Thông tư số 19-BLĐ/TT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
63
lượt xem
2
download

Thông tư số 19-BLĐ/TT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 19-BLĐ/TT về việc ban hành bản danh mục số 1 các chức vụ viên chức Nhà nước do Bộ Lao động ban hành, để hướng dẫn thực hiện Quyết định số 117-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng ngày 15/7/1982 về việc ban hành bản danh mục số 1 các chức vụ viên chức Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 19-BLĐ/TT

  1. B LAO NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 19-BL /TT Hà N i, ngày 17 tháng 9 năm 1982 THÔNG TƯ C A B LAO NG S 19-BL /TT NGÀY 17 - 9 - 1982 HƯ NG D N TH C HI N QUY T NNH S 117-H BT C A H I NG B TRƯ NG NGÀY 15 - 7 - 1982 V VI C BAN HÀNH B N DANH M C S 1 CÁC CH C V VIÊN CH C NHÀ NƯ C I. M C ÍCH, Ý NGHĨA H i ng b trư ng ã ra quy t nh s 117-H BT ngày 15-7-1982 ban hành b n danh m c s 1 các ch c v viên ch c Nhà nư c. ây là m t quy t nh có ý nghĩa quan tr ng. B n danh m c các ch c v viên ch c Nhà nư c ban hành theo quy t nh này nh m "làm cơ s cho vi c xây d ng ch c danh y và tiêu chuNn nghi p v các ch c v viên ch c Nhà nư c; làm căn c xây d ng biên ch h p lý các cơ quan, xí nghi p; t ch c lao ng khoa h c; l p k ho ch ào t o và b i dư ng, tuy n ch n, b trí các lo i cán b , viên ch c Nhà nư c, ng th i cũng làm căn c xác nh các ch ti n lư ng và ph c p". B n danh m c là văn b n pháp quy áp d ng cho t t c các cơ quan, ơn v thu c Nhà nư c qu n lý các ngành, các c p; liên quan n t t c viên ch c Nhà nư c không nh ng v tên g i, v tiêu chuNn nghi p v mà c nhi u v n như t ch c b máy, phân công lao ng, l l i làm vi c khoa h c; liên quan n vi c ào t o, ánh giá, x p lương, l a ch n và b t viên ch c. T ch c th c hi n quy t nh này là m t quá trình ph n u lâu dài; là m t cu c v n ng mang y tính cách m ng và khoa h c; nh hư ng sâu s c n m i quan h v tâm lý xã h i c a m i viên ch c Nhà nư c. Vì v y, t t c các ngành, các c p ph i có k ho ch t ch c tri n khai ngay và hoàn thành ch m nh t vào tháng 12 năm 1983 như ngh quy t c a i h i i bi u toàn qu c l n th 5 c a ng C ng s n Vi t Nam ã xác nh. Căn c vào quy t nh s 117-H BT c a H i ng b trư ng, B Lao ng hư ng d n như sau. II. V CH C DANH G C 1. Cách ng d ng b n danh m c s 1: B n danh m c s 1 các ch c v viên ch c Nhà nư c g m 203 ch c danh theo quy t nh s 117-H BT c a H i ng b trư ng là b n ch c danh g c làm cơ s cho các cơ quan Nhà nư c xây d ng ch c danh y cho t t c viên ch c.
  2. 2. Ph m vi ng d ng ch c danh: Trong ph n 3 b n danh m c s 1 các ch c v viên ch c Nhà nư c, H i ng b trư ng ã quy nh cách s d ng m t s ch c danh. Các ngành, các c p tuy t i không ư c s d ng ngoài nh ng quy nh y. N u th y c n có nh ng i m b sung thì ph i ngh lên H i ng b trư ng quy t nh. làm rõ cách ng d ng c a m t s ch c danh khác trong b n danh m c s 1 này, B Lao ng gi i thích thêm như sau: a) Ch c danh "phó" ư c áp d ng tuỳ theo yêu c u c n thi t và căn c vào i u l t ch c b máy, cơ quan quy nh. Tuy nhiên, theo ch th trư ng, ch c danh "phó" là phó cho th trư ng ch không ph i là "phó" cho ơn v (cơ quan, xí nghi p). Vì v y, t nay th ng nh t t t "phó" lên trư c t t c các c p. Ví d : phó ch t ch, phó B trư ng, phó v trư ng, phó vi n trư ng, v.v... B t c c p nào khi ã có ch c danh phó u có phó th nh t. b) Ch c danh "vi n trư ng", Vi n là cơ quan nghiên c u khoa h c, s n phNm c a Vi n là các tài khoa h c. Như v y t nay ch nh ng cơ quan nghiên c u khoa h c g i là Viên và ngư i ng u là "vi n trư ng". Còn các cơ quan hi n nay mang tên Vi n nhưng s n phNm ch y u là ng d ng ti n b khoa h c k thu t, ho c không ph i là tài khoa h c thì c n xem xét i l i tên t ch c cho phù h p v i ch c năng, nhi m v , quy n h n ch không g i là Vi n. c) Các ch c danh ph như "trư ng", "chính", "tr lý", "c p cao", "c p II", "c p I", ư c dùng cho viên ch c chuyên môn và t o thành m t h th ng ch c v t cao n th p; tuỳ theo s phát tri n ngành, ngh và i u ki n qu n lý, s n xu t i vào chuyên môn sâu mà m i h th ng ch c v có th có 4 c p ch c v , 3 c p ch c v ho c ít hơn. Ví d : a) Thanh tra viên c p cao Thanh tra viên trung c p Thanh tra viên sơ c p. b) Bác sĩ chuyên khoa c p II Bác sĩ chuyên khoa c p I Bác sĩ. c) Giáo sư c p II Giáo sư c p I Gi ng viên
  3. Gi ng viên tr lý. d) Chuyên viên trư ng k ho ch Chuyên viên chính k ho ch Chuyên viên k ho ch Cán s k ho ch d) Ch c danh "giám c" ư c H i ng b trư ng quy nh s d ng cho các S c p t nh, thành ph , như v y t nay các Ty các t nh g i là S và ngư i ng u g i là Giám c S . 3. gi v ng pháp lu t Nhà nư c, t này tên g i là các cơ quan cũng như tên g i các ch c v viên ch c th hi n trong văn b n Nhà nư c, trên báo chí, ài phát thanh, ài truy n hình u ph i th ng nh t theo úng quy t nh s 117-H BT c a H i ng b trư ng. Nơi nào s d ng nh m l n u ph i k p th i s a l i và dùng úng quy nh. III. XÂY D NG CH C DANH Y 1. Xây d ng ch c danh y là nhi m v c a th trư ng các B , các U ban Nhà nư c, các cơ quan khác tr c thu c H i ng b trư ng. Căn c vào b n danh m c s 1 các ch c v viên ch c Nhà nư c do H i ng b trư ng ban hành, ng th i căn c vào phương pháp hư ng d n c a Ti u ban danh m c và tiêu chuNn nghi p v viên ch c ã g i trư c ây (tài li u s 3 ngày 20 tháng 10 năm 1981 v xây d ng ch c danh y c a viên ch c), m i B xây d ng ch c danh y cho toàn b viên ch c ngành mình t trung ương n cơ s và ph i hoàn thành ch m nh t trư c ngày 31 tháng 12 năm 1982. B n ch c danh y c a các B , các U ban Nhà nư c, các cơ quan khác tr c thu c H i ng b trư ng xây d ng xong g i cho B Lao ng, sau khi ư c s nh t trí c a B Lao ng và B h u quan, liên B s ban hành b n ch c danh y c a ngành, s d ng cho c nư c. 2. Các U banh nhân dân a phương, các cơ s s n xu t, kinh doanh và s nghi p có trách nhi m ng d ng th ng nh t các ch c danh y c a các B , các U ban Nhà nư c, các cơ quan khác tr c thu c H i ng b trư ng. Khi áp d ng ch c danh y , c n làm cho m i viên ch c hi u rõ n i dung và nghi p v c a ch c danh m i ó. Ngoài ra, m i a phương có th có nh ng ch c danh c thù s do ch t ch U ban nhân dân t nh nghiên c u và ngh B Lao ng xét quy t nh cho ban hành. IV. XÂY D NG TIÊU CHU N NGHI P V CÁC CH C V VIÊN CH C
  4. Phương pháp xây d ng tiêu chuNn nghi p v các ch c v viên ch c Nhà nư c ã có văn b n hư ng d n c a Ti u ban danh m c và tiêu chuNn nghi p v viên ch c g i các ngành, các c p (tài li u s 4 ngày 20-10-1981 - Phương pháp xây d ng tiêu chuNn nghi p v các ch c v viên ch c Nhà nư c). Các B , các U ban Nhà nư c, các cơ quan khác tr c thu c H i ng b trư ng căn c vào ó mà ti n hành xây d ng. B Lao ng làm rõ thêm m y i m sau ây: 1. Th trư ng các B , các U ban Nhà nư c, các cơ quan khác tr c thu c H i ng b trư ng ch u trách nhi m k t h p v i ơn v thí i m là thành ph H i Phòng, xây d ng t t c tiêu chuNn nghi p v viên ch c ngành, B mình trong c nư c. Xây d ng ư c tiêu chuNn nào thì s ti n hành theo th t c và ưa vào ng d ng ngay. 2. Tiêu chuNn nghi p v các ch c v viên ch c Nhà nư c khi xây d ng xong g i B Lao ng xét duy t và ban hành (nh ng tiêu chuNn c p V tr lên ph i g i m t b n lên Ban t ch c trung ương). 3. Xây d ng tiêu chuNn nghi p v ti n hành t d n khó và xây d ng t ngư i nhân viên n cán b lãnh o cao nh t trong ơn v (k c b trư ng). 4. Có hai lo i tiêu chuNn nghi p v viên ch c Nhà nư c: a) Lo i tiêu chuNn có s n phNm hoàn ch nh (ví d : bác sĩ, giáo viên v.v...) c n ti n hành ngay. b) Lo i tiêu chuNn có liên quan n b máy qu n lý và quy trình qu n lý thì xây d ng theo trình t 4 bư c: i t xác nh ch c năng, nhi m v t ó mà ki n toàn b máy, xác nh quy trình qu n lý; trên cơ s ó m i xác nh tiêu chuNn nghi p v viên ch c và nh biên ch như ngh quy t s 16-H BT c a H i ng b trư ng ngày 8-2-1982 và trình t ư c ghi rõ trong chương trình phương pháp c a Ti u ban danh m c tiêu chuNn nghi p v viên ch c ã ban hành. 5. Xây d ng tiêu chuNn nghi p v viên ch c Nhà nư c là m t công tác ph c t p, mang tính khoa h c, tính cách m ng. Vì v y, quá trình xây d ng tiêu chuNn viên ch c c n chú ý m t s i m sau ây: - Xây d ng tiêu chuNn nghi p v cho m t viên ch c nào c n ph i: M t là, ch n ngư i có trình khá nh t trong ch c danh ó t d th o l y tiêu chuNn. Hai là: t nghiên c u khoa h c (t chuyên trách) c a B m i cán b có ch c v ó n tham gia ý ki n. Ba là: t nghiên c u khoa h c t p hơn, hoàn ch nh trư c khi ưa ra h i ng khoa h c c a B . B n là: b trư ng, các th trư ng duy t trư c khi g i cho B Lao ng. - Tiêu chuNn nghi p v viên ch c không tuỳ thu c vào trình cá nhân mà căn c vào yêu c u c a t ch c, nhi m v công tác. N i dung tiêu chuNn g m 3 ph n ch c trách, nh ng i u ph i bi t và trình nghi p v . V ph n ch c trách ph i xác nh th t rõ ch c năng, nhi m v , quy n h n, trách nhi m, s n phNm c a ch c danh; xác nh m i quan h c a ch c danh ó trong b máy hoàn thành nhi m v ; t c là xây d ng quy ch làm vi c cho ch c danh. Xu t phát t ch c trách s ra nh ng i u ph i bi t và trình nghi p v , nh ng i u ph i bi t và trình nghi p v là yêu c u t t y u b t bu c viên ch c ph i áp ưng. N u viên ch c nào ó chưa áp ng thì cơ quan có nhi m v t ch c b i dư ng cho viên ch c ó áp ng ư c yêu c u trong
  5. kho ng th i gian nh t nh, trư c khi quy t nh vi c b trí, s d ng l i ngư i ó ch c danh khác thích h p. Vi c xây d ng ch c danh và tiêu chuNn nghi p v viên ch c là m t v n m i, v a làm v a rút kinh nghi m, ngh các ngành, các c p trong quá trình th c hi n ph n ánh k p th i cho B Lao ng nh ng khó khăn, tr ng i nghiên c u cùng gi i quy t. ào Thi n Thi ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản