Thông tư số 15-LĐ/TT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
63
lượt xem
3
download

Thông tư số 15-LĐ/TT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 15-LĐ/TT về việc hướng dẫn thi hành phụ cấp lương cho công nhân, viên chức trong ngành sản xuất muối do Bộ Lao đông ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 15-LĐ/TT

  1. B LAO NG VI T NAM DÂN CH C NG HÒA ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 15-L /TT Hà N i, ngày 17 tháng 4 năm 1975 THÔNG TƯ C A B TRƯ NG B LAO NG S 15-L /TT NGÀY 17 THÁNG 4 NĂM 1975 HƯ NG D N THI HÀNH PH C P LƯƠNG CHO CÔNG NHÂN, VIÊN CH C TRONG NGÀNH S N XU T MU I ng viên khuy n khích phong trào thi ua lao ng s n xu t và ti t ki m, ph n u hoàn thành th ng l i k ho ch Nhà nư c năm 1975 c a ngành s n xu t mu i: căn c theo quy t nh c a Th tư ng Chính ph (công văn s 1178-VP11 ngày 5-4- 1975) và tinh th n Ngh quy t s 137-C P ngày 6-6-1974 c a H i ng Chính ph v công tác ti n lương, b o hi m xã h i, phúc l i t p th trong hai năm 1974 - 1975; B Lao ng quy nh và hư ng d n thi hành ch ph c p lương cho m t s i tư ng công nhân, viên ch c trong ngành s n xu t mu i như sau: 1- t kho n ph c p 8% lương c p b c ho c lương ch c v cho công nhân, viên ch c làm nh ng công vi c sau ây: - S n xu t mu i phơi và mu i n u, - Làm và s a ch a n n tr t mu i, - V n hành máy bơm nư c m n lên ng mu i và s a ch a máy bơm nư c ngay trên ng mu i. Ngoài ra, m b o thu ho ch mu i k p th i ch ng th t thu trong nh ng trư ng h p khNn trương (mưa, bão, l t...) nh ng công nhân, viên ch c c a xí nghi p khi ư c huy ng ra ng tr c ti p làm nh ng công vi c như công nhân s n xu t mu i, làm và s a ch a n n tr t mu i. 2- Kho n ph c p này ch ư c tính nh ng ngày tr c ti p ra làm vi c ngoài ng mu i và tính vào ơn giá n u tr lương theo s n phNm. Nh ng ngày làm vi c t i văn phòng, nhà xư ng, nh ng ngày i làm công vi c khác và t t c nh ng trư ng h p ng ng vi c, ngh vi c vì b t c lý do nào u không ư c ph c p. Nơi nào ã v n d ng ph c p công trư ng 10% cho công nhân làm và s a ch a n n tr t mu i thì ph i bãi b và thi hành th ng nh t theo Thông tư này.
  2. 3- Thông tư này có hi u l c thi hành k t ngày 1-5-1975. Căn c vào nh ng quy nh trong Thông tư này, B Lương th c và th c phNm hư ng d n th c hi n các ơn v cơ s thu c quy n. Nh ng cán b thi hành sai thông tư này, gây t n th t công qu c a Nhà nư c u b x lý theo tinh th n Ngh quy t 228 c a B chính tr và i u 12 c a Pháp l nh tr ng tr các t i xâm ph m tài s n xã h i ch nghĩa công b ngày 23 tháng 10 năm 1970. Nguy n Th Chân ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản