. Ví d 1: Xã An Đông, huy n Quỳnh Ph , t nh Thái Bình có dân s là 6933 nhân kh u, cách tính như sau: a, Xác đ nh xã An Đông thu c xã đ ng b ng, áp d ng Đi m a, Kho n 2, Đi u 5 c a Ngh đ nh; thu c khung xã có t 2000 nhân kh u đ n 8000 nhân kh u;
  2. b, S đi m: Đd = 6933 (D1) – 2000 (D2) : 1000 x 11 đi m (Sa) + 45 đi m (Sb) = 98,9 đi m (quy tròn là 99 đi m). Ví d 2: Xã Châu Khê, huy n T Sơn, t nh B c Ninh có dân s là 12208 nhân kh u, cách tính như sau: a, Xác đ nh xã Châu Khê thu c xã đ ng b ng, áp d ng Đi m a, Kho n 2, Đi u 5 c a Ngh đ nh; thu c khung t xã có trên 8000 nhân kh u; b, S đi m: (Đd) = 12208 (D1) – 8000 (D2) : 1000 x 10 đi m (Sa) + 111 đi m (Sb) = 153,08 đi m (quy tròn là 153 đi m). 1.2. Di n tích Di n tích t nhiên c a xã, phư ng, th tr n th ng nh t s d ng đơn v tính di n tích là ha. Cách tính đi m như sau: a, Đ i v i xã ho c phư ng và th tr n có di n tích t nhiên n m trong khung t di n tích nh đ n di n tích l n c a khung đó và có di n tích trên khung t i đa thì tính theo công th c sau: S1 – S2 Đs = x Ka + Kb 1000 (xã) ho c 500 (phư ng và th tr n) Đs là s đi m v di n tích c n tình, S1 là s di n tích t nhiên hi n có, S2 là s di n tích t nhiên đ u c a khung, 1000 (đ i v i xã) ho c 500 (đ i v i phư ng và th tr n) là s di n tích t nhiên tăng đư c tính đi m, Ka là s đi m tính khi di n tích t nhiên tăng trong khung, Kb là t ng s đi m đư c tính t i đa c a khung đó. Ví d : Xã An Đông, huy n Quỳnh Ph , t nh Thái Bình có di n tích t nhiên là 625 ha, cách tính như sau: Xác đ nh xã An Đông thu c xã đ ng b ng, áp d ng Đi m b, Kho n 2, Đi u 5 c a Ngh đ nh; thu c khung t 500 ha đ n 2500 ha; - S đi m (Đs) = 625 (S1) – 500 (S2) : 1000 (đ i v i xã) x 11 đi m (Ka) + 30 đi m (Kb) = 31,37 đi m (quy tròn là 31 đi m). 1.3. Các y u t đ c thù 2.1.3.1. Cách tính đi m v t l thu ngân sách nhà nư c hàng năm trên đ a bàn áp d ng cho các xã đ ng b ng và phư ng, th tr n T ng thu ngân sách T l th c hi n k ho ch thu ngân c a 3 năm g n nh t = x 100 sách bình quân 3 năm g n nh t T ng k ho ch thu ngân sách c a 3 năm g n nh t Th c hi n k ho ch thu ngân sách hàng năm c a xã, phư ng, th tr n ch tính các kho n thu thư ng xuyên trên đ a bàn, đư c ghi trong k ho ch hàng năm do y ban nhân dân c p huy n giao. Cách tính đi m đư c quy đ nh t i Đi m c Kho n 2, 3 Đi u 5 c a Ngh đ nh. 2.1.3.2. Các y u t đ c thù khác Các y u t đ c thù khác là tiêu chí ph n ánh nh ng đ c đi m riêng c a t ng vùng, t ng xã, phư ng, th tr n có liên quan đ n qu n lý nhà nư c, bao g m: a. Các đơn v hành chính c p xã đ c bi t khó khăn vùng bãi ngang ven bi n và xã An toàn khu (ATK), căn c vào các Quy t đ nh công nh n c a cơ quan Nhà nư c có th m quy n đ làm cơ s tính đi m. b. Xã, phư ng, th tr n mi n núi, vùng cao, vùng sâu, vùng xa:
  3. Vi c xác nh n các đơn v hành chính c p xã thu c khu v c I ho c II ho c III, phư ng, th tr n mi n núi, vùng sâu, vùng xa theo quy đ nh c a các văn b n quy ph m pháp lu t. Cách tính đi m như quy đ nh t i Đi m c Kho n 1 và Đi m c Kho n 3 Đi u 5 c a Ngh đ nh s 159/2005/NĐ-CP. c. Các y u t đ c thù theo đ c đi m khác: c.1. Tiêu chí v t l s dân lao đ ng v nông, lâm, ngư, diêm nghi p trên đ a bàn c p xã. - Cách tính: S lao đ ng nông, lâm, ngư, diêm nghi p tính đ n T l lao đ ng ngày 31/12 c a năm li n k th i h n l p h sơ nông, lâm, ngư, = x 100 T ng s lao đ ng hi n có diêm nghi p S lao đ ng bao g m: nh ng ngư i trong đ tu i lao đ ng tính bình quân ph bi n xã, phư ng và th tr n, đ i v i n t 18 đ n 55 tu i và đ i v i nam t 18 đ n 60 tu i. Các xã vùng đ ng b ng có t l lao đ ng nông, lâm, ngư, diêm nghi p th p hơn ho c b ng 45% t ng s lao đ ng toàn xã thì đư c tính 10 đi m. c.2. Tiêu chí v t l ngư i dân t c ít ngư i là s nhân kh u ngư i dân t c ít ngư i so v i t ng s nhân kh u c a toàn đơn v hành chính c p xã đó. c.3. Tiêu chí v t l tín đ theo tôn giáo là t ng s tín đ theo các tôn giáo, như: đ o Ph t, đ o Cao đài, đ o Hòa h o, Thiên chúa giáo… so v i t ng s nhân kh u c a toàn đơn v hành chính c p xã đó. Cách tính v t l ngư i dân t c ít ngư i và t l tín đ theo tôn giáo đư c ti n hành tương t như t l lao đ ng nông, lâm, ngư, diêm nghi p. c.4. Tiêu chí đ i v i các phư ng, th tr n thu c đô th lo i đ c bi t, lo i 1, 2, 3, 4 đã phân lo i theo Ngh đ nh s 72/2001/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2001 c a Chính ph v phân lo i đô th và c p qu n lý đô th . Cách tính đi m như quy đ nh t i Đi m c Kho n 3 Đi u 5 c a Ngh đ nh s 159/2005/NĐ-CP. Đơn v hành chính c p xã nào có nhi u tiêu chí đ c thù thì đư c c ng d n s đi m c a các tiêu chí đó đ phân lo i. Ví d : phư ng Sông B ng, th xã Cao B ng là phư ng mi n núi đư c tính 20 đi m; có t l ngư i dân t c ít ngư i > 50% dân s c a toàn phư ng đư c tính 15 đi m; phư ng thu c đô th lo i IV đư c tính 5 đi m; t l thu ngân sách bình quân 3 năm (2003 + 2004 + 2005) đ t 100% đư c tính 5 đi m, như v y các y u t đ c thù đư c tính đ phân lo i đơn v hành chính đ i v i phư ng Sông B ng là 45 đi m. 2. Th m quy n, trình t và th t c phân lo i 2.1. y ban nhân dân c p xã ti n hành l p h sơ ban đ u, g m: a, Trích l c b n đ đ a gi i hành chính c a xã, phư ng, th tr n: - Vi c trích l c d a trên m t trong nh ng lo i b n đ sau: + B n đ trích l c trên cơ s b n đ 364 (đư c th c hi n theo Ch th s 364/CT-CTHĐBT ngày 06/11/1991 c a Ch t ch H i đ ng B trư ng v vi c gi i quy t tranh ch t đ t đai liên quan đ n đ a gi i hành chính các c p); + B n đ m i đi u ch nh đ a gi i hành chính; + B n đ c a đơn v hành chính m i thành l p. - B n đ trích l c trên kh gi y A3; đơn v tính di n tích là ha, đư c Ch t ch y ban nhân dân c p xã ký tên và đóng d u xác nh n vào b n đ trích l c.
  4. - Đ i v i các xã vùng cao, vùng sâu, xã biên gi i và h i đ o, xã đ c bi t khó khăn không có đi u ki n và kh năng đ trích l c b n đ đ a gi i hành chính thì ph i h p v i y ban nhân dân c p huy n đ hoàn ch nh trích l c b n đ c a xã mình. b, B n th ng kê s nhân kh u c a t ng xã, phư ng, th tr n, ghi rõ s nhân kh u có h kh u thư ng trú, s nhân kh u t m trú thư ng xuyên đ a phương (theo bi u m u s 01). c, Các văn b n v các y u t đ c thù, g m: xã thu c Khu v c I, II, III; xã ATK; phân lo i đô th (n u có)… kèm theo các văn b n công nh n tính đ c thù c a cơ quan nhà nư c có th m quy n; t l % thu c a ngân sách trên đ a bàn 3 năm g n nh t, có báo cáo quy t toán thu ngân sách kèm theo. d, B n th ng kê t ng h p các tiêu chí đã ghi m c a, b, c nêu trên. T ch m đi m phân lo i (theo bi u m u s 02). Đ i v i các đơn v hành chính c p xã xã biên gi i và h i đ o m c dù không tính đi m phân lo i, nhưng v n ph i chu n b đ y đ h sơ ban đ u nêu trên đ g i lên y ban nhân dân c p huy n th ng kê, t ng h p. 2.2. y ban nhân dân c p huy n: a, L p đ án v phân lo i đơn v hành chính c p xã và hoàn ch nh h sơ trình H i đ ng nhân dân cùng c p phê chu n; b, Giúp y ban nhân dân c p xã trích l c b n đ đ a gi i hành chính. c, L p b n t ng h p tính đi m và d ki n phân lo i đơn v hành chính c p xã c a t ng đơn v hành chính c p huy n (theo bi u m u s 03). d, Sau khi có Ngh quy t c a H i đ ng nhân dân cùng c p, y ban nhân dân c p huy n hoàn ch nh h sơ trình y ban nhân dân c p t nh đ xem xét quy t đ nh. 2.3. Ch t ch y ban nhân dân c p t nh: a, Ch đ o S N i v ch trì, ph i h p v i S Tài chính, S Tài nguyên và Môi trư ng và C c Th ng kê ti n hành ki m tra, xem xét v h sơ, trình t , th t c và phương pháp tính đi m phân lo i đơn v hành chính c p xã c a UBND c p huy n đã chu n b đ trình Ch t ch y ban nhân dân c p t nh quy t đ nh. b, Căn c vào h sơ, Ngh quy t c a H i đ ng nhân dân c p huy n và t trình c a S N i v , Ch t ch y ban nhân dân c p t nh quy t đ nh phân lo i đơn v hành chính cho các xã, phư ng, th tr n. c, Quy t đ nh h y b k t qu phân lo i và yêu c u y ban nhân dân c p xã và c p huy n l p l i h sơ, ti n hành ki m đi m, x lý k lu t hành chính đ i v i các t ch c và cá nhân có hành vi làm sai l ch h sơ, tài li u trong quá trình xây d ng s li u v các tiêu chí đ tính đi m phân loâi theo quy đ nh c a pháp lu t. d, Giao cho S N i v qu n lý h sơ phân lo i đơn v hành chính c p xã và th c hi n công tác th ng kê, đánh giá và báo cáo hàng năm (vào tháng 12) v k t qu phân lo i đơn v hành chính c p xã g i v B N i v (theo bi u m u 04); f, Ch đ o công tác thanh tra, gi i quy t khi u n i và ki m tra x lý vi ph m trong vi c th c hi n các quy đ nh v phân lo i đơn v hành chính c p xã. III- T CH C TH C HI N 1. S N i v các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch trì, ph i h p v i các cơ quan có liên quan giúp Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t ch c th c hi n và hư ng d n y ban nhân dân c p huy n th c hi n các quy đ nh t i Ngh đ nh s 159/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 c a Chính ph v phân lo i đơn v hành chính xã, phư ng, th tr n và n i dung hư ng d n t i Thông tư này.
  5. 2. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Trong quá trình th c hi n có khó khăn, vư ng m c đ ngh y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các B , ngành có liên quan g i ý ki n v B N i v đ nghiên c u gi i quy t và hư ng d n b sung./. Nơi nh n B TRƯ NG - Ban Bí thư Trung ương Đ ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; Đ Quang Trung - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - HĐND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Văn phòng Qu c h i; y ban Pháp lu t c a Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Trung ương Đ ng và các Ban c a Đ ng; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Toà án nhân dân t i cao - Cơ quan Trung ương c a các đoàn th - S N i v các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Công báo; - VPCP; - Lưu: VT, VĐP (5 b n) M u s 01 UBND…………. C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc ****** ****** S : /BC - TK …………, ngày tháng năm BÁO CÁO TH NG KÊ NHÂN KH U thư ng trú và t m trú thư ng xuyên đ phân lo i đơn v hành chính (Ban hành kèm theo Thông tư s 05/2006/TT-BNV ngày 30/5/2006 c a B N i v ) STT Lo i dân s T ng s Gi i tính S tín đ Dân t c Ghi chú nhân kh u theo tôn ít ngư i Nam N giáo 01 02 03 04 05 06 07 08 1 Nhân kh u Thư ng trú KT1 2 Nhân kh u t m trú di n KT2 3 Nhân kh u t m trú di n KT3 4 Nhân kh u t m trú di n KT4 C ng Nơi nh n: TM. Y BAN NHÂN DÂN - UBND huy n… (kèm theo h sơ phân lo i), CH T CH - Lưu VP – UBND xã. (Ký tên và đóng d u) Ghi chú:
  6. - Di n KT1 là nhân kh u có đăng ký thư ng trú; - Di n KT2 là nhân kh u ngư i trong t nh có đăng ký t m trú thư ng xuyên; - Di n KT3 là nhân kh u ngư i ngo i t nh có đăng ký t m trú thư ng xuyên; - Di n KT4 là nhân kh u ngư i dân vãng lai có t m trú thư ng xuyên;
  7. M u s 02 UBND…………. C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc ****** ****** S : /BC - TH …………, ngày tháng năm BÁO CÁO S li u các tiêu chí đ tính đi m phân lo i đơn v hành chính (Ban hành kèm theo Thông tư s 05/2006/TT-BNV ngày 30/5/2006 c a B N i v ) STT Tiêu chí Đơn v tính S lư ng Đi m Ghi chú t l 01 02 03 04 05 06 1 Di n tích đ t t nhiên ha 2 T ng s dân Nhân kh u 3 T l thu ngân sách trên đ a % bàn c a 3 năm…… 4 Khu v c mi n núi KVI, KVII, Lo i KVIII 5 T l ngư i dân t c ít ngư i % 6 T l tín đ theo tôn giáo % 7 T l lao đ ng nông, lâm, % ngư, diêm nghi p 8 Y u t đ c thù v đô th 9 Đ c thù khác 10 11 C ng - T ng s đi m: - UBND t phân lo i đơn v hành chính xã………………. đ t lo i:……………. Nơi nh n: TM. Y BAN NHÂN DÂN - UBND huy n… (kèm theo h sơ phân lo i), CH T CH
  8. - Lưu VP – UBND xã. (Ký tên và đóng d u) UBND ……………. C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM M u 03 và 04 Đ c l p – T do - H nh phúc S :………/BC-TK B N TH NG KÊ T NG H P CÁC TIÊU CHÍ PHÂN LO I C P XÃ, PHƯ NG, TH TR N (Ban hành kèm theo Thông tư s 05/2006/TT-BNV ngày 30/5/2006 c a B N i v ) TT TÊN ĐƠN Di n Dân s Y u t đ c thù Đi m C ng T ng s Phân V HÀNH tích (ngư i) thêm đi m lo i đ t Khu Dân T l Đ c Di n Dân Khu Dân Tôn Thu Đ c CHÍNH lo i (ha) v c t c thu thù tích s v c t c giáo NS thù NS khác khác 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
  9. 23 24 T ng h p:……………… trong đó có: Lo i 1: ……. Ngày tháng năm……. Lo i 2: TM Y BAN NHÂN DÂN Lo i 3: CH T CH Ngư i l p bi u (Ký tên và đóng d u)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản