Thông tư số 346/1998/TT-TCĐC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:34

0
165
lượt xem
16
download

Thông tư số 346/1998/TT-TCĐC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 346/1998/TT-TCĐC về việc hướng dẫn thủ tục đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Tổng cục Địa chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 346/1998/TT-TCĐC

 1. T NG C C NA CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 346/1998/TT-TC C Hà N i, ngày 16 tháng 3 năm 1998 THÔNG TƯ C A T NG C C NA CHÍNH S 346/1998/TT-TC C NGÀY 16 THÁNG 3 NĂM 1998 HƯ NG D N TH T C ĂNG KÝ T AI, L P H SƠ NA CHÍNH VÀ C P GI Y CH NG NH N QUY N S D NG T Căn c Lu t t ai ngày 14/7/1993, Căn c Ngh nh s 64/CP ngày 27/9/1993 c a Chính ph quy nh v vi c giao t nông nghi p cho h gia ình cá nhân s d ng n nh lâu dài vào m c ích s n xu t nông nghi p, Căn c Ngh nh s 02/CP ngày 15/01/1994 c a Chính ph quy nh v vi c giao t lâm nghi p cho t ch c, h gia ình, cá nhân s d ng n nh lâu dài vào m c dích s n xu t lâm nghi p, Căn c vào Ngh nh 34/CP ngày 23/4/1994 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a T ng c c a chính, Căn c Ngh nh s 88/CP ngày 17/8/1994 c a Chính ph v qu n lý và s d ng t ô th , Căn c vào Ngh nh 09/CP ngày 12/2/1996 c a Chính ph quy nh v ch qu n lý, s d ng t qu c phòng, an ninh, Căn c Ch th s 10/1998/CT-TTg ngày 20/02/1998 c a Th tư ng Chính ph v y m nh và hoàn thành vi c giao t và c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t nông nghi p, Căn c Ch th 245/TTg ngày 22/4/1996 c a Th tư ng Chính ph v t ch c th c hi n m t s vi c c p bách trong qu n lý s d ng t c a các t ch c trong nư c ư c Nhà nư c giao t, cho thuê t, Xét nhu c u tăng cư ng qu n lý th ng nh t v t ai, Xét nhu c u y nhanh quá trình kê khai, ăng ký, l p h sơ a chính và c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho các t ch c, h gia ình và cá nhân trên ph m vi c nư c, Xét ngh c a ông V trư ng V ăng ký th ng kê, ông V trư ng V Pháp ch , T ng c c a chính hư ng d n vi c kê khai ăng ký t ai, l p h sơ a chính và c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t như sau: Ph n 1: QUY NNH CHUNG I. KÊ KHAI ĂNG KÝ T AI I.1. T ch c, h gia ình, cá nhân là công dân Vi t Nam và t ch c, cá nhân nư c ngoài thu c các di n:
 2. 1. ư c Nhà nư c Vi t Nam giao t, cho thuê t; 2. ang s d ng t vào các m c ích; 3. ư c phép thay i m c ích s d ng t; 4. ư c phép chuy n i, chuy n như ng, cho thuê, th ch p, th a k quy n s d ng t; u ph i ăng ký t t i U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n - nơi có t theo hư ng d n t i Thông tư này. Riêng i v i t có nhà thu c khu v c ô th s th c hi n vi c ăng ký t theo quy nh riêng. UBND xã, phư ng, th tr n có trách nhi m t ch c ăng ký t ai, xét trình UBND c p có thNm quy n c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho các t ch c, h gia ình, cá nhân ang s d ng t trên ph m vi hành chính c a a phương mình. Cơ quan a chính các c p có trách nhi m giúp UBND c p mình tr c ti p tri n khai nhi m v ăng ký t ai, l p h sơ a chính, c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t theo úng ch trương và k ho ch c a UBND m i c p, úng quy nh v chuyên môn k thu t c a T ng c c a chính t i Thông tư này. I.2. Ngư i ch u trách nhi m kê khai, ăng ký t ai bao g m: 1. Ch h ho c ngư i ư c ch h u quy n thay m t cho h gia ình; 2. Cá nhân ho c ngư i ư c u quy n h p pháp; 3. Th trư ng ho c ngư i ư c th trư ng u quy n c a các t ch c là: cơ quan nhà nư c, t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, t ch c kinh t trong nư c, t ch c kinh t nư c ngoài, liên doanh Vi t Nam v i nư c ngoài t i Vi t Nam; 4. Th trư ng ho c ngư i ư c th trư ng u quy n c a các t ch c thu c B Qu c phòng: T ng c c, Quân khu, quân ch ng, binh ch ng, Quân oàn, B Tư l nh Biên phòng, H c vi n, Nhà trư ng và các cơ quan, ơn v tr c thu c B Qu c phòng, B ch hu quân s t nh và thành ph tr c thu c Trung ương; 5. Th trư ng ho c ngư i ư c th trư ng u quy n c a các t ch c thu c B N i v : T ng c c H u c n, các ơn v tr c thu c B N i v , Công an t nh và thành ph tr c thu c Trung ương; 6. Văn phòng U ban nhân dân các t nh và thành ph tr c thu c Trung ương; 7. Văn phòng U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n. I.3. Các lo i t ph i kê khai ăng ký: 1. T ch c, h gia ình, cá nhân kê khai toàn b di n tích t hi n ang s d ng bao g m c ph n di n tích mà t ch c, h gia ình, cá nhân t cho các ch s d ng khác thuê mư n, t cho cán b công nhân viên làm nhà , ho c chưa ưa vào s d ng; không kê khai ph n di n tích mình thuê, mư n c a các ch s d ng khác.
 3. 2. Văn phòng U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương kê khai ăng ký vào s a chính c a xã, phư ng, th tr n - nơi có t - ph n di n tích c a cơ quan i di n ngo i giao, cơ quan lãnh s , cơ quan i di n khác có ch c năng ngo i giao c a nư c ngoài, cơ quan i di n c a các t ch c qu c t và liên Chính ph t i Vi t Nam, cơ quan ho c cơ quan i di n c a các t ch c phi Chính ph . 3. Văn phòng U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n kê khai ăng ký vào s a chính ph n di n tích t sau ây: - t xây d ng tr s làm vi c c a cơ quan hành chính, s nghi p c a xã; các lo i t chuyên dùng khác s d ng vào m c ích công c ng trong ph m vi t ng xã, phư ng, th tr n ho c trên ph m vi nhi u xã do U ban nhân dân c p xã, phư ng, th tr n tr c ti p qu n lý ho c chưa có ch qu n lý c th ; - t nông nghi p, t lâm nghi p, t m t nư c nuôi tr ng thu s n, t làm mu i, t chuyên dùng khác chưa giao n nh lâu dài cho các t ch c, h gia ình, cá nhân hi n do U ban nhân dân c p xã tr c ti p qu n lý cho thuê, mư n, t m giao như t nông nghi p dành cho công ích xã, t nông - lâm nghi p khó chia, v.v... - t chưa s d ng g m t tr ng i núi tr c, núi á, bãi b i ven sông, ven bi n, sông su i, m t nư c hoang, v.v... n m trong a gi i hành chính m i xã. I.4. T ch c, h gia ình, cá nhân ư c xét ăng ký vào s a chính và c p gi y ch ng nh n quy n s d ng ph n di n tích t như sau: 1. Di n tích t m i ư c giao, cho thuê s d ng vào các m c ích theo Quy t nh c a U ban nhân dân c p có thNm quy n; 2. Di n tích t nông nghi p, t lâm nghi p, t m t nư c nuôi tr ng thu s n, t làm mu i ã ư c giao s d ng n nh lâu dài theo Ngh nh 64/CP ngày 27/9/1993 và Ngh nh 02/CP ngày 15/01/1994 c a Chính ph ; 3. Di n tích t chuyên dùng, t , các lo i t nông nghi p, t lâm nghi p, t m t nư c nuôi tr ng thu s n, t làm mu i khác ang do các t ch c, h gia ình, cá nhân tr c ti p s d ng, ã ư c U ban nhân dân c p xã xét và xác nh quy n s d ng h p pháp trong quá trình th c hi n th t c ăng ký t ai; 4. Di n tích t ã ư c xác nh sau khi rà soát l i nhu c u s d ng t i v i các t ch c trong nư c là cơ quan nhà nư c, t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, ơn v vũ trang nhân dân và ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t theo úng yêu c u c a Ch th 245/TTg ngày 22/4/1996 c a Th tư ng Chính ph và Công văn s 862 CV/ C ngày 16/7/1996 c a T ng c c a chính. 5. Di n tích t ã xác nh tr ti n thuê t i v i các t ch c trong nư c thu c di n chuy n sang thuê t. I.5. Các lo i t do Văn phòng U ban nhân dân c p xã tr c ti p kê khai ch ti n hành ăng ký vào s a chính, chưa c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t.
 4. I.6. Sau khi ăng ký t ai, vi c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho các i tư ng sau ây s có hư ng d n riêng: 1. Các t ch c tôn giáo; 2. Các t ch c và cá nhân nư c ngoài. II. I U KI N T CH C ĂNG KÝ T AI,L P H SƠ NA CHÍNH. II.1. Xã, phư ng, th tr n t ch c kê khai ăng ký t ai, l p h sơ a chính và xét c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t trên cơ s ã có b n a chính có to , ho c khai thác s d ng các lo i b n , sơ gi i th a khác ã ư c ki m tra, ánh giá, ch nh lý m b o xác nh rõ v trí, hình th , di n tích, lo i ru ng t, ch s d ng n t ng th a t, phù h p v i hi n tr ng s d ng t t i th i i m ăng ký và i u ki n c th c a t ng a phương: 1. Khu t ô th , t nông thôn và các lo i t chuyên dùng: T ch c kê khai ăng ký t ai, l p h sơ a chính, c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t trên cơ s ã có b n a chính có to , ho c trích o t ng khu v c hay t ng th a t, trư ng h p c bi t có th khai thác b n a chính c a chính quy n cũ, b n gi i th a o v theo Ch th 299/TTg ngày 11/10/1980 c a Th tư ng Chính ph , b n quy ho ch chi ti t ho c b n hi n tr ng ph c v vi c giao t làm nhà ã thi t k n t ng th a t cho t ng ch s d ng t; Các lo i b n , tài li u nói trên ph i ư c o v b sung, ch nh lý, ki m tra theo úng yêu c u ã hư ng d n t i Công văn s 647 CV/ C ngày 31/5/1995 và các hư ng d n khác c a T ng c c a chính. 2. t nông, lâm nghi p, m t nư c nuôi tr ng thu s n, làm mu i: a. o c, l p b n a chính có to n âu ph i kê khai ăng ký, l p h sơ a chính và c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t n ó; b. Nơi chưa có b n a chính có to : ư c phép kê khai ăng ký, l p h sơ và c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t trên cơ s khai thác s d ng t i a các tài li u, tư li u, b n hi n có tuỳ theo i u ki n c th c a t ng a phương; C th là: - Ch nh lý hi n c i nh ng y u t c n thi t trên b n , tài li u ã i u tra o c theo Ch th 299/TTg ngày 11/10/1980 c a Th tư ng Chính ph ; - S d ng các k t qu ov b n gi i th a g n ây nh t c a m i xã (n u có); - i u v b sung nh máy bay ã ư c n n, bình nh ho c b n tr c nh; Các tài li u, s li u và sơ giao t nông nghi p cho t ng h gia ình, cá nhân theo Ngh nh 64/CP ngày 27/9/1993 và giao t lâm nghi p theo Ngh nh 02/CP ngày 15/01/1994 c a Chính ph . II.2. Kê khai ăng ký t ai ban u, l p h sơ a chính và xét c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t ư c t ch c ng lo t trên a bàn toàn xã, phư ng, th tr n ho c
 5. trên m t ph n lãnh th c a a phương (như thôn, p, b n, v.v...) cho t t c các t ch c, h gia ình, cá nhân trên di n tích h ang s d ng nhưng chưa ăng ký. Trong khi chưa có i u ki n kê khai ăng ký ng lo t, nh ng t ch c, h gia ình, cá nhân có nhu c u s ư c phép cho kê khai ăng ký và xét c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho t ng trư ng h p ơn l . T ch c, h gia ình, cá nhân ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n giao t, cho thuê t m i ho c ư c phép th c hi n các hành vi làm bi n ng t ai ư c ăng ký t ngày sau khi hoàn thành các th t c hành chính v giao t, cho thuê t, chuy n i m c ích s d ng t, chuy n quy n s d ng t v.v... và ư c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t ngay sau khi ã hoàn t t th t c ăng ký t ai. II.3. H sơ a chính ư c thi t l p ngay trong quá trình kê khai ăng ký và xét duy t c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t. H sơ a chính l p theo m u th ng nh t trong c nư c, theo quy nh t i Quy t nh 499 Q / KTK ngày 27/7/1995 c a T ng c c a chính và theo hư ng d n t i Thông tư này. III. M U GI Y CH NG NH N VÀ PHƯƠNG TH C C P III.1. S d ng th ng nh t trong ph m vi c nư c m u gi y ch ng nh n quy n s d ng t (sau ây vi t t t là GCN QSD ) ban hành theo Quy t nh 201 Q / KTK ngày 14/7/1989 c a T ng c c Qu n lý ru ng t (nay là T ng c c a chính) c p cho t t c các th a t nông nghi p, t lâm nghi p, t m t nư c nuôi tr ng thu s n, t làm mu i, t thu c nông thôn, t chuyên dùng các lo i; Các th a t có công trình nhưng không ph i là nhà , th a t chưa có nhà ho c nhà t m thu c n i thành ph , n i th xã, th tr n. III.2. Gi y ch ng nh n quy n s d ng t ư cc p n t ng th a t trong các trư ng h p: 1. t s d ng vào các m c ích thu c n i thành ph , n i th xã, th tr n. 2. t nông nghi p, t lâm nghi p, t m t nư c nuôi tr ng thu s n khi có các i u ki n: - Th a t ã n nh, rõ ràng v ranh gi i s d ng, quy mô th a t l n; - S th a t trong m i h gia ình không nhi u (không quá 5 th a/h ); - H gia ình có yêu c u và ch p thu n n p các nghĩa v tài chính theo quy nh. 3. t thu c khu v c nông thôn n u a phương có ch trương ho c ch s d ng t có yêu c u; 4. t chuyên dùng thu c quy n s d ng c a các t ch c, cá nhân. Gi y ch ng nh n quy n s d ng t ư c c p n t ng th a ch trong i u ki n ã có b n a chính có to , ho c b n trích o theo úng hư ng d n c a T ng c c a chính.
 6. III.3. Gi y ch ng nh n quy n s d ng t ư cc p n t ng h gia ình, trong m i ch ng nh n ư c ghi nhi u th a t: Hình th c c p gi y ch ng nh n này áp d ng ch y u cho vùng nông thôn, không phân bi t ã có ho c chưa có b n a chính có to , không phân bi t là t nông nghi p, lâm nghi p, t thu c nông thôn t chuyên dùng trong các trư ng h p: + t ai c a m i h còn quá manh mún, phân tán, quy mô th a t nh ; + S th a t cho m i h quá nhi u, chưa n nh. III.4. Nh ng th a t có nhi u ch s d ng, không phân rõ ranh gi i s d ng ( ng s d ng) thì m i ch s d ng t ư c c p m t gi y ch ng nh n. III.5. Gi y ch ng nh n quy n s d ng t "h n ch " ư c áp d ng cho t nông nghi p, t lâm nghi p, m t nư c nuôi tr ng thu s n, t làm mu i t i nh ng xã, phư ng, th tr n chưa có b n a chính có to , vi c kê khai ăng ký t ai, xét c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t ư c th c hi n trên cơ s khai thác có ki m tra ch nh lý các tài li u, tư li u, b n hi n có. Khi th c hi n ph i m b o hai yêu c u sau: 1. m b o úng trình t th t c xét duy t theo hư ng d n t i Thông tư này; Xác nh chính xác v quy n s d ng h p pháp trên t ng th a t c a t ng ch s d ng t. 2. S d ng th ng nh t m u gi y ch ng nh n QSD ã ban hành theo Quy t nh 201 Q / KTK ngày 14/7/1989, trong gi y ch ng nh n s ư c óng d u xác nh n " o c t m th i" theo hư ng d n t i ph n III - Thông tư này. IV. TH M QUY N XÉT DUY T C P GI Y CH NG NH N QUY N S D NG T IV.1. UBND xã, phư ng, th tr n có trách nhi m xét xác nh quy n s d ng t h p pháp c a t ng ch s d ng t trên t ng th a t khi ăng ký t ban u. N i dung xét c th là: + Xác nh rõ ngu n g c s d ng t, th i i m s d ng, nh ng bi n ng phát sinh trong quá trình s d ng; + Xác nh hi n tr ng s d ng v các m t: m c ích s d ng, ranh gi i s d ng, tình tr ng tranh ch p và m t s c i m c bi t khác. IV.2. UBND huy n, th xã, thành ph thu c t nh ký duy t c p gi y ch ng nh n QSD cho h gia ình, cá nhân s d ng t vào m c ích nông nghi p, lâm nghi p, nuôi tr ng thu s n, làm mu i và làm nhà thu c nông thôn. IV.3. UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ký duy t c p gi y ch ng nh n QSD cho các ch s d ng t là: + Các t ch c trong nư c ư c Nhà nư c giao t, cho thuê t s d ng vào các m c ích;
 7. + T ch c, cá nhân nư c ngoài thuê t t i Vi t Nam; + H gia ình và cá nhân s d ng các lo i t thu c n i thành ph , n i th xã, th tr n, t chuyên dùng thu c khu v c nông thôn. Ph n 2: TH T C ĂNG KÝ T AI, XÉT C P GI Y CH NG NH N QUY N S D NG T I. ăng ký t ai ban u, xét c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho các t ch c, h gia ình, cá nhân ang s d ng t nhưng chưa ăng ký. I.1. i tư ng, ph m vi áp d ng: + H gia ình và cá nhân: Toàn b di n tích t ang s d ng vào t t c các m c ích; + Các t ch c trong nư c g m các cơ quan nhà nư c, t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, ơn v vũ trang nhân dân: di n tích t ang s d ng không thu c di n chuy n sang thuê t theo quy nh t i Ch th 245/TTg ngày 22/4/1996 c a Th tư ng Chính ph ; + Các doanh nghi p nông, lâm, ngư, diêm nghi p: Di n tích t tr c ti p s n xu t nông nghi p, lâm nghi p, nuôi tr ng thu s n, làm mu i; + Các doanh nghi p khác: Di n tích ang ph i n p thu t theo Pháp l nh thu nhà t, di n tích t không thu c di n chuy n sang thuê t theo quy nh t i Ch th 245/TTg ngày 22/4/1996 c a Th tư ng Chính ph , di n tích t hi n ang s d ng thu c di n giao t ph i tr ti n. I.2. T ch c ăng ký t ai và xét c p gi y ch ng nh n QSD ư c th c hi n theo trình t sau: I.2.1. Công tác chuNn b : 1. Thành l p H i ng ăng ký t xã, phư ng, th tr n: a. H i ng ăng ký t là t ch c tư v n cho UBND xã, phư ng, th tr n trong vi c xét ơn ăng ký quy n s d ng t t i c p xã. b. Thành ph n c a H i ng ăng ký t có t 5 t i 7 thành viên bao g m các thành viên b t bu c như sau: + Phó Ch t ch UBND xã (phư ng, th tr n): Ch t ch H i ng, + Cán b ph trách tư pháp: Phó Ch t ch H i ng, + Cán b a chính: Thư ký H i ng, + Ch t ch H i ng nhân dân: U viên H i ng,
 8. + Trư ng thôn, b n, p ( i v i xã) và t trư ng t dân ph ( i v i phư ng, th tr n): U viên H i ng. Riêng trư ng thôn, p, b n, t trư ng t dân ph ch tham gia xét duy t ơn v i các i tư ng thu c ph m vi qu n lý. Ngoài các thành viên b t bu c nói trên, tuỳ tình hình c th c a m i a phương UBND huy n, qu n, th , thành ph thu c t nh có th quy t nh b sung thêm nh ng thành viên c n thi t khác. Ngoài các thành viên chính th c c a H i ng, khi c n thi t H i ng ư c phép m i thêm nh ng ngư i am hi u v tình hình t ai c a a phương, nh ng ngư i có hi u bi t v chính sách và pháp lu t t ai. c. U ban nhân dân xã (phư ng, th tr n) xu t nhân s c a H i ng, U ban nhân dân huy n (qu n, th xã, thành ph thu c t nh) xem xét và ra quy t nh thành l p. d. Ch làm vi c c a H i ng: + H i ng h p dư i s i u ki n c a Ch t ch H i ng xem xét t ng ơn kê khai ăng ký trên cơ s h sơ, tài li u c a t ng ch s d ng t ã ư c t chuyên môn giúp vi c chuNn b , thNm tra, phân lo i. Vi c xét duy t c a H i ng có th ư c ti n hành ng lo t cho nhi u h sơ ăng ký (trong trư ng h p t ch c kê khai ăng ký ng lo t) ho c cho m t s ít h sơ (trong trư ng h p kê khai ăng ký l ). + K t qu làm vi c c a H i ng ư c ghi thành biên b n; biên b n ph i thông qua toàn th H i ng, có ch ký c a Ch t ch H i ng và Thư ký H i ng. + H i ng làm vi c theo nguyên t c "bi u quy t theo a s ", ý ki n không th ng nh t v i k t lu n chung ư c b o lưu và ghi vào biên b n. + Trong quá trình H i ng làm vi c, UBND huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh có trách nhi m c cán b thu c các phòng có liên quan như Phòng a chính, Phòng tư pháp, Phòng xây d ng ( i v i phư ng, th tr n) tham d thư ng xuyên hư ng d n chuyên môn, pháp lu t và theo dõi n m ch c tình hình t o cơ s cho vi c thNm tra trình lên các c p xét duy t. 2. Thành l p T chuyên môn giúp vi c (g i t t là T ăng ký t). a. Nhi m v : tr c ti p giúp UBND xã (phư ng, th tr n) tri n khai th c hi n toàn b công vi c chuyên môn trong quá trình t ch c kê khai ăng ký t, l p h sơ a chính, chuNn b h sơ trình lên c p có thNm quy n xét c p gi y ch ng nh n QSD . b. T ăng ký t g m các thành ph n: + Cán b a chính xã (phư ng, th tr n): T trư ng; + Các thành viên khác trong t g m các cán b c a UBND am hi u tình hình t ai c a a phương như k ho ch, th ng kê, thu , ch nhi m ho c phó ch nhi m h p tác xã nông - lâm nghi p (n u có), trư ng thôn (b n, p), t trư ng t dân ph , i trư ng
 9. i s n xu t, v.v... và m t s ngư i có kh năng ti p thu nhanh k thu t chuyên môn, vi t ch p. S lư ng ngư i tuỳ thu c vào quy mô c a a bàn kê khai ăng ký và công ngh l p h sơ a chính c a m i a phương. c. Tuỳ theo i u ki n c th c a m i a phương Phòng a chính c p huy n có th c cán b chuyên môn tr c ti p tham gia là thành viên thư ng xuyên c a t , l c lư ng chuyên môn này có th ho t ng như m t l c lư ng chuyên trách c a c p trên v tr c ti p giúp c p xã t ch c tri n khai. d. Trong quá trình tri n khai m i xã (phư ng, th tr n) ph i m b o thư ng xuyên có s ch o, ki m tra v chuyên môn c a cán b ăng ký t ai c a S a chính. 3. Xây d ng phương án, k ho ch t ch c kê khai ăng ký t ai c a xã (phư ng, th tr n) phù h p v i ch trương chung c a t nh (thành ph tr c thu c Trung ương), huy n (qu n, th xã, thành ph thu c t nh) và c i m c th c a a phương; xác nh rõ các gi i pháp c th v chuyên môn, t ch c th o lu n và thông qua phương án k ho ch t i xã (phư ng, th tr n), trình UBND c p huy n phê duy t. 4. Thu th p các tài li u có liên quan ph c v cho công tác kê khai, ăng ký t ai và t ch c xét duy t h sơ. 5. ChuNn b v t tư k thu t, bi u m u, s sách, văn phòng phNm c n thi t. 6. T p hu n nghi p v chuyên môn cho các cán b tham gia. 7. Quán tri t ch trương, k ho ch và bi n pháp th c hi n trong t ch c ng, chính quy n n các t ch c qu n chúng, t cán b lãnh o n t ng ngư i dân, tuyên truy n ph bi n t t c các ch s d ng t nh n th c rõ trách nhi m và nghĩa v t giác ch p hành. I.2.2. Ki m tra ánh giá các tài li u hi n có: Trư c khi bư c vào tri n khai ph i ti n hành ánh giá các tài li u hi n có a phương có liên quan t i t ai, g m có: + Các lo i b n gi i th a, b n a chính cũ, b n a chính m i thành l p (n u có); + Các lo i tài li u o c b n khác có liên quan như sơ giao t, b n quy ho ch c a a phương, v.v...; + Các lo i h sơ t ai cũ; + T ch c th c hi n các công vi c c n thi t hi n c i tài li u, b n , s sách cho phù h p v i hi n tr ng s d ng t t i th i i m ăng ký. I.2.3. T ch c kê khai ăng ký t ai:
 10. Vi c t ch c kê khai ăng ký t ai ư c ti n hành theo trình t sau: 1. Li t kê danh sách ch s d ng t c n ăng ký, chuNn b a i m ăng ký, l ch ăng ký phù h p v i t ng lo i i tư ng và t ng a b n c th , ph bi n hư ng d n c th m i ch s d ng t th c hi n, chuNn b y các tài li u, b n , bi u m u c n thi t ph c v vi c kê khai ăng ký, phân b l c lư ng cán b chuyên môn hư ng d n kê khai ăng ký t i t ng i m. 2. Hư ng d n t ng ch s d ng t kê khai theo m u (M u s 6a/ K, 6b/ K); chuNn b các h sơ có liên quan kèm theo. 3. Ch s d ng t kê khai và n p h sơ kê khai t i UBND xã (phư ng, th tr n), h sơ bao g m: + ơn xin ăng ký quy n s d ng t; + Các gi y t pháp lý kèm theo v ngu n g c c a t ang s d ng; + B n a chính khu t ho c sơ trích o th a t ( i v i các trư ng h p ăng ký ơn l ); + T khai s d ng t ( i v i các t ch c trong nư c ã kê khai s d ng t theo Ch th 245/TTg ngày 22/4/1996 c a Th tư ng Chính ph ); + Văn b n xác nh n nhu c u s d ng t c a ngành ch qu n ho c UBND c p t nh ( i v i các t ch c trong nư c s d ng t). 4. Cán b ti p nh n h sơ ăng ký có trách nhi m ki m tra phát hi n k p th i nh ng ch thi u sót, hư ng d n ch s d ng t hoàn thi n ngay h sơ ăng ký và vào s theo dõi ăng ký. 5. H t th i h n kê khai ăng ký UBND xã (phư ng, th tr n) có trách nhi m th ng kê, công b công khai v nh ng th a t không có ngư i kê khai ăng ký tr c ti p ăng ký vào s a chính. 6. Trong trư ng h p có khi u n i v di n tích, hình th th a t UBND xã (phư ng, th tr n) có trách nhi m t ch c ki m tra, xác minh l i, k t qu gi i quy t ư c ghi rõ vào ơn khi u n i (m u s 7/ K). I.2.4. Xét duy t ơn ăng ký t i xã (phư ng, th tr n): U ban nhân dân xã (phư ng, th tr n) ch u trách nhi m xét xác nh n vào ơn ăng ký c a t ng ch s d ng t trên cơ s nghiên c u k t lu n c a H i ng ăng ký t và các quy nh c a pháp lu t. Trình t th c hi n như sau: 1. Trên cơ s kê khai c a ch s d ng t, T ăng ký t ai ti n hành thNm tra, xác minh và l p h sơ y cho t ng ch s d ng t; sơ b phân lo i h sơ theo m c hoàn thi n: y ho c chưa y , h p l ho c chưa h p l , rõ v ngu n g c t ai ho c chưa rõ, v.v... trình H i ng ăng ký t ai. 2. T ch c h i ngh xét ơn:
 11. * H i ng ăng ký t ai nghe báo cáo k t qu t ng h p kê khai, k t qu thNm tra xác minh các ơn ăng ký t; H i ng xét ơn kê khai c a t ng ch s d ng t n t ng th a t xác nh n v các m t: + Xác nh cơ s pháp lý v quy n s d ng trên t ng th a t ã ăng ký; + ánh giá hi n tr ng s d ng t v các m t: di n tích, m c ích s d ng, th i i m s d ng, th i h n s d ng, v.v... theo các n i dung ã kê khai; + Phân tích chi ti t v ngu n g c và nh ng thay i trong quá trình s d ng trong nh ng trư ng h p c n thi t. Trên cơ s xem xét k các m t nói trên, H i ng xác nh rõ: + Các trư ng h p có i u ki n ư c ăng ký và ngh c p gi y ch ng nh n QSD ; + Các trư ng h p chưa i u ki n, ph i qua x lý m i ư c ăng ký và c p gi y ch ng nh n QSD ; + Các trư ng h p không ư c ăng ký và c p gi y ch ng nh n QSD . * H i ng th o lu n và xu t gi i pháp x lý i v i các trư ng h p có vi ph m. K t qu xét duy t và k t lu n c a H i ng u ph i ư c bi u quy t và ghi chi ti t vào Biên b n h p xét duy t hàng ngày, trên cơ s ó t ng h p vào biên b n chung (theo m u 8/ K). 3. Công b công khai h sơ xét duy t: + Sau khi H i ng ăng ký t ai có k t lu n, UBND xã (phư ng, th tr n) t ch c công b công khai k t qu ã xét m i ngư i dân ư c tham gia ý ki n (m u 11/ K). + Th i gian công b công khai là 15 ngày (theo m u 11/ K). H t th i h n này, UBND xã (phư ng, th tr n) l p biên b n k t thúc vi c công b công khai h sơ (theo m u 12/ K). i v i nh ng trư ng h p có khi u n i ho c có nh ng v n m i ư c dân phát hi n, UBND xã (phư ng, th tr n) t ch c thNm tra xác minh H i ng xét duy t b sung và thông qua k t qu xét duy t. 4. L p h sơ k t qu xét ơn ăng ký c p xã và trình duy t t i các c p có thNm quy n. H sơ k t qu xét ơn ăng ký bao g m: + H th ng ơn xin ăng ký c a t ng ch s d ng t ã ư c ghi ý ki n c a H i ng và xác nh n c a UBND xã (phư ng, th tr n) kèm theo các gi y t pháp lý có liên quan n ngu n g c s d ng t; + B n sao b n a chính;
 12. + H sơ k thu t th a t, biên b n xác nh ranh gi i t9 i v i phư ng và th tr n); + Biên b n xét duy t c a H i ng ăng ký t (m u s 8/ K); + T trình c a UBND xã (phư ng, th tr n), kèm theo danh sách ngh c p gi y ch ng nh n QSD , bi u t ng h p gi i quy t các trư ng h p chưa i u ki n c p gi y ch ng nh n (m u s 13/ K, s 9/ K và s 10/ K). H sơ trình UBND huy n (qu n, th xã, thành ph thu c t nh) ư c l p cho 2 lo i riêng bi t như sau: + Lo i cho các i tư ng thu c thNm quy n phê duy t c a UBND c p huy n (huy n, th xã, thành ph thu c t nh). + Lo i cho các i tư ng thu c thNm quy n phê duy t c a UBND c p t nh (t nh, thành ph tr c thu c Trung ương). I.3. Th t c xét duy t c a UBND c p có thNm quy n. 1. Ki m tra thNm nh cơ quan chuyên môn: Căn c vào h sơ xét duy t c a UBND xã (phư ng, th tr n) ã trình lên UBND huy n (qu n, th xã, thành ph thu c t nh) S a chính ch trì cùng Phòng a chính t ch c ki m tra toàn b h sơ xét ơn ăng ký theo các n i dung sau: - Ki m tra m c y c a h sơ tài li u theo quy nh; - Ki m tra k t qu xét duy t trên các tài li u: ơn ăng ký, biên b n xét duy t c a H i ng ăng ký t ai, bi u t ng h p x lý vi ph m v các m t: + Phân lo i ơn ăng ký: i u ki n, chưa i u ki n ph i x lý c p gi y ch ng nh n QSD , không i u ki n c p gi y ch ng nh n QSD ph i ti p t c x lý; + Hình th c x lý t ng trư ng h p chưa ho c không i u ki n c p gi y ch ng nh n QSD . + K t qu ki m tra ghi vào bi u (theo m u 15/ K). - Ki m tra k thu t v m t hình th c, quy cách trình bày t ng tài li u, i soát ki m tra tính ng b , th ng nh t gi a ơn ăng ký v i b n a chính, biên b n xét duy t c a H i ng ăng ký t ai, danh sách ngh c p gi y ch ng nh n QSD , bi u t ng h p gi i quy t các trư ng h p chưa i u ki n c p gi y ch ng nh n QSD . K t qu ki m tra ghi vào bi u (theo m u 17/ K), k t thúc ki m tra ph i l p thành biên b n (theo m u 14/ K). - Th c hi n các công vi c c n thi t dư i ây: + Ghi ý ki n k t lu n sau khi ã ki m tra t ng ơn xin ăng ký s d ng t,
 13. + L p t trình (m u 13/ K) kèm theo d th o quy t nh c p gi y ch ng nh n QSD (m u 18/ K), d th o quy t nh x lý các trư ng h p chưa i u ki n c p gi y ch ng nh n QSD (m u 19/ K), + Vi t gi y ch ng nh n QSD cho các i tư ng có i u ki n. - Phòng a chính có trách nhi m trình UBND huy n (qu n, th xã, thành ph thu c t nh) phê duy t cho các i tư ng là h gia ình và cá nhân s d ng t nông nghi p, lâm nghi p, t làm mu i, t m t nư c nuôi tr ng thu s n, d th o t trình UBND huy n (qu n, th xã, thành ph thu c t nh) trình UBND t nh (thành ph tr c thu c Trung ương) xét duy t nh ng i tư ng là t ch c và các h gia ình, cá nhân s d ng các lo i t thu c khu v c ô th ; +S a chính có trách nhi m thNm nh và trình UBND t nh (thành ph tr c thu c Trung ương) phê duy t cho i tư ng thu c thNm quy n sau khi nh n ư c h sơ trình c a UBND huy n (qu n, th xã, thành ph thu c t nh). 2. UBND t nh (thành ph tr c thu c Trung ương) và UBND huy n (qu n, th xã, thành ph thu c t nh) căn c vào h sơ xét ơn ăng ký xã (phư ng, th tr n), biên b n ki m tra thNm nh và t trình c a cơ quan a chính quy t nh phê duy t vi c c p gi y ch ng nh n QSD cho các ch s d ng t i u ki n, quy t nh x lý các trư ng h p chưa ho c không i u ki n c p gi y ch ng nh n QSD cho các i tư ng thu c thNm quy n. II. ăng ký t ban u, xét c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho các t ch c, h gia ình, cá nhân ã hoàn thành các th t c v giao t, cho thuê t. II.1. i tư ng, ph m vi áp d ng: + Các t ch c, h gia ình, cá nhân Vi t Nam; các t ch c, cá nhân nư c ngoài ư c cơ quan có thNm quy n giao ho c cho thuê t m i; + Các t ch c trong nư c ang s d ng t, nay thu c di n chuy n sang thuê t; + Các t ch c, cá nhân nư c ngoài hi n ang s d ng t ã hoàn thành th t c thuê t nhưng chưa ăng ký, ho c chưa th c hi n th t c thuê t. Các i tư ng nói trên, sau khi ã hoàn thành y các th t c v giao t, cho thuê t theo Thông tư s 293 TT/ C ngày 14/3/1997 c a T ng c c a chính ( i v i nh ng t ch c trong nư c ư c giao t m i), Thông tư 856 LB/ C-TC ngày 12/7/1996 c a liên B Tài chính - T ng c c a chính ( i v i các t ch c trong nư c thu c di n chuy n sang thuê t), Thông tư s 679 TT/ C ngày 12/5/1997 c a T ng c c a chính ( i v i các t ch c, cá nhân nư c ngoài thuê t t i Vi t Nam), ph i n ăng ký t ai t i xã, phư ng, th tr n s t i - nơi có t. Sau khi ăng ký s ư c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t. II.2. H sơ ăng ký t g m: + ơn xin ăng ký quy n s d ng t: 2 b n (m u s 6/ K); + Quy t nh giao t ho c cho thuê t: 1 b n (b n sao có công ch ng);
 14. +B n a chính khu t ư c giao ho c thuê: 1 b n (có xác nh n c a S a chính); +H p ng thuê t: 1 b n ( i v i t ch c thuê t - b n sao có công ch ng); + T khai s d ng t ( i v i t ch c trong nư c chuy n sang thuê t - ã kê khai theo Ch th 245/TTg). II.3. H sơ ăng ký t n p t i UBND c p xã - nơi có t. Sau khi nh n y h sơ, trong th i gian 5 ngày UBND xã (phư ng, th tr n) ph i hoàn thành vi c xem xét và ăng ký vào s a chính t i xã và c p nh t v nh ng bi n ng trên b n , s sách; xác nh n " ã ăng ký t ai" vào ơn xin ăng ký quy n s d ng t (ph n "ý ki n c a UBND xã"); thu l phí a chính theo quy nh và tr l i cho ch s d ng t m t t ơn n p l i S a chính ho c Phòng a chính huy n ư c c p gi y ch ng nh n QSD (tuỳ thu c thNm quy n ký, c p gi y ch ng nh n QSD ). Cán b a chính xã l p h sơ ăng ký t c a ch s d ng t ã ăng ký, c p nh t vào h sơ a chính c p xã, báo cáo Phòng a chính, S a chính c p nh t nh ng thay i vào h sơ a chính lưu t ng c p. Chú ý: ăng ký t ai trong trư ng h p này, UBND c p xã không ph i t ch c xét ơn ăng ký t i H i ng ăng ký t ai c p xã và không ph i trình UBND c p t nh ho c UBND c p huy n ký c p gi y ch ng nh n QSD . Vi c này ã ư c S a chính ho c Phòng a chính th c hi n ngay trong quá trình th lý h sơ trình UBND c p t nh ho c c p huy n có quy t nh giao t ho c cho thuê t, ng th i ã trình UBND c p có thNm quy n ký gi y ch ng nh n QSD ngay sau khi có quy t nh giao t. Gi y ch ng nh n QSD s ư c gi l i t i S a chính ho c Phòng a chính, gi y này ch ư c trao cho ch s d ng t sau khi có xác nh n ã ăng ký c a UBND c p xã vào ơn xin ăng ký quy n s d ng t. III. ăng ký bi n ng t ai, c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t trong trư ng h p có bi n ng. III.1. i tư ng, ph m vi áp d ng: Sau khi ăng ký t ai, l p h sơ a chính và c p gi y ch ng nh n QSD ban u, trong quá trình s d ng t, ch s d ng t có trách nhi m n UBND c p xã - nơi có t - khai báo và ăng ký bi n ng t ai khi ã ư c c p có thNm quy n cho phép th c hi n các hành vi làm thay i t ai trong các trư ng h p sau ây: 1. Thay i m c ích s d ng t ã ghi trên gi y ch ng nh n: + Chuy n t t s n xu t nông nghi p, lâm nghi p, nuôi tr ng thu s n, làm mu i sang làm nhà , s d ng vào các m c ích chuyên dùng, b hoang hoá, ho c ngư c l i; + Chuy n t t tr ng lúa sáng tr ng cây lâu năm (cây ăn qu , cây công nghi p lâu năm), thành ao m hay thùng vũng nuôi tr ng thu s n; chuy n t r ng ng p m n sang nuôi tr ng thu s n, t r ng sang nương r y tr ng cây ng n ngày v.v... ho c ngư c l i.
 15. 2. Thay i hình th th a t: Chia m t th a thành nhi u th a ho c ngư c l i h p nhi u th a thành m t th a nh m áp ng nh ng yêu c u khác nhau c a ngư i s d ng t. 3. Thay i quy n s d ng t: Trong các trư ng h p chuy n i, chuy n như ng, th a k , chia tách, cho t ng quy n s d ng t; Nhà nư c giao, cho thuê thêm t m i ho c thu h i t ang s d ng; ngư i s d ng t không còn nhu c u s d ng và t nguy n tr v cho Nhà nư c, v.v... 4. Dùng t th ch p vay ti n t i Ngân hàng. 5. Thay i th i h n s d ng t. 6. Cho thuê l i t ( i v i các doanh nghi p xây d ng, kinh doanh nhà , u tư xây d ng kinh doanh cơ s h t ng). ăng ký bi n ng t ai ch th c hi n sau khi các hành vi làm bi n ng nói trên ã ư c UBND c p có thNm quy n cho phép, th c hi n theo úng các quy nh hi n hành. III.2. H sơ xin ăng ký bi n ng t ai bao g m: + Gi y t pháp lý cho phép th c hi n các bi n ng c a UBND c p có thNm quy n như: Quy t nh giao t, cho thuê t, thu h i t; Quy t nh cho phép chuy n m c ích s d ng t, thay i th i h n s d ng t; H p ng chuy n i, chuy n như ng, th ch p quy n s d ng t v.v... ã ư c UBND xác nh n; + Gi y ch ng nh n quy n s d ng t; + Trích l c b n khu t có bi n ng; + Hoá ơn ch ng t n p ti n các lo i liên quan n nghĩa v tài chính c a ch s d ng t (n u có) ph i th c hi n khi ư c Nhà nư c giao t, cho thuê t, cho chuy n quy n s d ng t.. III.3. H sơ xin ăng ký bi n ng t ai n p t i UBND xã, phư ng, th tr n - nơi có t. Sau khi nh n h sơ trong th i gian 5 ngày, cán b a chính c p xã ph i hoàn thành các vi c sau: + Xem xét tính h p pháp, y c a h sơ ăng ký, hư ng d n các ch s d ng t b sung hoàn thi n h sơ (n u c n thi t); + ăng ký n i dung bi n ng vào s theo dõi bi n ng t ai, s a chính, s m c kê theo úng quy nh t i Quy t nh 499 Q / KTK ngày 27/7/1995 c a T ng c c a chính; + Thu l phí ăng ký bi n ng theo quy nh; + L p h sơ ăng ký bi n ng t ai, báo cáo Phòng a chính c p huy n và S a chính c p t nh c p nh t bi n ng t ai vào h sơ a chính lưu t i c p huy n và
 16. c p t nh; n p h sơ ăng ký bi n ng t ai S a chính lưu tr trong h sơ a chính g c c a m i xã, phư ng, th tr n (H sơ ăng ký bi n ng t ai theo m c III.2, tr gi y ch ng nh n QSD ). III.4. Tuỳ theo n i dung và m c bi n ng t ai ch s d ng t có th ư c c p gi y ch ng nh n QSD m i ho c ch c p nh t nh ng bi n ng vào gi y ch ng nh n QSD ã c p. 1. Ch ng nh n bi n ng t ai trên gi y ch ng nh n QSD ã c p trong các trư ng h p: + Thay i m c ích s d ng, th i h n s d ng, hình th th a t mà không thay i quy n s d ng, + Chuy n i quy n s d ng t (ch ng nh n bi n ng t ai ư c ghi vào gi y ch ng nh n QSD c a m i bên chuy n i), + Chuy n như ng, chia tách, cho t ng quy n s d ng t (ch ng nh n bi n ng t ai ư c ghi vào gi y ch ng nh n QSD c a ngư i chuy n quy n, + ăng ký th ch p, gi i tr th ch p quy n s d ng t. 2. C p m i gi y ch ng nh n quy n s d ng t trong các trư ng h p: + ư c Nhà nư c giao ho c thuê thêm t m i, + ư c th a k quy n s d ng t theo quy nh c a Lu t dân s , + ư c cho, t ng quy n s d ng t, + Chuy n như ng quy n s d ng t (c p m i gi y ch ng nh n QSD cho ngư i nh n chuy n như ng ph n di n tích m i nh n), + Khi có thay i v di n tích, hình th do có o c l p b n a chính chính quy theo to (c p m i gi y ch ng nh n QSD thay cho gi y ch ng nh n QSD ã c p trong i u ki n chưa o c chính xác trư c ây). Ph n 3: VI T GI Y CH NG NH N QUY N S D NG T M u gi y ch ng nh n QSD ã ban hành theo Quy t nh 201 Q / KTK ngày 14/7/1989 c a T ng c c Qu n lý ru ng t ư c hư ng d n vi t theo Thông tư này thay th cho Thông tư 302 TT/R - KTK ngày 28/10/1989 c a T ng c c Qu n lý ru ng t: I. N I DUNG VI T TRONG GI Y CH NG NH N QSD : * Trang 1: Không ghi chép gì thêm ngoài nh ng n i dung ã in s n.
 17. * Trang 2: Ghi các n i dung sau ây: a. Tên cơ quan có thNm quy n c p gi y ch ng nh n: Ghi tên ơn v hành chính c a c p có thNm quy n c p gi y t i dòng k s n sát dư i ch : "U ban nhân dân", ví d : t nh Hà Nam, thành ph Hà N i, huy n Lý Nhân; b. Tên ch s d ng t ư c c p gi y ch ng nh n ghi t i dòng k s n sát dư i dòng ch "ch ng nh n" và ư c ghi như sau: - i v i các t ch c ph i ghi úng tên theo quy t nh thành l p (không ư c vi t t t). - i v i h gia ình c n ghi rõ: "H ông (bà) và tên c a ch h , tên c a ch h gia ình ph i ghi y h và tên theo úng khai sinh. - i v i cá nhân c n ghi rõ: "Ông (bà) và tên c a ngư i ư c c p gi y ch ng nh n, ph i ghi h và tên theo úng khai sinh. Tên ch s d ng ghi trong Gi y ch ng nh n ph i th ng nh t v i tên ghi trên ơn xin ăng ký quy n s d ng và tên ghi trong s a chính. Ch s d ng t là h gia ình và cá nhân ph i ghi thêm s ch ng minh nhân dân c a ch h ho c cá nhân. Dòng sát bên dư i tên ch s d ng t ghi thêm nơi ăng ký thư ng trúc c a ch s d ng t g m: tên ơn v hành chính các c p t nh, huy n, xã, thôn ( p, ư ng ph ), s nhà. N u nơi thư ng trú trùng tên t nh, huy n, xã nơi có th a t ư c gi y ch ng nh n thì ch ghi thêm các a ch c th ngoài tên t nh, huy n xã ã ư c ghi ph n a ch th a t, ví d : H ông Tr n Văn Phong, CMND s 010803181, s 35, ư ng Gi i Phóng, P. Phương Mai, Q. ng a, Hà N i. c. T ng di n tích t ư c s d ng: Tính b ng mét vuông, ghi b ng ch s r p trong ngo c ơn (...) vào dòng k tr ng sau dòng ch : " ư c quy n s d ng", ví d : (3075) m2. d. a ch khu t ư c c p gi y ch ng nh n: Ghi l n lư t tên ơn v hành chính các c p: xã, huy n, t nh; m i c p ghi m t dòng, Ví d : - Th tr n Sài ng - Huy n Gia Lâm - Thành ph Hà N i. . Li t kê chi ti t các th a t ư c quy n s d ng vào b ng li t kê in s n, mb o các yêu c u sau:
 18. - Các th a t ghi vào b ng li t kê ph i vi t liên t c m i th a m t dòng, b t u t dòng u tiên, không vi t cách dòng, các dòng còn th a bên dư i ph i g ch b b ng 1 nét chéo góc. - Trên các dòng ã ghi th a t c t nào không có n i dung ph i g ch ngang (-) gi a c t. N i dung các c t ghi như sau: + C t 1 "S t b n ": Ghi s hi u c a t b n , sơ có th a t ư c c p gi y ch ng nh n. Nơi s d ng b n a chính có to thì ghi theo s hi u t b n a chính (b ng ch s r p, theo th t t t s 1 n t s cu i cùng trong ph m vi m i xã). Trong trư ng h p c p gi y ch ng nh n ư c c p trên cơ s trích o thì g ch ngang (-) gi a c t 1. N u gi y ch ng nh n có nhi u th a t thu c nhi u t b n thì vi t các th a l n lư t theo t ng t b n và theo th t s hi u t b n t nh n l n. + C t 2 "S th a": Ghi s hi u c a t ng th a t; th a t có thêm s hi u th a ph thì l n lư t ghi s hi u th a chính và ghi s hi u th a ph trong ngo c ơn (...). N u gi y ch ng nh n có nhi u th a t thu c cùng m t t b n thì ghi s hi u th a l n lư t t nh n l n. Trong trư ng h p gi y ch ng nh n ư c c p theo tài li u trích o thì ghi s hi u t trích o c a m i th a t thay cho s hi u th a t. + C t 3 "Di n tích": Ghi di n tích c a t ng th a tương ng v i s hi u th a ghi c t 2, ơn v tính di n tích là mét vuông. Th a t o g p nhi u m c ích s d ng thì ghi khai tri n thêm di n tích theo t ng m c ích s d ng các dòng li n k phía dư i. + C t 4 "M c ích s d ng": Ghi b ng ký hi u quy ư c cho t ng lo i m c ích s d ng t th ng nh t như quy nh trang cu i s a chính (ban hành theo Quy t nh 499 Q / C ngày 27/7/1995 c a T ng c c a chính). + C t 5 "Th i h n s d ng" ư c ghi như sau: * i v i t và các lo i t khác ư c Nhà nư c giao s d ng n nh lâu dài theo quy nh c a pháp lu t t ai (không xác nh th i i m h t h n s d ng) thì ghi: "lâu dài". * i v i t t c các lo i t khác còn l i ư c Nhà nư c giao ho c cho thuê s d ng có th i h n, thì c n ghi rõ th i i m: "tháng và năm" h t h n s d ng. Th i h n s d ng t xác nh căn c vào quy t nh giao t, cho thuê t c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n. i v i các trư ng h p ang s d ng t không có quy t nh giao t, cho thuê t thì th i h n s d ng t xác nh như sau: * Các t ch c s d ng m i lo i t thì UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương căn c vào chính sách t ai c a Nhà nư c gi i quy t cho t ng trư ng h p c th .
 19. * i v i t giao cho các h gia ình, cá nhân có ngu n g c s d ng h p pháp thì th i h n s d ng t là n nh lâu dài theo quy nh c a pháp lu t t ai. * i v i t nông nghi p, lâm nghi p do các h gia ình, cá nhân s d ng thì căn c vào chính sách t ai c a Nhà nư c và quy ho ch s d ng t chi ti t a phương ã ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n duy t. + C t 6 "Ph n ghi thêm": Ghi chú nh ng ràng bu c v quy n s d ng t trong các trư ng h p sau: * Th a t Nhà nư c cho thuê s d ng thì ghi chú "Nhà nư c cho thuê". * Th a t thu c quy n s d ng chung c a nhi u ch thì ghi chú " ng s d ng", trong trư ng h p ng s d ng m t ph n di n tích c a th a t thì ph i mô t thêm (ho c th hi n trên trang trích l c): v trí, di n tích, kích thư c ph n t ng s d ng. * Th a t ho c m t ph n th a t n m trong quy ho ch chuy n sang s d ng vào m c ích khác thì ghi chú "v trí, di n tích" n m trong quy ho ch chuy n m c ích s d ng và "th i gian" th c hi n quy ho ch. * Nh ng ràng bu c trong hành lang an toàn giao thông, thu l i trên t ng th a t (n u có). e. S vào s c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t: Ghi b ng ch s r p góc cu i bên trái trang 2 c a gi y ch ng nh n và gi a các ch : "S ... QSD ". S này là s th t vào s c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t, ư c xác nh như sau: * i v i các h gia ình cá nhân: m i xã có m t h th ng s th t vào s liên t c t s 1 n s cu i cùng trong m i xã. Khi ghi vào gi y ch ng nh n ph i ghi 5 s , ví d s th t vào s c p gi y ch ng nh n là th 15 thì ghi "s 00015 QSD /". * i v i các t ch c: m i huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh l p m t quy n s c p gi y ch ng nh n chung cho t t c các t ch c s d ng t trong ph m vi a gi i hành chính; m i ơn v c p huy n có m t h th ng s th t vào s liên t c t s 1 n s cu i cùng trong m i huy n. Khi ghi vào gi y ch ng nh n ph i ghi 5 ch s và mã hi u b ng ch (T) phía trư c 5 ch s , ví d s th t vào s c p gi y ch ng nh n là th 215 thì ghi "s T00215 QSD /". * Ph n tr ng sau ký hi u "QSD /..." ghi s , ký hi u lo i văn b n, cơ quan ký văn b n, năm ký văn b n là cơ s pháp lý c a vi c c p gi y ch ng nh n. Cơ quan ký văn b n ư c phép vi t t t cho các c p như sau: CP-Chính ph , T-UBND t nh ho c thành ph tr c thu c Trung ương; H-UBND huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh. iv i t ô th , phía dư i dòng "S ... QSD /..." ghi thêm 4 ch s r p, trong ó: 2 ch s u là s hi u quy n s a chính và 2 ch s cu i là s hi u trang ăng ký trong s a chính cho ch s d ng. g. Ghi ngày, tháng, năm, ch ký c a Ch t ch và d u c a UBND c p có thNm quy n c p gi y ch ng nh n.
 20. Ngày, tháng, năm trên gi y ch ng nh n là ngày, tháng, năm ký quy t nh c p gi y ch ng nh n. - Trang 3: Ghi m t trong nh ng n i dung sau: a. L p b ng li t kê ghi ti p các th a t trong trư ng h p ch s d ng nhi u th a không li t kê h t trên trang 2 c a gi y ch ng nh n. N i dung b ng li t kê và cách vi t như quy nh trên trang 2 c a gi y ch ng nh n. Trư ng h p ch s d ng quá nhi u th a t không li t kê h t trên trang 3 thì vi t gi y ch ng nh n khác cho các th a t còn l i. b. Trích l c b n a chính ho c h sơ k thu t th a t n u gi y ch ng nh n c p cho ít th a. N i dung trích l c th a t ph i th hi n ư c: t l v , s hi u t b n trích l c, s hi u th a t, di n tích, hình th ư ng ranh gi i, kích thư c c nh (n u có), t c n. - Trang 4: Ghi nh ng thay i sau khi c p gi y ch ng nh n v i n i dung như sau: + C t 1: "Ngày, tháng, năm" t i th i i m cơ quan nhà nư c có thNm quy n cho phép thay i. + C t 2: "S và n i dung quy t nh" theo s văn b n, ký hi u văn b n, cơ quan ký văn b n, năm ký văn b n cho phép thay i. N i dung văn b n ghi tóm t t trong t ng trư ng h p như sau: * Khi thay i m c ích s d ng t ph i ghi: S hi u th a thay i, m c ích s d ng m i và các thay i khác n u có. * Khi thay i th i h n s d ng t ph i ghi: S hi u th a thay i, th i h n s d ng t m i. * Khi thay i di n tích ã c p gi y ch ng nh n do thu h i, chia tách h , cho t ng, chuy n như ng, th a k quy n s d ng t cho ch khác ph i ghi: S hi u th a, di n tích bi n ng (n u là m t ph n th a), hình th c (thu h i, chuy n như ng, v.v...), tên ch nh n chuy n quy n, nh ng thay i khác n u có. * Khi chuy n i quy n s d ng t ph i ghi: s hi u th a chuy n i, tên ch nh n chuy n i. Th a t nh n v ph i ghi: s hi u t b n , s hi u th a t, di n tích, m c ích s d ng, th i h n s d ng và nh ng ràng bu c n u có. * Khi thay i hình th th a t ph i ghi: S hi u th a thay i, hình th c thay i (tách th a, g p th a, v.v...), s hi u và di n tích c a th a m i ư c ch nh lý, nh ng thay i khác n u có. Trích l c b n trong trang 3 c a gi y ch ng nh n (n u có) ph i ư c ch nh lý l i theo quy nh ch nh lý b n a chính. * Khi ch ng nh n tình tr ng th ch p ph i ghi: Tên t ch c, cá nhân nh n th ch p, s h p ng th ch p. Khi ch m d t vi c th ch p ph i óng d u xoá th ch p è lên n i
Đồng bộ tài khoản