Thông tư số 17/2006/TT-BNN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
65
lượt xem
14
download

Thông tư số 17/2006/TT-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 17/2006/TT-BNN về việc thí điểm giao rừng, khoán bảo vệ rừng cho hộ gia đình và cộng đồng trong buôn, làng là đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ ở các tỉnh Tây Nguyên do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành , để thực hiện Quyết định số 304/2005/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 17/2006/TT-BNN

  1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÁT TRI N NÔNG c l p - T do - H nh phúc THÔN ******** ****** S : 17/2006/TT-BNN Hà N i, ngày 14 tháng 03 năm 2006 THÔNG TƯ HƯ NG D N TH C HI N QUY T Đ NH S 304/2005/QĐ-TTG NGÀY 23 THÁNG 11 NĂM 2005 C A TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Quy t nh s 304/2005/Q -TTg ngày 23 tháng 11 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph v vi c thí i m giao r ng, khoán b o v r ng cho h gia ình và c ng ng trong buôn, làng là ng bào dân t c thi u s t i ch các t nh Tây Nguyên ( sau ây g i t t là Quy t nh s 304 ), B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn hư ng d n th c hi n m t s n i dung sau: I/ V PH M VI I U CH NH VÀ I TƯ NG ÁP D NG 1/ Ph m vi i u ch nh Văn b n này quy nh v i tư ng ư c giao r ng, khoán b o v r ng; i tư ng r ng, h n m c giao, khoán b o v r ng cho các i tư ng; quy n l i và nghĩa v c a ngư i ư c giao, nh n khoán b o v r ng; các bư c giao, khoán b o v r ng và trách nhi m c a các cơ quan, t ch c có liên quan. 2/ i tư ng áp d ng Các cơ quan Nhà nư c, h gia ình, cá nhân và c ng ng buôn, làng là ng bào dân t c thi u s t i ch các t nh Tây Nguyên. II/ GIAO R NG, KHOÁN B O V R NG. 1. i tư ng ư c giao r ng, khoán b o v r ng. Là ng bào dân t c thi u s t i ch thu c nh ng xã có r ng Tây Nguyên, nhưng ưu tiên theo th t sau: - Nh ng h gia ình, cá nhân là ng bào dân t c thi u s nghèo chưa có ho c thi u t s n xu t thu c i tư ng quy nh t i Quy t nh s 132/2002/Q -TTg ngày 08 tháng 10 năm 2002 và Quy t nh s 134/2004/Q -TTg ngày 20 tháng 7 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph ( sau ây g i t t là các Quy t nh s 132, 134 ), nhưng a phương chưa b trí ư c qu t s n xu t ho c gi i quy t b ng các bi n pháp khác;
  2. - Nh ng h gia ình, cá nhân là ng bào dân t c thi u s nghèo chưa có ho c thi u t s n xu t thu c i tư ng quy nh t i các Quy t nh s 132, 134 nhưng t nguy n nh n r ng, nh n khoán b o v r ng s n xu t, phát tri n kinh t r ng; - Nh ng c ng ng buôn, làng có h không có t ho c thi u t s n xu t thu c i tư ng quy nh t i các Quy t nh s 132, 134, có nguy n v ng và năng l c qu n lý các khu r ng ư c giao, khoán b o v . 2. i tư ng r ng ư c giao, khoán b o v . 2.1 i tư ng r ng ư c giao. - R ng s n xu t là r ng t nhiên không thu c r ng gi u, trung bình, không m b o c p tr lư ng ho c tàn che theo quy nh ( t i i m 2.2, M c 2, Ph n II, Thông tư này ) và r ng s n xu t là r ng tr ng do U ban nhân dân c p xã qu n lý; - Nh ng khu r ng trư c ây là r ng c d ng, r ng phòng h , nhưng sau khi rà soát l i theo tiêu chí phân c p r ng phòng h , r ng c d ng quy nh t i Quy t nh s 61/2005/Q -BNN ngày 12 tháng 10 năm 2005 và Quy t nh s 62/2005/Q -BNN ngày 12 tháng 10 năm 2005 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ư c chuy n thành r ng s n xu t và không m b o c p tr lư ng ho c tàn che theo quy nh ( t i i m 2.2, M c 2, Ph n II, Thông tư này); - Nh ng khu r ng thiêng, r ng nghĩa trang, r ng b o v m nư c c a buôn, làng là r ng s n xu t và nh ng khu r ng phòng h , r ng c d ng, nhưng c ng ng ã s d ng t trư c thì i u ch nh quy ho ch và giao cho c ng ng; - Di n tích t lâm nghi p không có r ng ư c quy ho ch tr ng r ng s n xu t do U ban nhân dân c p xã qu n lý. 2.2. i tư ng r ng ư c khoán b o v : - R ng c d ng, r ng phòng h hi n do các ban qu n lý r ng, lâm trư ng, công ty lâm nghi p… là ch r ng; - R ng s n xu t là r ng t nhiên do các lâm trư ng, ban qu n lý r ng, công ty lâm nghi p, U ban nhân dân c p xã qu n lý nhưng ang óng c a r ng ho c trong k ho ch 5 năm t i không khai thác và tuỳ theo t ng lo i r ng ph i áp ng các i u ki n sau: + R ng lá r ng thư ng xanh, n a r ng lá và r ng lá kim có tr lư ng l n hơn ho c b ng 130m3/ha; + R ng kh p có tr lư ng l n hơn ho c b ng 100m3/ha; + R ng h n giao g , tre n a, trong ó tr lư ng g l n hơn ho c b ng 70m3/ha; + R ng tre, n a, l ô…có tàn che l n hơn 80%. 3. H n m c giao r ng, khoán b o v r ng
  3. 3.1. H n m c giao r ng cho h gia ình, cá nhân Th c hi n theo quy nh t i i m a, kho n 3 i u 4 Quy t nh s 304, nhưng tuỳ theo i u ki n c th v qu t, qu r ng c a xã ư c x lý như sau: a/ N u qu t, qu r ng c a xã l n hơn nhu c u c a ngư i dân thu c i tư ng ư c giao r ng thì ph i ưu tiên giao nh ng di n tích g n dân thu n l i cho công tác qu n lý b o v r ng và phát tri n s n xu t. b/ N u qu t, qu r ng c a xã th p hơn so v i nhu c u c a ngư i dân thì s t ch c h p dân các h t tho thu n, trong trư ng h p không tho thu n ư c thì s gi m cùng m t t l m b o công b ng gi a các h . 3.2. H n m c giao r ng cho c ng ng: Căn c vào qu t, qu r ng th c t c a xã và nhu c u xác nh quy mô di n tích giao cho c ng ng, nhưng t i a không ư c l n hơn t ng h n m c c a các h thu c i tư ng ư c giao có trong c ng ng c ng l i ( h n m c giao r ng c a t ng h gia ình, cá nhân trong c ng ng th c hi n theo quy nh t i i m a, kho n 3 i u 4 Quy t nh s 304 ). 3.3. H n m c khoán b o v r ng a/ H n m c khoán b o v r ng cho h gia ình, cá nhân. Th c hi n theo quy nh t i i m b, kho n 3 i u 4 Quy t nh s 304. Trong trư ng h p qu r ng c a xã ho c c a ch r ng không áp ng ư c h n m c t i thi u thì gi m b t s h th c hi n gi i pháp h tr khác, vi c xác nh s h ư c khoán trong trư ng h p này do ngư i dân t bình ch n trong c ng ng buôn, làng . b/ H n m c khoán b o v r ng cho c ng ng Căn c vào nhu c u và kh năng qu r ng, bên giao khoán quy t nh quy mô di n tích giao khoán cho c ng ng, nhưng ph i phù h p v i i u ki n và trình qu n lý c a c ng ng. 4/ Các bư c giao r ng, khoán b o v r ng. V cơ b n, các bư c th c hi n theo quy nh t i công văn s 1268/CV-BNN-LN ngày 1/6/2005 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và có b sung, i u ch nh m t s i m, c th như sau: Bư c 1: Công tác chuNn b : Do ch r ng ph i h p v i U ban nhân dân c p xã th c hi n, bao g m: - Rà soát, th ng kê i tư ng ư c giao r ng, khoán b o v r ng theo th t ưu tiên (quy nh t i M c 1, Ph n II, Thông tư này) t ng buôn, làng, xã;
  4. - Căn c vào h n m c giao r ng, khoán b o v r ng quy nh t i kho n 3 i u 4 Quy t nh s 304 và qu r ng th c t c a ơn v và a phương, d ki n quy mô, v trí khu r ng giao, khoán b o v t ng buôn, làng, xã; Bư c 2: Ch r ng ph i h p v i U ban nhân dân c p xã t ch c h p dân theo t ng buôn, làng l a ch n, bình b u i tư ng và xác nh h n m c; ph bi n ch trương, chính sách th c hi n trong giao r ng, khoán b o v r ng theo quy nh t i Quy t nh s 304; Bư c 3: Xây d ng phương án tri n khai: - U ban nhân dân c p xã xây d ng phương án giao t, giao r ng cho h gia ình, cá nhân, c ng ng t i a phương, trình U ban nhân dân c p huy n phê duy t. - Các ch r ng ch trì ph i h p v i U ban nhân dân c p xã l p phương án khoán b o v r ng cho h gia ình, c ng ng trình U ban nhân dân c p t nh phê duy t; Bư c 4: ánh giá, xác nh hi n tr ng r ng: Do các ơn v chuyên ngành ho c các ch r ng t th c hi n theo phương pháp i u tra ơn gi n ( ch y u d a vào k t qu ki m kê r ng t i th i i m g n nh t và có phúc tra t i th c a ). Hi n tr ng r ng chia theo 3 lo i: * Tr ng thái A: g m r ng t nhiên là r ng gi u, trung bình ( tr lư ng bình quân ho c tàn che t m c quy nh t i i m 2.2, M c 2, Ph n II, Thông tư này ). * Tr ng thái B: r ng th sinh nghèo, r ng ph c h i ( tr lư ng bình quân ho c tàn che nh hơn m c quy nh tr ng thái A nêu trên ). * Tr ng thái C: di n tích t tr ng không có r ng ph i ti n hành khoanh nuôi tái sinh, ho c tr ng l i r ng. Bư c 5: Bàn giao hi n trư ng: Sau khi phương án ã ư c phê duy t, i di n c a xã ho c ch r ng cùng cá nhân, h gia ình, ho c nhóm i di n c a c ng ng, xác nh ranh gi i c th ngoài th c a ( ánh d u sơn, ho c c m m c c nh ) c a khu r ng ư c giao, khoán b o v , ng th i xác nh v trí, di n tích t s n xu t nông nghi p t i ch cho ngư i dân ( n u có ). L p biên b n bàn giao hi n trư ng i v i t ng h gia ình, cá nhân và c ng ng. Bư c 6: C p gi y ch ng nh n, l p h sơ khoán: - U ban nhân dân c p xã l p h sơ giao t, giao r ng cho cá nhân và c ng ng trình U ban nhân dân c p huy n c p quy n s d ng t; - Các ch r ng l p h p ng khoán b o v r ng và ký k t h p ng tho thu n tr c ti p v i h gia ình, cá nhân và c ng ng. Bư c 7: Xác nh m c hư ng l i t r ng:
  5. - Căn c tr ng thái r ng khi giao, các ch r ng ph i h p v i U ban nhân dân c p xã xây d ng phương án phân chia hư ng l i s n phNm t r ng c th cho h gia ình, cá nhân và c ng ng buôn, làng trình U ban nhân dân c p huy n phê duy t; - Căn c vào hi n tr ng r ng khi giao khoán và m c tăng trư ng c a r ng ( m c tăng trư ng r ng bình quân 1 năm các t nh Tây Nguyên t 1,5- 2%), các ch r ng xây d ng phương án phân chia hư ng l i s n phNm t r ng cho t ng i tư ng nh n khoán, t ng h p trình U ban nhân c p t nh phê duy t. III/ QUY N L I VÀ NGHĨA V C A H GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN, C NG Đ NG ĐƯ C GIAO R NG, KHOÁN B O V R NG. 1/ Quy n l i 1.1. i v i trư ng h p ư c giao r ng và t tr ng r ng s n xu t. Ngoài ch hư ng l i theo quy nh t i kho n 3, 4 và 5 i u 5 Quy t nh s 304, ngư i dân còn có các quy n l i sau: a/ ư c hư ng toàn b s n phNm thu ho ch trên di n tích r ng ư c giao, bao g m : - S n phNm g , lâm s n t n thu, t n d ng trong quá trình th c hi n các bi n pháp lâm sinh theo quy ph m các gi i pháp lâm sinh áp d ng cho r ng s n xu t g và tre n a ban hành kèm theo Quy t nh s 200/Q -KT ngày 31/3/1993 c a B Lâm nghi p ( nay là B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ); - Khi r ng t nhiên, r ng tr ng chưa i u ki n khai thác chính, thì ư c khai thác g gi i quy t các nhu c u thi t y u c a h gia ình, như làm nhà m i, s a ch a, thay th nhà cũ. M c khai thác cho m i h không quá 10m3 g tròn ( cho m t l n làm nhà m i, s a ch a, thay th nhà cũ ). Th t c khai thác th c hi n theo quy nh t i kho n 2 i u 2 Quy t nh s 03/2005/ Q -BNN ngày 7/01/2005 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; - S n phNm khai thác chính khi r ng t nhiên n tu i khai thác, theo quy nh t i Quy ch khai thác g và lâm s n khác, ban hành kèm theo Quy t nh s 40/2005/Q -BNN ngày 07/07/2005 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ); - S n phNm khai thác t n d ng, t n thu, khai thác chính t r ng tr ng trên t không có r ng; tu i khai thác; phương th c khai thác, th t c khai thác do ngư i tr ng r ng t l a ch n và quy t nh. b/ ư c h tr cây gi ng ch t lư ng cao tr ng r ng s n xu t. - M c h tr : tr ng cây g nh m c nhanh, cây lâm c s n 1.500.000 ng/ ha, cây g l n 2.500.000 ng/ ha; - Phương th c h tr : giao cho ơn v có ch c năng, m b o s n xu t gi ng t ch t lư ng, có ngu n g c rõ ràng th c hi n vi c gieo ươm và cung ng tr c ti p n ngư i dân.
  6. c/ ư c tham gia và hư ng l i t các d án khuy n nông, khuy n lâm trên a bàn. 1.2. i v i trư ng h p nh n khoán b o v r ng. Ngoài ch ư c hư ng l i theo quy nh t i kho n 1, 3, 4 và 5 i u 6 Quy t nh s 304, ngư i dân còn ư c hư ng các s n phNm thu ho ch trên di n tích r ng ư c khoán, bao g m: - S n phNm g , tre n a t n thu, t n d ng trong quá trình th c hi n các bi n pháp lâm sinh theo Quy ph m các gi i pháp lâm sinh áp d ng cho r ng s n xu t g và tre n a ban hành kèm theo Quy t nh s 200/Q -KT ngày 31/3/1993 c a B Lâm nghi p ( nay là B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ). T l hư ng l i theo quy nh t i quy t nh s 178/ 2001/Q -TTg ngày 12 tháng 11 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph v quy n hư ng l i, nghĩa v c a h gia ình, cá nhân ư c giao, ư c thuê, nh n khoán r ng và t lâm nghi p ( sau ây g i t t là Quy t nh s 178 ); - Toàn b s n phNm là lâm s n ngoài g , tre n a thu hái t r ng t nhiên, r ng tr ng ( tr các lo i nguy c p, quý hi m theo quy nh c a Chính Ph ); - i v i r ng s n xu t là r ng t nhiên, n u chưa i u ki n khai thác chính và r ng phòng h , ư c khai thác t n d ng g t vi c chăm sóc, t a thưa r ng gi i quy t các nhu c u thi t y u c a h gia ình, như làm nhà m i, s a ch a thay th nhà cũ. M c khai thác cho m i h không quá 10m3 g tròn ( cho m t l n làm nhà m i, s a ch a, thay th nhà cũ ). Th t c khai thác, th c hi n theo quy nh t i kho n 2 i u 2 Quy t nh s 03/2005/ Q -BNN ngày 7 tháng 01 năm 2005 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; - S n phNm khai thác chính t r ng tr ng, r ng t nhiên khi n tu i khai thác ư c quy nh t i Quy ch khai thác g và lâm s n khác, ban hành kèm theo Quy t nh s 40/2005/Q -BNN ngày 07 tháng 7 năm 2005 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. T l hư ng l i theo quy nh t i Quy t nh s 178; b/ ư c h tr cây lâm nghi p; tham gia và hư ng l i t các d án khuy n nông, khuy n lâm trên a bàn như i v i trư ng h p ư c giao r ng và t tr ng r ng s n xu t. 2. Nghĩa v Ngoài vi c th c hi n theo quy nh t i kho n 1, 2, 3 i u 7 Quy t nh s 304, các h gia ình, cá nhân và c ng ng ư c giao r ng, khoán b o v r ng còn có các nghĩa v sau: 2.1. S d ng r ng ư c giao, ư c khoán b o v úng m c ích, úng quy ho ch; ch u s hư ng d n, ki m tra, giám sát c a các cơ quan ch c năng và ch r ng v k ho ch s n xu t, quy trình k thu t trong quá trình s d ng r ng ư c giao, ư c khoán b o v ; 2.2. N u vi ph m các i u kho n trong quy t nh giao r ng, ho c h p ng khoán b o v r ng thì b thu h i quy t nh theo quy nh c a pháp lu t v t ai, ho c hu b h p ng khoán b o v ;
  7. 2.3. Tr l i r ng và t r ng ư c giao, ư c khoán b o v khi cơ quan ch c năng có thNm quy n thu h i theo quy nh c a pháp lu t v t ai; 2.4. Th c hi n y trách nhi m, nghĩa v c a ngư i lao ng i v i ch s d ng lao ng theo quy nh c a pháp lu t v lao ng; 2.5. óng y các lo i thu theo quy nh c a pháp lu t. IV/ T CH C TH C HI N. 1/ Trách nhi m th c hi n 1.1. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn - T ch c sơ k t ánh giá các mô hình giao r ng, khoán r ng theo công văn s 1268/CV-BNN-LN ngày 1 tháng 6 năm 2004 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v vi c hư ng d n t m th i các bư c giao r ng, khoán b o v r ng cho h gia ình và c ng ng là ng bào dân t c thi u s t i ch Tây Nguyên. - Ph i h p v i U ban nhân dân các t nh Tây Nguyên, B K ho ch và u tư, B Tài chính t ng h p k ho ch kinh phí rà soát 3 lo i r ng; giao r ng, khoán b o v r ng thí i m Tây Nguyên theo án ư c duy t. - Ban hành s tay hư ng d n v phương pháp, h th ng m u bi u trong giao r ng, khoán b o v r ng; ki m tra th c hi n vi c giao r ng, khoán b o v r ng các a phương theo úng ti n . - Ch o các S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn xây d ng và tri n khai các d án khuy n nông, khuy n lâm t i các khu v c ã t ch c giao r ng, khoán b o v r ng thí i m. 1.2. U ban nhân dân các t nh Tây Nguyên. - T ch c tri n khai rà soát quy ho ch, xác nh ranh gi i 3 lo i r ng trên b n và t i th c a n buôn, làng. - Ti p t c tri n khai và hoàn thành án s p x p, i m i và phát tri n lâm trư ng qu c doanh theo Ngh nh 200/2004/N -CP ngày 3 tháng 12 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph . - Ch o S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, S Tài nguyên và Môi trư ng ph i h p v i U ban nhân dân c p huy n ti p t c rà soát, xác nh chi ti t v s h còn thi u t s n xu t thu c i tư ng quy nh t i các Quy t nh s 132, 134 c a Th tư ng Chính ph nhưng a phương chưa b trí ư c qu t s n xu t ho c các gi i pháp khác thay th mà ph i chuy n sang hình th c giao r ng, khoán b o v r ng; - Ch o U ban nhân dân c p huy n, các S , Ngành có liên quan và ch r ng xác nh qu t, qu r ng, t ng h p s h gia ình, cá nhân và c ng ng có nhu c u ư c giao r ng, khoán b o v r ng xây d ng phương án trình c p có thNm quy n ( quy nh t i M c 4, Ph n II ) phê duy t.
  8. - T ng h p nhu c u kinh phí giao r ng, khoán b o v r ng thí i m t i a phương, báo cáo B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và các B , Ngành t ng h p trình Th tư ng Chính ph quy t nh. - Ch o các ch r ng, U ban nhân dân các c p và cơ quan liên quan t ch c ngay vi c giao r ng, khoán b o v r ng thí i m cho h gia ình, cá nhân và c ng ng trên a bàn t nh theo Quy t nh s 304 2.Ti n th c hi n. - Trong tháng 4/2006, các a phương hoàn thành vi c phê duy t phương án giao r ng, khoán b o v r ng, t ng h p nhu c u kinh phí, báo cáo v B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và các B , Ngành trình Th tư ng Chính ph . B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ban hành s tay hư ng d n v phương pháp, h th ng m u bi u trong giao r ng, khoán b o v r ng, tri n khai t p hu n cho các a phương. - T tháng 5 – 9/2006 tri n khai t i th c a và hoàn thành công tác giao r ng, khoán b o v r ng thí i m cho h gia ình và c ng ng trong buôn, làng là ng bào dân t c thi u s t i ch các t nh Tây Nguyên theo Quy t nh s 304. - T ch c sơ k t, t ng k t chương trình giao r ng, khoán b o v r ng thí i m, xu t bi n pháp t ch c tri n khai trong ph m vi toàn qu c, trình Th tư ng Chính ph quy t nh trong quý IV năm 2006. 3. Hi u l c thi hành Thông tư này có hi u l c thi hành sau mư i lăm (15) ngày, k t ngày ăng công báo. KT.B TRƯ NG TH TRƯ NG Di p K nh T n
Đồng bộ tài khoản