intTypePromotion=1

Thông tư số 91/2005/TT-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
292
lượt xem
53
download

Thông tư số 91/2005/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 91/2005/TT-BTC về việc quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do Ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 91/2005/TT-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc S : 91 /2005/TT-BTC Hà N i, ngày 18 tháng 10 năm 2005 THÔNG TƯ QU I NN H C H C ÔNG TÁC P H Í C HO C ÁN B , C ÔN G C H C NHÀ NƯ C I C Ô NG TÁC NG N H N NƯ C NGOÀ I DO NGÂN S ÁC H NHÀ NƯ C B O M K IN H P H Í Căn c Ngh nh s 60/2003/N -CP ngày 6/6/2003 c a Chính ph qui nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Ngân sách Nhà nư c năm 2002; Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 1/7/2003 c a Chính ph qui nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; B Tài chính quy nh ch công tác phí cho cán b , công ch c Nhà nư c i công tác ng n h n nư c ngoài do ngân sách nhà nư c b o m kinh phí như sau: I. QUI NNH CHUNG 1. i tư ng áp d ng: Thông tư này áp d ng cho cán b , công ch c thu c các cơ quan, ơn v hành chính s nghi p, ng, oàn th và l c lư ng vũ trang (sau ây g i t t là cơ quan, ơn v ) ư c c i công tác ng n h n nư c ngoài do Ngân sách Nhà nư c m b o kinh phí. Th i gian công tác ng n h n nư c ngoài không quá 180 ngày cho m t t công tác. 2. Ngoài m c công tác phí quy nh t i Thông tư này, cơ quan, ơn v c ngư i i công tác và cơ quan, ơn v t i nư c s t i nơi ngư i i công tác n làm vi c không ư c s d ng ngân sách nhà nư c chi thêm b t c kho n chi nào dư i b t kỳ hình th c nào cho ngư i i công tác. 3. i u ki n ư c thanh toán công tác phí: - ngu n chi trong d toán ngân sách hàng năm c a ơn v . - Có quy t nh c i công tác c a c p có thNm quy n. - Có các ch ng t h p l thanh toán. - Nh ng trư ng h p sau ây không ư c thanh toán công tác phí: + Th i gian i u tr t i b nh vi n. + Nh ng ngày làm vi c riêng trong th i gian i công tác.
 2. 4. Công tác phí là m t kho n kinh phí nhà nư c m b o cho ngư i i công tác nư c ngoài chi tiêu trong th i gian công tác. Kho n kinh phí ó bao g m: 4.1. Nh ng kho n thanh toán tr c ti p cho cá nhân ngư i i công tác nư c ngoài: Ti n vé cho các phương ti n i l i, bao g m ti n vé máy bay, vé tàu, xe t Vi t Nam n nư c công tác và ngư c l i (k c vé máy bay, tàu xe i l i trong n i a nư c n công tác); Ti n thuê phương ti n t sân bay n nơi và ngư c l i khi nh p và xu t c nh nư c n công tác (tính cho 1 l n nh p và xu t c nh nư c n công tác theo m c khoán qui nh t i Ph l c c a Thông tư này); Ti n thuê phòng ngh nơi n công tác; Ti n ăn và tiêu v t nơi n công tác; Ti n tiêu v t nơi n công tác; Ti n l phí sân bay trong và ngoài nư c; L phí visa, l phí c p h chi u; L phí h i ngh , h i th o; Ti n b o hi m; Ti n ch i t i sân bay; Ti n pu c-boa. 4.2. Nh ng kho n thanh toán chung cho c oàn : - Ti n thuê phương ti n i làm vi c hàng ngày t i nơi n công tác; Ti n i n tho i, telex, fax, internet; Ti n cư c phí hành lý, tài li u mang theo ph c v cho t công tác; - Ti n chiêu ãi : i v i các oàn i công tác nư c ngoài mà trư ng oàn là Th trư ng ương ch c tr lên, có quy t nh c a c p có thNm quy n cho phép t ch c chiêu ãi thì l p d toán làm căn c t m ng. 4.3. Thanh toán tr n gói. Trư ng h p i công tác ng n h n nư c ngoài do các t ch c ho c doanh nghi p c a Vi t Nam ho c nư c ngoài t ch c, mà cán b ư c c i công tác ph i thanh toán tr n gói (g m ti n vé, ti n ăn, ti n phòng ngh .. ) thì ch thanh toán khi t ng chi phí tr n gói ó t i a b ng nh m c tiêu chuNn qui nh t i Thông tư này. 4.4. Thanh toán các kho n chi i v i trư ng h p phía nư c ngoài ài th m t ph n, ngân sách b o m m t ph n kinh phí. 4.4.1. Căn c vào quy t nh c a cơ quan có thNm quy n và văn b n c a phía m i nêu rõ phía m i ch ài th cho cán b , công ch c m t s kho n, còn kho n chi nào mà phía m i không ài th thì cán b , công ch c ư c ngân sách nhà nư c b o m chi kho n ó theo qui nh t i m c 4.1, 4.2 ph n II Thông tư này. 4.4.2. Căn c vào gi y m i c a phía nư c ngoài v chi phí tài chính c a chuy n công tác, n u phía nư c ngoài ài th toàn b chi phí ăn, nhưng không phát m t kho n ti n m t tiêu v t thì c p thNm quy n ra quy t nh cho ngư i i công tác ư c hư ng ti n tiêu v t. 4.4.3. T t c các trư ng h p phía m i b o m toàn b chi phí cho chuy n i thì ngư i i công tác ư c hư ng theo m c ài th c a phía nư c ngoài. Ngân sách Nhà nư c không c p thêm ph n chênh l ch n u phía m i ài th th p hơn so v i m c khoán và ngư c l i cũng không thu vào ngân sách nhà nư c ph n chênh l ch n u phía m i chi cao hơn m c khoán qui nh t i Thông tư này.
 3. 5. Th i gian ư c hư ng công tác phí bao g m : - Th i gian công tác th c t theo quy t nh c i công tác nư c ngoài c a c p có thNm quy n. Trư ng h p th i gian th c t công tác nư c ngoài ít hơn th i gian ghi trong quy t nh thì ch thanh toán th i gian th c t công tác; ho c trư ng h p th i gian th c t công tác nhi u hơn th i gian ghi trong quy t nh thì ch ư c thanh toán th i gian kéo dài khi có quy t nh b sung c a c p có thNm quy n. - Th i gian i ư ng, ngày l , ngày t t theo l ch trình công tác. - Th i gian ch i: là th i gian ngoài th i gian công tác do khách quan mà ph i n trư c ho c l i nư c ngoài, t i a không quá 6 ngày. Trư ng h p này cán b ư c c i công tác nư c ngoài ư c hư ng 100% m c khoán ph c p công tác qui nh t i Ph l c c a Thông tư này. 6. Lo i ngo i t , t giá áp d ng: Lo i ngo i t áp d ng trong vi c xác nh nh m c, m c chi, t m ng và quy t toán là ô la M (USD). Trư ng h p th c t chi b ng ngo i t khác v i ôla M s ư c quy i trên cơ s t ng s ư c chi tính b ng ôla M . T giá qui i gi a ng ôla M (USD) và ng ngo i t khác ư c căn c vào ch ng t i ti n h p pháp c a nư c n công tác. Trư ng h p không có ch ng t t giá qui i thì áp d ng t giá qui i ra ôla M theo t giá h ch toán hàng tháng do B Tài chính qui nh. 7. H sơ t m ng cho các oàn i công tác ng n h n t i nư c ngoài bao g m: - D toán chi Ngân sách nhà nư c hàng năm c a on v ã ư c thông báo, có chi ti t m c chi oàn ra (g i m t l n vào u năm). - Quy t nh c i công tác nư c ngoài c a c p có thNm quy n. - D toán t m ng chi oàn i công tác nư c ngoài (theo qui nh hi n hành c a B Tài chính). - L ch trình công tác. - Phi u báo giá vé máy bay kèm theo h sơ t ch c a Hãng hàng không . - Gi y m i c a phía nư c ngoài có liên quan n chi phí tài chính (n u có). 8. Trong th i gian 15 ngày k t khi v nư c, ơn v c cán b i công tác nư c ngoài ph i g i báo cáo quy t toán c a oàn kèm theo y ch ng t cho Kho b c Nhà nư c nơi giao d ch ho c cơ quan tài chính c p kinh phí ư c quy t toán. T t c các kho n chi không qui nh trong Thông tư này u không ư c quy t toán. 9. Th trư ng cơ quan, ơn v ph i xem xét, cân nh c khi c cán b i công tác nư c ngoài b o m ti t ki m, có hi u qu trong ph m vi d toán ngân sách chi cho công
 4. tác ng n h n nư c ngoài hàng năm c a cơ quan, ơn v ư c c p có thNm quy n thông báo. II. QUY NNH C TH 1. Qui nh v tiêu chuNn vé máy bay, tàu, xe. 1.1. Vé máy bay: 1.1.1. H ng gh c bi t (First class): Dành cho các cán b lãnh o qui nh t i m c 3.1.1 ph n II Thông tư này. 1.1.2. H ng gh thương gia (Business class ho c C class): Dành cho cán b lãnh o qui nh t i m c 3.1.2 và 3.1.3 ph n II Thông tư này. 1.1.3. H ng gh thư ng (Economic class ho c Y class): Dành cho các ch c danh cán b , công ch c qui nh t i m c 3.2 ph n II Thông tư này. 1.2. Vé tàu ho , tàu bi n và các phương ti n giao thông khác: 1.2.1. Vé lo i h ng nh t (gh ng i ho c n m): Dành cho cán b , công ch c qui nh t i m c 3.1 ph n II Thông tư này. 1.2.2. Vé lo i thư ng (gh ng i ho c n m): Dành cho cán b , công ch c qui nh t i m c 3.2 ph n II Thông tư này. 2. Qui nh v vi c mua vé máy bay : Vi c mua vé máy bay cho các oàn i công tác ng n h n nư c ngoài i t Vi t Nam do ngân sách nhà nư c m b o kinh phí ư c th c hi n theo hình th c so sánh báo giá (v i ít nh t 2 báo giá kèm theo h sơ t ch ) c a các hãng hàng không ho t ng h p pháp t i Vi t Nam trong ó có ít nh t 1 hãng hàng không c a Vi t Nam và áp ng ư c các yêu c u sau: - ư ng bay tr c ti p, phù h p v i l ch công tác. - T ng các kho n chi ti n vé (bao g m các kho n thu và ph phí), ti n i ư ng, ti n ch i t i sân bay th p nh t. Trư ng h p thay i ư ng bay nư c ngoài do nhu c u công tác thì trư ng oàn quy t nh vi c mua vé. 3. Qui nh v tiêu chuNn chi: M t s kho n chi công tác phí ư c phân thành 2 tiêu chuNn chi như sau: 3.1. Tiêu chuNn A: thanh toán cho các cán b , công ch c thu c các ch c danh lãnh o sau ây:
 5. 3.1.1. T ng bí thư ng, Ch t ch nư c, Phó Ch t ch nư c, Ch t ch Qu c h i, Phó Ch t ch Qu c h i, Th tư ng Chính ph , Phó Th tư ng Chính ph , U viên B Chính tr . 3.1.2. Cán b ư c hư ng B ng lương ch c v lãnh o c a Nhà nư c ban hành kèm theo Ngh quy t s 730/NQ – UBTVQH ngày 30/9/2004 c a Uý ban Thư ng v Qu c h i; ho c cán b hư ng B ng lương ch c v lãnh o ng, M t tr n và các oàn th Trung ương ban hành kèm theo quy t nh s 128-Q -TW ngày 14/12/2004 c a Ban bí thư Trung ương có h s lương t 9,7 tr lên. 3.1.3. Cán b lãnh o ư c hư ng b ng lương theo Ngh quy t s 730/NQ- UBTVQH ngày 30/9/2004 c a y ban Thư ng v Qu c h i; Cán b hư ng ph c p ch c v lãnh o ban hành kèm theo quy t nh s 128-Q -TW ngày 14/12/2004 c a Ban bí thư Trung ương ng ho c Ngh nh s 204/2004/N -CP ngày 14/12/2004 c a Chính ph có h s ph c p ch c v lãnh o t 1,3 tr lên. Khi nhà nư c thay i h s , m c lương thì căn c vào hư ng d n chuy n x p lương xác nh l i cho phù h p. 3.2. Tiêu chuNn B: thanh toán cho các cán b , công ch c không thu c i m 3.1 nêu trên. 4. Qui nh v thanh toán ti n công tác phí. 4.1. Trư ng h p thanh toán theo m c khoán: Các kho n chi dư i ây ư c chi theo m c khoán thì khi quy t toán không c n ph i xu t trình hoá ơn, ch ng t . 4.1.1. Ti n thuê phòng ngh , ti n ăn và tiêu v t ư c nh m c theo các nhóm nư c n công tác qui nh t i Ph l c c a Thông tư này. Riêng i v i ti n thuê phòng ngh , n u m c khoán không chi, s ư c thanh toán theo th c t hư ng d n m c 4.2 ph n II Thông tư này. M c khoán ti n thuê phòng ngh , ti n ăn và tiêu v t qui nh trong Ph l c Thông tư này ư c thanh toán 100% cho th i gian công tác n 30 ngày. i v i th i gian công tác t ngày th 31 n ngày th 180 ư c hư ng 2/3 m c khoán. 4.1.2. Ti n thuê phương ti n t sân bay n nơi và ngư c l i khi nh p và xu t c nh nư c n công tác theo nh m c qui nh t i Ph l c c a Thông tư này ch thanh toán i v i trư ng h p phía m i không ài th phương ti n ưa ón. 4.1.3. Ti n tiêu v t: ch áp d ng i v i trư ng h p nêu t i i m 4.4.2 ph n I Thông tư này. - Tiêu chuNn A: 20,00 USD/ ngư i / ngày áp d ng i v i cán b , công ch c có ch c danh lãnh o qui nh t i m c 3.1 ph n II Thông tư này.
 6. - Tiêu chuNn B: 15,00 USD/ ngư i/ ngày áp d ng i v i cán b , công ch c có ch c danh qui nh t i m c 3.2 ph n II Thông tư này. 4.2. Trư ng h p thanh toán theo th c t : i v i các kho n thanh toán theo th c t thì khi quy t toán nh t thi t ph i có y hoá ơn ch ng t h p l . 4.2.1. Ti n thuê phòng ngh : a. i v i cán b lãnh o ương ch c qui nh t i m c 3.1.1 ph n II Thông tư này ư c thuê 1 ngư i/1 phòng l ch s , an toàn (có phòng ng riêng, phòng ti p khách riêng). b. i v i cán b , công ch c có ch c danh lãnh o qui nh t i m c 3.1.2 và 3.1.3 ph n II Thông tư này ư c thuê phòng: 1 ngư i/1 phòng ơn, lo i trung bình. c. i v i cán b , công ch c có ch c danh qui inh t i m c 3.2 ph n II Thông tư này: ư c thuê 2 ngư i/1 phòng ôi lo i trung bình. Trư ng h p ngư i i công tác m t mình ho c trư ng h p oàn công tác có l ngư i khác gi i ph i thuê phòng riêng thì ư c thanh toán ti n thuê 1 ngư i/ 1 phòng ơn, lo i trung bình. 4.2.2. Ti n vé máy bay: thanh toán theo hoá ơn kèm theo cu ng vé máy bay. Ti n thuê các phương ti n v n chuy n khác: thanh toán theo hoá ơn, ch ng t tr ti n h p pháp kèm theo cu ng vé (n u có). 4.2.3. Ti n cư c hành lý, tài li u mang theo ph c v cho các oàn công tác: thanh toán theo hoá ơn c a hãng hàng không, t i a không quá 100 USD/1 oàn công tác. Riêng các oàn văn hoá ngh thu t s xem xét gi i quy t theo th c t t ng l n i bi u di n. 4.2.4. Thuê phương ti n i làm vi c hàng ngày t i nơi n công tác: thanh toán theo hoá ơn nhưng không quá 50 USD/1ngư i/1 nư c n công tác. 4.2.5. Ti n i n tho i, telex, fax, internet: thanh toán theo hoá ơn nhưng không quá 50 USD/1 oàn i v i các oàn i tham quan, kh o sát và không quá 200 USD/1 oàn i v i các oàn àm phán song phương, a phương. 4.2.6. Ti n b o hi m: a. Ph m vi b o hi m Căn c yêu c u b t bu c c a nư c mà cán b ư c c n công tác ho c nhu c u c a cơ quan c cán b i công tác, Ngân sách Nhà nư c s h tr kho n chi phí mua b o hi m chăm sóc s c kh e cho cán b , công ch c trong th i gian i công tác ng n h n nư c ngoài v i ph m vi b o hi m cơ b n sau ây:
 7. - Chi phí y t phát sinh trong quá trình i u tr do h u qu c a m au, b nh t t (lo i tr các b nh có s n) hay tai n n b t ng ; - Chi phí v n chuy n c p c u t i nư c ang công tác; - Chi phí h i hương cán b trong trư ng h p m au, tai n n khNn c p; - Chi phí v n chuy n h i hương thi hài trong trư ng h p cán b không may b t vong. b. M c h tr c a Ngân sách Nhà nư c v chi phí mua b o hi m - Trư ng h p i công tác t 3 tháng tr xu ng: ư c h tr t i a 30USD/ngư i/chuy n - Trư ng h p i công tác trên 3 tháng n 6 tháng: ư c h tr t i a 50USD/ngư i/chuy n M c h tr c a Ngân sách Nhà nư c cho cán b i công tác ng n h n nư c ngoài nhi u l n trong năm t i a không quá 100USD/ngư i/năm. c. Phương th c mua b o hi m Cán b , công ch c i công tác ng n h n nư c ngoài có th mua b o hi m t i các doanh nghi p b o hi m ư c phép cung c p d ch v b o hi m này t i Vi t Nam. d. Phương th c thanh toán Ngân sách Nhà nư c s thanh toán phí b o hi m cho cán b , công ch c trên cơ s ch ng t (biên lai thu phí ho c gi y ch ng nh n b o hi m ã ư c doanh nghi p b o hi m c p cho cán b , công ch c) cho m i chuy n công tác. Trư ng h p cán b , công ch c mua b o hi m v i phí b o hi m cao hơn m c h tr c a Ngân sách Nhà nư c, s ch ư c thanh toán t i a b ng m c h tr , ph n chênh l ch s do cán b , công ch c t ch u. e. Thanh toán chi phí vư t quá m c trách nhi m b o hi m: Trư ng h p chi phí y t th c t phát sinh vư t quá m c trách nhi m trong h p ng b o hi m, cơ quan có cán b i công tác t p h p h sơ các kho n chi phí kèm theo ch ng t c n thi t xem xét chi tr t ng trư ng h p c th . 4.2.7. Ti n l phí sân bay trong và ngoài nư c: thanh toán theo th c t ghi trên ch ng t thu ho c hoá ơn thu ti n. 4.2.8. L phí visa, l phí c p h chi u: thanh toán theo Phi u thu h p pháp c a cơ quan lãnh s trong và ngoài nư c.
 8. 4.2.9. Ti n l phí h i ngh , h i th o: thanh toán theo hoá ơn thu ti n c a cơ quan t ch c h i ngh . 4.2.10. Ti n ch i t i sân bay: Căn c vào l ch bay, gi bay ư c ghi trong vé xác nh th i gian ch i t i sân bay do n i chuy n ho c chuy n máy bay. N u ph i ch 6 gi tr lên thì ư c thanh toán ti n thuê phòng ngh t i sân bay trên cơ s hoá ơn, ch ng t h p l , nhưng m c t i a không quá 30USD/ ngư i /1 l n. Trên toàn tuy n bay t Vi t Nam t i nư c công tác và ngư c l i có bao nhiêu l n ph i ch i thì ư c thanh toán b y nhiêu l n theo qui nh này. 5. Qui nh c bi t i v i các oàn c p cao: 5.1. oàn c p cao là nh ng oàn do T ng bí thư ng, Ch t ch nư c, Phó Ch t ch nư c, Ch t ch Qu c h i, Phó Ch t ch Qu c h i, Th tư ng Chính ph , Phó Th tư ng Chính ph , U viên B chính tr , U viên trung ương ng C ng s n Vi t Nam, B trư ng, th trư ng cơ quan ngang B làm trư ng oàn i thăm h u ngh chính th c, thăm không chính th c, làm vi c ho c d h i ngh qu c t . 5.2. Thanh toán ti n ăn và tiêu v t ho c ti n tiêu v t: 5.2.1. i v i thành viên chính th c ( ư c ghi trong quy t nh c a c p có thNm quy n) ư c thanh toán ti n ăn ho c ti n tiêu v t (tùy theo ch ài th c a phía m i nêu t i i m 4.4 ph n I Thông tư này) g p 2 l n m c qui nh t i ph l c Thông tư này . Trư ng h p ư c phía m i ài th toàn b các b a ăn, thì ư c hư ng ti n tiêu v t g p 2 l n m c qui nh t i m c 4.1.3 ph n II Thông tư này . 5.2.2. i v i thành viên oàn tuỳ tùng ư c thanh toán ti n ăn và tiêu v t g p 1,5 l n m c qui nh t i Ph l c Thông tư này. Trư ng h p ư c phía m i ài th toàn b các b a ăn thì ư c hư ng ti n tiêu v t g p 1,5 l n m c qui nh t i m c 4.1.3 ph n II Thông tư này. 5.3. Ti n pu c-boa : M c chi là 30USD/ngư i/1 nư c, áp d ng cho các thành viên c a oàn có ch c danh qui nh t i m c 3.1 ph n II Thông tư này. 5.4. Ti n thuê phương ti n i làm vi c hàng ngày t i nơi n công tác, ti n i n tho i, telex, fax, internet do Trư ng oàn quy t nh. 5.5. Các kho n chi khác ư c thanh toán như m c thông thư ng qui nh t i Thông tư này. III. T CH C TH C HI N 1 . Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo; thay th Thông tư s 45/1999/TT-BTC ngày 4/5/1999 qui nh ch công tác phí cho cán b , công ch c nhà nư c i công tác ng n h n nư c ngoài và Thông tư s 108 /1999/TT-BTC ngày 4/9/1999 hưóng d n b sung m t s i m c a Thông tư s 45/1999/TT-BTC
 9. ngày 4/5/1999 qui nh ch công tác phí cho cán b , công ch c nhà nư c i công tác ng n h n nư c ngoài c a B Tài chính. 2. Các doanh nghi p Nhà nư c, doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, doanh nghi p ngoài qu c doanh, Công ty c ph n có th v n d ng tiêu chuNn nh m c qui nh t i Thông tư này áp d ng cho cán b , viên ch c ư c c i công tác nư c ngoài. Nơi nh n: - VPTW ng; - VP Ch t ch nư c; - VP Qu c h i; KT. B TRƯ NG - VP Chính ph ; - Vi n KSND t i cao; TH TRƯ NG - Toà án ND t i cao; - Các B , cơ quan ngang B ; - Cơ quan thu c Chính ph ; - Cơ quan TW c a các h i, oàn th ; - UBND, S TC, Kho b c NN các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Công báo; - C c ki m tra văn b n (B TP); - V Pháp ch ; Lê Th Băng Tâm - Các ơn v thu c B Tài chính; - Lưu: VT, V TC N.
 10. PH L C NNH M C PH C P (M C KHOÁN) CÔNG TÁC CHO CÁN B , CÔNG CH C I CÔNG TÁC NG N H N NƯ C NGOÀI DO NSNN M B O KINH PHÍ (Kèm theo Thông tư s 91/2005 /TT-BTC ngày 18/10/2005 c a B Tài chính) ơn v : ôla M (ký hi u USD ) Ti n thuê Ti n ăn và Ti n thuê phương S ti n t sân bay, ga Nhóm TÊN NƯ C phòng ngh tiêu v t TT (USD/ngư i/ngày) tàu , xe (USD/1 lư t (USD/ngư i/ngày) xu t và nh p c nh/ngư i). M cA M cB M cA M cB 1 1 AIRƠLEN 70 65 65 60 90 2 1 ANH VÀ B C AILEN 70 65 65 60 90 3 1 ÁO 70 65 65 60 90 4 1 B 70 65 65 60 90 5 1 B ÀO NHA 70 65 65 60 90 6 1 CANA A 70 65 65 60 90 7 1 CHLB C 70 65 65 60 90 8 1 ÀI LOAN 70 65 65 60 90 9 1 AN M CH 70 65 65 60 90 10 1 HÀ LAN 70 65 65 60 90 11 1 HÀN QU C 70 65 65 60 90 12 1 ITALY 70 65 65 60 90 13 1 LUCXĂMBUA 70 65 65 60 90 14 1 M 70 65 65 60 90 15 1 NAUY 70 65 65 60 90 16 1 NH T B N 70 65 65 60 90 17 1 PH N LAN 70 65 65 60 90 18 1 PHÁP 70 65 65 60 90 19 1 TÂY BAN NHA 70 65 65 60 90 20 1 TH Y I N 70 65 65 60 90 21 1 TH Y SĨ 70 65 65 60 90
 11. 22 2 ACHENTINA 65 60 60 55 80 23 2 AI C P 65 60 60 55 80 24 2 ARAP XÊ ÚT 65 60 60 55 80 25 2 BALAN 65 60 60 55 80 26 2 BAREN 65 60 60 55 80 27 2 BELARUS 65 60 60 55 80 28 2 BOLIVIA 65 60 60 55 80 29 2 BOSNIA AND HECXEGOVINA 65 60 60 55 80 30 2 BRAXIN 65 60 60 55 80 31 2 BRU NÂY 65 60 60 55 80 32 2 BUNGARI 65 60 60 55 80 Các ti u vương qu c A r p th ng 2 33 nh t (UAE) 65 60 60 55 80 34 2 CH SEC 65 60 60 55 80 35 2 CH SLOVAKIA 65 60 60 55 80 36 2 CHILÊ 65 60 60 55 80 37 2 CÔ OÉT 65 60 60 55 80 38 2 CÔLÔMBIA 65 60 60 55 80 39 2 CROATIA 65 60 60 55 80 40 2 ESTONIA 65 60 60 55 80 41 2 GIOOC A NI 65 60 60 55 80 42 2 HÔNGKÔNG 65 60 60 55 80 43 2 HUNGARI 65 60 60 55 80 44 2 ISRAEL 65 60 60 55 80 45 2 LATVIA 65 60 60 55 80 46 2 LI BĂNG 65 60 60 55 80 47 2 LIÊN BANG NGA 65 60 60 55 80 48 2 LITHUANA 65 60 60 55 80 49 2 MA CAO 65 60 60 55 80 50 2 MACEDONIA 65 60 60 55 80 51 2 MALTA 65 60 60 55 80 52 2 MÊ HI CÔ 65 60 60 55 80 53 2 MOLDOVIA 65 60 60 55 80 54 2 NAM PHI 65 60 60 55 80 55 2 SECBIA MONGTENEGRO 65 60 60 55 80 56 2 NEW ZEALAND 65 60 60 55 80 57 2 ÔXRÂYLIA 65 60 60 55 80
 12. 58 2 PANAMA 65 60 60 55 80 59 2 PÊ RU 65 60 60 55 80 60 2 QUATA 65 60 60 55 80 61 2 RUMANI 65 60 60 55 80 62 2 SAMOA 65 60 60 55 80 63 2 SINGGAPO 65 60 60 55 80 64 2 SLOVENIA 65 60 60 55 80 65 2 TH NHĨ KỲ 65 60 60 55 80 66 2 TRUNG QU C 65 60 60 55 80 67 2 UKRAINA 65 60 60 55 80 68 2 URUGUAY 65 60 60 55 80 69 3 DOMINICA 55 50 45 40 60 70 3 ÁC MENIA 55 50 45 40 60 71 3 N 55 50 45 40 60 72 3 AN GIÊ RI 55 50 45 40 60 73 3 ĂNG GÔ LA 55 50 45 40 60 74 3 APGANIXTĂNG 55 50 45 40 60 75 3 AZECS BAI ZAN 55 50 45 40 60 76 3 BĂNG LA DÉT 55 50 45 40 60 77 3 CAMPUCHIA 55 50 45 40 60 78 3 CH DCND TRI U TIÊN 55 50 45 40 60 79 3 CH GHI NÊ 55 50 45 40 60 80 3 CH YÊMEN 55 50 45 40 60 81 3 CÔNG GÔ 55 50 45 40 60 82 3 COSTARICA 55 50 45 40 60 83 3 CUBA 55 50 45 40 60 84 3 ÔNG SAHARA 55 50 45 40 60 85 3 ÔNG TIMO 55 50 45 40 60 86 3 Ê CUA DO 55 50 45 40 60 87 3 Ê TYOPIA 55 50 45 40 60 88 3 ELSALVADO 55 50 45 40 60 89 3 ERITRE 55 50 45 40 60 90 3 FIJI 55 50 45 40 60 91 3 GHANA 55 50 45 40 60 92 3 GRENADA 55 50 45 40 60 93 3 GRUZIA 55 50 45 40 60
 13. 94 3 GUATEMALA 55 50 45 40 60 95 3 HAITY 55 50 45 40 60 96 3 HÔN UARAT 55 50 45 40 60 97 3 I RAN 55 50 45 40 60 98 3 IN ÔNÊXIA 55 50 45 40 60 99 3 JAMAICA 55 50 45 40 60 100 3 KA Z C STAN 55 50 45 40 60 101 3 KÊNIA 55 50 45 40 60 102 3 KYRGYZSTAN 55 50 45 40 60 103 3 LÀO 55 50 45 40 60 104 3 LIBI 55 50 45 40 60 105 3 MADAGASCAR 55 50 45 40 60 106 3 MALAYSIA 55 50 45 40 60 107 3 MALI 55 50 45 40 60 108 3 MARITUS 55 50 45 40 60 109 3 MAR C 55 50 45 40 60 110 3 MÔNGC 55 50 45 40 60 111 3 MYANMAR 55 50 45 40 60 112 3 NEPAL 55 50 45 40 60 113 3 NICARAGOA 55 50 45 40 60 114 3 PAKITXTAN 55 50 45 40 60 115 3 PHILIPIN 55 50 45 40 60 116 3 SHIP 55 50 45 40 60 117 3 SRILANCA 55 50 45 40 60 118 3 TAJIKISTAN 55 50 45 40 60 119 3 TANZANIA 55 50 45 40 60 120 3 THÁI LAN 55 50 45 40 60 121 3 TURKMENSTAN 55 50 45 40 60 122 3 UZBEKISTAN 55 50 45 40 60 123 3 VENEZUELA 55 50 45 40 60 124 3 XÔ MA LI 55 50 45 40 60 125 3 XY RI 55 50 45 40 60 Các nư c khác không thu c các 3 55 50 45 40 60 126 nhóm trên

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản