Thức ăn chăn nuôi - Khô dầu lạc - yêu cầu kỹ thuật

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
202
lượt xem
49
download

Thức ăn chăn nuôi - Khô dầu lạc - yêu cầu kỹ thuật

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thức ăn chăn nuôi - khô dầu lạc - yêu cầu kỹ thuật', nông - lâm - ngư, nông nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thức ăn chăn nuôi - Khô dầu lạc - yêu cầu kỹ thuật

  1. 10TCN …2006 BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN    10TCN TIÊU CHUẨN NGÀNH 10TCN 866: 2006 Xuất bản lần 1 Thøc ¨n ch¨n nu«i ­  kh« dÇu l¹c ­ Yªu cÇu kü thuËt Animal feedstuffs- Ground nut Cake - Specification HÀ NỘI - 2006
  2. 10TCN ….2006 TIÊU CHUẨN NGÀNH 10 TCN 866: 2006 Thøc ¨n ch¨n nu«I ­  kh« dÇu l¹c ­ Yªu cÇu kü thuËt  Animal feedstuffs ­  Ground nut Cake ­ Specification    (Ban hành kèm theo Quyết định số QĐ/BNN-KHCN ngày tháng 12 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 1. Ph¹m vi  ¸p dông Tiªu   chuÈn   nµy   qui   ®Þnh   c¸c   yªu   cÇu   kü   thuËt   tèi  thiÓu ®èi víi kh« dÇu l¹c dïng lµm thøc ¨n ch¨n nu«i. 2. Tiªu chuÈn viÖn dÉn §Ó   x©y   dùng   tiªu   chuÈn   nµy   ®∙   trÝch   dÉn   c¸c   tiªu  chuÈn sau: TCVN 4325­86: Thøc ¨n ch¨n nu«i. Ph¬ng ph¸p lÊy mÉu  vµ chuÈn bÞ mÉu. TCVN   4328­86:   Thøc   ¨n   ch¨n   nu«i.   Ph¬ng   ph¸p   x¸c   ®Þnh  hµm lîng nit¬ vµ protein th«. TCVN 4327­86: Thøc ¨n ch¨n nu«i. Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh  hµm lîng tro kh«ng tan trong axit clohydric. TCVN   4329­1993:   Thøc   ¨n   ch¨n   nu«i.   Ph¬ng   ph¸p   x¸c  ®Þnh hµm lîng x¬ th«. TCVN 4331­86: Thøc ¨n ch¨n nu«i. Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh  hµm lîng chÊt bÐo th«. TCVN 6953:2001:  Thøc ¨n ch¨n nu«i. X¸c ®Þnh aflatoxin  B1   trong   thøc   ¨n   hçn   hîp   ­   Ph¬ng   ph¸p   s¾c   ký   láng  hiÖu n¨ng cao . 3. Ph©n lo¹i chÊt lîng Kh« dÇu l¹c chia lµm 2 lo¹i: Kh« dÇu l¹c nh©n. Gåm 2 h¹ng: h¹ng1 vµ h¹ng 2 Kh« dÇu l¹c cã vá 4. Yªu cÇu kü thuËt 4.1 Yªu cÇu vÒ c¶m quan vµ vÖ sinh 2
  3. 10TCN ….2006 4.1.1 Kh« dÇu l¹c cã d¹ng m¶nh, b¸nh hoÆc d¹ng bét.  Kh«   dÇu   l¹c   cã   mµu   n©u   nh¹t   hoÆc   vµng  nh¹t,   cã   mïi  th¬m   ®Æc   trng,   kh«ng   cã   mïi   mèc,   mïi   chua   hoÆc   mïi  kh¸c l¹.  4.1.2  Kh«  dÇu  l¹c  kh«ng   ®îc   cã  ure  vµ   c¸c   chÊt  ®éc  h¹i. D  lîng chÊt b¶o qu¶n vµ c¸c chÊt nhiÔm bÈn kh¸c  kh«ng ®îc vît qu¸ møc tèi ®a cho phÐp theo qui ®Þnh  hiÖn   hµnh.   Hµm   lîng   aflatoxin   kh«ng   vît   qu¸   200ppb  (µg/kg) 5.2 Yªu cÇu vÒ c¸c chØ tiªu lý ho¸ Yªu cÇu vÒ c¸c chØ tiªu lý ho¸ cña kh« dÇu l¹c ®îc  qui ®Þnh trong b¶ng 1 B¶ng 1: C¸c chØ tiªu lý ho¸ cña kh« dÇu l¹c ChØ tiªu Kh« dÇu l¹c nh©n Kh« dÇu  l¹c H¹ng 1 H¹ng 2 cã vá 1. §é  Èm , tÝnh  theo  % khèi  9 10 10 lî ,       kh«ng lí  h¬ n. ng n 2.   Hµm   lî   prote i   th«,  ng n 45 38 30 tÝnh   theo   %   khèi   lî ,  ng kh«ng nhá h¬ n. 3.  Hµm  lî   chÊt  bÐ o  th«,  ng tÝnh   theo   %   khèi   lî ,  ng kh«ng lí  h¬ n n 8 9 9 • Kh« dÇu l  Ð p ¹c 1,5 1,5 1,5 • Kh« dÇu l  ch i t l ¹c Õ y 4.  Hµm   lî   x¬   th«,   tÝnh  ng 9 12 22 theo % khèi lî , kh«ng lí   ng n h¬ n 5.  Hµm  lî   tro   kh«ng  tan  ng trong   axi   cl t ohydri   tÝnh  c, 3 3 3 theo % khèi lî , kh«ng lí   ng n h¬ n. 6. Hµm lî  afl tox i  t ng  ng a n æ 200 200 200 sè, tÝnh  theo  µg/ , kh«ng  kg lí  h¬ n n 7.   S© u  m ät  vµ   c«n   trï   ng Kh«ng cã sèng, con/ .kg 8. M ¶nh vËt r n s¾ c nhän ¾ Kh«ng cã 5 Ph¬ ng ph¸p thö 3
  4. 10TCN ….2006 5.1 LÊy mÉu vµ chuÈn bÞ mÉu theo TCVN 4325 ­ 86. 5.2 X¸c ®Þnh ®é Èm theo TCVN 4801 ­ 89. 5.3  X¸c   ®Þnh   hµm   lîng   protein   th«   theo   TCVN   4328   ­  86. 5.4  X¸c ®Þnh hµm lîng chÊt bÐo th« theo TCVN 4331 ­  86. 5.5. X¸c ®Þnh hµm lîng x¬ th« theo TCVN 4329 ­ 1993 5.6  X¸c   ®Þnh   hµm   lîng   tro   kh«ng   tan   trong   axit  clohydric (c¸t s¹n) theo TCVN 4327 ­ 86. 5.7  X¸c   ®Þnh   hµm   lîng   aflatoxin   tæng   sè   theo   TCVN  6953:2001. 6 Bao gãi, ghi nh∙n, b¶o qu¶n vµ vËn chuyÓn. 6.1 Bao gãi: Kh« dÇu l¹c ®îc ®ùng trong c¸c bao ®ay,  bao   poly   propylen   (PP)   hoÆc   bao   b»ng   c¸c   ch©t   liÖu  kh¸c ®¶m b¶o vÖ sinh, kÝn, bÒn ch¾c.  6.2   Ghi   nh∙n:   Ghi   nh∙n   ph¶i   ®óng   víi   c¸c   qui   ®Þnh  hiÖn   hµnh   theo   quyÕt   ®Þnh   178/1999/Q§­TTg.   ngµy  30/8/1999 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ quy chÕ ghi nh∙n  hµng   ho¸   lu   th«ng   trong   níc   vµ   hµng   ho¸   xuÊt   nhËp  khÈu.  Dïng lo¹i mùc kh«ng phai hoÆc s¬n ®Ó ghi ngoµi bao b×  víi néi dung sau: ­ Tªn s¶n phÈm, ghi râ lo¹i kh« dÇu l¹c ­ Khèi lîng tÞnh ­   C¸c   chØ   tiªu   chÊt   lîng   chñ   yÕu   vµ   hµm   lîng  c«ng bè ­ Tªn vµ ®Þa chØ c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh. ­ Ngµy s¶n xuÊt vµ thêi h¹n sö dông. NÕu lµ hµng rêi, ®îc s¶n xuÊt hoÆc nhËp khÈu theo sè  lîng lín chøa trong container hay xe goßng th× cã thÓ  kh«ng d¸n nh∙n nhng ph¶i cã phiÕu c«ng bè chÊt lîng  ®i kÌm. 6.3 B¶o qu¶n: Kh« dÇu l¹c ph¶i ®îc b¶o qu¶n trong c¸c  kho   kh«   m¸t,   s¹ch   sÏ,   cã   ®ñ   bôc   kª   vµ   cã   hÖ   thèng  chèng chuét, bä, c«n trïng. 4
  5. 10TCN ….2006 6.4   VËn   chuyÓn:     Ph¬ng   tiÖn   vËn   chuyÓn   kh«   dÇu   l¹c  ph¶i   kh«,  s¹ch,   kh«ng  cã   mïi   ®éc,  mïi  l¹   vµ   cã   mui  b¹t che ma n¾ng.   Bùi Bá Bổng 5

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản