Thông tư 20-2009-TT-BTC

Chia sẻ: Nguyen Hung Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
259
lượt xem
36
download

Thông tư 20-2009-TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định các loại máy móc, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 20-2009-TT-BTC

  1. fltr lVQi, t'tgiL1.' 0,/ thiLitg A2 nitm 20a9 / \'\ 4\ ttG'iAt!4 Ki Ii1lJiT l* il1r{l1 THGI{G T{T N TOA LI thu, ch6 d6 thu, nQp, qurin ly vir sfr dung phi tf c loai rndy m6c, t.hi6t bf, v$t tu c6 yOu cf,u 7, ,.^., ^ X Ll e.*.v I fiu*l " ^,' t l, r ! rA I nghidrn ng+t v6 an toirn lao clQng -"*'l{d'{fu - Hfft"%n.cir t.,tghi dinh s6 s7t2002lr,rD-cp nsay 03t6t2002cua chinh phir quy ./ u' '/ dinh chi ti€r thi hdnh Phap ldnh phi vi lQ phi; 4*] . r I4l/ W f tU : "Cun cu Ngh!.dinh so 2412006n{E-!P ngay 061312006 cua Chinh phu sira t. ful , -7 ddi, b6 sung mQt s6 di6u cua Nehi dinh s6 5712002ND-CP ngiy A31612002 c&a ,;"ry q_ Chinh phu quy dinh chi ti6t rhi henh Phdp lgnh phi va phi; 16 ird,Pil Cdn cri lrbrr+ dinh s6 118/200841D-CP ngdy 0ru,.,t\tLvvv u 27lLIl2008 cira Chinh phtr l .{ghi s+,r od^*t/ tt67J wLle vrrlur ."-:t l . .. :""'-v-s g W' quy dinh chric rdng, nhiQm vr.r, quy6n han vdr co cdu t6 chric cira Bd Tdi chffi; Sau khi c6 y kii5n cua B6 Lao dQng - Thr-rcrng binh vA XA hQi t4i C6ng vdn sO 3 O+O/I.DTB)G{-KHTC ngiy 09 I 1012008; 4\ \7..\ \a Bg Tdi chinh quy dinh vd mric thu, chd d6 thu, nQp, quin ly va sir ciung phi {I] E ki6m dinh c6c lo4i m6y m6c, thiOt bi, vflt tu c6 ydu, cAu ngtti6* ngflt vA an toin l* ;t lao ddng nhu sau: I. QUY DINH CHUNG l. TO chirc, c6 nhAn khi duoc co quan qllan li nhd nudc hoflc co qr-ran dugc uy quy6n t,thuc hiQn vi6c ki6m dinh (sar-r c16y go-i ld co quan Ki€m dinh) vd cflp : 1 ' gi6y chfmg nh{n b6o dim an toan $ thuat AOi vOl m6y m6c, thi6t bi, vdt tu c6 y6r-r cdu nghiem ng4t v0 an tod.n lao d6ng theo quy dinh cua ph6p ludt thi phAi nQp ,u phi ki6m dinh m6y m6c, thi€t bi, v4t tu c6 y6u cdu nghi€m ngflt vC an todn 1ao dQng theo quy dinh tg.i Th6ng tu ndy. ' 2. Ban hanh kdm theo Thdng tu ndry Bi6u mric thu phi ki6m dinh c6c loai ''.,
  2. .l ij ri r-irr ILti,]. li-lr.t l_llt_LdC nglin sii..:fi ir_i::r_ri.rtr liidrl 2. Co qLriln ,iin-h ,jr-isc lr"ic1-r !)Ll:],"c 1clt,n ,riio-i n,,-l.,t t.'-111,, t.af SO lietf {-'-'-" I I .i phi ci$ cl$ tiang trai chi phi chc viqc f:i3in tlinh t -, ii..-t tlir i iLr:c .:l:c cii " iirLL '-l-i?c et.t', diltlt. 3, Co .lllan l(iem ciinh nOp 10-oz6 (mucri phAn tram) s6 tiAn phi thr-r clusc vao ngdLr sach .nha nuoc theo Chr.rcrng, loai, ldLoan, mlrc va tieLr mpc lucmg iurg cua Muc luc ngdn s6ch nhA nudc lrign hAnir r{I. TCI Crduc'rHuc }iir.tF{ 1. ThOng tu nay c6 hi6r-r lr-rc thi hdnh sari 4.5 ng?ry, 1,:6 tu'ngdy ky. T'h6rrg tr,l -va 'Jlh6ng ndy liray tll0 thOng ru s0 03|20A3TT-BTC ngAy lOtaUZAa3 tri s6 91 20031TT-B1'C ngay nlt)i}}}3 sira ctOi, trA sung Thdng tu sd ml2}ffinT- IITC ngaiy 10/01/2003 cr-ra B0 Tdi chinh quy dinh cne A0 th.,, oQp vd quin ly str ..1 .t t " ": 1 .A ' A d\rng plri l
  3. li.n,igiu tlOi hoi - Cdng srliii tr6n 02 tiru'giu tervgii - 2.5Ctl.0t)ii OC i - CSng su6l rrOn 06 t6.n/gio - tO r6s/gia 2"600,000 - C0ng sudt trdn 10 tAr"Jgie - 15 tAftlgjo Th/bi 4.400.000 - C6ng sri6.t trtn 15 tdnlgid - 25 tAn/gid Th/bi s.000.000 - C0ng su0t tr€n 25 tAn/gid - 50 8.000.000 'giG - Cbng suAt trdn 50 gio - 75 tdCgio 10.800.000 - Cdng snAt trdn 7 5 tdnt gid 125 tdnlgi,) - - COng sudt tr€n 125 thr/gid 200 tdCgio 23.000.000 - Cdng suAt trOn 2A0 6n/gio -:400 tdCgio 32.000.000 - Cdng sr:flt tr€n 400 t6n/gid 39.C00.000 Binh chiu 6p lqc Thibl I - Dung tich d6n 02 m" 500.000 - Dung tich trdn 0Z m' ddn i0 m Th/bi - Dung tich tr0n 10 mi ddn25 m i.200.000 ffi - Dung tich tren 25 mr d€n 50 m' 1.s00.000 - Dung tfch trdn 50 m' den 100 m an)'." 4.000.000 f71nu - Dung tich tr€n 100 mi d(5n 500 m KIEM CIl - Dung tich tr€n 500 m 7.500.000 AN thdng i4nh - Nhng sudt 14nh d€n ,10.000 Kcal/h HQ 1.400.000 ';\KHU - Nang sudt lanh tr€n 30.000 Kcal/h d€n 100.000 Kcai/h rh/bi I - l{dng sudt 14nh tr€n 100.000 Kcal/h d€n 4.000"000 i.000.000 Kcal/h - ].{ang sudr ianh tr€n 1.000.000 Kcal/h 5.000.000 Euung 6ng d6n a.i I Dumrg 6ng d5r - Ducrng kinh Ong nh6 hcm ho{c bdng 150 mm I iroi nucvc, nufc - Euong kfnh 6ng trOn 150 mm 14.000 | Duong 6ng dAn 4.2 Duong kfnh dng nho hcrn holc bang 150 rnm I r r ' -,(. ' ) I khi dOt bang kim - Ducmg kinh Ong trOn 150 mm i5.000 i Tii Th/bi - trgng du6i 3,0 tAn 7c0.000 1 ann nnn !1- ? n 'T'Aj +--..- -.+l - r. 4u. tlul1B LU JrU Ll tr) l.ztJt.,-tJtl\J 11 L lv{dy trgc L - Tai trgng tr0n 7,5 tdn d€n 15 tAn 2.200.000 t_ 30t - TAi trong tr€n 15 tdn d Th/bi 3.000"000
  4. ' l:f ii ''r:*J:+ii' i Li ti:ulil: i iinir *-i5c j .1i r I - - .,i,s .,r.ir r,-- C i li.iri giu -- C2 iAir,,uiii - r*iirc sirrii ri',in 0i ian giu - 0r: ra;r,g;i' 0l t{]r Th,'bi 2.5C0.00i1 -- -_::..;-- ;"ng ouln'";n uc'-dn, g- ro f0 ;fi?i b, - ,sooiloo I n/br i i - C0ng sudi: tren trO t$r"tgicr- 15 tdn/giir Th/bi 4.400.000 i='i"s*@E'/stb -Tltlri 5,000.0011 - t-ong -;i1ffnl j suOt trdn 25tdn/gio - tO t6oigio B.oooloo-l - i i .. : - Uong suat tren 5U tan/gio - 75 tan/girr ^ ^^ Th/b 10.800.000 - L,0ng su8t tr€n 7 5 tint giit - 125 tAnlgir: Th/b 14.000.000 - C6ng sudr tr0n 125 thnlgid - 200 td*gio Th/b 23.000.000 - - C0ng suAt tr0n 2A0 Anlgid - 400 tAn/gio Th/b 32.000.000 - Cdng suzii trOn 400 tdn/gid Tir" /b 39.000.000 Binh chiu 6p luc - Dung tich d6n A2 m TWb 500.000 - Ilung tich tron 02 m' d6n 10 m' 2 T'h/'b 800.000 - Dung tich trOn 10 mr d6n 25 m3 Th/bi i,200.000 - Dung tich tr6n 25 m' d€n 50 m' 1.500.000 Th,rrb 'rh/b - Dung tfch trdn 50 rn' d;5n 100 m 4.000.000 - Ilung tich trdn 100 m' d6n 500 m Th/b 6.000.000 Dung tich tr6n 500 m' Th/b 7.s00.000 i H9 t1i6ng 14nh - Nang suAt lanh d€n 30.000 Kca11h J Th/b 1.400.000 -_-__{ i - l'lang sudt ianh tr€n 30.000 Kcallh di5n Th/'bi 2.500.000 100.000 Kcal/h - Nang sudt 14nh tr€n 100.000 Kcallh ddn Th/bi 4.000"000 i.0ri0.000 Kcal/h - Nang suflt ianh tr0n 1.000.000 Kcal/h Th/bi 5.000.000 Ducrng r3ng ddn 4 \ l\ tjucrng ong d?an ,i. t 4.1 - Errong kinh 6ng nh6 hcm ho4c bdng 150 mm 9.000 tli hoi nucrc, nuf,c - Eucrng kinh 6ng tr6n 150 mm m 14.000 ndng Dudng 6ng dAn - Di,rdng kinh 6ng nh6 hon hod.c bdng 150 mm ^-\ m r0"00c t t , -A t) Knl 0.ot Dang K1m - Ducrng kinh Ong trOn 150 mm i5 000 m loai i - TAi trqng durdi 3,0 t6n Thlbi 7C0.000 Ft : - 'T'A: +-^*- *',, Jrt/ +l- uurl r (1'r Lt(Jrlti Lu I A Ldrl -$t- tA ^ r.zuu.ut.ru rJ LlLL t Ul 1 1r/ h{6y trqc 5 - Tai trong tr€n 7 ,5 tdn ddn 15 t6n Tiv'bi 2"200.000 Th/bi - Tfri tri.ns tr6n 15 tdn d3n 30 tdn L_t_ 3.000.000 i
  5. treq-r van i6il I il".n 35 ,1,1. chuSen n::uoi, f T=i L,-j11gl,tt l,t) t6ir vi" grs* ning tli 3 5 dc.i I co Tui thu cring I ddn gf.r rla,. cg:tig j tar trqng tlt - ngwoi. 111 /t/\{1 mdt "aljluydn -L"UU\f | 1.000kg tro l8n - f,yl tlr" cO"g co iAi trAngJ-UO0 Lg tro" le* rlrbi f.- 11100.il0r"i : lg try1qnal€ d"dt 101fi- Mriy van thdng Th/bi toir.ooo i -T'6itrsngnffi { nAng hAng, ndng Th/bi 1.500.000 j hdng kdm ngurii, - N6ng ngubi c6 s0 luEng cldn l0 ngucri Th/bi 2,500.000 I *6"e ngudi - 1.{6ng ngi-rcri s5 s0luEng tr0n 10 ngu&i Tlvbi 3.000.000 tnang may cic -'l'hang mdy dudi 10 tAng Th/bi 2,000"000 o4i - l'lrang may tu 10 tdng trs l€n Tr"Jbi 3.000.000 PaiSng dign, - Tdi tr"qng nfing ru 1,0 16; d6;3Xte--* Tir/bi 750.000 palEng xfch k6o - I'rii trgng ndng ir0n3,0 tAn d6n 7,5 t$li:, Th/bi i.300,000 tay - Tii trqng nAns trOn 7,5 t6n 1 ROn nnn Th/bi Xe n6ng hdng - Tfri trgng n6.ng tir 1,0 tdn diin 3,0 tAn Th/bi l. i 00.000 Cung dQng c
Đồng bộ tài khoản