Thông tư số 08/2003/TT-BCA

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
240
lượt xem
27
download

Thông tư số 08/2003/TT-BCA

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 08/2003/TT-BCA về hướng dẫn mẫu dấu, tổ chức khắc dấu, kiểm tra việc bảo quản, sử dụng con dấu của các cơ quan, tổ chức do Bộ Công An ban hành, để hướng dẫn mẫu dấu, tổ chức khắc dấu, kiểm tra việc bảo quản, sử dụng con dấu của các cơ quan, tổ chức theo nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24/08/2001 của Chính phủ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 08/2003/TT-BCA

 1. B CÔNG AN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ***** c l p - T do - H nh phúc ****** S : 08/2003/TT-BCA Hà N i, ngày 12 tháng 05 năm 2003 THÔNG TƯ HƯ NG D N M U D U, T CH C KH C D U, KI M TRA VI C B O QU N, S D NG CON D U C A CÁC CƠ QUAN, T CH C THEO NGHN NNH S 58/2001/N -CP NGÀY 24/08/2001 C A CHÍNH PH Căn c i u 8 Ngh nh s 58/2001/N -CP ngày 24 tháng 8 năm 2001 c a Chính ph v qu n lý và s d ng con d u: B Công an hư ng d n m u d u, vi c t ch c kh c d u, ki m tra vi c b o qu n, s d ng con d u c a các cơ quan, t ch c như sau: I. M T S V N CHUNG 1. Các cơ quan, t ch c quy nh t i i u 3, i u 4 Ngh nh s 58/2001/N -CP ngày 24 tháng 8 năm 2001 c a Chính ph khi s d ng con d u u th c hi n theo hư ng d n t i Thông tư này. Con d u c a các cơ quan, t ch c thu c ng C ng s n Vi t Nam, oàn Thanh niên c ng s n H Chí Minh và các t ch c tôn giáo không thu c ph m vi hư ng d n c a Thông tư này. 2. Con d u c a các cơ quan, t ch c hư ng d n t i Thông tư này ph i kh c t i cơ s kh c d u do cơ quan Công an qu n lý và ư c ghi trong gi y phép kh c d u. Ch trong con d u kh c b ng ch in hoa có y d u, ph i kh c úng tên cơ quan, t ch c dùng d u ã ư c ghi trong quy t nh ho c gi y phép thành l p. Trư ng h p n i dung con d u có nhi u t có th ư c kh c t t, cơ quan, t ch c s d ng con d u ph i có văn b n ngh v vi c kh c t t ch trong con d u và ph i ư c cơ quan Công an th ng nh t ng ý ghi trogn gi y phép kh c d u. 3. Vi c kh c ch nư c ngoài trong con d u ph i th c hi n úng i m 5.2 m c 5 ph n I Thông tư liên t ch s 07/2002/TT-LT ngày 6/5/2002 gi a B Công An - Ban t ch c Cán b chính ph (nay là B N i v ) h ơng d n th c hi n Ngh nh s 58/2001/N -CP. 4. Cơ quan Công an ch c p gi y phép kh c d u có hình bi u tư ng cho các cơ quan, t ch c khi có i u ki n ư c quy nh trong i m 5.1 m c 5 ph n I Thông tư liên t ch s 07/2002/TT-LT c a B Công an- Ban t ch c Cán b Chính ph (nay là B N i v ) hư ng d n. 5. Trư ng h p trong quy t nh thành l p chưa quy nh rõ lo i hình cơ quan, t ch c, ph i có s thNm nh và xác nh n c a cơ quan có thNm quy n: i v i cơ quan, t ch c Trung ương do B N i v thNm nh và xác nh n; i v i cơ quan, t ch c thu c a phương do Ban t ch c chính quy n t nh thNm nh và xác nh n. 6. Vi c qu n lý ho t ng c a các cơ s kh c d u ư c th c hi n theo Ngh nh s 08/2001/N -CP ngày 22/02/2001 c a Chính ph và Thông tư s 02/2001/TT-BCA ngày 05/04/2001 c a B Công an v qu n lý ngành, ngh kinh doanh có i u ki n v ANTT.
 2. II. HÌNH TH , KÍCH TH ƠC, Ư NG CH , N I DUNG CON D U A HÌNH TH Con d u c a các cơ quan, t ch c h ơng d n t i Thông tư này u hình tròn. B. KÍCH THƯ C 1. Con d u có hình Qu c huy 1.1. Lo i con d u có ư ng kính 42 mm bao g m: con d u c a U ban Th ơng v Qu c h i, ch t ch nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam; 1.2 Lo i con d u có ư ng kính 40mm bao g m: con d u c a Ch t ch Qu c h i, Chính ph , Th t ơng Chính ph nư c công hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam 1.3 Lo i con d u có ư ng kính 38 mm bao g m: con d u c a H i ng dân t c, các U ban c a Qu c h i, Văn phòng Qu c h i, Văn phòng Ch t ch nư c, Văn phòng Chính ph , các B , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph , Toà án nhân dân t i cao, Vi n ki m sát nhân dân t i cao; 1.4 Loai con d u có ư ng kính 37 mm bao g m: con d u c a H i ng nhân dân, U ban nhân dân, oàn i bi u Qu c h i, Toà án nhân dân, Vi n ki m sát nhân dân c p t nh; Vi n ki m sát quân s Trung ương, Toà án quân s Trung ương; i s quán, cơ quan Lãnh s , phái oàn i di n thư ng tr c bên c nh các t ch c qu c t liên chính ph c a Vi t Nam t i nư c ngoài; 1.5 Lo i con d u có ư ng kính 36 mm bao g m: con d u c a H i ng nhân dân, U ban nhân dân, Toà án nhân dân, Vi n Ki m sát nhân dân c p huy n, vi n ki m sát quân s quân khu, Toà án quân s quân khu; c c thi hành án; C c Lãnh s , V L Tân; U ban ngư i Vi t Nam nư c ngoài, S Ngo i v Tp. H Chí Minh thu c B Ngo i giao. 1.6 Loai con d u có ư ng kính 35 mm bao g m: con d u c a H i ng nhân dân, U ban nhân dân c p xã; Phòng thi hành án, phòng công ch ng t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Vi n ki m sát quân s khu v c, Toà án quân s khu v c, Phòng thi hành án quân khu; i thi hành án c p huy n và Phòng lãnh s thu c i s quán; 1.7 i v i các trư ng h p ư c Th tư ng Chính ph quy t nh thành l p và cho phép s d ng con d u cò hình Qu c huy quy nh t i kho n 12 i u 3 Ngh nh s 58/2001/N -CP thì tuỳ theo t ng cơ quan, t ch c B Công an quy nh c th kích thư c cho phù h p. 2. Lo i con d u không có hình Qu c huy 2.1 Con d u c a các cơ quan chuyên môn, t ch c s nghi p 2.1.1 Lo i con d u có ư ng kính 37 mm bao g m: con d u c a T ng c c tr c thu c B ; 2.1.2 Lo i con d u có ư ng kính 36 mm bao g m: con d u c p C c (k c C c thu c t ng c c Tr c thu c B ), H c vi n, Vi n, trư ng i h c, trư ng cao ng và các t ch c s nghi p khác tr c thu c B , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph , Vi n ki m sát nhân dân t i cao, Toà án nhân dân t i cao; 2.1.3 Lo i con d u có ư ng kính 34 mm bao g m: con d u c a cơ quan chuyên môn, t ch c s nghi p tr c thu c UBND c p t nh; các ơn v tr c thu c c p C c, Vi n, Trư ng thu c B , cơ quan ngang b ;
 3. 2.1.4 Lo i con d u có ư ng kính 32 mm bao g m: con d u c a cơ quan chuyên môn, t ch c s nghi p tr c thu c UBND c p huy n, các ơn v tr c thu c cơ quan chuyên môn, t ch c s nghi p c p t nh; 2.1.5 Lo i con d u có ư ng kính 30 mm bao g m: con d u c a các ơn v s nghi p tr c thu c phòng, ban thu c UBND c p huy n. 2.2 Con d u c a các t ch c ho t ng khoa h c và công ngh c a t p th và tư nhân có ư ng kính 30 mm 2.3 Con d u các cơ quan, t ch c nư c ngoài không có ch c năng ho t ng ngo i giao ho t ng h p pháp t i Vi t Nam có ư ng kính 36 mm. 2.4 Con d u c a các t ch c chính tr - xã h i, t ch c xã h i- ngh nghi p, H i qu n chúng, T ch c phi chính ph 2.4.1 Lo i con d u có ư ng kính 37 mm bao g m: con d u c a các t ch c chính tr - xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p, H i qu n chúng, t ch c phi Chính ph c p trung ương; 2.4.2 Lo i con d u có ư ng kính 34 mm bao g m con d u c a các t ch c chính tr - xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p, H i qu n chúng, t ch c phi chính ph c p t nh và các ơn v tr c thu c Trung ương; 2.4.3 Lo i con d u có ư ng kính 34 mm bao g m con d u c a các t ch c chính tr - xã2 h i, t ch c xã h i - ngh nghi p, H i qu n chúng, t ch c phi chính ph c p huy n và các ơn v tr c thu c c p t nh; 2.4.4 Lo i con d u có ơng kính 30 mm bao g m: con d u c a các t ch c H i c p xã 2.4.5 Con d u trong h th ng t ch c m t tr n T qu c Vi t nam - Con d u u ban Trung ương M t tr n t qu c Vi t nam có ư ng kính 40 mm. - Con d u u ban U ban M t tr n t qu c c p t nh và các ơn v tr c thu c U ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t nam có ư ng kính 37 mm - Con d u u ban M t tr n t qu c c p huy n có ư ng kính 36 mm. - Con d u u ban M t tr n t qu c c p xã có ư ng kính 35 mm. 2.5 Con d u c a các t ch c kinh t 2.5.1 Lo i con d u có ư ng kính 36 mm bao g m: con d u c a doanh nghi p Nhà nư c; doanh nghi p oàn th ; doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài; Công ty c ph n; Công ty trách nhi m h u h n, công ty h p danh, doanh nghi p tư nhân; H p tác xã, Liên hi p h p tác xã, t h p tác, Qũy tín d ng nhân dân và các t ch c kinh t t p th khác; 2.5.2 Lo i con d u có ơng kính 34 mm bao g m: con d u Chi nhánh, Văn phòng i di n c a doanh nghi p Nhà nư c, doanh nghi p oàn th , doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, Công ty c ph n, Công ty trách nhi m h u h n, Công ty h p danh, doanh nghi p tư nhân; H p tác xã, Liên hi p h p tác xã; các ơn v s nghi p thu c doanh nghi p Nhà n ơc; 2.5.3 Lo i con d u có ư ng kính 32 mm bao g m: con d u c a các t ch c kinh t tr c thu c doanh nghi p Nhà n ơc h ch toán n i b không ư c c p gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh.
 4. C. Ư NG CH 1. Con d u c a các cơ quan, t ch c nêu t i i m 1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.5 và con d u c a các t ch c chính tr - xã h i nêu t i i m 2.4 ph n B u có hai ư ng ch , ư ng ch ngoài là 2 ư ng tròn sát nhau, ư ng tròn phía ngoài nét m, ư ng tròn phía trong nét nh ; ư ng ch trong là 1 ư ng tròn nét nh . 2. Con d u c a U ban Thư ng v Qu c h i, ch t ch nư c, Ch t ch Qu c h i, Th tư ng chính ph ư ng tròn phía ngoài c a ư ng ch ngoài kh c theo hình răng cưa. 3. Con d u c a các t ch c xã h i - ngh nghi p, H i qu n chúng, t ch c phi chính ph nêu t i i m 2.4 ph n B ư ng ch ngoài có m t ư ng tròn nét m, ư ng ch trong là m t ư ng tròn nét nh . 4. Kho ng cách gi a ư ng ch ngoài và ư ng ch trong như sau: 4.1 Lo i con d u có ư ng kính 38 mm - 42 mm là 6 mm 4.2 Loai con d u có ư ng kính t 35 mm - 37 mm là 5 mm; 4.3 Lo i con d u có ư ng kính t 30 mm - 34 mm là 4 mm. D. N I DUNG CON D U 1. Con d u có hình qu c huy - Xung quanh vành ngoài con d u kh c: tên ch c danh ho c tên cơ quan, t ch c dùng d u. Trư ng h p tên cơ quan, t ch c dùng d u thu c a phương thì kh c tên a phương sau tên cơ quan, t ch c dùng d u; có m t ngôi sao năm cánh gi a phía dư i. i v i cơ quan, t ch c thu c B thì vành ngoài phía trên kh c tên B , có hai ngôi sao năm cánh u và cu i dòng ch này; vành ngoài phía dư i kh c tên ơn v dùng d u - Gi a d u là hình Qu c huy nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam M u s 1: Con d u c a U ban Thư ng v Qu c h i, Ch t ch nư c có ư ng kính 42 mm M u s 2: Con d u c a ch t ch Qu c h i, Chính ph , Th tư ng Chính ph có ư ng kính 40 mm
 5. M u s 3: Con d u H i ng dân t c, các U ban c a Qu c h i, Văn phòng Qu c h i, Văn phòng ch t ch nư c, Văn phòng Chính ph , các B , cơ quan ngang B , Cơ quan thu c Chính ph , toà án nhân dân t i cao, Vi n ki m sát nhân dân t i cao có ư ng kính 38 mm. M u s 4: Con d u c a H i ng nhân dân, U ban nhân dân, oàn i bi u Qu c h i, Toà án nhân dân, Vi n Ki m sát nhân dân c p t nh, Vi n Ki m sát quân s Trung ương, Toà án quân s Trung ương, i s quán, cơ quan Lãnh s , Phái oàn i di n thư ng tr c bên c nh các t ch c qu c t liên Chính ph c a Vi t Nam t i nư c ngoài có ư ng kính 37 mm. M u s 5: Con d u c a H i ng nhân dân, U ban nhân dân, Toà án nhân dân, Vi n Ki m sát nhân dân c p huy n, Vi n Ki m sát quân khu, Toà án quân khu, C c thi hành án; C c Lãnh s , V L tân, S ngo i v Tp. HCM, U ban ngư i Vi t Nam nư c ngoài thu c B Ngo i giao có ư ng kính 36 mm.
 6. M u s 6: Con d u c a H i ng nhân dân, U ban nhân dân c p xã, Phòng thi hành án, Phòng công ch ng t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Vi n ki m sát quân s khu v c, Toà án quân s khu v c, Phòng thi hành án quân khu, i thi hành án c p huy n, Phòng Lãnh s quán có ư ng kính 35 mm. M u s 7: Con d u có hình Qu c huy trong các trư ng h p c bi t quy nh t i kho n 12 i u 3 Ngh nh s 58/2001 2. Con d u không có hình Qu c huy 2.1 Con d u c a cơ quan chuyên môn Con d u c a cơ quan chuyên môn tr c thu c B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan chuyên môn tr c thu c UBND c p t nh, c p huy n; - Vành ngoài phía trên kh c tên nư c, có hai ngôi sao năm cánh u và cu i dòng ch này; - Vành ngoài phía dư i kh c tên B ; tên cơ quan ngang B ; cơ quan thu c Chính ph ; ho c tên t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. i v i cơ quan chuyên môn c p huy n thì vành ngoài phía dư i kh c tên qu n, huy n thành ph ho c th xã kèm theo tên t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Gi a d u kh c tên cơ quan dùng d u
 7. M u s 8: Con d u c a T ng c c thu c B có ư ng kính 37 mm M u s 9: Con d u c p C c thu c B , cơ quan ngang b (k c C c tr c thu c T ng c c) có ư ng kính 36 mm M u s 10: Con d u cơ quan chuyên môn thu c UBND c p t nh; con d u cơ quan chuyên môn thu c B , ngành Trung ương qu n lý ho t ng theo h th ng ngành d c c p t nh có ư ng kính 34 mm M u s 11: Con d u cơ quan chuyên môn thu c UBND c p huy n; con d u cơ quan chuyên môn ho t ng theo h th ng ngành d c c p huy n có ư ng kính 32 mm 2.2 Con d u c a các t ch c s nghi p 2.2.1 Con d u c a các t ch c s nghi p tr c thu c B , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph , Toà án nhân dân t i cao, Vi n ki m sát nhân dân t i cao; con d u các t ch c
 8. s nghi p tr c thu c T ng c c, C c thu c B , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph ; con d u các t ch c s nghi p thu c UBND c p t nh, c p huy n: 2.2.1.1 i v i t ch c có m t c p qu n lý: - Xung quanh vành ngoài con d u kh c tên cơ quan qu n lý tr c ti p, có m t ngôi sao năm cánh gi a phía dư i dòng ch này; - Gi a d u kh c tên t ch c dùng d u. 2.2.1.2 i v i t ch c có hai c p qu n lý - Vành ngoài phía trên con d u kh c tên cơ quan qu n lý c p trên; có hai ngôi sao năm cánh u và cu i dòng ch này; - Vành ngoài phía dư i kh c tên cơ quan qu n lý tr c ti p; - Gi a d u kh c tên t ch c dùng d u. 2.2.2 Con d u c a t ch c s nghi p tr c thu c cơ quan chuyên môn c p huy n (thu c phòng, ban, chi c c) - Vành ngoài phía trên con d u kh c tên cơ quan qu n lý tr c ti p, có hai ngôi sao năm cánh u và cu i dòng ch này; - Vành ngoài phía dư i con d u kh c tên qu n ho c huy n ho c th xã ho c thành ph thu c t nh kèm theo tên t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nơi óng tr s ; - Gi a d u kh c tên t ch c dùng d u. M u s 12: Con d u c a t ch c s nghi p tr c thu c B , cơ quan ngang B , cơ quan tr c thu c Chính ph có ư ng kính 36 mm M u s 13: Con d u các t ch c s nghi p tr c thu c UBND c p t nh, t ng c c, C c tr c thu c B có ư ng kính 34 mm M u s 14: Con d u các t ch c s nghi p tr c thu c UBND c p huy n, s , ban, ngành có ư ng kính 32 mm
 9. M u s 15: Con d u các t ch c s nghi p tr c thu c phòng, ban c p huy n có ư ng kính 30 mm 2.3 Con d u c a các t ch c ho t ng khoa h c công ngh c a t p th và tư nhân - Vành ngoài phía trên kh c: tên ngành ngh ho t ng - Vành ngoài phía dư i kh c : tên qu n ho c huy n kèm tên t nh ho c thành ph tr c thu c Trung ương; M u s 16: Con d u c a các t ch c ho t ng khoa h c và công ngh c a t p th và tư nhân có ư ng kính 30 mm 2.3 Con d u các cơ quan t ch c nư c ngoài không có ch c năng ho t ng ngo i gioa ho t ng h p pháp t i Vi t Nam có ư ng kính 36 mm - Xung quanh vành ngoài kh c tên cơ quan qu n lý tr c ti p; - Gi a d u kh c tên t ch c dùng d u
 10. M u s 16: ư ng kính 36 mm 2.5 Con d u c a các t ch c chính tr - xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p, H i qu n chúng, T ch c phi chính ph 2.5.1 Con d u c p trung ương có ư ng kính 37 mm: - Xung quanh vành ngoài kh c : tên t ch c chính tr - xã h i ho c tên t ch c xã h i - ngh nghi p ho c H i qu n chúng ho c tên t ch c phi chính ph có m t ngôi sao năm cánh gi a phía dư i; - Gi a d u kh c: tên cơ quan lãnh o cao nh t c a t ch c M u s 18: ư ng kính 37 mm 2.5.2 Con d u c a các t ch c c p t nh và t ch c s nghi p tr c thu c Trung ương H i có ư ng kính 34 mm: - Xung quanh vành ngoài kh c: tên H i c p Trung ương, có m t ngôi sao năm cánh gi a phía dư i - Gi a d u kh c: t nh H i ho c thàn H i kèm theo tên t nh ho c thành ph tr c thu c Trung ương ho c tên ơn v dùng d u tr c thu c Trung ương H i (t ch c chính tr - xã h i thì kh c là Ban ch p hành H i t nh ho c thành ph tr c thu c Trung ương ho c cơ quan lãnh o cao nh t) M u s 19: ư ng kính 34 mm
 11. 2.5.3 Con d u c a H i ho t ng trong ph m vi c p t nh, không có Trung ương, c p huy n và c p xã: - Xung quanh vành ngoài con d u kh c tên t ch c h i kèm theo tên t nh ho c thành ph tr c thu c Trung ương - Gi a d u kh c t nh H i ho c thành H i M u s 20: ư ng kính 34 mm 2.5.4 Con d u H i c p huy n và các t ch c tr c thu c H i c p t nh có ư ng kính 32 mm: - Xung quanh vành ngoài kh c: tên t ch c H i kèm theo tên t nh ho c thành ph tr c thu c Trung ương, có m t ngôi sao năm cánh gi a phía dư i; - Gi a d u kh c: tên t ch c H i c p huy n ho c tên t ch c tr c thu c H i c p t nh ( i v i t ch c chính tr - xã h i thì kh c Ban ch p hành kèm theo tên H i c p huy n ) M u s 21: ơng kính 32 mm 2.5.5 Con d u c a H i qu n chúng, H i ngh nghi p - xã h i ư c thành l p ch ư c ho t ng trong ph m vi c p huy n, không có H i c p t nh, c p xã và Trưng ương: - Xung quanh vành ngoài con d u kh c tên t ch c H i kèm theo tên huy n, t nh. Có m t ngôi sao năm cánh gi a phía dư i; - Gi a d u kh c: Huy n H i ho c Th h i ho c Thành H i ( i v i thành ph thu c t nh)
 12. M u s 22: ư ng kính 32 mm 2.5.6 Con d u H i c p xã - Xung quanh vành ngoài kh c: tên t ch c H i c p huy n kèm theo tên t nh ho c thành ph tr c thu c Trung ương, có m t ngôi sao năm cánh gi a phía dư i; - Gi a d u kh c: tên t ch c H i c p xã ho c BCH kèm theo tên h i c p xã ( i v i t ch c chính tr - xã h i) M u s 23: ơng kính 30 mm 2.5.7 Con d u trong h th ng M t tr n T qu c Vi t Nam t Trung ương n a phương có hình bi u tư ng gi a: 2.5.7.1 Con d u U ban Trung ương M t tr n T Qu c Vi t Nam - Vành ngoài phía trên kh c: M t tr n T qu c Vi t Nam; có hai ngôi sao năm cánh u và cu i dòng ch này; - Vành ngoài phía dư i kh c: u ban Trung ương M u s 24: ư ng kính 40 mm 2.5.7.2 Con d u U ban M t tr n T qu c c p t nh và con d u các t ch c tr c thu c U ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam 2.5.7.2.1 Con d u U ban M t tr n T qu c c p t nh: - Vành ngoài phía trên kh c: M t tr n T qu c Vi t Nam; có hai ngôi sao năm cánh u và cu i dòng ch này; - Vành ngoài phía dư i kh c: U ban M t tr n T qu c t nh ho c thành ph tr c thu c Trung ương
 13. M u s 25: ư ng kính 37 mm 2.5.7.2.2 Con d u các t ch c tr c thu c u ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam - Xung quanh vành ngoài kh c: U ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam; có m t s ngôi sao năm cánh gi a phía dư i u và cu i dòng ch này; - Gi a d u: kh c tên t ch c dùng d u M u s 26: ơng kính 37 mm 2.5.7.3 Con d u c a U ban M t tr n T qu c c p huy n - Vành ngoài phía trên kh c: M t tr n T qu c t nh ho c thành ph tr c thu c Trung ương; có hai ngôi sao năm cánh u và cu i dòng ch này; - Vành ngoài phía dư i kh c: u ban M t tr n T qu c huy n ho c qu n ho c th xã ho t thành ph thu c t nh M u s 27: ư ng kính 36 mm 2.5.7.4 Con d u U ban M t tr n T qu c c p xã - Vành ngoài phía trên kh c: M t tr n T qu c huy n ho c qu n ho c th xã ho c thành ph thu c t nh kèm theo tên t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; có hai ngôi sao năm cánh u và cu i dòng ch này; - Vành ngoài phía dư i kh c: U ban M t tr n T qu c xã ho c phương ho c th tr n M u s 28: ư ng kính 35 mm
 14. 2.6 Con d u c a các t ch c kinh t 2.6.1 Con c u các t ch c kinh t ho t ng c l p có ư ng kính 36 mm - Vành ngoài phía trên con d u ư c kh c th t : s ăng ký kinh doanh kh c t t là S. .K.K.D ..., s gi y phép kh c t t là S.G.P..., s quy t nh kh c t t là S.Q. ..., s gi y ch ng nh n ăng ký ho t ng kh c t t là S. .K.H. ... kèm theo các ch kh c t t c a lo i hình kinh t như doanh nghi p nhà n ơc (D.N.N.N), doanh nghi p oàn th (D.N. .T), doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ( .T.N.NG), doanh nghi p tư nhân (D.N.T.N), Công ty c ph n (C.T.C.P), Công ty trách nhi m h u h n (C.T.T.N.H.H), Công ty h p danh (C.T.C.P), Công ty trách nhi m h u h n h p tác xã (L.H.H.T.X), t h p tác (T.H.T); có hai ngôi sao năm cánh u và cu i dòng ch này; - Vành ngoài phía dư i kh c : tên huy n ho c qu n ho c th xã ho c thành ph thu c t nh kèm theo tên t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nơi doanh nghi p t tr s chính; - Gi a d u kh c: tên t ch c dùng d u. N u doanh nghi p tr c thu c B , ngành Trung ương thì ph i kh c kèm theo Tên B , ngành sau tên t ch c dùng d u. M u s 29: Con d u T ng công ty nhà nư c ho t ng theo Ngh nh 91/CP M u s 30: Con d u t ch c kinh t ho t ng theo Ngh nh 90/CP và t ch c kinh t h ch toán c l p
 15. 2.6.2 Con d u các t ch c kinh t ho t ng ph thu c, h ch toán n i b có gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh ho c gi y phép ho t ng, có ư ng kính 34 mm: - Vành ngoài phía trên kh c: s ăng ký kinh doanh (S. .K.K.D); s ăng ký ho t ng (S. .K.H.D); s gi y phép (S.G.P); kèm theo các ch kh c t t c a lo i hình kinh t ; - Vành ngoài phía dư i kh c: tên qu n ho c huy n ho c th xã ho c thành ph thu c t nh kèm theo tên t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nơi t tr s chính; - Gi a d u kh c: tên t ch c dùng d u kèm theo tên cơ quan c p trên qu n lý tr c ti p M u s 31: ư ng kính 34 mm 2.6.3 D u các t ch c s nghi p tr c thu c doanh nghi p nhà nư c có ư ng kính 34 mm 2.6.3.1 i v i t ch c có m t c p qu n lý: - Xung quanh vành ngoài con d u kh c tên cơ quan qu n lý tr c ti p, có m t ngôi sao năm cánh gi a phía dư i dòng ch này;
 16. - Gi a d u kh c tên t ch c dùng d u. 2.6.3.2 i v i t ch c có hai c p qu n lý: - Vành ngoài phía trên con d u kh c tên cơ quan qu n lý c p trên: có hai ngôi sao năm cánh u và cu i dòng ch này; - Vành ngoài phía dư i kh c tên cơ quan qu n lý tr c ti p; - Gi a d u kh c tên t ch c dùng d u M u s 32: ư ng kính 34mm 2.6.4 Con d u các t ch c kinh t ho t ng ph thu c, h ch toán n i b không có gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh ho c gi y phép ho t ng có ư ng kính 32 mm - Vành ngoài phía trên kh c: s quy t nh (S.Q. ); s gi y phép (S.G.P) kèm theo các ch kh c t t c a lo i hình kinh t ; - Vành ngoài phía dư i kh c: tên huy n ho c qu n ho c th xã ho c thành ph thu c t nh kèm theo tên t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nơi t tr s chính; - Gi a d u kh c: tên t ch c dùng d u kèm theo tên cơ quan c p trên qu n lý tr c ti p M u s 33: ư ng kính 32 mm 3. Gi i quy t kh c d u n i, d u xi, d u thu nh c a các cơ quan, t ch c v kích th ơc con d u căn c ngh c a cơ quan s d ng con d u nhưng n i dung con d u ph i như con d u ư t. III. T CH C KH C D U, KI M TRA VI C B O QU N VÀ S D NG CON D U A. C P GI Y PHÉP KH C D U, ĂNG KÝ LƯU HÀNH CHI U M U VÀ C P GI Y CH NG NH N Ã ĂNG KÝ M U CON D U
 17. 1. C c C nh sát qu n lý hành chính v tr t t xã h i - T ng c c C nh sát có trách nhi m c p gi y phép kh c d u, ăng ký lưu chi u m u d u và c p gi y ch ng nh n ã ăng ký m u d u c a các cơ quan, t ch c sau ây: - Con d u có hình qu c huy c a Qu c h i, Chính ph , ch c danh Nhà nư c, các B , cơq quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph và các trư ng h p c bi t khác ư c Th t ơng Chính ph cho phép; - Con d u c a các t ch c chính tr - xã h i, xã h i - ngh nghi p, h i qu n chúng, t ch c phi chính ph c p Trung ương; - Con d u c a các cơ quan chuyên môn, t ch c s nghi p, t ch c kinh t và các t ch c khác do các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , t ch c chính tr - xã h i, xã h i - ngh nghi p, H i qu n chúng, t ch c phi chính ph c p Trung ương quy t nh thành l p ho c c p gi y phép; - Con d u c a các cơ quan, t ch c nư c ngoài ho t ng h p pháp t i Vi t Nam, các cơ quan, t ch c Vi t Nam ho t ng nư c ngoài; - Con d u c a các cơ quan, t ch c nư c ngoài ho t ng h p pháp t i Vi t Nam, các cơ quan, t ch c Vi t Nam ho t ng nư c ngoài; - Con d u c a các cơ quan, t ch c do Lãnh o B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c chính ph và các T ch c c p Trung ương ngh b ng văn b n; - C p gi y phép mang con d u vào Vi t Nam s d ng cho các t ch c nư c ngoài không có ch c năng ngo i giao ho t ng h p pháp t i Vi t Nam. 2 Phòng c nh sát qu n lý hành chính v tr t t xã h i Công an các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: - C p gi y phép kh c d u, ăng ký lưu chi u m u con d u và c p gi y ch ng nh n ã ăng ký m u d u cho cơ quan chuyên môn, t ch c s nghi p, t ch c kinh t , t ch c chính tr - xã h i, xã h i - ngh nghi p, H i qu n chúng, t ch c phi chính ph thu c a phương; - ăng ký lưu chi u m u d u và c p gi y ch ng nh n ã ăng ký m u d u cho các cơ quan, t ch c nư c ngoài không có ch c năng ngo i giao ư c C c C nh sát qu n lý hành chính v tr t t xã h i - T ng c c c nh sát c p gi y phép mang con d u vào Vi t Nam s d ng và nh ng trư ng h p khác do C c c nh sát qu n lý hành chính v tr t t xã h i ã gi i quy t thông báo. B. KI M TRA VÀ X LÝ VI PH M 1. Th m quy n ki m tra 1.1 Th trư ng các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , ngư i ng u các cơ quan, t ch c có thNm quy n ki m tra vi c b o qu n và s d ng con d u c a cơ quan, t ch c mình, các cơ quan, t ch c thu c mình qu n lý. 1.2 C c Tr ơng C c C nh sát qu n lý hành chính v tr t t xã h i - T ng c c C nh sát; Giám c Công an các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Trư ng phòng thu c C c C nh sát qu n lý hành chính v tr t t xã h i; Trư ng phòng c nh sát qu n lý hành chính v tr t t xã h i Công an các t nh, thành ph tr c thu c trung ương; Trư ng Công an huy n, qu n, th xã thành ph thu c t nh; i trư ng i C nh sát qu n lý hành chính v
 18. tr t t xã h i thu c huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh; Cán b C nh sát qu n lý hành chính v tr t t xã h i t c p t nh tr lên tr c ti p làm công tác qu n lý con d u ho c cán b l c lư ng c nh sát qu n lý hành chính v tr t t xã h i ư c u quy n. 1.3 Trư ng h p c n thi t cơ quan Công an s ph i h p v i các cơ quan ch c năng có liên quan t ch c ki m tra vi c qu n lý, s d ng con d u c a các cơ quan, t ch c. 1.4 Khi ki m tra ph i l p biên b n (theo m u th ng nh t do b Công an ban hành). Biên b n ph i l p thành 02 b n có ch ký c a th trư ng cơ quan, T ch c dùng d u và các thành viên có tên trong biên b n ng th i giao cho cơ quan, t ch c s d ng d u gi 01 b n. 2. N i dung ki m tra N i dung ki m tra vi c qu n lý và s d ng con d u c a các cơ quan, t ch c ư c th c hi n theo hư n d n t i i m 3.1 m c B Thông tư s 07/2002/TT-LT ngày 06/05/2002 liên t ch B Công an - Ban T ch c cán b . Chính ph (nay là B N i v ) 3. X lý vi ph m 3.1 Các cơ quan, t ch c và cá nhân có hành vi vi ph m các quy nh v qu n lý, s d ng con d u tùy theo tính ch t m c vi ph m x lý hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s . 3.2 Ngư i có trách nhi m trong vi c qu n lý, cho phép dùng d u, c p gi y phép kh c d u có hành vi vi ph m thì tuỳ theo tính ch t m c vi ph m mà x lý k lu t ho c b truy c u trách nhi m hình s . Nêu gây thi t h i v v t ch t thì ph i b i thư ng. C. T CH C TH C HI N 1. T ng c c C nh sát ch o, hư ng d n ki m tra vi c t ch c kh c d u, qu n lý, s d ng con d u cho các cơ quan, t ch c theo quy nh t i Thông tư này; hư ng d n m u d u cho cơ quan, t ch c m i phát sinh ã ư c cơ quan có thNm quy n cho phép thành l p và s d ng con d u. Công an các t nh, thành ph tr c thu c trung ương ph i h p v i các cơ quan, ban, ngành, a phương rà soát, th ng kê các cơ quan, t ch c hi n ang s d ng con d u. Trư ng h p m u d u không phù h p v i Thông tư này thì ti n hành gi i quy t kh c i l i. Trong khi chưa i d u theo m u m i các cơ quan, t ch c v n ư c s d ng con d u cũ. 2. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , t ch c chính tr - xã h i, t ch c xã h i ngh nghi p, t ch c qu n chúng, t ch c phi chính ph Trung ương ki m tra, hư ng d n các cơ quan, t ch c thu c mình qu n lý th c hi n nghiêm ch nh vi c qu n lý và s d ng con d u theo hư ng d n t i Thông tư này. 3. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký và thay th Thông tư s 05/TT- BNV(C13) ngày 6/6/1994 c a B N i v (nay là B Công an) quy nh m u và vi c t ch c kh c con d u c a các cơ quan, t ch c; Thông tư s 08/2000/TT-BCA (C11) ngày 31/5/2000 c a B Công an quy nh m u, vi c kh c và qu n lý con d u c a các cơ quan, t ch c Vi t Nam dùng nư c ngoài và cơ quan, t ch c nư c ngoài t i Vi t Nam. M u d u, vi c kh c, qu n lý và s d ng con d u trong h th ng t ch c: Ngành Công an, Công oàn Vi t Nam, H i C u chi n binh Vi t Nam v n th c hi n theo các Thông tư s
 19. 08/TT-BNV (C13) ngày 21/11/1995 c a B N i v (nay là B Công an) quy nh m u, vi c kh c, s d ng và qu n lý con d u c a các c p, các ơn v trong ngành Công an; Thông tư s 03/2000/TTLB-BCA-TL ngày 15/03/2000 hư ng d n m u d u, vi c kh c, qu n lý và s d ng con d u trong h th ng t ch c công oàn Vi t Nam: Thông tư s 04/2000/TTLT-BCA-HCCBVN ngày 20/03/2000 hư ng d n m u d u, vi c kh c, qu n lý và s d ng con d u c a các c p, các ơn v thu c h th ng t ch c H i c u chi n binh Vi t Nam 4. T ng c c C nh sát ch u trách nhi m theo dõi ôn c ki m tra vi c th c hi n Thông tư này và t ng h p nh ng vư ng m c trong quá trình th c hi n báo cáo Lãnh o B xu t s a i, b sung cho phù h p./. KT. B TRƯ NG B CÔNG AN TH TRƯ NG Lê Th Ti m
Đồng bộ tài khoản