Thông tư số 32-TC/TT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
61
lượt xem
3
download

Thông tư số 32-TC/TT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 32-TC/TT về ấn định mẫu thẻ cử tri, phiếu bầu cử và hòm phiếu do Bộ Nội vụ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 32-TC/TT

  1. B N IV VI T NAM DÂN CH C NG HÒA ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 32-TC/TT Hà N i, ngày 10 tháng 10 năm 1957 THÔNG TƯ N Đ NH M U TH C TRI, PHI U B U C VÀ HÒM PHI U B TRƯ NG B N IV Kính g i: - y ban Hành chính các khu T Tr Thái-Mèo và Vi t B c - y ban Hành chính các thành ph Hà N i, H i Phòng - y ban Hành chính c khu H ng Qu ng - y ban Hành chính Khu v c Vĩnh linh - y ban Hành chính các t nh -Ban Cán s Hành chính Lào-Hà-Yên Thi hành S c lu t s 004-SLt ngày 20-7-1957 v b u c H i ng nhân dân và y ban Hành chính các c p, B N i v n nh các m u th c tri, phi u b u c và hòm phi u như sau: 1 - Th c tri. Th c tri làm b ng gi y dày ho c bìa, màu tr ng hay màu ngà, hình ch nh t, ngang 15 phân, d c 10 phân rư i. M t trư c th c tri có ghi các m c theo th t sau ây: H tên c tri, tu i hay ngày tháng năm sinh, nơi sinh, dân t c nam hay n , ngh ngh êp, ch . góc bên trái có m c nhân d ng, ch ký c a c tri. M t sau th c tri chia thành nh ng ô hình ch nh t ngang 37 ly rư i, d c 35 ly. M i l n b u c , t b u c s ánh d u vào m t ô này ch ng nh n là c tri c m th ó ã n b u. Vi c ánh d u vào th c tri ch nh m m c ích phòng vi c, m t c tri b phi u hai l n trong m t cu c b phi u, ch không ph i là m t bi n pháp bu c c tri ph i i b u. C tri ph i gi th ó dùng vào các cu c b u c . M U TH C TRI (kh 15 x 10,5) T nh (hay thành ph ) VI T NAM DÂN CH C NG HÒA ………………… c l p - T do - H nh phúc Huy n (hay qu n) …………………
  2. Xã (hay khu ph ) TH C TRI H và tên c tri............................................................ Tu i hay ngày tháng năm sinh....................................... Nơi sinh....................................................................... Dân t c....................................................................... Nam hay n ................................................................. Ngh nghi p................................................................. Ch .......................................................................... ……… ngày… tháng… năm 195… Nhân d ng Ch ký c a c tri ……………… ……………… Text Box: 15 phân M t trư c th c tri Text Box: …37 ly 1/2…
  3. M t sau th c tri 2 - Phi u b u c . Phi u b u c làm b ng gi y tr ng, không bóng, hình ch nh t, ngang 12 phân, d c 17 phân. M t trư c lá phi u, phía trên có in nh ng giòng ch : VI T NAM DÂN CH C NG HÒA c l p - T do - H nh phúc __________ PHI U B U C H i ng nhân dân ... (ghi tên c p và tên a phương b u c ). R i n nh ng giòng k c tri ghi tên ngư i ng c mà c tri ch n b u. M t sau là phi u tr ng dành cho cơ quan l p danh sách c tri óng d u. M U PHI U B U C (kh 12 x 17) Text Box: 12 phân VI T NAM DÂN CH C NG HÒA c l p - T do - H nh phúc
  4. PHI U B U C H I NG NHÂN DÂN…… ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. 3 – Hòm phi u. Nên t làm hòm phi u b ng th g tương i t t, và tùy theo s c tri nhi u hay ít, s làm theo các kích thư c như sau: a) S c tri không quá 1.000: Hòm phi u: chi u dài 55 phân, chi u r ng 35 phân và chi u cao 38 phân. b) S c tri trên 1.000: Hòm phi u: chi u dài 70 phân, chi u r ng 45phân và chi u cao 48 phân. Gi a m t n p hòm phi u ch có m t khe h chênh ch ch, dài 10 phân, r ng 7 ly. Hòm phi u ph i kính và có khóa. Nh ng hòm phi u ã dùng trong cu c b u Qu c h i l n th nh t, hay trong các cu c b u H i ng nhân dân t trư c n nay, n u làm theo th th c tưong t như ã n nh trên, dù không úng kích thư c cũng có th mang ra dùng ư c. B N i v mong các c p s căn c vào nh ng i u ã n nh trên nghiên c u thi hành. KT. B TRƯ NG B N IV
  5. TH TRƯ NG Tô Quang u
Đồng bộ tài khoản