intTypePromotion=3

Thông tư số 20-TC/VX

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
55
lượt xem
2
download

Thông tư số 20-TC/VX

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 20-TC/VX về thủ tục cấp phát kinh phí và thanh toán trợ cấp đối với cán bộ, viên chức ra ngoài biên chế Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thủ tục cấp phát kinh phí và thanh toán trợ cấp đối với cán bộ, viên chức ra ngoài biên chế Nhà nước theo Nghị quyết số 16-HĐBT ngày 8/2/1982 của Hội đồng Bộ trưởng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 20-TC/VX

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 20-TC/VX Hà N i, ngày 23 tháng 8 năm 1982 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 20-TC/VX NGÀY 23-8-1982 HƯ NG D N TH T C C P PHÁT KINH PHÍ VÀ THANH TOÁN TR C P I V I CÁN B , VIÊN CH C RA NGOÀI BIÊN CH NHÀ NƯ C THEO NGHN QUY T S 16 - H BT NGÀY 8-2-1982 C A H I NG B TRƯ NG H i ng B trư ng ã ra Ngh quy t s 16-H BT ngày 8-2-1982 v tinh gi n biên ch hành chính. B Lao ng và Ban t ch c c a Chính ph ã có Thông tư s 1- L /TT ngày 25-2-1982 và s 74-TC/TCCP ngày 11-5-1982 hư ng d n thi hành. B Tài chính hư ng d n t i ây th t c c p phát kinh phí và thanh toán các kho n tr c p cho nh ng ngư i ra ngoài biên ch hành chính Nhà nư c quy nh t i i m 1, ph n III ngh quy t nói trên. I. TH T C THANH TOÁN TR TR C P 1. có căn c xét c p kinh phí và thanh toán các kho n tr c p, cơ quan cho cán b , viên ch c v s n xu t ph i ghi y trong quy t nh cho thôi vi c: a) Lương ch c v ho c c p b c, các kho n ph c p thư ng xuyên theo lương và tr c p ông con (n u có) c a ngư i thôi vi c ã ư c hư ng khi ang công tác. b) Tiêu chuNn lương th c, th c phNm ngư i thôi vi c ã ư c hư ng khi ang công tác; c) Th i gian công tác liên t c c a ngư i thôi vi c và s ti n tr c p m t l n ư c hư ng; d) Tên xã, phương, huy n, qu n... thu c t nh, thành ph v s n xu t, và ghi rõ v s n xu t nông nghi p hay th công nghi p, d ch v . Quy t nh nói trên ph i do th trư ng cơ quan ký và ch u trách nhi m v tính chính xác c a nh ng tài li u ã ghi. 2. Ngư i ư c thôi vi c s d ng quy t nh nói trên và các gi y ch ng nh n c t h khNu, c t cung c p lương th c c a cơ quan qu n lý h khNu, qu n lý lương th c ăng ký v i cơ quan có trách nhi m tr tr c p nơi v s n xu t. 3. Vi c tr tr c p quy nh như sau:
  2. a) Cơ quan cho cán b , viên ch c thôi vi c có trách nhi m tr các kho n tr c p m t l n, ti n tàu xe, cư c phí hành lý, ti n ăn i ư ng c a ngư i ó và gia ình v nơi cư trú m i, và tr tr c p sinh ho t phí không quá 12 tháng i v i ngư i v s n xu t nông nghi p. b) Ban Tài chính - giá c qu n, huy n, th xã ho c thành ph thu c t nh (sau ây g i t t là Ban Tài chính - giá c ) nơi có ngư i thôi vi c v cư trú, có trách nhi m t ch c ăng ký và tr n c p chênh l ch sinh ho t phí không quá 12 tháng cho ngư i v s n xu t th công nghi p, d ch v , và tr c p chênh l ch lương th c không quá 12 tháng cho ngư i v s n xu t nông nghi p t i a phương mình. II. CÁCH TÍNH V CÁC KHO N TR C P 1. Kho n tr c p m t l n ư c tính căn c vào s năm công tác liên t c, ti n lương và ph c p (k c tr c p ông con, n u có) c a ngư i thôi vi c: M c tr = Lương + Ph c p + Tr c p ông x S năm công c pm tl n theo lương con m t tác liên t c tháng Ví d : M t cán b hành chính thôi vi c có m c lương c p b c 50 /tháng, ph c p khu v c 6 /tháng, ph c p lương t m th i 55 /tháng, tr c p ông con 5 /tháng, c ng 116 ng và có th i gian công tác liên t c là 4 năm 2 tháng ( ư c tính b ng 4 năm rư i) thì kho n tr c p m t l n là 116 x 4,5 tháng = 522 ng. Cách tính ti n lương, ph c p và th i gian công tác liên t c theo hư ng d n c a B Lao ng t i thông tư s 1-L /TT ngày 25-2-1982. 2. Ti n tàu xe, ăn ư ng... căn c tính là nơi v cư trú ghi trong quy t nh cho thôi vi c và gi y di chuy n h khNu h t ch. i v i ngư i trong gia ình, ti n tàu xe, ăn ư ng, cư c phí hành lý ch tính cho nh ng ngư i cùng h t ch và ngư i thôi vi c ph i tr c ti p nuôi dư ng, cách tính như sau: Cán b nhân viên hành chính thôi vi c ư c hư ng ti n tàu xe cho b n thân, cư c phí xe p ho c xe máy (n u có), cư c phí hành lý không quá 70 kilôgam, theo giá cư c c a phương ti n v n t i thông thư ng di chuy n t nơi cũ v nơi cư trú m i, nh ng ngày i ư ng ư c hư ng ph c p i ư ng theo ch như cán b i công tác. Ngư i trong gia ình ư c hư ng ti n tàu xe cho ngư i và cư c phí hành lý không quá 30 kilôgam m t ngư i theo giá cư c c a phương ti n v n t i thông thư ng, ti n ăn ư ng cho m t ngư i ư c c p m t n a (1/2) ph c p lưu trú c a cán b i ư ng. 3. Tr c p sinh ho t phí và chênh l ch lương th c không quá 12 tháng i v i ngư i v s n xu t nông nghi p: a) Kho n tr c p sinh ho t phí hàng tháng b ng lương ch c v ho c c p b c, các kho n ph c p thư ng xuyên theo lương và tr c p ông con (n u có) ghi trong quy t nh cho thôi vi c, kho n tr c p này ch tr trong th i h n không quá 12 tháng k t sau khi thôi vi c.
  3. b) Kho n chênh l ch lương th c tính như sau: L y tiêu chuNn lương th c c a ngư i thôi vi c (ghi trong quy t nh thôi vi c ), tính theo giá cung c p r i em so v i giá ch o c a Nhà nư c a phương tìm s chênh l ch. Sau ó , l y s lương th c thu nh p hàng tháng c a ngư i thôi vi c ( ã ư c h p tác xã và y ban nhân dân xã xác nh n) quy theo giá ch o c a Nhà nư c a phương, cu i cùng so s th c thu nh p v i s chênh l ch giá nói trên n u s th c thu nh p th p hơn thì ư c tr c p thêm cho b ng chênh l ch giá c a tiêu chuNn lương th c ư c hư ng khi công tác, n u b ng thì không ư c tr c p. Th i gian xét tr c p không quá 12 tháng k t tháng ti p sau tháng thôi vi c. Ví d : M t cán b hành chính thôi vi c v s n xu t nông nghi p, khi ang công tác ư c cung c p 13 kilôgam lương th c 1 tháng v i giá 0,40 /kg, giá ch o c a Nhà nư c a phương 5 /kg thì kho n chênh l ch giá lương th c theo tiêu chuNn 1 tháng là (5 ng x 13 kg) - (0,40 x 13kg) = 59,80 ng. Trong 3 tháng u sau khi thôi vi c, cán b ó chưa có thu nh p lương th c thì m i tháng ư c tr c p chênh l ch lương th c là 59,80 ng. Tháng th tư có thu nh p lương th c và quy theo giá ch o c a Nhà nư c a phương là 50 ng, thì ư c tr c p chênh l ch lương th c là 59,80 - 50 = 9,80 ng. T tháng th năm n h t tháng th 12, thu nh p lương th c quy theo giá ch o ã t m i tháng t 59,80 ng tr lên thì thôi không ư c tr c p chênh l ch lương th c n a. V th c phNm, ngư i thôi vi c v s n xu t nông nghi p ti p t c s d ng phi u th c phNm ã ư c c p trư c khi có quy t nh cho thôi vi c cho n h t, không tr c p b ng ti n. 4. Tr c p chênh l ch sinh ho t phí hàng tháng không quá 1 năm i v i ngư i thôi vi c v s n xu t th công nghi p, d ch v . L y s th c thu nh p b ng ti n hàng tháng c a b n thân ngư i ó so v i thu nh p cũ (g m lương ch c v ho c c p b c, các kho n ph c p thư ng xuyên theo lương và tr c p con, n u có - ghi trong quy t nh thôi vi c), n u th p hơn thì tr c p thêm cho b ng thu nh p cũ, th i gian xét tr c p không quá tháng th 12 k t tháng ti p sau tháng thôi vi c. S thu nh p th c t nói trên là t ng s ti n thù lao lao ng do h p tác xã ho c i tư ng ư c ph c v tr cho ngư i làm ngh th công, d ch v ã ư c h p tác xã và y ban nhân dân phư ng xác nh n. Ví d : M t cán b hành chính thôi vi c v s n xu t th công nghi p, m c lương và ph c p, tr c p trư c khi thôi vi c là 180 ng/tháng, nay làm vi c h p tác xã và ư c tr công n nh m i tháng 120 ng thì hàng tháng tr c p chênh l ch sinh ho t phí là 180 - 120 = 60 ng. Cũng ví d trên nhưng vi c tr công không n nh tháng th nh t 80 ng, tháng th hai 150 ng, tháng th ba 200 ng, tháng th tư 160 ng, ... thì tr c p chênh l ch
  4. sinh ho t phí tháng th nh t 180 - 80 = 100 ng, tháng th hai 180 - 150 = 30 ng, tháng th 3 không tr c p (vì thu nh p m i cao hơn thu nh p cũ), tháng th tư 180 - 160 = 20 ng ... và ti p t c xét tr c p chênh l ch n u có n h t tháng th 12. V lương th c, th c phNm, ngư i thôi vi c v s n xu t th công nghi p, d ch v ư c ti p t c mua lương th c, th c phNm theo tiêu chuNn, nh lư ng như khi ang công tác trong m t th i gian do y ban nhân dân t nh, thành ph nơi ngư i ó cư trú quy nh c th - cơ quan cung c p lương th c, th c phNm, ph i l p th ng kê s lương th c, th c phNm ã cung c p cho nh ng ngư i thôi vi c v s n xu t th công, d ch v , ngh cơ quan Tài chính cùng c p xét c p bù giá theo ch bù giá hi n hành. III. C P PHÁT VÀ H CH TOÁN KINH PHÍ TR TR C P 1. Kho n tr c p m t l n và ti n tàu xe, ti n ăn i ư ng c p g n m t l n cho ngư i thôi vi c trư c khi r i cơ quan v s n xu t, riêng kho n tr c p sinh ho t phí cho ngư i v s n xu t nông nghi p thì chia làm 4 quý và tr b ng hình th c thư chuy n ti n qua bưu i n có b o m n t n tay ngư i thôi vi c nơi cư trú m i (chi phí chuy n ti n do cơ quan chi). Th th c d trù kinh phí và h ch toán kho n chi này, như sau: a) i v i cơ quan qu n lý Nhà nư c. Khi cho cán b , viên ch c thôi vi c v s n xu t, các cơ quan ph i tính toán l p d trù kinh phí chi tr các kho n tr c p nói trên g i cơ quan tài chính cùng c p ngh c p phát b sung d toán chi c a cơ quan trong năm ó. Riêng kho n tr c p sinh ho t phí không quá 12 tháng i v i ngư i v s n xu t nông nghi p thì ch ghi vào d toán năm ó s tr c p ph i tr theo s tháng còn l i n h t năm, s còn l i ph i tr cho 12 tháng (n u có) s ghi vào d toán chi năm sau (d trù l p theo m u s 1). - Khi tr tr c p cho ngư i thôi vi c, cơ quan ph i l p danh sách ghi rõ t ng kho n tr c p i v i t ng ngư i. Riêng kho n tr c p sinh ho t phí i v i ngư i v s n xu t nông nghi p ph i chuy n b ng thư chuy n ti n b o m có ch ký c a ngư i nh n tr c p làm ch ng t thanh toán. - Cơ quan chi các kho n tr c p nói trên thu c c p nào (trung ương, t nh, thành ph ) do ngân sách c p y ài th kinh phí và h ch toán như sau : Kho n tr c p m t l n ghi vào ti t ph c p thôi vi c t i m c II, ti n tàu xe, ti n ăn i ư ng và tr c p sinh ho t phí không quá 12 tháng ghi thành 2 ti t riêng t i m c VI c a các lo i, kho n, h ng tương ng theo quy nh hi n hành c a m c l c ngân sách Nhà nư c. b) i v i cơ quan qu n lý hành chính c p trên c a các cơ s s n xu t, kinh doanh. V th th c l p d trù kinh phí và tr tr c p cho ngư i thôi vi c cũng áp d ng như quy nh nói trên, nhưng ngu n kinh phí chi tr tr c p do kinh phí c a các cơ s s n xu t, kinh doanh ài th và tính vào chi phí qu n lý hành chính c p trên c a các cơ s này. 2. Kho n tr c p chênh l ch sinh ho t phí i v i ngư i v s n xu t th công, d ch v và tr c p chênh l ch lương th c i v i ngư i v s n xu t nông nghi p, ư c tr m i
  5. tháng m t l n t tháng th nh t n tháng th 12 k t sau tháng thôi vi c. Th th c d trù kinh phí và h ch toán kho n chi này, như sau: - Ban Tài chính - giá c qu n, huy n, th xã ho c thành ph thu c t nh ph i m s ăng ký s ngư i thôi vi c v s n xu t nông nghi p, th công nghi p, d ch v t i a phương ư c hư ng tr c p chênh l ch sinh ho t phí và chênh l ch lương th c không quá 12 tháng theo gi i thi u c a cơ quan cho cán b , viên ch c thôi vi c có cơ s qu n lý tr tr c p ư c ch t ch . N i dung ăng ký ph i ghi rõ s quy t nh, ngày, tháng, năm và tên cơ quan ra quy t nh cho thôi vi c, h và tên ngư i thôi vi c, ch c v , m c lương và các kho n ph c p thư ng xuyên theo lương, tiêu chuNn lương th c, th c phNm khi công tác, nơi cư trú, s n xu t nông nghi p hay th công, d ch v , th i gian ư c tr c p ư c t tháng, năm, n h t tháng, năm nào... - Cu i m i tháng căn c vào s ngư i thôi vi c ã ăng ký và gi y xác nh n thu nh p c a h p tác xã và y ban nhân dân xã, phư ng, i v i t ng ngư i v s n xu t, Ban Tài chính - giá c qu n, huy n... tính toán s tr c p chênh l ch sinh ho t và chênh l ch lương th c ph i chi tháng ó l p d trù ngh S ho c Ty Tài chính c p kinh phí b ng l nh chi ti n k p tr cho ngư i v s n xu t vào gi a tháng sau (d trù l p theo m u s 2). - Khi tr tr c p cho ngư i v s n xu t, các Ban Tài chính - giá c ph i l p b n danh sách thanh toán (2 liên) và ghi rõ h và tên ngư i ư c tr c p, cơ quan công tác cũ, ch c v , m c lương và ph c p, tr c p cũ, nơi cư trú và ngh s n xu t hi n nay, m c thu nh p trong tháng, kho n tr c p chênh l ch sinh ho t phí và chênh l ch lương th c trong tháng, tr c p tháng th m y, ch ký c a ngư i nh n tr c p, sau khi thanh toán, Ban Tài chính - giá c lưu m t b n, g i S ho c Ty Tài chính m t b n làm ch ng t quy t toán (danh sách thanh toán theo m u s 3). - Kho n tr c p chênh l ch lương th c cho ngư i v s n xu t nông nghi p coi như kho n chi bù giá cho công nhân, viên ch c Nhà nư c và h ch toán vào kho n chi bù giá trong ngân sách Nhà nư c, kho n tr c p chênh l ch sinh ho t phí cho ngư i v s n xu t th công nghi p, d ch v coi là kho n chi v xã h i, c a ngân sách t nh, thành ph tr c thu c trung ương và th ng nh t ghi vào m c VI, lo i IV, kho n 61 c a ngân sách a phương. IV. BÁO CÁO TÌNH HÌNH TH C HI N 1. Khi có cán b viên ch c thôi vi c v s n xu t ư c hư ng tr c p theo Ngh quy t s 16-H BT c a H i ng B trư ng, các cơ quan qu n lý Nhà nư c và qu n lý hành chính c p trên c a các cơ s s n xu t, kinh doanh ph i sao g i cho cơ quan tài chính cùng c p m t b n quy t nh cho thôi vi c báo cáo tình hình s d ng kinh phí tr tr c p thôi vi c. 2. Hàng quý, các S , Ty Tài chính ph i t ng h p tình hình chi tr tr c p cho ngư i thôi vi c theo ngh Quy t s 16-H BT c a a phương báo cáo B Tài chính (theo m u s 4) th i h n báo cáo quý trư c ch m nh t là 15 ngày u quý sau. Ch tr c p sinh ho t phí và chênh l ch sinh ho t phí. Chênh l ch lương th c hàng tháng cho ngư i v s n xu t, òi h i các ngành, các c p, các cơ quan ghi y trong quy t nh cho thôi vi c nh ng yêu c u ã nêu t i i m 1, ph n I trong Thông tư này
  6. nh m t o i u ki n thu n l i vi c xét tr tr c p ư c chính xác k p th i. ng th i, ph bi n y cho m i ngư i ra ngoài biên ch n m ư c chính sách, ch ch p hành. Các Ban Tài chính - giá c ph i t ch c ăng ký và qu n lý ch t ch vi c tr tr c p cho nh ng ngư i v s n xu t t i a phương b o m tr tr c p úng i tư ng, úng ch và thu n ti n cho ngư i ư c hư ng tr c p. N u có trư ng h p không úng th t c ho c nghi v n, ph i yêu c u cơ quan cho thôi vi c xác nh n b ng văn b n h p l thì m i xét tr tr c p. Tr n Tiêu ( ã ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản