Thông tư số 136/2007/TT-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
81
lượt xem
3
download

Thông tư số 136/2007/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 136/2007/TT-BTC về việc hướng dẫn công tác quản lý tài chính, giao kế hoạch, thanh toán vốn sự nghiệp kinh tế đối với công ty nhà nước thực hiện nhiệm vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, bảo trì đường sắt Quốc gia do Nhà nước đầu tư do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 136/2007/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA ***** VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ****** S : 136/2007/TT-BTC Hà N i, ngày 28 tháng 11 năm 2007 THÔNG TƯ HƯ NG D N CÔNG TÁC QU N LÝ TÀI CHÍNH, GIAO K HO CH, THANH TOÁN V N S NGHI P KINH T I V I CÔNG TY NHÀ NƯ C TH C HI N NHI M V CÔNG ÍCH TRONG LĨNH V C QU N LÝ, B O TRÌ Ư NG S T QU C GIA DO NHÀ NƯ C U TƯ Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 01/7/2003 c a Chính ph v quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Căn c Ngh nh s 109/2006/N -CP ngày 22/9/2006 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t ư ng s t; Căn c Quy t nh s 216/2003/Q -TTg ngày 27/10/2003 c a Th tư ng Chính ph phê duy t i u l T ch c và ho t ng c a T ng công ty ư ng s t Vi t Nam; Căn c Quy t nh s 256/2006/Q -TTg ngày 09/11/2006 c a Th tư ng Chính ph ban hành Quy ch u th u, t hàng, giao k ho ch th c hi n s n xu t và cung ng s n ph m, d ch v công ích; Căn c Quy t nh s 84/2007/Q -TTg ngày 11/6/2007 c a Th tư ng Chính ph v phương th c và m c thu phí, giá thuê s d ng ư ng s t qu c gia do Nhà nư c u tư; Sau khi có ý ki n tham gia c a B K ho ch và u tư (công văn s 347 BKH/KCHT& T ngày 16/01/2007), B Giao thông v n t i (công văn s 460/BGTVT- TC ngày 25/1/2007), B Tài chính hư ng d n công tác qu n lý tài chính, giao k ho ch, thanh toán v n s nghi p kinh t i v i công ty nhà nư c th c hi n nhi m v công ích trong lĩnh v c qu n lý, b o trì ư ng s t qu c gia do Nhà nư c u tư như sau: I. NH NG QUY NNH CHUNG 1. i tư ng áp d ng: T ng công ty ư ng s t Vi t Nam và các công ty qu n lý ư ng s t, công ty thông tin tín hi u ư ng s t (g i t t là các công ty qu n lý k t c u h t ng ư ng s t) ư c thành l p theo Quy t nh s 34/2003/Q -TTg ngày 4/3/2003 c a Th tư ng Chính ph . 2. i tư ng ư c qu n lý, b o trì hàng năm là nh ng tài s n thu c h th ng k t c u h t ng ư ng s t Qu c gia do Nhà nư c u tư và giao cho T ng công ty ư ng s t Vi t Nam qu n lý, khai thác bao g m: 2.1. H th ng c u, c ng, h m các lo i.
  2. 2.2. H th ng ư ng: ư ng s t chính tuy n, ư ng s t trong ga, ư ng s t vào bãi hàng hoá, ư ng s t x p d hàng hoá, các o n ư ng b vào ga, các o n ư ng b vào bãi hàng, ghi, kè, hàng rào ư ng s t, h th ng thoát nư c, tư ng ch n, h th ng c c m c bi n báo, công trình tác nghi p u máy, toa xe và các công trình ph tr khác c n thi t cho vi c t ch c ch y tàu. 2.3. Các thi t b thu c h th ng thông tin, tín hi u: Tín hi u ra, vào ga, h th ng cáp tín hi u, h th ng cáp thông tin, thi t b kh ng ch ch y tàu, h th ng i u khi n và kh ng ch t p trung, h th ng các ư ng truy n t i, h th ng ngu n, các tr m t ng ài, nhà tr c thông tin tín hi u- i n, h th ng c p i n. 2.4. H th ng ki n trúc: Nhà khách i tàu, nhà bán vé, nhà kho hành lý, hàng hoá, qu ng trư ng ga, sân ga, hàng rào khu ga, cánh dơi, bãi hàng, chòi gác ghi, chòi gác ch n, chòi gác c u, chòi gác h m, ư ng b vào ga, ư ng b vào bãi hàng, các thi t b gác ch n ư ng ngang. Nh ng tài s n này không th c hi n trích kh u hao cơ b n mà ư c theo dõi m c hao mòn theo quy nh t i kho n 2 i u 9 Ch qu n lý, s d ng và trích kh u hao tài s nc nh ban hành kèm theo Quy t nh s 206/2003/Q -BTC ngày 12/12/2003 c a B trư ng B Tài chính. 3. Nhi m v qu n lý, b o trì k t c u h t ng ư ng s t qu c gia do Nhà nư c u tư, bao g m: 3.1. Nhi m v qu n lý, s a ch a thư ng xuyên và s a ch a v a. 3.2. Nhi m v s a ch a l n. 3.3. Nhi m v kh c ph c h u qu do s c , thiên tai, tai n n giao thông. 4. T ng công ty ư ng s t Vi t Nam, các công ty qu n lý k t c u h t ng ư ng s t ư c Nhà nư c giao v n, tài s n ( bao g m tài s n ph c v nhi m v qu n lý, b o trì, tài s n thu c h th ng k t c u h t ng ư ng s t qu c gia) và nhân l c c n thi t th c hi n nhi m v qu n lý, b o trì m b o giao thông v n t i ư ng s t an toàn, thông su t theo quy trình công ngh , nh m c kinh t - k thu t cho công tác qu n lý, b o trì k t c u h t ng ư ng s t qu c gia do Nhà nư c u tư theo quy nh c a B trư ng B Giao thông v n t i. 5. T ng công ty ư ng s t Vi t Nam và các công ty qu n lý k t c u h t ng ư ng s t không ph i n p ti n thuê s d ng t i v i ph n di n tích t dùng xây d ng tuy n ư ng s t, bao g m t n n ư ng s t, c u, c ng, kè, tư ng ch n, h th ng thoát nư c, h th ng thông tin, tín hi u, h th ng c p i n, ph n t trong h m ư ng s t, toàn b t xây d ng ga ư ng s t, công trình tác nghi p u máy, toa xe và các công trình ph tr khác c n thi t cho vi c t ch c ch y tàu trên tuy n. Trư ng h p T ng công ty và công ty qu n lý k t c u h t ng ư ng s t s d ng di n tích t ó vào kinh doanh d ch v thì ph i tr ti n thuê t theo quy nh c a pháp lu t. 6. Ngoài vi c th c hi n nhi m v công ích Nhà nư c giao, T ng công ty ư ng s t Vi t Nam và các công ty qu n lý k t c u h t ng ư ng s t ư c t n d ng t ai, c nh quan, v n, tài s n Nhà nư c do mình qu n lý t ch c ho t ng kinh doanh
  3. theo pháp lu t Nhà nư c nhưng không làm nh hư ng n nhi m v công ích ư c Nhà nư c giao. II. L P VÀ GIAO K HO CH CUNG NG S N PH M QU N LÝ, B O TRÌ K T C U H T NG Ư NG S T QU C GIA DO NHÀ NƯ C U TƯ 1. L p k ho ch. Hàng năm, căn c vào tình tr ng k thu t c a k t c u h t ng ư ng s t và nhu c u v n t i trên t ng tuy n ư ng khai thác, quy trình công ngh , nh m c kinh t k thu t, các quy nh hi n hành c a Nhà nư c, các công ty qu n lý k t c u h t ng ư ng s t l p k ho ch kinh phí qu n lý, b o trì ư ng s t trên nguyên t c ưu tiên m b o nhi m v s a ch a thư ng xuyên, m b o an toàn ch y tàu, báo cáo T ng công ty ư ng s t Vi t Nam xem xét, thNm nh, g i B Giao thông v n t i. B Giao thông v n t i t ng h p cùng th i i m xây d ng d toán Ngân sách nhà nư c hàng năm, g i B Tài chính xem xét, t ng h p trình c p có thNm quy n quy t nh. 2. Giao k ho ch. Căn c vào d toán thu, chi ngân sách nhà nư c do Th tư ng Chính ph giao, B Tài chính thông báo, B Giao thông v n t i giao k ho ch nhi m v công ích cho T ng công ty ư ng s t Vi t Nam ng th i g i B Tài chính theo dõi và giám sát. Sau khi ư c giao nhi m v , T ng công ty ư ng s t Vi t Nam t ch c th c hi n giao k ho ch cho các công ty qu n lý k t c u h t ng ư ng s t, t ng h p g i B Giao thông v n t i t ch c qu n lý, giám sát; g i B Tài chính, Kho b c nhà nư c Trung ương có cơ s thanh toán v n theo các quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c và các văn b n hư ng d n. B Giao thông v n t i và T ng công ty ư ng s t Vi t Nam hoàn thành vi c giao k ho ch trư c ngày 31 tháng 12 năm trư c. 3. N i dung giao k ho ch c a B Giao thông v n t i cho T ng công ty ư ng s t Vi t Nam (theo ph l c 1 ính kèm Thông tư này) g m: 3.1. Nhi m v s a ch a thư ng xuyên, s a ch a v a: a) Tên s n phNm công ích; b) Kh i lư ng; c) Ch t lư ng; d) Th i gian hoàn thành; ) Kinh phí. 3.2. Nhi m v s a ch a l n:
  4. a) Danh m c công trình; b) Kh i lư ng; c) Ch t lư ng; d) Th i gian hoàn thành; ) Kinh phí. 3.3. D phòng kinh phí t 1%-2% trên t ng d toán ngân sách nhà nư c giao th c hi n nhi m v kh c ph c s c , thiên tai, tai n n giao thông. 3.4. T ng s ti n nhà nư c tr c p trích qu khen thư ng và phúc l i trong trư ng h p các công ty qu n lý k t c u h t ng ư ng s t không l i nhu n trích l p 2 qu khen thư ng, phúc l i theo quy nh. 4. N i dung giao k ho ch c a T ng công ty ư ng s t Vi t Nam cho các Công ty qu n lý k t c u h t ng ư ng s t ( theo ph l c 2 ính kèm Thông tư này g m): 4.1. Nhi m v s a ch a thư ng xuyên, s a ch a v a: a) Tên s n phNm công ích; b) Kh i lư ng; c) ơn giá do T ng công ty ư ng s t Vi t Nam phê duy t; d) Ch t lư ng; ) Th i gian hoàn thành; e) Kinh phí. 4.2. Nhi m v kh c ph c h u qu do s c , thiên tai, tai n n giao thông. 4.3. S ti n nhà nư c tr c p trích qu khen thu ng và phúc l i, trong trư ng h p công ty không l i nhu n trích l p 2 qu khen thư ng, phúc l i theo quy nh. 5. i v i nhi m v s a ch a l n. Căn c vào k ho ch ư c giao, T ng công ty ư ng s t Vi t Nam th c hi n nhi m v thông qua u th u. Trình t th t c th c hi n theo các quy nh t i Quy t nh s 256/2006/Q -TTg ngày 09/11/2006 c a Th tư ng Chính ph ban hành Quy ch u th u, t hàng, giao k ho ch th c hi n s n xu t và cung ng s n phNm, d ch v công ích và các quy nh c a pháp lu t v u th u. 6. Trư ng h p kh c ph c h u qu các s c , thiên tai, tai n n giao thông do nguyên nhân khách quan ngoài k ho ch ư c giao, T ng công ty ư ng s t Vi t Nam có nhi m v ch o các ơn v kh c ph c theo quy nh hi n hành và s d ng ngu n
  5. kinh phí d phòng bù p, n u còn thi u báo cáo B Giao thông v n t i, B Tài chính xem xét gi i quy t. 7. i u ch nh k ho ch. Trư ng h p i u ch nh k ho ch làm thay i nhi m v do B Giao thông v n t i giao, T ng công ty ư ng s t Vi t Nam báo cáo B Giao thông v n t i xem xét. B Giao thông v n t i quy t nh i u ch nh k ho ch ng th i g i B Tài chính theo dõi và giám sát. Trư ng h p không làm thay i nhi m v do B Giao thông v n t i giao, T ng công ty ư ng s t Vi t Nam quy t nh và g i k ho ch i u ch nh cho B Giao thông v n t i, B Tài chính theo dõi, giám sát. 8. Công tác nghi m thu s n phNm. T ng công ty ư ng s t Vi t Nam t ch c th c hi n nghi m thu kh i lư ng, ch t lư ng s n phNm công ích ư ng s t theo quy nh hi n hành. III. CÔNG TÁC THANH TOÁN I V I S N PH M QU N LÝ, B O TRÌ K T C U H T NG Ư NG S T QU C GIA DO NHÀ NƯ C U TƯ 1. B Giao thông v n t i, T ng công ty ư ng s t Vi t Nam có trách nhi m g i k ho ch giao nhi m v công ích cho B Tài chính, Kho b c Nhà nư c làm căn c ki m soát chi, c p phát, thanh toán theo quy nh hi n hành c a Lu t Ngân sách nhà nư c và các văn b n hư ng d n. Vi c thanh toán v n s nghi p kinh t ư ng s t theo hình th c thông báo m c v n. Trên cơ s d toán ư c giao, B Tài chính th c hi n thông báo m c v n s nghi p kinh t ư ng s t theo d toán năm cho Kho b c Nhà nư c Trung ương thông báo v n cho các Kho b c giao d ch. Căn c ngh t m ng, thanh toán kinh phí c a T ng công ty ư ng s t Vi t Nam, kho b c giao d ch th c hi n t m ng, thanh toán v n cho các ơn v tham gia s a ch a, b o trì ư ng s t. T ng công ty ư ng s t Vi t Nam t ch c th c hi n trong ph m vi d toán ư c giao, không th c hi n vư t kh i lư ng d n n vư t kh năng thanh toán c a Ngân sách nhà nư c. 2. H sơ thanh toán i v i nhi m v s a ch a thư ng xuyên, s a ch a v a bao g m: 2.1. Quy t nh giao k ho ch c a B Giao thông v n t i cho T ng công ty ư ng s t Vi t Nam. 2.2. Quy t nh giao k ho ch c a T ng công ty ư ng s t Vi t Nam cho các công ty qu n lý k t c u h t ng ư ng s t. 2.3. B ng xác nh giá tr kh i lư ng công vi c hoàn thành c a T ng công ty ư ng s t Vi t Nam. 3. H sơ thanh toán i v i nhi m v s a ch a l n.
  6. 3.1. Quy t nh giao k ho ch s a ch a l n c a B Giao thông v n t i cho T ng công ty ư ng s t Vi t Nam. 3.2. Quy t nh phê duy t d án ho c báo cáo kinh t - k thu t; thi t k , d toán c a c p có thNm quy n. 3.3. Văn b n l a ch n nhà th u theo quy nh c a Lu t u th u. 3.4. H p ng kinh t . 3.5. B ng xác nh giá tr kh i lư ng công vi c hoàn thành c a T ng công ty ư ng s t Vi t Nam. 4. H sơ ngh tr c p trích qu khen thư ng và phúc l i (ch áp d ng cho các công ty qu n lý k t c u h t ng ư ng s t): 4.1. Báo cáo thuy t minh s li u c a công ty qu n lý k t c u h t ng ư ng s t v phân ph i và trích l p các qu t l i nhu n sau thu . 4.2. Báo cáo tình hình th c hi n nhi m v k ho ch ư c giao. 4.3. Báo cáo tài chính ã ư c ki m toán c a công ty (năm ngh tr c p). 4.4. Các h sơ ch ng t liên quan khác. 5. i v i thanh toán t m ng: Vi c thanh toán t m ng ư c th c hi n theo các quy nh t i Thông tư s 130/2007/TT-BTC ngày 2/11/2007 s a i, b sung m t s i m c a Thông tư s 27/2007/TT-BTC ngày 3/4/2007 c a B Tài chính hư ng d n v qu n lý, thanh toán v n u tư và v n s nghi p kinh t có tính ch t u tư thu c ngu n v n ngân sách nhà nư c. IV. QU N LÝ VÀ S D NG V N, TÀI S N, TRÍCH L P QU KHEN THƯ NG, PHÚC L I I V I CÁC CÔNG TY QU N LÝ K T C U H T NG Ư NG S T. 1. Các công ty qu n lý k t c u h t ng ư ng s t ph i t p trung v n và ngu n l c th c hi n vi c qu n lý, b o trì h th ng ư ng s t qu c gia. Khi c n thi t, H i ng qu n tr T ng công ty ư ng s t Vi t Nam ư c quy n i u ng v n, tài s n gi a các công ty qu n lý k t c u h t ng ư ng s t theo hình th c ghi tăng, gi m v n nhưng không làm nh hư ng n vi c th c hi n nhi m v công ích c a công ty b i u ng v n. 2. Vi c u tư v n ra ngoài công ty, như ng bán, thanh lý tài s n tr c ti p ph c v nhi m v công ích do H i ng qu n tr T ng công ty ư ng s t Vi t Nam quy t nh. 3. i v i tài s n thu c h th ng k t c u h t ng ư ng s t: Vi c như ng bán, thanh lý do T ng công ty ư ng s t Vi t Nam quy t nh, sau khi có ý ki n th ng nh t b ng văn b n c a B Giao thông v n t i. Sau khi thanh lý, như ng bán, căn c giá tr
  7. còn l i, các công ty qu n lý k t c u h t ng ư ng s t h ch toán gi m ngu n v n hình thành tài s n. 4. Toàn b v t tư thay ra trong quá trình qu n lý, b o trì k t c u h t ng ư ng s t, các công ty qu n lý k t c u h t ng ư ng s t có trách nhi m thu h i, phân lo i ánh giá, làm các th t c nh p kho và ư c như ng bán sau khi có ý ki n th ng nh t c a T ng công ty ư ng s t Vi t Nam. 5. T ng công ty ư ng s t Vi t Nam quy nh nh m c chi phí thu h i v t tư và tài s n thu c k t c u h t ng ư ng s t. 6. Vi c thanh lý, như ng bán tài s n và v t tư thu h i th c hi n theo úng quy nh hi n hành. Hàng năm, T ng công ty ư ng s t Vi t Nam t ch c ki m tra vi c thu h i, thanh lý, như ng bán tài s n và v t tư nêu trên, báo cáo các cơ quan nhà nư c có cơ s xây d ng d toán ngân sách cho năm ti p theo. 7. Các công ty kinh doanh v n t i ư ng s t và công ty qu n lý k t c u h t ng ư ng s t có trách nhi m n p vào ngân sách Trung ương toàn b kho n thu phí s d ng k t c u h t ng ư ng s t, kho n 20% ti n thu cho thuê k t c u h t ng ư ng s t theo quy nh và kho n ti n thu ư c do như ng bán, thanh lý tài s n, v t tư thu h i thu c h th ng k t c u h t ng ư ng s t sau khi tr i chi phí thu h i và ư c b trí trong d toán ngân sách hàng năm chi cho công tác qu n lý, b o trì s a ch a h th ng ư ng s t qu c gia do Nhà nư c u tư theo quy nh c a Lu t ngân sách nhà nư c. 8. Vi c phân ph i l i nhu n ư c th c hi n theo quy nh hi n hành, trư ng h p công ty qu n lý k t c u h t ng ư ng s t trích 2 qu khen thư ng và phúc l i không t 2 tháng lương th c t thì th c hi n như sau: Trư ng h p lãi ít công ty ư c gi m trích qu u tư phát tri n, gi m ph n l i nhu n ư c chia theo v n nhà nư c cho 2 tháng lương cho 2 qu . N u gi m toàn b s ti n trên mà v n chưa 2 tháng lương cho 2 qu thì s ư c Nhà nư c xem xét tr c p. Tuỳ theo kh năng ngân sách, nhà nư c s cân i tr c p cho các công ty qu n lý k t c u h t ng ư ng s t. V. KI M TRA, QUY T TOÁN S N PH M QU N LÝ, B O TRÍ K T C U H T NG Ư NG S T QU C GIA DO NHÀ NƯ C U TƯ. 1. Hàng năm, các công ty qu n lý k t c u h t ng ư ng s t l p báo cáo quy t toán s n phNm công ích ư c giao, T ng công ty ư ng s t Vi t Nam t ng h p g i B Giao thông v n t i, B Tài chính. B Giao thông v n t i ch trì, ph i h p v i B Tài chính t ch c ki m tra, quy t toán s n phNm công ích i v i T ng công ty ư ng s t Vi t Nam và các công ty qu n lý k t c u h t ng ư ng s t. Các kho n chi vư t nh m c, chi không có k ho ch và chi không úng ch , u ph i xu t toán, thu h i n p ngân sách nhà nư c; ng th i ngư i nào ra l nh chi sai ngư i ó ph i b i hoàn cho công qu và ph i ch u trách nhi m theo quy nh c a pháp lu t.
  8. 2. T ng công ty ư ng s t Vi t Nam có trách nhi m l p và g i báo cáo quy t toán ngu n v n c p phát theo quy nh hi n hành c a Lu t Ngân sách nhà nư c. Báo cáo quy t toán ngu n v n c p phát ph i có xác nh n c a các Kho b c Nhà nư c a phương. Th i gian n p báo cáo theo úng các quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c. 3. Hàng năm, các công ty qu n lý k t c u h t ng ư ng s t ph i th c hi n ki m toán c l p báo cáo tài chính năm và ch u s thanh tra, ki m tra, giám sát c a cơ quan tài chính i v i công tác qu n lý tài chính theo quy nh c a pháp lu t. 4. Trư ng h p T ng công ty ư ng s t Vi t Nam và các công ty qu n lý k t c u h t ng ư ng s t ch m n p báo cáo quy t toán, ngoài vi c ph i ch u x ph t hành chính trong lĩnh v c k toán, th ng kê theo quy nh; cơ quan tài chính s t m ình ch ho c yêu c u Kho b c Nhà nư c t m ình ch c p kinh phí cho n khi ơn v n p y báo cáo quy t toán (tr m t s kho n chi c p thi t như lương, ph c p lương theo quy nh). 5. Trư ng h p T ng công ty ư ng s t Vi t Nam và các công ty qu n lý k t c u h t ng ư ng s t không hoàn thành ch tiêu k ho ch ư c giao thì T ng giám c và giám c các công ty ch u trách nhi m theo quy nh t i Kho n 8 i u 34 Quy ch qu n lý tài chính công ty nhà nư c và qu n lý v n nhà nư c u tư doanh nghi p khác ban hành kèm theo Ngh nh s 199/2004/N -CP ngày 03/12/2004 c a Chính ph . 6. T ng giám c T ng công ty ư ng s t Vi t Nam, Giám c các công ty qu n lý k t c u h t ng ư ng s t ch u trách nhi m trư c Nhà nư c và pháp lu t v tính chính xác, trung th c c a s li u báo cáo. VI. T CH C TH C HI N 1. Ngoài nh ng quy nh t i Thông tư này, T ng công ty ư ng s t Vi t Nam và các công ty qu n lý k t c u h t ng ư ng s t còn ph i th c hi n các quy nh khác c a pháp lu t i v i công ty nhà nư c. 2. Thông tư này có hi u l c thi hành t ngày 01 tháng 01 năm 2008, thay th Thông tư Liên t ch s 161/1998/TTLT/TC-GTVT ngày 16/12/1998 c a B Tài chính - Giao thông v n t i hư ng d n ch qu n lý tài chính và ch c p phát thanh toán i v i doanh nghi p nhà nư c ho t ng công ích trong lĩnh v c qu n lý, s a ch a cơ s h t ng ư ng s t. 3. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, ngh T ng công ty ư ng s t Vi t Nam và các ơn v có liên quan t ng h p báo cáo B Tài chính nghiên c u s a i, b sung cho phù h p./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng, các Phó Th tư ng; - VP Trung ương ng; - VP Qu c h i;
  9. - VP Ch t ch nư c; - Văn phòng Chính ph ; Tr n Xuân Hà - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - Các B KH& T, GTVT; - C c thu , kho b c các t nh, TP tr c thu c TW; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - T ng công ty ư ng s t Vi t Nam; - Công báo; - Website Chính ph ; - Website B Tài chính; - Các ơn v thu c B ; - Lưu VT, C c TCDN. PH L C S 1 K HO CH CUNG NG S N PH M QU N LÝ, B O TRÌ Ư NG S T QU C GIA NĂM..... C A T NG CÔNG TY Ư NG S T VI T NAM (Kèm theo Quy t nh s ..../.... ngày... tháng ... năm... c a B Giao thông v n t i). ơn v : Tri u ng S Nhi m v ơn v Kh i lư ng Kinh phí TT tính quy i I S a ch a thư ng xuyên: 1 S a ch a thư ng xuyên nh kỳ: Tên s n phNm: 1.1 - ..... 1.2 - ...... 1.3 -...... 2 S a ch a khNn c p: 2.1 - ....... 2.2 -....... 3 S a ch a v a : 3.1 -....... 3.2 -....... II S a ch a l n: Tên công trình: 1 - ....... 2 -....... III T ng kinh phí tr c p 2 qu khen thư ng, phúc l i.
  10. IV D phòng kinh phí kh c ph c h u qu do s c , thiên tai, tai n n giao thông. PH L C S 2 K HO CH CUNG NG S N PH M QU N LÝ, B O TRÌ Ư NG S T QU C GIA NĂM ... C A ƠN VN............................................. (Kèm theo Quy t nh s .../... ngày... tháng ... năm c a T ng công ty ư ng s t Vi t Nam). ơn v : Tri u ng S Nhi m v ơn v Kh i ơn giá Kinh TT tính lư ng quy phí i I S a ch a thư ng xuyên: 1 S a ch a thư ng xuyên nh kỳ: Tên s n phN m: 1.1 - ..... 1.2 - ...... 1.3 -...... 2 S a ch a khN n c p: 2.1 - ....... 2.2 -....... 3 S a ch a v a : 3.1 -....... 3.2 -....... II S a ch a l n: Tên công trình: 1 - ....... 2 -...... III Nhi m v kh c ph c h u qu do s c , thiên tai, tai n n giao thông IV Kinh phí tr c p 2 qu khen thư ng, phúc l i.
Đồng bộ tài khoản