Thông tư số 41 TC/TCT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
54
lượt xem
5
download

Thông tư số 41 TC/TCT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 41 TC/TCT về một số chính sách kinh tế đối với kinh tế hợp tác xã do Bộ tài chính ban hành, để hướng dẫn tạm thời thi hành Quyết định số 763/TTg ngày 19-12-1994 của Chính phủ về một số chính sách đối với kinh tế hợp tác xã

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 41 TC/TCT

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 41TC/TCT Hà N i, ngày 19 tháng 12 năm 1994 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 41 TC/TCT NGÀY 31 THÁNG 5 NĂM 1995 HƯ NG D N T M TH I THI HÀNH QUY T Đ NH S 763/TTG NGÀY 19/12/1994 C A CHÍNH PH V M T S CHÍNH SÁCH Đ I V I KINH T H P TÁC XÃ Thi hành i m 5, i u 2 Quy t nh s 763/TTg ngày 19/12/1994 c a Chính ph v m t s Chính sách i v i kinh t H p tác xã. Sau khi trao i v i H i ng Trung ương Liên minh các H p tác xã Vi t Nam, B Tài chính hư ng d n thêm m t s i m v thu l i t c i v i kinh t H p tác xã như sau: I- NH NG QUY NNH CHUNG: Căn c i u 1 Quy t nh s 763/TTg thì i tư ng áp d ng t i Thông tư này là các H p tác xã, T h p tác, Liên hi p H p tác xã (dư i ây g i chung là H p tác xã) ho t ng trong các lĩnh v c s n xu t ti u th công nghi p, xây d ng, v n t i, thương m i và d ch v ư c U ban Nhân dân qu n, huy n, th xã, thành ph tr c thu c t nh ho c U ban Nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương công nh n i u l và c p ăng ký kinh doanh. II- V THU L I T C: Th c hi n theo n i dung quy nh t i các Lu t thu , Ngh nh c a Chính ph và Thông tư hư ng d n c a B Tài chính, nhưng m b o phù h p v i c i m ho t ng c a H p tác xã, B Tài chính hư ng d n áp d ng m t s i m khi xác nh chi phí h p lý, h p l ư c tr tính l i t c ch u thu như sau: 1/ Chi phí kh u hao tài s n c nh: a) M c trích kh u hao cơ b n ư c th c hi n theo Quy t nh s 507 TC/DTXD ngày 22/7/1986 c a B Tài chính. b) Các H p tác xã ư c phép tăng m c trích kh u hao cơ b n so v i Quy t nh s 507 TC/ TXD trong các trư ng h p sau ây: + Nh ng tài s n c nh có ti n b k thu t nhanh.
  2. + S d ng v n vay u tư mua s m tài s n c nh mà th i h n tr n nhanh hơn th i h n kh u hao c a tài s n c nh và sau khi ã huy ng h t các ngu n v n h p pháp t i H p tác xã (Qu ào t o xây d ng, qu phát tri n s n xu t...) tr n nhưng v n thi u thì ư c phép tính tăng nhưng không vư t quá s n ph i tr trong năm theo kh ư c vay ho c h p ng vay có giá tr pháp lý. + Nh ng tài s n c nh mà ch làm vi c th c t cao hơn m c bình thư ng do t n d ng công su t máy, tăng ca máy, gi máy... - i u ki n ư c trích tăng m c kh u hao cơ b n tài s n c nh là: H p tác xã ph i n p s thu doanh thu (ho c thu thu nh p c bi t) mà không b l s n xu t kinh doanh có hi u qu hơn năm trư c. - Th t c xin trích tăng kh u hao cơ b n: + H p tác xã ph i có công văn ngh , gi i trình các s li u, g i cơ quan thu tr c ti p qu n lý. + Cơ quan thu tr c ti p qu n lý ki m tra, xác minh các s li u và có ý ki n xu t g i cơ quan thu c p trên. - ThNm quy n quy t nh vi c tăng thêm m c tính kh u hao cơ b n: + N u m c trích tăng không quá 20% so v i m c trích cơ b n do C c thu quy t nh. + N u m c trích cao hơn 20% so v i m c trích cơ b n do T ng C c trư ng T ng C c thu quy t nh. M c trích tăng kh u hao cơ b n ư c xét duy t chính th c khi có báo cáo quy t toán năm. Tài s n c nh sau khi ã kh u hao h t nhưng còn s d ng không ư c tính kh u hao cơ b n vào chi phí xác nh l i t c ch u thu . - M c trích tăng kh u hao s a ch a l n tài s n c nh th c hi n theo Thông tư s 75A TC/TCT ngày 31/8/1993 c a B Tài chính hư ng d n v thu l i t c. 2/ Chi phí ti n lương: - Chi phí ti n lương, ti n công ư c tính trên cơ s s lao ng th c t (bao g m c lương xã viên H p tác xã và lao ng h p ng) tính theo c p b c và lương ch c v (n u có) phù h p v i chính sách ti n lương c a Nhà nư c g n v i k t qu s n xu t kinh doanh. - Trư ng h p H p tác xã xây d ng ư c ơn giá ti n lương, ti n công trên cơ s nh m c lao ng, c p b c công vi c phù h p v i chính sách tr lương nh m c do Nhà nư c quy nh cho t ng ngành, ngh , có ăng ký v i cơ quan tr c ti p qu n lý thu thu thì ư c tính vào chi phí khi xác nh l i t c ch u thu theo s ti n lương, ti n công th c t chi tr phù h p v i kh i lư ng công vi c th c t và ơn giá lương ã ăng ký.
  3. - Trư ng h p H p tác xã không xây d ng ư c ơn giá ti n lương, ti n công thì áp d ng theo m c ti n lương bình quân cho t ng ngành, ngh do U ban Nhân dân t nh, thành ph quy nh trong t ng th i kỳ tính vào chi phí khi xác nh l i t c ch u thu . - Các H p tác xã ã th c hi n ký k t h p ng tho thu n v i ngư i lao ng thì chi phí ti n lương ư c căn c vào h p ng lao ng ã ký, i chi u v i ti n công do U ban Nhân dân t nh, thành ph ã quy nh. N u tr cao thì ph i tính toán cân i v i hi u qu s n xu t kinh doanh m b o nguyên t c: T c tăng ti n lương ph i th p hơn t c tăng l i t c ch u thu . Vi c xác nh chi phí ti n lương theo b t c trư ng h p nào u ph i b o m nguyên t c t l tăng c a qu ti n lương ph i th p hơn t l tăng l i t c thu . 3. Chi phí lãi ti n vay: Chi phí lãi ti n vay theo h p ng, kh ư c vay (k c ti n vay ngoài h th ng Ngân hàng Nhà nư c) ư c tính vào chi phí t i a b ng lãi su t cho vay do Ngân hàng Nhà nư c thông báo trong t ng th i kỳ. có cơ s xác nh kho n chi phí này, ph i có văn b n tho thu n (kh ư c) gi a ơn v i vay và ngư i cho vay trong ó có ghi t l lãi hàng tháng, th i h n vay và s ti n vay, ph i làm th t c nh p qu s ti n vay ưa vào ho t ng s n xu t kinh doanh c a ơn v . Không ư c tính vào chi phí lãi vay góp v n liên doanh, lãi vay góp v n pháp nh, lãi vay ào t o xây d ng cơ b n m i. 4. V vi c b o toàn v n: - Các H p tác xã có kinh doanh m t s m t hàng Nhà nư c quy nh giá, ư c phép b o toàn v n theo ch như i v i các doanh nghi p Nhà nư c. - Nguyên t c b o toàn v n: + S ph i b o toàn: tính trên cơ s s v n lưu ng u năm và h s trư t giá bình quân. H s trư t giá bình quân năm c a v n lưu ng ư c xác nh trên cơ s m c tăng giá tr th c t cu i năm so v i u năm c a m t s v t tư ch y u do Nhà nư c nh giá trong cơ c u k ho ch ( nh m c) v n c a t ng ơn v . + Ngu n b o toàn là chênh l ch giá ki m kê v t tư, hàng hoá th c t t n kho t i th i i m Nhà nư c thay i giá. Trư ng h p không có chênh l ch giá ki m kê v t tư hàng hoá t n kho thì H p tác xã ph i b o toàn t l i nhu n còn l i sau khi ã n p thu l i t c, không ư c căn c vào v n lưu ng u năm và H s trư t giá tính kho n b o toàn v n và chi phí. Vi c b o toàn v n ư c xem xét x lý khi có báo cáo quy t toán năm. - H p tác xã có văn b n ngh ghi rõ s v n lưu ng u kỳ, h s trư t giá trong năm, s ti n chênh l ch giá hàng t n kho, s v n lưu ng c n b o toàn g i cơ quan qu n lý tr c ti p và C c thu a phương.
  4. C c thu qu n lý, ki m tra, xác nh, ghi ý ki n nh n xét, ngh s v n c n b o toàn trình B Tài chính. - ThNm quy n quy t nh; B Trư ng B Tài chính quy t nh cho t ng trư ng h p c th căn c vào Công văn ngh c a H p tác xã và ý ki n xu t c a C c thu a phương. 5. Các kho n chi phí khác: Th c hi n theo hư ng d n c a Thông tư s 75A TC/TCT ngày 31/8/1993 c a B Tài chính hư ng d n v thu l i t c. III. T CH C TH C HI N: Cơ quan thu các a phương có trách nhi m theo dõi, ôn c và hư ng d n các H p tác xã th c hi n úng chính sách thu hi n hành và n i dung Thông tư này, nh kỳ t ng h p báo cáo B Tài chính (T ng C c thu ) theo dõi ch o. Thông tư này có hi u l c thi hành t ngày ký. Trong quá trình tri n khai th c hiên, n u có khó khăn vư ng m c, ngh C c thu các a phương và các H p tác xã c n ph n ánh k p th i v B Tài chính nghiên c u hư ng d n b sung. Vũ M ng Giao ( ã Ký)
Đồng bộ tài khoản