Thông tư số 23/LĐTBXH-TT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
109
lượt xem
7
download

Thông tư số 23/LĐTBXH-TT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 23/LĐTBXH-TT về việc hướng dẫn thực hiện chế độ thống kê, báo cáo định kỳ về tai nạn lao động do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 23/LĐTBXH-TT

  1. B LAO NG, THƯƠNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T BINH VÀ XÃ H I NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 23/L TBXH-TT Hà N i, ngày 18 tháng 11 năm 1996 THÔNG TƯ C A B LAO NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I S 23/L TBXH-TT NGÀY 18 THÁNG 11 NĂM 1996 HƯ NG D N TH C HI N CH TH NG KÊ, BÁO CÁO NNH KỲ V TAI N N LAO NG Căn c vào i u 108 c a B lu t lao ng ngày 23/6/1994; Căn c vào Ngh nh s 06/CP ngày 20/1/1995 c a Chính ph quy nh chi ti t m t s i u c a B lu t lao ng v an toàn và v sinh lao ng; B Lao ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n th c hi n ch th ng k , báo cáo nh kỳ v tai n n lao ng như sau: I. QUY NNH CHUNG 1. i tư ng áp d ng là các doanh nghi p, cơ quan, t ch c, cá nhân (g i chung là cơ s ) dư i ây: - Các doanh nghi p Nhà nư c; - Các doanh nghi p và cơ s s n xu t kinh doanh, d ch v thu c các thành ph n kinh t khác; - Các cá nhân có s d ng lao ng ti n hành các ho t ng s n xu t kinh doanh; - Các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, các doanh nghi p trong khu ch xu t, khu công nghi p; - Các ơn v s nghi p, s n xu t kinh doanh d ch v thu c cơ quan hành chính s nghi p, t ch c chính tr xã h i, oàn th nhân dân; các doanh nghi p thu c l c lư ng quân i nhân dân, công an nhân dân; - Các cơ quan hành chính s nghi p; - Các cơ quan t ch c chính tr xã h i, oàn th nhân dân; - Các cơ quan t ch c nư c ngoài ho c qu c t t i Vi t nam có s d ng lao ng là ngư i Vi t Nam. 2. Nguyên t c chung th c hi n ch th ng kê, báo cáo nh kỳ v tai n n lao ng:
  2. a. Các v tai n n lao ng mà ngư i b tai n n lao ng ph i ngh vi c t m t ngày tr lên, u ph i th ng kê và báo cáo nh kỳ; Cơ s có tr s chính óng trên a bàn c a a phương nào thì ngư i s d ng lao ng tr c ti p ph i báo cáo nh kỳ v tai n n lao ng v i S Lao ng - Thương binh và Xã h i a phương ó và cơ quan qu n lý c p trên tr c ti p (n u có); c. Các v tai n n lao ng thu c lĩnh v c phóng x , thăm dò khai thác d u khí, v n t i ư ng b , ư ng s t, ư ng thu , ư ng hàng không và các cơ s thu c l c lư ng quân i nhân dân, công an nhân dân, ngoài vi c báo cáo v i cơ quan Lao ng - Thương binh và X ãh i và cơ quan qu n lý c p trên (n u có), còn ph i báo cáo v i cơ quan qu n lý Nhà nư c v an toàn lao ng, v sinh lao ng chuyên ngành Trung ương. d. Trong kỳ báo cáo n u không có tai n n lao ng xNy ra, thì cơ s v n ph i có văn b n báo cáo và ghi rõ là "không có tai n n lao ng". II. CH TH NG KÊ, BÁO CÁO NNH KỲ V TAI N N LAO NG: 1. Ch th ng kê tai n n lao ng, ư c th c hi n như sau: Các cơ s ph i th ng kê t t c các trư ng h p tai n n lao ng xNy ra i v i ngư i lao ng thu c quy n qu n lý, theo ph l c s 1. Ph l c này c n chú ý khi ghi vào m t s c t sau trong bi u th ng kê tai n n lao ng: - C t 11: Ghi các y u t gây ch n thương theo ph l c 1A; - C t 12: ánh d u nhân (x) các trư ng h p b ch t khi xNy ra tai n n lao ng ho c b ch t trong th i gian i u tr l n u; - C t 13: ánh d u nhân (x) các trư ng h p b tai n n lao ng n ng theo ph l c 1B; - C t 14: ánh d u (x) các trư ng h p b tai n n lao ng còn l i (tai n n lao ng nh ). 2. Ch báo cáo nh kỳ tai n n lao ng theo quy nh sau ây: a. Cơ s ph i t ng h p tình hình tai n n lao ng c a 6 tháng u năm và c a c năm theo ph l c s 2; báo cáo v S Lao ng - Thương binh và Xã h i trư c ngày 10 tháng 7 i v i báo cáo 6 tháng u năm và trư c ngày 15 tháng 1 năm sau i v i báo cáo c năm; b. S Lao ng - Thương binh và Xã h i và các cơ quan qu n lý Nhà nư c v an toàn lao ng, v sinh lao ng chuyên ngành Trung ương ph i t ng h p tình hình tai n n lao ng c a 6 tháng u năm và c a c năm theo ph l c s 3; báo cáo v B Lao ng - Thương binh và Xã h i (V b o h lao ng) trư c ngày 20 tháng 7 i v i báo cáo 6 tháng u năm và trư c ngày 31/1 năm sau i v i báo cáo c năm. III. T CH C TH C HI N:
  3. 1. Ch th ng kê, báo cáo nh kỳ v tai n n lao ng theo Thông tư này ư c áp d ng t ngày 1/1/1997. Bãi b các quy nh v th ng kê, báo cáo nh kỳ v tai n n lao ng trư c ây trái v i Thông tư này. 2. S Lao ng - Thương binh và Xã h i các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m ph bi n, hư ng d n th c hi n thông tư này n t t c các cơ s óng a phương. 3. Các B , ngành, a phương có trách nhi m ch o, ki m tra ôn c các cơ s thu c quy n qu n lý th c hi n t t ch th ng kê, báo cáo nh kỳ v tai n n lao ng. 4. Các B , ngành Trung ương căn c vào quy nh ch th ng kê báo cáo nh kỳ tai n n lao ng Thông tư này có hư ng d n c th phù h p v i c thù c a ngành t ng h p tình hình tai n n lao ng các cơ s thu c B , ngành qu n lý tr c ti p. Trong quá trình th c hi n có gì vư ng m c ngh các B , ngành, a phương ph n ánh v B Lao ng - Thương binh và Xã h i nghiên c u gi i quy t. Tr n ình Hoan ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản