Thông tư về an toàn lao động, vệ sinh lao động

Chia sẻ: Nguyen Hung Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:32

0
264
lượt xem
18
download

Thông tư về an toàn lao động, vệ sinh lao động

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quy định, hướng dẫn thủ tục đăng ký và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư về an toàn lao động, vệ sinh lao động

 1. $$ ! "# %& '(! '(! )* +, - " . "/ )% 01 2 0 3& )* # &#! " 4" 5* 2 " "+ # 6" 7 !8( 9( 8& :" 2; < " D< )E 5E >( & " > ) ;( .< * )* > F @A ! $ $GGH .< @C . I(! )* " 4" & " > ) ;( .< (" < ) 2; < " < ) 2= > D / # 6" 7 !8( 9( 8& :" 2; 2= > Y \(6" 0
 2. Z< =" ") "V ( " 9( "+ +, " _ =" = "E N C "X* "E N C "X* \M "E N C "X* \M ; = "E N \M 0 # J 03 Y # "E N )L 2* )+T a ") >Y \(6" 0 < * 2/ " ( L I(< C > = Y ) "3 # I(9 " "X< "XY 2; " CJ @L >R 5# W O "+ O " ( # 2% # ! "4 # / ) " 0 < Q " 3 / " 3" < 2 # > = 0#J X & ! "4 \M +b " * "X6 J @L I(< "E N # O +, : "E N I( "4 )7 " _ ="
 3. ? 2, L I(< 0 3& )*
 4. 1 * ) "+T " V &-( I(! )* " # " 8( (h I(! & +, 2; < " < no 6! a >D / 2 " =( E W = n? ?e (!3 )E >R ^( Y )% 01 J0 Y " >D< ^< & " L )% 01 L >R " V &-( I(! )* " / / H 0U& " V " W "+ !J 5? @ & 6" $ ! P ! & 2 = S 03 "c ! )+T ). [ >L T = Y "4 )% 01 P&-( >E )% 01 " V I(! )* " / / F 0U& " V " W "+ !S 01 2 )7 6( 2 9 X8 L I(< )% 01 "X 1 * ) "+T P) 2, # 6" 7 !8( 9( 8& :" 2; 2= > < ) 2 2 " =( E W = " g 01 )7 6( 2 C< +, .< "7& "j" 1 * S? R 2 8( Xk 1 5f 2% 5Y " V &-( I(! )* " / / p 0U& " V " W "+ !? '/ 0 1 $ ? @L $? @L >R 7 "X# =&
 5. ) "+T 4" >D / Y" = 2 = )% 01 0 3& )* " V I(! )* .< " W "+ !? ? @# L I(< 0 3& )* 7 "X# =&
 6. X I(# "Xg " = 4( 7 2+, &j ); * Y# 2; < ) +L 5 2M )3 8 N( Y I(!4"? ? 23 L @# L I(< < P)M 01 2 )7 6(S L I(< " ( @ C .J u Z # "l A "X " ( wJ _% r @C .J _% r @ . "* +, J _% r X( +L 2 # 5< .< Y J _A '( J _ = e 3& >#" O O " < J (!x (!x *f # O O "
 7. DANH M C CÁC LO I MÁY, THI T B , V T T VÀ CÁC CH T CÓ YÊU C U NGHIÊM NG T V AN TOÀN LAO NG (Kèm theo Thông t s : 23 /2003/ TT-L TBXH ngày03 tháng 11 n m 2003 c a B Lao ng-Th ng binh và Xã h i) 1. N i h i các lo i (bao g m c b quá nhi t và b hâm n c) có áp su t làm vi c nh m c c a h i trên 0,7 KG/cm2; môi ch t l n h n 115 oC; 2. N i un n c nóng có nhi t 3. Các bình ch u áp l c có áp su t làm vi c nh m c cao h n 0,7 KG/cm2 (không k áp su t thu t nh), tr các bình có dung tích nh h n 25 lít n u tích s gi a dung tích (tính b ng lít) v i áp su t (tính b ng KG/cm2) không l n h n 200 và các bình không làm b ng kim lo i; 4. B (xi téc) và thùng dùng ch a, chuyên ch khí hoá l ng ho c các ch t l ng có áp su t làm vi c cao h n 0,7 KG/cm2 ho c ch t l ng, ch t r n d ng b t không có áp su t nh ng khi tháo ra dùng khí có áp su t cao h n 0,7 KG/cm2; 5. H th ng l nh các lo i, tr h th ng l nh có môi ch t làm vi c b ng n c, không khí; h th ng l nh có l ng môi ch t n p vào nh h n 5 kg i v i môi ch t làm l nh thu c nhóm 1, nh h n 2,5 kg i v i môi ch t l nh thu c nhóm 2 (theo phân lo i t i Tiêu chu n Vi t Nam TCVN 6104: 1996); 6. ng ng d n h i n c, n c nóng c p I và II có ng kính ngoài t 51 mm tr lên, các ng ng d n c p III và c p IV có ng kính ngoài t 76 mm tr lên (theo phân lo i t i Tiêu chu n Vi t Nam TCVN 6158 và 6159: 1996); 7. Các ng ng d n khí t; 8. C!n tr"c các lo i: C!n tr"c ô tô, c!n tr"c bánh l p, c!n tr"c bánh xích, c!n tr"c ng s t, c!n tr"c tháp, c!n tr"c chân , c!n tr"c công xôn, c!n tr"c thi u nhi; 9. C!u tr"c: C!u tr"c l n, c!u tr"c treo; 10. C#ng tr"c: C#ng tr"c, n$a c#ng tr"c; 11. Tr"c cáp; 12. Pa l ng i n; 7
 8. 13. Xe t i i n ch y trên ray; 14. T i i n dùng nâng t i theo ph ng th%ng ng; 15. T i (th công, i n) dùng nâng ng i; 16. Máy v&n th ng; 17. Chai dùng ch a, chuyên ch khí nén, khí hoá l ng, khí hoà tan có áp su t làm vi c áp su t làm vi c cao h n 0,7 KG/cm2; 18. H th ng i'u ch , n p khí, khí hoá l ng, khí hoà tan; 19. Thang máy các lo i; 20. Thang cu n; 21. Các lo i thu c n#; 22. Ph ng ti n n# (kíp, dây n#, dây cháy ch&m …) 8
 9. DANH M C CÁC CH T CÓ YÊU C U NGHIÊM NG T V V SINH LAO NG. (Ph" l"c 4 kèm theo Thông t s 05/1999/ TT-BYT ngày 27 tháng 3 n m 1999 c a B Y t ) ------------------ I- Danh m c các ch t có yêu c u nghiêm ng t v v sinh lao ng I: 1. 2- Acetylaminofluorene 2. 4- Aminobipheny (M3) 3. Arsenic và các h p ch t c a arsenic (1A) 4. Asbestos (amosite và chrysotil) 5. Benzene (T1.M1) 6. Benzidine (1A) 7. Bis (chloromethyl) ether. 8. 1,4— Butanediol dimethanesufonate (M3) 9. Cvctophosphamide (T2, M2) 10. Diamino - 4,4 diphenyl 11. Diethylstilboestrol 1 2. 4-Dimethylaminoazobenzene 13. Naphthylamine (A và B) 14. Thorium dioxide 15. 4-Amino 10-methyl formic acid (T1) 16. Dinitrogen pentoxide (T1) 17. 2,4 DB 18. 2,4 DP 19. 2,4,5 D 20. 2,4,5 T 21. Các hóa ch t b o v th c v&t trong danh m"c h n ch s$ d"ng Vi t Nam (theo danh m"c c a B Nông nghi p và phát tri n nông thôn). II- Danh m c các ch t có yêu c u nghiêm ng t v v sinh lao ng II: 1. Acetothioamide 2. Acrylic amide 3. Alachlor 4. Allyl catechol methylene ether 5. 2-Aminofluorene 6. 3-Amino 1,2,4-triazole 9
 10. 7. Aniline và các h p ch t 8. Antimony và các h p ch t (lB) 9. Aziridine l0.Benzidine dihydro chloride 11. 2,3-Benzofuoroethene 12. 2,3-Benzophenanthrene 13. Benzo (a) pyrene (C2) 14. (Bis (Chloro-2 ethyl) amino) phenyl butyric acid (T3) 15. Bis chloroethyl nitroso urea (T3 M3) 16. Benomyl 17. Benzyl chloride 18. Beryllium và các h p ch t l9. Boric acid và các borate 20. Bromodichloromethane 21. Cadmium và các h p ch t (1A) 22. Calcium cyanide 23. Carbondisulfide (T3-A800) 24. Carbon monoxide 25. Carbon tetrachloride 26. Chloroethyl ether 27. Chloromethyl ether 28. Chloropicrine 29. Chlomium và các h p ch t (C1) 30. Coal tar (h c ín) (C1) 31. Dactinomycin 32.Daunorubicin (T3) 33. Demention (o&s) 34. Dieldrin 35. Di-sec-octyl phthalate 36. Dibez (A-H) anthracene 37.1,4-Dichlorobenzene 38. Diethylstilboestrol 39. Dimethylformamide 40.1,4-Dioxane (C1) 41. Dimethyl mercury 10
 11. 42. Dinitro toluene (DNT) 43. Dinitrogen pentoxide 44. Dioxin và d n xu t 45. Endosulfan 46. Epichlorohydrin (C3, 1A) 47. Epoxy 1-propanol 48. Ethylene dibromide (C2) 49. Ethylene dichloride 50. Ethyiene dioxide (C2, 1A) 51. FIUorouracil 52. Formalin 53. Formaldehyde (1A) 54. Hexa methyl phosphoramide (C2) 55. Hydrazine và Hydrazine hydrate, hydrazine sulfate (1A) 56. Lead (chì) và các h p ch t ch a chì 57. Mechloethamine 58. Mechloethamine hydrochloride (C2, T2. A0600, A0800) 59. Melfalan (A0600, A0800) 60. Mercury và các h p ch t 61. Endrine 62. Methallyl chloride 63. 2-Methyl aziridine Mercury và các h p ch t (1A) 64. Methylazoxy methanol B-D-Glucosite 65. Methyl bromide 66. Methyl chroride 67. Methylen chloride 68. Nickel (carbonyl, dioxide, disulfide, monoxide) (C2) 69. N-Nia-osodiisopropylamine 70. Nitrosomorpholine 71. Ortho-amino azotoluene 72. Perchloropentacyclodecane 73. Phosphine 74. Phosphorus (vàng) 75. Polychlorinated Biphenyls 76. Procarbazine hydrochloride 11
 12. 77. Propyl thiouracil 78. Sodium cyanide 79. Stibine 80. Thallium và các h p ch t 81. Thionyl chloride 82. Thiophosphamide 83. Toluene (o,m,p) 84. Uracil mustard 85. Urethane (C1, M2) 86. Vinyl chloride 87. Vinyl cylohexen dioxide 88. Xylene (o,m,p) Ghi chú: Các ký hi u dùng kèm theo các ch t nh sau: C1: ã th y gây ung th trên ng i C2: ã th y gây ung th trên ng v&t, nghi ng có tác h i trên ng i. C3: Nghi ng gây ung th trên ng v&t. M1: ã th y gây bi n #i gien trên ng i M2: ã th y gây bi n #i gien trên ng v&t, nghi ng có tác h i trên ng i. M3: Nghi ng gây bi n #i gien h i trên ng v&t. T1: ã th y gây quái thai trên ng i. T2: ã th y gây quái thai trên ng v&t, nghi ng có tác h i trên ng i. T3: Nghi ng có gây quái thai trên ng v&t. A0600: Gây r i lo n sinh d"c nam. A0800: Gây b t th ng cho tinh trùng A1000: Qua nhau thai, gây c phôi, tr ng ng i. 1A: V&t li u r t c có h&u qu t c th i và tr!m tr(ng. 1B: V&t li u c có h&u qu t c th i và tr!m tr(ng. 2A: V&t li u r t c có các tác h i khác. 2B: V&t li u c có các tác h i khác. 12
 13. Ph l c 2 M U PHI U K T QU KI M NH (Kèm theo Thông t s : 23 /2003/TT-L TBXH ngày 03 tháng 11 n m 2003 c a B Lao ng - Th ng binh và Xã h i) ________________________________________________________________ M)T TR*+C C NG HOÀ XÃ H I CH NGH A VI T NAM C L P - T DO - H NH PHÚC ------------------------------- PHI U K T QU KI M NH 1 2 S (Kích th c 15 x 21 cm, có 2 m t) Ghi chú : - Ô s 1 ghi : Th t c a i t ng theo danh m c t i Ph l c 1. - Ô s 2 ghi : S th t theo quy nh c a c quan ki m nh. 13
 14. M)T SAU 1. C quan ki m nh : 2. C s s$ d"ng Tr" s chính : 3. it ng : + Mã hi u : + N m ch t o : + S ch t o : + Nhà ch t o : + c tính k, thu&t : ………………………………………………………… ………………………………………………………… ã c ki m nh (l!n !u, nh k-, b t th ng) t yêu c!u theo biên b n ki m nh s … ngày …tháng .. n m ... Th i h n ki m nh k, thu&t an toàn l!n t i …………… ...... ngày……tháng….. n m…….. giám c (Ký, ghi rõ h( tên và óng d u) 14
 15. Ph l c 3 : M UT KHAI NG KÝ (Kèm theo Thông t s : 23 /2003/TT-L TBXH ngày 03 tháng 11 n m 2003 c a B Lao ng - Th ng binh và Xã h i) ________________________________________________________________ C NG HÒA XÃ H I CH NGH A VI T NAM c l&p - T do - H nh phúc --------------------- ........, ngày . . . . tháng . . . . n m . . . . . . T KHAI NG KÝ Kính g$i: S Lao ng - Th ng binh và Xã h i . . . . . . . . C n c theo Thông t s : /2003/TT-BL TBXH ngày tháng n m 2003 c a B Lao ng-TBXH quy nh và h ng d n th t"c ng ký và ki m nh các máy, thi t b , v&t t và các ch t có yêu c!u nghiêm ng t v' ATL , VSL ; C s ho c cá nhân: Tr" s chính t i: i n tho i: Fax: . . . . . . . . . . . . E-mail: . . . . . . . . . . . . ............ ' ngh c ng ký các i t ng có yêu c!u nghiêm ng t v' an toàn lao ng, v sinh lao ng nh sau: 1. Máy, thi t b T MÃ NI NI C TÍNH K THU T M C ÍCH S# D NG QUY CÁCH K THU T T HI U CH L"P C BN TO T (A) (B) (C) LO I I T !NG 2. Các ch t N$NG TT TÊN CH T S L !NG M C ÍCH S NG I S# D NG (KG) S# D NG TI P XÚC 3. Các lo i thu c n và ph ng ti n n TT LO.I V/T LI0U N1 CÔNG 2A I3M PH*6NG M5C DANH SÁCH NG*7I LÃNH .O, TH8 NGHI0P S4 D5NG PHÁP N1 MÌN ÍCH B9N MÌN VÀ TH: KHO VLN CN S4 D5NG Các lo i thu c n# Các lo i ph ng ti n n# TH TR %NG N V (HO C CÁ NHÂN) (Ký, ghi rõ h tên và óng d u ) Ghi chú: * c tính k thu t ghi các s li u sau - i v i Thi t b áp l c, A: áp su t (KG/cm2); B: dung tích (lít); C: n ng su t (Kg/h, Kcal/h) - i v i Thi t b nâng, A: tr ng t i (T), B: kh u (m); C: v n t c nâng (m/s); - i v i Thang máy, A; tr ng t i (Kg), B: s t ng d ng; C: v n t c (m/s); 15
 16. *N u ng ký l i c n ghi d òng ch! ( ng ký l i) d i dòng ch! “T" khai ng ký”. 16
 17. Ph l c 4 M U TÓM T"T LÝ L CH CÁC CH T CÓ YÊU C U NGHIÊM NG T V V SINH LAO NG VÀ V T LI U N& CÔNG NGHI P (Kèm theo Thông t s : 23/2003/ TT-L TBXH ngày 03 tháng 11 n m 2003 c a B Lao ng-Th ng binh và Xã h i) TÓM T"T LÝ L CH CÁC CH T CÓ YÊU C U NGHIÊM NG T V V SINH LAO NG (Ph" l"c 4 kèm theo Thông t s 05/1999/ TT-BYT ngày 27 tháng 3 n m 1999 c a B Y t ) ---------------- 1. Tên hoá ch t : … … … … … … … … … … … … … … … … Tên khoa h(c : … … … … … … … … … … … … … … … … … Tên th ng m i : … … … … … … … … … … … … … … … …. Công th c hoá h(c : … … … … … … … … … … … … … … … … 2. Công d"ng : … … … … … … … … … … … … … … … … 3. N c s n xu t : ngày tháng nm 4. Ký hi u trên nhãn: … … … … … … … … … … … … … … … … 5. Ch t l ng: … … … … … … … … … … … … … … … … 6. Các v trí công vi c ph i ti p xúc : - ……………………………………………………………………………………………………………………… -………………………………………………………………………………………………………………………… 7. Tính ch t ch i ………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………..…….. 8. Bi n pháp b o m v sinh lao ng : ………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………… 9. Ph ng án x$ lý s c , c p c u : ………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………… ..... ngày...... tháng...... n m ...... TH: TR*;NG 6N V2 TH: TR*;NG C6 QUAN
 18. Ghi chú : M#i m t ch t ph i có 1 b n lý l ch riêng TÓM T"T LÝ L CH V T LI U N& CÔNG NGHI P ---------------- I- Thu c n#: 1. Tên lo i thu c n# : Tên khoa h(c : . . . . . . .. . . . . . . . . . … … … … … … … … …. . . . . … … … … … … … … Tên th ng m i : …………………………………………. . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . .. . . .. . . .. .. 2. Tháng, n m s n xu t: …………… .………………………………………………………………… 3. N c s n xu t : ………………………………………………………………………………………… 4. Ký hi u trên nhãn: ………………..………………………..………………………………………… 5. Th i h n b o hành: …………………………………………………………………………………… II- Ph ng ti n n#: ……….…………………………………………………………………………………… 1- Kíp (các lo i kíp): …….……………………………………………………………………………… 2- Dây n#: ……………………………………………………………………………………………………… 3- Dây cháy ch&m:………………………………………………………………………………………… 4- Các ph ng ti n n# khác: ………………………………………………………………………… III- M"c ích s$ d"ng VLNCN: ………………………………………………………………………… IV- Các a i m s$ d"ng: ………………………………………………………………………………………………………………………..… ………………………………………………………………………………………………………………………… V- Gi y phép s$ d"ng VLNCN: (ghi rõ s , ngày tháng, n m, n v c p) ……………………………………………………………………………………………………………………………… VI- Kho ch a VLNCN : (ghi rõ tên, a im t kho, tr l ng VLNCN) ……………………………………………………………………………………………………………………………… VII- Bi n pháp b o m an toàn lao ng, v sinh lao ng (ghi rõ c p qu n lý phê duy t, ngày tháng n m): ……………………… ………………………………………….. ..... ngày...... tháng...... n m ...... TH: TR*;NG 6N V2 TH: TR*;NG C6 QUAN
 19. Ph l c 5 : M U PHI U NH N H$ S NG KÝ (Kèm theo Thông t s 23 /2003/TT-L TBXH ngày 03 tháng 11 n m 2003 c a B Lao ng - Th ng binh và Xã h i) _____________________________________________________________________ S% LAO NG TB-XH C NG HÒA XÃ H I CH NGH A VI T NAM c l&p - T do - H nh phúc t'nh, TP ……………………….. --------------------- ngày . . . . . tháng . . . . . n m . . . . . . . . . . . . ., PHI U NH N H$ S NG KÝ S : ....... Tên tôi là: … … … … … … … … . Ch c v": … … … … … … … … … … … … … … … … … Ngày … tháng … n m … … … ã nh&n h s các i t ng có yêu c!u nghiêm ng t v' an toàn lao ng, v sinh lao ng c a c s : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … có tr" s t i : … .........................................… … … … … … … … … … … … … g m các lo i nh sau: 1. Máy, thi t b , v t t TT LO I I T !NG S L !NG H$ S GHI CHÚ 2. Các ch t TT TÊN CÁC CH T S L !NG H$ S GHI CHÚ 3. V t li u n công nghi p TT LO I V T LI U N& S L !NG H$ S GHI CHÚ D ki n th i gian tr h s : Ngày tháng … n m … … … … ……… Ng (i nh)n h* s (Ký và ghi rõ h tên) Ghi chú: 19
 20. - Sau 10 ngày k t ngày nh n h% s ng ký n u không nh n c tr l"i, c s& có quy'n a i t ng vào s( d ng. 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản