Thông tư số 165/1998/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
81
lượt xem
5
download

Thông tư số 165/1998/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 165/1998/TT-BTC về việc hướng dẫn phương pháp hạch toán kế toán kết quả kiểm kê và đánh giá lại tài sản cố định khu vực hành chính sự nghiệp tại 0h ngày 1/1/1998 do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 165/1998/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 165/1998/TT-BTC Hà N i, ngày 18 tháng 12 năm 1998 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 165/1998/TT-BTC NGÀY 18 THÁNG 12 NĂM 1998 HƯ NG D N PHƯƠNG PHÁP H CH TOÁN K TOÁN K T QU KI M KÊ VÀ ÁNH GIÁ L I TÀI S N C NNH KHU V C HÀNH CHÍNH S NGHI P T I 0h NGÀY 01/01/1998 Thi hành Quy t nh s 466/TTg ngày 02 tháng 7 năm 1997 c a Th tư ng Chính ph v vi c ti n hành t ng ki m kê, ánh giá l i tài s n c nh c a Nhà nư c t i khu v c hành chính s nghi p th i i m 0h ngày 01/01/1998, B Tài chính hư ng d n phương pháp h ch toán k toán k t qu ki m kê ánh giá l i tài s n c nh thu c khu v c hành chính s nghi p như sau: - K t qu ki m kê và ánh giá l i TSC c a các ơn v HCSN c p cơ s ph i ư c cơ quan qu n lý c p trên tr c ti p ki m tra, xác nh n s li u và ra thông báo xác nh n k t qu ki m kê và ánh giá l i tài s n c nh v s lư ng, ch t lư ng, giá tr , ngu n hình thành và hi n tr ng s d ng t ng tài s n. Trên cơ s ó, ơn v có nh ng bi n pháp nh m ch n ch nh và ưa công tác qu n lý, h ch toán tài s n c nh i vào n n p. - Căn c vào quy t nh x lý c a c p có thNm quy n v t ng trư ng h p x lý tài s n, k toán như sau: 1- K toán TSC th a phát hi n trong ki m kê: a- Giá tr c a t: Ph n ánh giá tr tài s n là t c a ơn v hành chính s nghi p ang qu n lý, s d ng ư c cơ quan có thNm quy n c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t như: t khuôn viên tr s làm vi c, t thu c ph m v qu n lý c a các tr m nghiên c u, thí nghi m t tr i giam, tr i c i t o, t khuôn viên c a các công trình phúc l i chung, t thu c khuông viên nhà ,... (theo quy nh trong phương án ti n hành ki m kê và ánh giá l i TSC ngày 7 tháng 10 năm 1997 c a Ban ch o ki m kê Trung ương v i tư ng ki m kê là t). - Giá tr c a t, n u trư c ây chưa ư c ghi s k toán, căn c vào Bi u s 02- KK/HCSN và Bi u s 02-BC/KK/HCSN ghi vào s theo dõi tài s n c nh (M u s s S31-H) lo i tài s n là t theo dõi chi ti t cho t ng khu t. Nguyên giá c a t ng khu t ghi vào s tài s n c nh (c t 8) chia làm 2 trư ng h p như sau: + N u năm1998 m s k toán tài s n c nh m i (M u s s S31-H) thì l y giá tr tài s n t theo ki m kê (ch tiêu 5 trên phi u ki m kê s 02-KK/HCSN) ghi vào c t nguyên giá trên s k toán TSC ;
  2. + N u năm1998 ơn v chưa m s k toán TSC m i mà v n ti p t c ghi vào s k toán tài s n c nh cũ thì ph i l p ch ng t ghi b sung ph n chênh l ch gi a giá tr tài s n t theo ki m kê (ch tiêu 5) tr (-) chi phí ư c s d ng t theo s k toán (ch tiêu 3) c a phi u ki m kê bi u s 02-KK/HCSN. ng th i căn c vào dòng t ng c ng chi phí ư c s d ng t theo s k toán (c t 2) Giá tr tài s n là t th c t ki m kê (c t 6) c a bi u s 02-BC/KK/HCSN xác nh ph n giá tr tài s n là t ph i ghi b sung, l p ch ng t ghi tăng ph n giá tr tài s n là t. Căn c vào ch ng t , k toán ghi: N TK 211 - Tài s n c nh h u hình (2111) Có TK 466 - Ngu n kinh phí ã hình thành TSC . b- Tài s n c nh h u hình không ph i là t: - N u TSC dùng trong HCSN khi ki m kê phát hi n th a do chưa ghi s k toán TSC , k toán căn c vào phi u ki m kê Bi u s 01-KK/HCSN và h sơ TSC ghi các ch tiêu c n thi t vào s k toán TSC (M u s s S 31- H). ng th i t ng h p toàn b giá tr nh ng tài s n chưa ghi s , l p ch ng t h ch toán tăng giá tr TSC theo nguyên giá, giá tr còn l i theo ki m kê. Trên cơ s ó, xác nh giá tr hao mòn th c t , k toán ghi s : N TK 211 - Tài s n c nh h u hình (nguyên giá theo ki m kê) Có TK 214 - Hao mòn TSC (s ã hao mòn) Có TK 466 - Ngu n kinh phí ã hình thành TSC (Theo giá tr còn l i c a TSC thu c ngu n kinh phí HCSN). - N u TSC thu c ngu n v n kinh doanh khi phát hi n th a, ghi: N TK 211 - Tài s n c nh h u hình (nguyên giá theo ki m kê) Có TK 214 - Hao mòn TSC (s ã hao mòn) Có TK 411 - Ngu n v n kinh doanh (giá tr còn l i theo ki m kê). - N u tài s n c nh ơn v ang s d ng thu c chương trình d án c a các t ch c qu c t ho c nư c ngoài tài tr nhưng chưa bàn giao cho phía Vi t Nam thì toàn b giá tr c a TSC coi như TSC thuê ngoài và h ch toán vào bên N tài kho n 001 "Tài s n c nh thuê ngoài". Sau khi d án k t thúc, n u phía nư c ngoài bàn giao cho phía Vi t Nam, ghi gi m ph n TSC thuê ngoài (ghi có TK 001 - TSC thuê ngoài). ng th i ti n hành xác nh giá tr ã hao mòn và giá tr còn l i c a TSC bàn giao. Căn c vào quy t nh c a c p có thNm quy n giao tài s n c nh cho ơn v nào thì ơn v ó h ch toán tăng tài s n theo s li u trên biên b n bàn giao TSC . - N u TSC th a chưa xác nh ư c ngu n g c, nguyên nhân, k toán ph n ánh vào kho n ph i tr :
  3. N TK 211 - TSC h u hình (ghi theo nguyên giá ki m kê) Có TK 331 - Các kho n ph i tr (3318 - Ph i tr khác). N u TSC phát hi n th a ư c xác nh là TSC c a ơn v khác thì báo ngay cho ơn v có tài s n bi t. N u không xác inh ư c ch tài s n thì ph i báo cho cơ quan ch qu n c p trên và cơ quan tài chính cùng c p bi t x lý. Trong th i gian ch x lý, k toán căn c vào thông báo x lý k t qu ki m kê ph n ánh vào Tài kho n 002 - Tài s n nh n gi h (Tài kho n ngoài B ng cân i tài kho n) theo dõi gi h . 2- K toán TSC phát hi n thi u khi ki m kê: TSC phát hi n thi u khi ki m kê ph i ư c truy c u nguyên nhân, xác nh ngư i ch u trách nhi m, ngư i ph m l i và x lý theo ch qu n lý tài s n công c a Nhà nư c. a- Tài s n c nh dùng trong hành chính s nghi p. - Trong th i gian ch quy t nh x lý, k toán căn c vào k t qu ki m kê ã ư c c p có thNm quy n duy t y và h sơ TSC ghi gi m tài s n c nh trên s sách k toán. N TK 466 - Ngu n kinh phí ã hình thành TSC (giá tr còn l i c a nh ng TSC thu c ngu n kinh phí HCSN) N TK 214 - Hao mòn TSC (giá tr ã hao mòn) Có TK 211 - TSC h u hình (nguyên giá). - Ph n ánh giá tr c a TSC b thi u, m t ph i thu h i, ghi: N TK 311 - Các kho n ph i thu (3118 - Ph i thu khác) (giá tr còn l i c a TSC ho c chênh l ch gi a giá b t b i thư ng l n hơn giá tr còn l i c a TSC ) Có TK 511 - Các kho n thu (5118 - Các kho n thu khác) (giá tr còn l i c a TSC ho c chênh l ch gi a giá tr b t b i thư ng l n hơn giá tr còn l i c a TSC ). - Khi có quy t nh x lý, căn c t ng trư ng h p c th : + N u cho phép xoá b thi t h i do thi u, m t tài s n, ghi: N TK 511 - Các kho n thu (5118) Có TK 311 - Các kho n ph i thu (3118). + N u quy t nh ngư i ch u trách nhi m ph i b i thư ng, khi thu ti n b i thư ng, ghi: N TK 111 - Ti n m t
  4. Có TK 311 - Các kho n ph i thu (3118) + S ti n b i thư ng ư c ghi tăng ngu n kinh phí ho c n p vào ngân sách, ghi: N TK 511- Các kho n thu (5118) Có TK 461 - Ngu n kinh phí ho t ng (n u ghi tăng ngu n kinh phí) Có TK 333 - Các kho n ph i n p Nhà nư c (n u ph i n p ngân sách) b- TSC dùng cho b ph n s n xu t kinh doanh - Căn c vào k t qu ki m kê, ghi gi m TSC : N TK 311 - Các kho n ph i thu (3118) (giá tr còn l i) N TK 214 - Hao mòn TSC (s hao mòn lu k ) Có TK 211 - TSC h u hình (nguyên giá). - Khi có quy t nh x lý tài s n thi u, tuỳ theo Quy t nh x lý, ghi: N TK liên quan (111,...) Có TK 311 - Các kho n ph i thu (3118) 3- K toán k t qu ánh giá l i TSC K toán k t qu ánh giá l i TSC là k toán kho n chênh l ch tăng, kho n chênh l ch gi m v nguyên giá c a nh ng TSC hi n có c a ơn v do ánh giá l i theo h th ng b ng giá áp d ng cho t ki m kê và ánh giá l i TSC c a Nhà nư c khu v c HCSN t i 0h ngày 01/01/1998 v i giá ã ghi trên s k toán TSC . ng th i v i vi c ánh giá l i nguyên giá ph i xác nh l i m c hao mòn th c t c a TSC và s chênh l ch gi a hao mòn th c t v i giá tr hao mòn lu k trên s k toán. K toán k t qu ánh giá l i tài s n căn c vào phê duy t c a c p có thNm quy n và k t qu ki m kê và ánh giá l i TSC . a- K toán kho n chênh l ch tăng nguyên giá TSC : Căn c vào s li u t ng h p nguyên giá tăng (c t 18) (Bi u s 01A -BC/KK/HCSN) ã lo i tr nh ng tài s n th a chưa ghi s ã hư ng d n M c 1 - b "Tài s n c nh h u hình không ph i là t" trên cơ s ó xác nh s chênh l ch v giá tr hao mòn, giá tr còn l i c a TSC c n ph i i u ch nh tăng tương ng v i ph n nguyên giá i u ch nh tăng. Căn c vào s li u tính ư c l p ch ng t i u ch nh tăng nguyên giá trên s k toán TSC : N TK 211 - TSC h u hình (ph n nguyên giá i u ch nh tăng) Có TK 214 - Hao mòn TSC (giá tr hao mòn i u ch nh tăng)
  5. Có TK 466 - Ngu n kinh phí ã hình thành TSC (Giá tr còn l i TSC i u ch nh tăng c a TSC thu c ngu n kinh phí HCSN), ho c Có TK 411 - Ngu n v n kinh doanh ( Giá tr còn l i TSC i u ch nh tăng c a TSC thu c ngu n v n SXKD) b- K toán kho n chênh l ch gi m nguyên giá TSC : Căn c vào s li u t ng h p nguyên giá gi m (c t 19 Bi u 1A-BC-KK/HCSN) xác nh s hao mòn và giá tr còn l i ph i i u ch nh gi m tương ng v i ph n nguyên giá i u ch nh gi m, l p ch ng t i u ch nh t ng s nguyên giá gi m, ghi: N TK 466 - Ngu n kinh phí ã hình thành TSC (giá tr còn l i TSC ph i i u ch nh gi m tương ng v i ph n nguyên giá gi m) (TSC thu c ngu n kinh phí HCSN) N TK 411 - Ngu n v n kinh doanh (TSC thu c ngu n v n SXKD) N TK 214 - Hao mòn TSC (Giá tr hao mòn i u ch nh) Có TK 211 - TSC h u hình (nguyên giá ph i i u ch nh gi m) 4- K toán i u chuy n nh ng tài s n c nh không c n dùng xin i u i: - Căn c vào quy t nh i u chuy n tài s n không c n dùng c a c p có thNm quy n, k toán l p ch ng t ghi gi m TSC : N TK 214 - Hao mòn TSC (s ã hao mòn xác nh theo ki m kê) N TK 466 - Ngu n kinh phí ã hình thành TSC (giá tr còn l i theo ki m kê) Có TK211 - Tài s n c nh h u hình (nguyên giá theo ki m kê). ng th i xoá s tài s n này trên s TSC b ng cách dùng m c g ch th ng ngang m t ư ng t c t 1 n c t 16. + i v i tài s n ang theo dõi trên tài kho n ngoài b ng, k toán ghi gi m TSC (ghi ơn bên có Tài kho n 001- Tài s n thuê ngoài). 5- K toán chuy n TSC thành công c , d ng c lâu b n ang s d ng: Theo Quy t nh s 351- TC/Q /C KT ngày 22/5/1997 quy nh TSC trong ơn v HCSN ph i tho mãn ng th i c hai tiêu chuNn: - Giá tr t 5.000.000 ng (Năm tri u ng) tr lên; - Có th i gian s d ng trên m t năm.
  6. M t s tài s n giá tr chưa 5.000.000 nhưng có th i gian s d ng trên m t năm v n ư c coi là TSC (theo quy nh c th ). Căn c vào k t qu ki m kê và ánh giá l i TSC , nh ng TSC không tiêu chuNn là TSC , k toán chuy n thanh công c , d ng c lâu b n ang s d ng. Khi chuy n tài s n c nh thành công c , d ng c lâu b n ang s d ng, k toán ph i li t kê và t ng h p toàn b nh ng tài s n c nh ph i chuy n thành công c , d ng c lâu b n. Căn c vào k t qu t ng h p ã ư c phê duy t l p ch ng t ghi gi m TSC : N TK 214 - Hao mòn TSC (s ã hao mòn) N TK 466 - Ngu n kinh phí ã hình thành TSC (giá tr còn l i TSC ) (TSC thu c ngu n kinh phí HCSN) N TK 631 - Chi ho t ng s n xu t, kinh doanh (giá tr còn l i TSC (TSC thu c ngu n v n SXKD) Có TK 211 - Tài s n c nh h u hình (nguyên giá TSC ). Khi chuy n TCS thành công c , d ng c lâu b n ang s d ng k toán ph i ghi ph n giá tr còn l i c a TSC vào bên N tài kho n 005 - D ng c lâu b n ang s d ng (Tài kho n ngoài b ng) V h ch toán chi ti t tài s n c nh trên s TSC (M u s s S31 - H) ph i ti n hành xoá s TSC b ng cách dùng m c g ch ngang m t ư ng t c t 1 n c t 16 nh ng TSC chuy n thanh d ng c lâu b n ang s d ng. 6- K toán như ng bán, thanh lý TSC Khi có nh ng TSC c n bán, thanh lý, ơn v ti n hành làm các th t c theo quy nh, khi hoàn thành k toán ghi s : - Ghi gi m TSC : N TK 214 - Hao mòn TSC (s ã hao mòn) N TK 466 - Ngu n kinh phí ã hình thành TSC (Giá tr còn l i TSC ) (TSC thu c ngu n kinh phí HCSN) N TK 631 - Chi ho t ng s n xu t, kinh doanh (Giá tr còn l i TSC ) (TSC thu c ngu n v n SXKD) Có TK 211 - TSC h u hình. - ng th i ph n ánh s thu ư c t bán, thanh lý TSC : N TK 111, 112
  7. Có TK 511 - Các kho n thu - S thu ho c chênh l ch thu l n hơn chi t thanh lý, như ng bán (sau khi tr chi phí) ph i n p Nhà nư c, ghi: N TK 511 - Các kho n thu Có TK 333 - Các kho n ph i n p Nhà nư c. 7- K toán ti p nh n TSC t ơn v khác chuy n sang Căn c vào biên b n bàn giao TSC , k toán ghi tăng tài s n c nh: N TK 211 - Tài s n c nh h u hình (theo giá tr còn l i) Có TK 466 - Ngu n kinh phí ã hình thành TSC . ng th i ghi tăng TSC vào s tài s n c nh theo dõi và tính hao mòn TSC i v i nh ng tài s n thu c quy n s h u c a ơn v ang cho thuê, cho mư n k toán v n ph i theo dõi trên s sách và ti n hành ki m kê, h ch toán k toán như các trư ng h p ã hư ng d n trên. i v i nh ng tài s n i thuê, i mư n s d ng, giá tr tài s n ư c theo dõi trên Tài kho n 001- Tài s n thuê ngoài, ngoài b ng cân i tài kho n. Trên ây là hư ng d n phương pháp h ch toán k toán k t qu ki m kê và ánh giá l i TSC trong khu v c HCSN t i th i i m 0h ngày 01/01/1998. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, ngh các B , các ngành, các a phương, các ơn v ph n ánh v B Tài chính k p th i gi i quy t. Tr n Văn Tá ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản