THỨC ĂN VÀ NUÔI DƯỠNG BÒ SỮA - Chương 6

Chia sẻ: Nguyen Minh Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

0
156
lượt xem
54
download

THỨC ĂN VÀ NUÔI DƯỠNG BÒ SỮA - Chương 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

THỨC ĂN VÀ NUÔI DƯỠNG BÒ SỮA - Chương 6: Kỹ thuật chăm sóc và nuôi dưỡng. Ngay sau khi bê sinh, nếu dây rốn không tự đứt người đỡ đẻ dùng tay trái cầm rốn bê, cách cuống rốn khoảng 10cm đồng thời dùng ngón trỏ và ngón cái của tay phải vuốt mạnh rốn xuôi về cuống và cắt rốn ở khoảng cách 5-6 cm, sau đó sát trùng chỗ cắt bằng cồn iốt 5%.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: THỨC ĂN VÀ NUÔI DƯỠNG BÒ SỮA - Chương 6

 1. Ch¬ng 6 Kü thuËt ch¨m sãc vμ nu«i d‡ìng i. ch¨m sãc vμ nu«i d|ìng bª bó s÷a 1. Bª s¬ sinh (tõ khi sinh ®Õn 7 ngμy tuæi) Ngay sau khi bª sinh, nÕu d©y rèn kh«ng tù ®øt ng†êi ®ì ®Î dïng tay tr¸i cÇm rèn bª, c¸ch cuèng rèn kho¶ng 10cm ®ång thêi dïng ngãn trá vμ ngãn c¸i cña tay ph¶i vuèt m¹nh rèn xu«i vÒ cuèng vμ c¾t rèn ë kho¶ng c¸ch 5-6 cm, sau ®ã s¸t trïng chç c¾t b»ng cån ièt 5%. Dïng tay mãc nhít bÈn trong miÖng bª. T¾m röa cho bª b»ng n†íc Êm 35-400C hoÆc dïng kh¨n, bao t¶i, r¬m kh« mÒm lau toμn bé c¬ thÓ. Cho bª ¨n s÷a ®Çu cμng sím cμng tèt (chËm nhÊt lμ 1-1,5 giê sau khi sinh). S÷a ®Çu rÊt quan träng v× gióp tÈy s¹ch ®†êng tiªu ho¸, chøa nhiÒu kh¸ng thÓ vμ c¸c chÊt dinh d†ìng kh¸c, lμm t¨ng søc ®Ò kh¸ng cña bª víi bÖnh tËt vμ t¹o thuËn lîi cho qu¸ tr×nh sinh tr†ëng vμ ph¸t triÓn sau nμy. Khi cho bª ¨n s÷a ®Çu cÇn l†u ý : - Ph¶i lau röa s¹ch bÇu vó bß mÑ tr†íc khi v¾t s÷a ®Çu. - V¾t ra cho ¨n ngay, cho ¨n b»ng x« hay b×nh, x« vμ b×nh ph¶i rÊt s¹ch sÏ.
 2. - S÷a cña bß mÑ nμo th× cho chÝnh bª ®ã ¨n. Tr†êng hîp con mÑ bÞ chÕt hoÆc mÊt s÷a ®ét ngét, cã thÓ lÊy s÷a ®Çu cña bß mÑ kh¸c thay thÕ. - L†îng s÷a ®Çu cho bª ¨n kho¶ng 4 kg/ngμy vμ chia lμm 3-5 lÇn. Lóc ®Çu bª ch†a quen ¨n s÷a trong x«, cÇn tËp cho bª nh† sau: nhóng ngãn trá vμo x« s÷a, cho bª mót ngãn tay ®ång thêi tõ tõ h¹ tay xuèng x« s÷a vμ cø lμm nh† vËy cho ®Õn khi bª quen ¨n s÷a trong x«. Giai ®o¹n ®Çu míi sinh bª ch†a quen víi ®iÒu kiÖn bªn ngoμi m«i tr†êng vμ rÊt nh¹y c¶m víi bÖnh tËt, do ®ã nªn nu«i bª trong còi c¸ nh©n víi kÝch th†íc c¸c chiÒu: dμi 1,2m u réng 0,45m u cao 1,0m. Còi nu«i bª cÇn lãt r¬m kh«, s¹ch, mÒm. §Æt còi n¬i tho¸ng, kh« r¸o, tr¸nh giã lïa vμ Èm †ít. Thêi gian nu«i trong còi nªn tõ 7 ®Õn 10 ngμy, sau khi sinh mμ kh«ng nªn kÐo dμi h¬n. 2. Bª sau s¬ sinh ®Õn khi cai s÷a Sau khi ¨n hÕt s÷a ®Çu, chuyÓn bª sang chÕ ®é ch¨m sãc, nu«i d†ìng giai ®o¹n bó s÷a. Giai ®o¹n nμy th†êng kÐo dμi kho¶ng 3–4 th¸ng. Trong giai ®o¹n nμy cÇn chó ý : - Cho ¨n mçi ngμy 5kg s÷a (th¸ng thø 1 vμ thø 2), 4kg s÷a (th¸ng thø 3), vμ gi¶m xuèng 3kg s÷a (th¸ng thø 4), chia lμm hai lÇn c¸ch nhau 12 giê. S÷a v¾t ra cho ¨n
 3. ngay nÕu kh«ng ph¶i h©m nãng lªn 38-400C. Dông cô chøa s÷a ph¶i tuyÖt ®èi s¹ch sÏ. - Khi bª ®†îc 2 tuÇn tuæi tËp cho ¨n thøc ¨n tinh vμ tõ ngμy thø 20, tËp cho bª ¨n cá kh«, cá non. ViÖc sím cho bª tËp ¨n rÊt quan träng, gióp d¹ cá ph¸t triÓn vμ tiªu thô ®†îc l†îng lín thøc ¨n th« xanh sau nμy. L†îng thøc ¨n tinh lóc ®Çu kho¶ng 0,2kg sau t¨ng dÇn lªn 0,5 kg (tõ th¸ng thø 2 ®Õn th¸ng thø 5), råi 1,0 kg (tõ th¸ng thø 6). §iÒu quan träng lμ thøc ¨n cho bª ph¶i s¹ch sÏ, chÊt l†îng tèt. Mçi buæi s¸ng, thøc ¨n thõa ph¶i thu dän bá ®i vμ thay thÕ b»ng thøc ¨n míi. - §¶m b¶o th†êng xuyªn cã n†íc uèng s¹ch sÏ vμ mçi ngμy ph¶i thay n†íc hai lÇn. - Trong th¸ng ®Çu nªn cho bª vËn ®éng trªn s©n ch¬i mçi ngμy 2-5 giê. Sau ®ã hμng ngμy nªn ch¨n th¶ bª tù do trªn b·i ch¨n. - Th†êng xuyªn t¾m ch¶i cho bª: mïa hÌ 2lÇn/ngμy, mïa ®«ng mçi ngμy 1 lÇn lóc tr†a n¾ng. - Chuång nu«i ph¶i th«ng tho¸ng, s¹ch sÏ, Êm ¸p, cã diÖn tÝch 2,0-2,5m2. Th†êng xuyªn dän vμ thay æ lãt chuång. Hμng th¸ng tiÕn hμnh khö trïng b»ng crezyl, v«i bét hoÆc formol. - Tr†íc khi cai s†· cÇn tÈy giun s¸n cho bª (tÈy s¸n l¸ gan, giun ®òa ...).
 4. Trong c¶ giai ®o¹n nμy cÇn sö dông tõ 300 ®Õn 500kg s÷a t†¬i, 150kg cá kh« vμ kho¶ng 100kg thøc ¨n tinh. §Ó tiÕt kiÖm s÷a t†¬i hμng ho¸, cã thÓ dïng c¸c lo¹i thøc ¨n thay thÕ, vÝ dô: dïng c¸m hçn hîp chÊt l†îng tèt, nÊu chÝn, sau ®ã dïng 1/2 khÈu phÇn s÷a (kho¶ng 2-3kg) hoμ lÉn cho bª ¨n. ii. ch¨m sãc vμ nu«i d|ìng Bª c¸i tõ cai s÷a ®Õn ®éng dôc lÇn ®Çu Trong thêi kú nμy bª c¸i cã thÓ sö dông ®†îc thøc ¨n th« xanh nªn tèt nhÊt lμ ch¨n th¶ trªn b·i ch¨n, ®ång cá. ViÖc ch¨n th¶ nh† vËy mét mÆt gióp khai th¸c tèi †u ®ång cá, mÆt kh¸c gióp bª cã ®iÒu kiÖn tèt ®Ó vËn ®éng vμ ph¸t triÓn c¬ thÓ. KhÈu phÇn cá xanh hμng ngμy cña bª cÇn b¶o ®¶m ®ñ 15 kg (lóc ®¹t 6 th¸ng tuæi), 20kg (khi 12 th¸ng tuæi) vμ 25-30kg (khi 18 th¸ng tuæi). L†îng thøc ¨n tinh tõ 1kg ®Õn 2kg/con/ngμy. Víi ®iÒu kiÖn nu«i d†ìng nh† vËy, nÕu thÊy bß kh«ng t¨ng träng hoÆc t¨ng träng chËm, l«ng xï x× th× cÇn tiÕn hμnh kiÓm tra ph©n ®Ó t×m trøng giun s¸n. Tr†êng hîp d†¬ng tÝnh th× ph¶i tÈy, nÕu ng†îc l¹i th× t¨ng thªm mçi ngμy 0,5-1,0kg rØ mËt ®†êng hoÆc bét s¾n. Trong ®iÒu kiÖn ch¨m sãc vμ nu«i d†ìng tèt bª 15- 20 th¸ng tuæi cã thÓ ®¹t 65-70% khèi l†îng c¬ thÓ gia sóc tr†ëng thμnh. Bß c¸i t¬ cã thÓ cho phèi gièng vμo lóc ®¹t khèi l†îng 300-320kg. Nh† vËy, bß c¸i cã thÓ ®Î løa ®Çu lóc 28 th¸ng tuæi hoÆc thËm chÝ sím h¬n.
 5. iii. Kü thuËt ch¨m sãc vμ nu«i d|ìng bß s÷a 1. Bß s÷a ®Î løa ®Çu Giai ®o¹n nμy ®†îc tÝnh kÓ tõ khi bß c¸i t¬ thô thai cho ®Õn khi ®Î løa ®Çu, b¾t ®Çu tiÕt s÷a vμ l¹i thô thai. Trong giai ®o¹n nμy bß c¸i cßn ph¸t triÓn c¬ thÓ. V× vËy khÈu phÇn ¨n cho bß ph¶i ®¸p øng nhu cÇu cho t¨ng tr†ëng c¬ thÓ ®ång thêi cho ph¸t triÓn bμo thai. Sù ph¸t triÓn bμo thai diÔn ra m¹nh nhÊt vμo 3 th¸ng chöa cuèi cïng. Khi bß míi thô thai, khÈu phÇn hμng ngμy t†¬ng tù nh† bß t¬ ®ang ph¸t triÓn. Ba th¸ng cã thai cuèi cÇn tÝnh thªm cho nhu cÇu ph¸t triÓn cña thai. NÕu kh«ng tÝnh to¸n khÈu phÇn chi tiÕt, khÈu phÇn cho bß t¬ cã chöa giai ®o¹n cuèi cã thÓ ¸p dông nh† sau: Th¸ng chöa thø 7 (tõ ngμy chöa thø 190 ®Õn 220): 35 kgcá + 0,35kg bét s¾n hoÆc 35kg cá + 0,5kg rØ mËt Th¸ng chöa thø 8 (tõ ngμy chöa thø 220 ®Õn 250): 35 kg cá + 0,8kg bét s¾n hoÆc 35kg cá + 1,2kg rØ mËt Th¸ng chöa thø 9 (tõ ngμy 250 ®Õn khi ®Î):
 6. 35kg cá + 1,7kg bét s¾n hoÆc 35kg cá + 2,0kg rØ mËt + 0,3kg bét s¾n hoÆc 35kg cá+ 1,2kg bét ng« + 0,5kg c¸m g¹o hoÆc 35kg cá + 1,0kg bét s¾n +0,6kg bét ng« Chó ý theo dâi lÞch ®Î. Kho¶ng 5-10 ngμy tr†íc ngμy dù kiÕn ®Î cÇn ®†a bß vÒ chuång ®Î vμ cho vËn ®éng ë s©n ch¬i hoÆc b·i ch¨n b»ng ph¼ng c¹nh chuång. Hμng ngμy kiÓm tra søc khoÎ vμ bÇu vó ®Ó ®iÒu chØnh khÈu phÇn. NÕu cÇn thiÕt th× gi¶m thøc ¨n cñ qu¶ vμ thøc ¨n tinh. CÇn hÕt søc tr¸nh v¾t s÷a tr†íc khi ®Î, trõ tr†êng hîp ®· gi¶m khÈu phÇn mμ bÇu vó vÉn c¨ng vμ s÷a ch¶y ra th× cã thÓ v¾t cho bít c¨ng nh†ng kh«ng v¾t kiÖt, ®Ó tr¸nh viªm vó. CÇn trùc nhËt vμ theo dâi bß ®Î kÓ c¶ ban ®ªm. Khi bß cã hiÖn t†îng s¾p ®Î th× dïng n†íc Êm röa s¹ch th©n sau vμ bÇu vó. R¶i r¬m kh«, s¹ch lμm ®Öm lãt chç ®Î. ChuÈn bÞ dông cô vμ bè trÝ ng†êi ®ì ®Î. Mét hai giê sau khi vì n†íc èi mμ thai ch†a ra, bß mÑ rÆn nhiÒu, tá ra lo l¾ng vμ ®au ®ín… chøng tá cã hiÖn t†îng ®Î khã, cÇn ph¶i mêi ngay c¸n bé thó y ®Õn can thiÖp. Sau khi bß ®Î cho uèng n†íc ®Çy ®ñ vμ trong s¹ch. Dïng n†íc muèi 2% hoÆc thuèc tÝm 0,1% ®Ó röa
 7. s¹ch th©n sau, bÇu vó vμ ©m hé. Sau ®ã v¾t s÷a ®Çu cho bª ¨n. Dän s¹ch æ ®Î, tÈy uÕ nÒn chuång, n¬i bß ®Î. NÕu 6-7 giê mμ nhau ch†a ra th× ®†îc xem lμ s¸t nhau vμ mêi c¸n bé thó y ®Õn can thiÖp. Trong vßng 6-7 ngμy sau khi ®Î cÇn thôt röa ®†êng sinh dôc b»ng dung dÞch Lugol hoÆc c¸c dung dÞch s¸t trïng nhÑ kh¸c. Sau khi bß ®Î mét tuÇn kh«ng nªn cho ¨n ngay c¸c lo¹i thøc ¨n cñ qu¶ vμ c¸c lo¹i thøc ¨n nhiÒu n†íc kh¸c. Tèt nhÊt lμ cho ¨n cá ph¬i t¸i, cá kh« lo¹i tèt. HÕt thêi kú s÷a ®Çu th× chuyÓn sang nu«i d†ìng theo chÕ ®é bß v¾t s÷a. 2. Bß s÷a ®· ®Î nhiÒu løa Nh÷ng ngμy ®Çu sau khi ®Î kh¶ n¨ng thu nhËn thøc ¨n cña bß kÐm, kh«ng phï hîp víi diÔn biÕn n¨ng suÊt s÷a (H×nh 6-1). ChÝnh v× thÕ trong giai ®o¹n ®Çu sau khi ®Î, kh¶ n¨ng thu nhËn thøc ¨n cña bß s÷a kh«ng ®¸p øng ®†îc nhu cÇu dinh d†ìng t¨ng cao ®Ó tiÕt s÷a. Bß ph¶i huy ®éng chÊt dinh d†ìng dù tr÷ trong c¬ thÓ ®Ó ®¸p øng nhu cÇu tiÕt s÷a cμo nμy vμ hËu qu¶ lμ thÓ träng cña bß bÞ gi¶m sót. V× vËy, cÇn ph¶i chó ý cho bß ¨n uèng ®Çy ®ñ, víi c¸c lo¹i thøc ¨n chÊt l†îng tèt, nÕu kh«ng bß sÏ bÞ gÇy mßn kÐo dμi vμ chËm ®éng dôc trë l¹i.
 8. N¨ng suÊt s÷a ThÓ träng Thu nhËn thøc ¨n Thu nhËn thøc ¨n C©n b»ng ©m vÒ NL C©n b»ng NL C©n b»ng d†¬ng vÒ NL §Î × 30th¸ng 36 H×nh 6-1: DiÔn biÕn n¨ng suÊt s÷a, lîng thu nhËn thøc ¨n vμ thÓ träng cña bß trong chu kú v¾t s÷a §èi víi bß v¾t s÷a nªn x©y dùng mét khÈu phÇn thøc ¨n c¬ së, sau ®ã bæ sung thøc ¨n tinh. C¸c khÈu phÇn c¬ së nh† trong B¶ng 6-1 cã thÓ ®¸p øng nhu cÇu duy tr× cho mét con bß cã khèi l†îng c¬ thÓ 400 kg, ®ang mang thai giai ®o¹n ®Çu vμ cã n¨ng suÊt s÷a 5kg/ngμy. Nh÷ng con bß cã n¨ng suÊt s÷a cao h¬n 5kg/ngμy ®†îc ¨n thªm thøc ¨n tinh, theo ®Þnh møc cø 1kg s÷a tõ kg thø 6 trë lªn cho ¨n thªm 0,5kg thøc ¨n tinh.
 9. B¶ng 6-1: C¸c khÈu phÇn c¬ së cho bß ®ang v¾t s÷a cã thÓ träng 400 kg, ®ang mang thai giai ®o¹n ®Çu KhÈu phÇn Thμnh phÇn Khèi l†îng (kg) Cá tù nhiªn 25 R¬m lóa 3 1 RØ mËt 1 RØ mËt + urª 0,5 Ng« ñ chua 15 R¬m lóa 2,5 2 RØ mËt 1,5 RØ mËt + urª 0,5 Cá tù nhiªn 25 3 Th©n c©y ng« 5 RØ mËt 1 Cá tù nhiªn 15 Th©n c©y ng« 10 4 RØ mËt 1 RØ mËt + urª 0,5 Thμnh phÇn cña s÷a cã trªn 87% lμ n†íc. Do vËy, n†íc uèng ®èi víi bß s÷a rÊt quan träng, gióp æn ®Þnh vμ t¨ng kh¶ n¨ng cho s÷a. Nhu cÇu n†íc uèng cña bß cã kh¸c nhau tuú theo mïa. Trung b×nh vμo mïa hÌ, cø 100kg khèi l†îng c¬ thÓ bß cÇn 10-15 lÝt n†íc uèng. Trong thùc tÕ, tèt nhÊt lμ cã m¸ng uèng tù ®éng ®Ó bß cã thÓ uèng n†íc tù do, kh«ng h¹n chÕ. N†íc uèng ph¶i s¹ch, kh«ng bÞ « nhiÔm. Trªn b·i ch¨n còng ph¶i bè trÝ m¸ng uèng ®Ó bß lu«n lu«n cã ®Çy ®ñ n†íc uèng.
 10. Trong ®iÒu kiÖn b×nh th†êng, sau khi ®Î 40-50 ngμy th× bß c¸i ®éng dôc trë l¹i. Tuy nhiªn, còng kh«ng nªn phèi vμo lóc nμy v× c¬ héi thμnh c«ng kh«ng cao. Tèt nhÊt lμ phèi vμo kho¶ng 2-3 th¸ng sau khi ®Î. Sau khi phèi 18-22 ngμy cÇn chó ý theo dâi, nÕu bß ®éng dôc th× phèi l¹i. 3. C¹n s÷a vμ nu«i bß c¹n s÷a a. C¹n s÷a Tr†íc khi ®Î bß cÇn cã mét thêi gian nghØ kh«ng v¾t s÷a, gäi lμ thêi kú c¹n s÷a. Môc ®Ých cña nã lμ ®Ó cho tuyÕn s÷a ®†îc nghØ ng¬i vμ håi phôc, kh«i phôc hÖ thèng ®iÒu hoμ thÇn kinh thÓ dÞch sau mét thêi gian tiÕt s÷a ®· cã nh÷ng mÊt c©n b»ng nhÊt ®Þnh. C¹n s÷a t¹o ®iÒu kiÖn cho c¬ thÓ tÝch luü chÊt dinh d†ìng chuÈn bÞ cho chu kú tiÕt s÷a sau vμ ®Æc biÖt lμ ®Ó h×nh thμnh s÷a ®Çu ®†îc tèt. MÆt kh¸c c¹n s÷a cßn nh»m môc ®Ých tËp trung dinh d†ìng cho sù ph¸t triÓn cña bμo thai vμ ë giai ®o¹n nμy tèc ®é ph¸t triÓn cña thai rÊt nhanh. Tr†íc ngμy dù kiÕn bß ®Î 2 th¸ng tiÕn hμnh lμm c¹n s÷a cho bß b»ng c¸ch: + Gi¶m sè lÇn v¾t s÷a trong mét ngμy (tõ hai lÇn xuèng cßn mét lÇn), sau ®ã v¾t s÷a c¸ch nhËt. + Thay ®æi thêi gian v¾t s÷a, thêi gian cho ¨n, thay ®æi vÞ trÝ v¾t s÷a, ng†êi v¾t s÷a...
 11. + NÕu cÇn thiÕt gi¶m bít l†îng thøc ¨n trong khÈu phÇn: lo¹i bá hoμn toμn thøc ¨n nhiÒu n†íc, gi¶m thøc ¨n tinh vμ thay cá kh« b»ng r¬m. b. Nu«i bß c¹n s÷a Trong thêi gian bß c¹n s÷a cho ¨n khÈu phÇn duy tr× (tÝnh theo khèi l†îng c¬ thÓ) céng thªm víi nhu cÇu cho mang thai vμo hai th¸ng chöa cuèi cïng. Trung b×nh mét con bß s÷a cã khèi l†îng 400kg, mçi ngμy cã thÓ cho ¨n: 15-20kg cá t†¬i + 3-4kg cñ qu¶ + 1-1,5kg thøc ¨n tinh, hoÆc 10-15kg cá t†¬i + 5-8kg cá kh« + 8-10kg thøc ¨n ñ chua + 1,0-1,5kg thøc ¨n tinh Cho bß c¹n s÷a vËn ®éng trªn s©n chíi hoÆc trªn b·i ch¨n 4-6 giê/ngμy. Chó ý kh«ng dån ®uæi, ®¸nh ®Ëp bß, nhÊt lμ vμo giai ®o¹n chöa cuèi, ®Ó tr¸nh g©y sÈy thai.
 12. Phô Lôc 1 Nhu cÇu dinh d‡ìng cho bß s÷a Holstein Friesian thuÇn (NRC, 1989) Nhu cÇu vËt chÊt kh« khÈu phÇn (% khèi lîng c¬ thÓ) N¨ng suÊt s÷a 4% Khèi l†îng c¬ thÓ (kg) mì (kg/ngμy) 400 500 600 10 2,7 2,4 2,2 15 3,2 2,8 2,6 20 3,6 3,2 2,9 25 4,0 3,5 3,2 30 4,4 3,9 3,5 Nhu cÇu duy tr× ChÊt dinh d†ìng Khèi l†îng c¬ thÓ (kg) 400 450 500 550 600 ME (Kcal) 12,01 13,12 14,20 15,25 16,28 CP (gam) 318 341 364 386 406 Ca (gam) 16 18 20 22 24 P (gam) 11 13 14 16 17 Nhu cÇu duy tr× vμ cho ph¸t triÓn thai ë hai th¸ng chöa cuèi ChÊt dinh d†ìng Khèi l†îng c¬ thÓ (kg) 400 450 500 550 600 ME (Kcal) 16,26 16,66 18,04 19,37 20,68 CP (gam) 875 928 987 1027 1074 Ca (gam) 26 30 33 36 39 P (gam) 16 18 20 22 24 Nhu cÇu dinh dìng cho s¶n xuÊt 1kg s÷a víi tû lÖ mì s÷a kh¸c nhau ChÊt dinh d†ìng 3,0% mì 3,5% mì 4,0% mì ME (Kcal) 1,07 1,15 1,24 CP (gam) 78 84 90 Ca (gam) 2,73 2,97 3,21 P (gam) 1,68 1,83 1,98 Nhu cÇu dinh dìng cho bß c¸i t¬ (tÝnh cho t¨ng träng trung b×nh 0,6kg/ngμy) ChØ tiªu §¬n vÞ tÝnh Khèi l†îng c¬ thÓ (kg) 100 150 200 250 300 DM kg 2,63 3,51 4,39 5,31 6,26 ME Mcal 7,03 9,14 11,14 13,1 15,05 CP gam 421 562 699 718 752 Ca gam 17 19 20 22 23 P gam 9 11 14 16 17
 13. Phô lôc 2 Nhu cÇu dinh d†ìng cho bß lai F2 h†íng s÷a (§inh V¨n C¶i, 1995) (¸p dông cho bß ë th¸ng v¾t s÷a thø 3, tû lÖ mì s÷a 3,5 - 3,75%, ch†a tÝnh nhu cÇu cho thay ®æi khèi l†îng c¬ thÓ) Khèi lîng 300kg ChØ tiªu §¬n vÞ N¨ng suÊt s÷a (kg/con/ngμy) tÝnh 5 7,5 10 12,5 15 17,5 20 DM kg 7,6 8,4 9,1 9,6 10,7 11,5 12,3 ME Mcal 14,8 17,8 20,9 24,0 27,2 30,4 33,6 CP gam 740 952 1163 1375 1586 1798 2009 DP gam 481 619 756 894 1031 1169 1306 CF kg 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 Ca gam 23 28 34 40 45 51 57 Pts gam 29 35 41 47 53 59 65 NaCl gam 34,8 38,5 42,1 45,7 49,4 53,0 56,6 Ghi chó: DM = VËt chÊt kh«; CF = x¬; Ca = Canxi; Pts = Photpho tæng sè; DP = Protein tiªu ho¸; ME = N¨ng l†îng trao ®æi; CP = Protein th«. Khèi lîng 350kg ChØ tiªu §¬n vÞ N¨ng suÊt s÷a (kg/con/ngμy) tÝnh 5 7,5 10 12,5 15 17,5 20 DM kg 8,2 9,0 9,8 10,0 11,4 12,2 13,0 ME Mcal 15,8 18,8 21,9 25,0 28,1 31,3 34,5 CP gam 779 991 1202 1414 1625 1837 2048 DP gam 506 644 781 919 1056 1194 1331 CF kg 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 Ca gam 24 29 35 41 46 52 58 Pts gam 30 36 42 48 54 60 67 NaCl gam 37,8 41,5 45,0 48,7 52,3 56,0 59,6 Khèi lîng 400kg ChØ tiªu §¬n vÞ N¨ng suÊt s÷a (kg/con/ngμy) tÝnh 5 7,5 10 12,5 15 17,5 20 DM kg 8,9 9,7 10,4 11,2 12,0 12,8 13,6 ME Mcal 16,8 19,8 22,9 25,9 29,0 32,2 35,4
 14. CP gam 817 1028 1240 1451 1663 1874 2086 DP gam 531 668 806 943 1081 1218 1356 CF kg 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 Ca gam 25 31 36 42 48 53 59 Pts gam 31 37 44 50 56 62 68 NaCl gam 40,8 44,4 48,0 51,7 55,3 59,0 62,6 Khèi lîng 450kg ChØ §¬n vÞ N¨ng suÊt s÷a (kg/con/ngμy) tiªu tÝnh 7,5 10 12,5 15 17,5 20 22,5 25 DM kg 10,3 11,1 11,9 12,7 13,5 14,3 15,0 15,8 ME Mcal 20,8 23,8 26,9 30,0 33,1 3,6 39,4 42,6 CP gam 1064 1276 1488 1699 1910 2122 2334 2545 DP gam 692 829 967 1104 1241 1379 1517 1654 CF kg 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 Ca gam 32 38 43 49 55 61 66 72 Pts gam 39 45 51 57 63 69 76 82 NaCl gam 47,4 51,0 54,7 58,3 61,9 65,6 69,2 72,8
 15. Khèi lîng 500kg ChØ §¬n vÞ N¨ng suÊt s÷a (kg/con/ngμy) tiªu tÝnh 7,5 10 12,5 15 17,5 20 22,5 25 DM kg 11,0 11,7 12,5 13,3 14,1 14,9 15,7 16,5 ME Mcal 21,7 24,7 27,8 30,9 34,0 37,1 40,3 43,5 CP gam 1100 1311 1523 1734 1946 2157 2369 2581 DP gam 715 852 990 1127 1265 1402 1540 1677 CF kg 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Ca gam 33 39 45 50 56 62 67 73 Pts gam 40 46 52 59 65 71 77 83 NaCl gam 50,4 54,0 57,7 61,3 65,0 68,5 72,2 72,8
 16. Khèi lîng 550kg ChØ §¬n vÞ N¨ng suÊt s÷a (kg/con/ngμy) tiªu tÝnh 7,5 10 12,5 15 17,5 20 22,5 25 DM kg 11,6 12,4 13,2 14,0 14,8 15,5 16,3 17,1 ME Mcal 22,5 25,6 28,6 31,7 34,8 38,0 41,0 44,3 CP gam 1134 1345 1557 1769 1980 2192 2403 2615 DP gam 737 875 1012 1150 1287 1425 1562 1700 CF kg 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 Ca gam 35 40,5 46,0 52,0 57,5 63,3 69,0 74,6 Pts gam 41,5 47,5 54,0 60,0 66,0 72,2 78,3 84,5 NaCl gam 53 57 61 64 68 72 75 79 Gi¸ trÞ hiÖu chØnh: x Khi bß v¾t s÷a cã thai 7 th¸ng tuæi cÇn thªm vμo 1,9Mcal ME vμ 62 gam CP x Khi bß v¾t s÷a cã thai 8 th¸ng tuæi cÇn thªm vμo 3,43Mcal ME vμ 115 gam CP x §Ó t¨ng träng thªm 0,1kg/ngμy cÇn céng thªm 1,2 Mcal ME vμ 54 gam CP Nhu cÇu dinh dìng cho duy tr× vμ thai 260 ngμy tuæi (Bß c¹n s÷a F2 ch†a tÝnh nhu cÇu cho t¨ng träng phôc håi c¬ thÓ ) ChØ tiªu §¬n vÞ Khèi l†îng (kg) tÝnh 300 350 400 450 500 550 DM Kg 6,1 6,5 7,0 7,3 7,7 8,1 ME Mcal 14,0 15,0 15,9 16,8 17,7 18,6 CP Gam 820 896 968 1038 1107 1173 DP Gam 508 555 600 643 686 727 Ca Gam 21 23 24 25 26 27 P Gam 23 24 25 26 27 28 Gi¸ trÞ hiÖu chØnh: §Ó t¨ng träng thªm 0,1kg/ngμy cÇn céng thªm 1,2 Mcal ME vμ 54 gam CP
 17. Phô Lôc 3 Nhu cÇu dinh d‡ìng cña bß s÷a lai víi Holstein Friesian (Pozy vμ cs, 1998) Khèi lîng Chu kú S¶n xuÊt UFL PDI Ca P tiÕt s÷a /ngμy g/ ngμy g/ ngμy g/ ngμy Duy tr× 3,9 305 21 18 + Thai th¸ng 7 5,5 440 40 27 + Thai th¸ng 8 6,2 540 45 30 + Thai th¸ng 9 7,2 560 50 35 350 Kg 1&2 + 5 l s÷a 6,6 585 42 26 + 10 l s÷a 8,6 805 63 34 + 15 l s÷a 10,6 1025 74 43 + 20 l s÷a 12,6 1250 95 52 Duy tr× 3,9 305 21 18 + Thai th¸ng 7 4,8 390 40 27 + Thai th¸ng 8 5,5 485 45 30 + Thai th¸ng 9 6,5 505 50 55 350 Kg 3&+ + 5 l s÷a 5,9 530 42 26 + 10 l s÷a 7,9 750 63 34 + 15 l s÷a 9,9 970 74 43 + 20 l s÷a 11,9 1195 95 52 400 Kg 1&2 Duy tr× 4,2 330 24 20 + Thai th¸ng 7 5,8 465 45 30 + Thai th¸ng 8 6,5 565 50 35 + Thai th¸ng 9 7,5 585 55 40 + 5 l s÷a 6,9 610 45 29 + 10 l s÷a 8,9 830 60 37 + 15 l s÷a 10,9 1050 80 46 + 20 l s÷a 12,9 1275 105 54 Duy tr× 4,2 330 24 20 + Thai th¸ng 7 5,1 410 45 30 + Thai th¸ng 8 5,8 510 50 35 + Thai th¸ng 9 6,8 530 55 40 400 Kg 3& + + 5 l s÷a 6,2 550 45 29 + 10 l s÷a 8,2 775 60 37 + 15 l s÷a 10,2 1000 80 46 + 20 l s÷a 12,2 1220 105 54
 18. Duy tr× 4,5 360 27 22 + Thai th¸ng 7 6,1 495 50 35 + Thai th¸ng 8 6,8 595 55 40 + Thai th¸ng 9 7,8 615 60 45 450 Kg 1&2 + 5 l s÷a 7,2 640 48 31 + 10 l s÷a 9,2 860 69 40 + 15 l s÷a 11,2 1080 90 48 + 20 l s÷a 13,2 1300 110 56 Duy tr× 4,5 360 27 22 + Thai th¸ng 7 5,4 440 50 35 + Thai th¸ng 8 6,1 540 55 40 + Thai th¸ng 9 7,1 560 60 45 450 Kg 3& + + 5 l s÷a 6,5 585 48 31 + 10 l s÷a 8,5 805 69 40 + 15 l s÷a 10,5 1025 90 48 + 20 l s÷a 12,5 1250 110 56 Duy tr× 4,8 350 30 24 + Thai th¸ng 7 5,7 430 55 30 + Thai th¸ng 8 6,4 530 60 35 + Thai th¸ng 9 7,4 550 65 40 500 Kg 1&2 + 5 l s÷a 7,5 580 55 33 + 10 l s÷a 9,7 800 70 42 + 15 l s÷a 11,9 1020 90 51 + 20 l s÷a 14,1 1260 110 60 Duy tr× 4,8 360 30 24 + Thai th¸ng 7 5,7 440 55 30 + Thai th¸ng 8 6,4 540 60 35 + Thai th¸ng 9 7,4 560 65 40 500 Kg 3& + + 5 l s÷a 7,5 600 55 33 + 10 l s÷a 9,7 860 70 42 + 15 l s÷a 11,9 1080 90 51 + 20 l s÷a 14,1 1300 110 60
 19. Phô lôc 4 Gi¸ trÞ dinh d‡ìng cña mét sè lo¹i thøc ¨n cho bß s÷a (Pozy vμ cs, 1998) Lo¹i thøc ¨n VCK CP UFL PDIE PDIN Ca P (%) (%) (g/kg) (g/kg) (%) (%) Kh« dÇu l¹c 90,80 45,54 0,95 167 295 C¸m mú lo¹i 1 87,58 15,00 0,88 98 107 0,14 0,67 C¸m mú lo¹i 2 90,45 13,00 0,90 94 96 0,19 0,93 B· dong riÒng 15,05 0,68 0,15 10 4 0,05 0,03 Ngän mÝa 18,04 0,86 0,12 11 5 0,06 0,04 RØ mËt 63,06 1,58 0,94 57 10 0,46 0,09 Thøc ¨n Con cß 90,08 15,30 0,90 150 125 1,26 0,75 B· bia 25,20 7,54 0,16 58 58 0,07 0,16 Vá, mÇm ®Ëu xanh 89,19 23,77 0,96 82 145 0,27 0,39 Cá kh« 81,21 4,14 0,61 44 26 0,47 0,22 Cá t†¬i 20,35 2,30 0,12 15 15 0,13 0,05 C©y ng« sau thu h¹t 31,06 2,31 0,22 20 14 0,31 0,05 C©y ng« chÝn s¸p 22,51 1,88 0,18 17 12 0,12 0,07 C©y ng« ñ chua 32,84 3,96 0,22 27 25 0,23 0,10 C©y ng« tØa 13,32 3,58 0,12 17 22 0,13 0,05 Bét ng« 89,96 9,81 0,79 121 80 0,18 0,17 BÑ ng« rau 17,70 1,42 0,15 14 9 0,02 0,07 Bét s¾n 85,94 1,71 0,51 58 10 0,07 0,16 B· s¾n t†¬i 10,00 0,18 0,06 7 1 0,05 0,02 B· s¾n ñ 15,43 0,32 0,10 11 2 0,10 0,03 Bét x†¬ng 97,36 8,62 20,16 2,69 D©y khoai lang 14,80 2,93 0,16 16 18 0,30 0,07 D©y + cñ nhá 20,69 3,71 0,17 20 23 0,33 0,08 Cá voi t†¬i 16,98 1,10 0,08 9 7 0,07 0,10 Cá voi ñ chua 24,20 1,60 0,10 13 11 Bét c¸ 89,18 29,35 0,80 183 218 13,05 1,26 Bét vá sß 99,49 29,70 0,00 Bçng r†îu 15,76 4,32 0,10 34 33 0,03 0,13
 20. C¸m g¹o 89,38 12,06 0,73 87 81 0,18 1,08 R¬m lóa 92,24 5,54 0,62 53 34 0,41 0,03 Kh« dÇu ®Ëu t†¬ng 88,84 41,17 0,95 155 265 0,47 0,52 B· ®Ëu t†¬ng 12,09 2,57 0,08 22 20 0,10 0,4
Đồng bộ tài khoản