intTypePromotion=1
ADSENSE

Thực trạng công tác giáo dục thể chất cho nam sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam

Chia sẻ: Bình Hòa Nguyễn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

12
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bằng phương pháp nghiên cứu khoa học thông thường, đề tài đánh giá thực trạng giáo dục thể chất cho nam sinh viên trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam. Kết quả nghiên cứu là cơ sở để đề xuất các biện pháp khắc phục nhằm nâng cao chất lượng rèn luyện thân thể cho học sinh nam là một việc làm hết sức cần thiết góp phần nâng cao thể chất và giáo dục toàn diện cho học sinh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thực trạng công tác giáo dục thể chất cho nam sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam

  1. 72 THEÅ DUÏC THEÅ THAO QUAÀN CHUÙNG VAØ TRÖÔØNG HOÏC Thöïc traïng coâng taùc giaùo duïc theå chaát cho nam sinh vieân Tröôøng Cao ñaúng Kinh teá - Kyõ thuaät Quaûng Nam TS. Nguyeãn Xuaân Huøng, ThS. Nguyeãn Coâng Ñònh Q TOÙM TAÉT: Baèng caùc phöông phaùp nghieân cöùu khoa hoïc thöôøng quy, ñeà taøi tieán haønh ñaùnh giaù thöïc traïng coâng taùc giaùo duïc theå chaát (GDTC) cho nam sinh vieân (SV) Tröôøng Cao ñaúng Kinh teá - Kyõ thuaät Quaûng Nam (CÑKT-KTQN). Keát quaû nghieân cöùu laø cô sôû ñeà xuaát bieän phaùp khaéc phuïc ñeå naâng cao chaát löôïng coâng taùc GDTC cho nam SV Tröôøng laø vieäc laøm raát caàn thieát goùp phaàn naâng cao theå chaát, giaùo duïccon ngöôøi toaøn dieän. Töø khoùa: Ñaùnh giaù, thöïc traïng theå löïc, nam sinh vieân, Cao ñaúng Kinh teá - Kyõ thuaät Quaûng Nam. ABSTRACT: By using conventional scientific research methods, the topic assesses the current situation of physical education for male students (students) in Quang Nam Economic and Technology College. The research results are the basis for proposing remedial measures to improve the quality of (AÛnh minh hoïa) physical eduation for male students which is a very necessary job contributing to improving the con ngöôøi laø nghóa vuï vaø muïc tieâu cuûa ngaønh Y teá vaø physical and education of the whole person. TDTT xaõ hoäi chuû nghóa. Ñoù laø quan ñieåm coù tính nhaân Keywords: Assesment, current strength vaên saâu saéc cuûa Ñaûng veà söùc khoeû cuûa con ngöôøi vaø situation, male students Quang Nam Economic - xaùc ñònh vai troø cuûa TDTT. Söùc khoeû cuûa con ngöôøi Technology college. töùc laø söùc khoeû cuûa moãi ngöôøi daân, cuûa toaøn xaõ hoäi. Coù söùc khoeû nhaân daân môùi soáng haïnh phuùc, daân toäc 1. ÑAËT VAÁN ÑEÀ khoeû maïnh, xaõ hoäi vui töôi. GDTC trong caùc tröôøng ñaïi hoïc, cao ñaúng laø moät Keát quaû hoïc taäp moân GDTC cuûa nam SV Tröôøng boä phaän höõu cô cuûa heä thoáng Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo CÑKT-KTQN coøn raát haïn cheá so vôùi muïc tieâu GDTC. Vieät Nam. Coâng taùc GDTC vaø hoaït ñoäng theå duïc theå Ñeå laøm roõ hôn vaán ñeà naøy, chuùng toâi löïa choïn nghieân thao (TDTT) trong caùc tröôøng ñaïi hoïc laø moät maët giaùo cöùu: “Thöïc traïng coâng taùc giaùo duïc theå chaát cho nam duïc quan troïng trong söï nghieäp giaùo duïc vaø ñaøo taïo, goùp phaàn thöïc hieän muïc tieâu: Naâng cao daân trí, boài sinh vieân Tröôøng Cao ñaúng Kinh teá - Kyõ thuaät Quaûng döôõng nhaân löïc, ñaøo taïo nhaân taøi cho ñaát nöôùc ñeå ñaùp Nam”. öùng nhu caàu ñoåi môùi söï nghieäp phaùt trieån kinh teá xaõ Trong quaù trình nghieân cöùu, ñeà taøi söû duïng caùc hoäi cuûa ñaát nöôùc. Trong chieán löôïc phaùt trieån kinh teá phöông phaùp nghieân cöùu sau: toång hôïp vaø phaân tích taøi xaõ hoäi cuûa ñaát nöôùc theo ñònh höôùng xaõ hoäi chuû nghóa, lieäu, phoûng vaán, quan saùt sö phaïm, kieåm tra y hoïc, Ñaûng ta ñaõ chæ roõ: “Con ngöôøi laø voán quyù nhaát cuûa cheá kieåm tra sö phaïm, thöïc nghieäm sö phaïm, toaùn hoïc ñoä xaõ hoäi chuû nghóa”. Baûo veä vaø boài döôõng söùc khoeû thoáng keâ SOÁ 1/2021 KHOA HOÏC THEÅ THAO
  2. THEÅ DUÏC THEÅ THAO QUAÀN CHUÙNG VAØ TRÖÔØNG HOÏC Baûng 1. Chöông trình giaûng daïy noäi khoaù moân hoïc GDTC cuûa Tröôøng CÑKT-KTQN 73 Phaân phoái chöông trình TT Noäi dung chöông trình Soá tieát HK1 HK2 - GDTC trong tröôøng ñaïi hoïc - Kyõ thuaät chaïy cöï ly ngaén I - Kyõ thuaät chaïy cöï ly trung bình 30 - Nhaûy cao - Nhaûy xa 1 Nhaäp moân 2 2 KT chaïy cöï ly ngaén (50m) 6 3 KT chaïy cöï ly trung bình (Nam 1000m, Nöõ 500m) 6 4 KT Nhaûy cao 6 5 KT Nhaûy xa 6 6 Kieåm tra 4 Boùng Chuyeàn - KT chuyeàn boùng cao tay II - KT chuyeàn boùng thaáp tay (ñeäm boùng) - KT phaùt boùng 1 KT chuyeàn boùng cao tay 4 2 KT chuyeàn boùng thaáp tay (ñeäm boùng) 4 3 KT phaùt boùng 4 4 Kieåm tra 3 2. KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU Baûng 2. Thöïc traïng cô sôû vaät chaát, saân baõi phuïc vuï cho giaûng daïy taäp luyeän TDTT cuûa Boä moân GDTC Nghieân cöùu tieán haønh ñaùnh giaù thöïc traïng coâng taùc GDTC cuûa nam SV tröôøng CÑKT-KTQN thoâng qua: Chaát TT Cô sôû vaät chaát Soá löôïng löôïng 2.1. Thöïc traïng veà noäi dung, chöông trình giaûng 1 Saân Ñieàn kinh 1 Toát daïy moân hoïc GDTC cuûa Tröôøng CÑKT-KTQN 2 Ñöôøng chaïy ngaén (100m) 1 Toát Noäi dung giaûng daïy chia thaønh hoïc phaàn: 45 tieát 3 Hoá nhaûy xa 1 Toát - Hoïc phaàn I: (30 tieát) Hoïc caùc moân hoïc veà Ñieàn 4 Ñeäm nhaûy cao 4 Toát kinh (kyõ thuaät chaïy cöï ly ngaén, kyõ thuaät chaïy cöï ly 5 Saân Boùng chuyeàn 2 Toát 6 Saân Boùng ñaù (saân 5 ngöôøi) 2 Toát trung bình, kyõ thuaät nhaûy cao, kyõ thuaät nhaûy xa). - Hoïc phaàn II: (15 tieát) Hoïc Boùng chuyeàn (kyõ thuaät ñònh trong chöông trình chi tieát cuûa hoïc phaàn ñoù. Ñaëc chuyeàn boùng cao tay, kyõ thuaät chuyeàn boùng thaáp tay, bieät, caùc baøi taäp theå löïc hieän ñang söû duïng ñeå phaùt kyõ thuaät phaùt boùng) trieån theå löïc cho SV vaãn coøn ít veà soá löôïng vaø haïn cheá veà noäi dung, chuû yeáu laø caùc troø chôi vaän ñoäng vaø baøi Trong töøng hoïc phaàn coù kieåm tra ñaùnh giaù töøng noäi taäp tónh löïc. dung theo quy ñònh cuûa nhaø tröôøng vaø boä moân. Traùch nhieäm cuûa SV trong quaù trình hoïc taäp: "Coù 2.2. Thöïc traïng veà cô sôû vaät chaát, trang thieát bò traùch nhieäm hoaøn thaønh toát nhieäm vuï hoïc taäp moân giaûng daïy moân hoïc GDTC cuûa Tröôøng CÑKT- GDTC... SV caùc tröôøng cao ñaúng vaø ñaïi hoïc phaûi coù KTQN chöùng chæ môùi ñuû ñieàu kieän thi toát nghieäp". Cô sôû vaät chaát phuïc vuï cho vieäc giaûng daïy vaø hoïc Trong töøng hoïc phaàn coù kieåm tra ñaùnh giaù theo taäp, maëc duø ñaõ ñöôïc Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo, Ñaûng töøng noäi dung ñaõ quy ñònh cuûa nhaø tröôøng ñöôïc trình uûy, Ban giaùm hieäu nhaø tröôøng heát söùc quan taâm ñaàu tö baøy ôû baûng 1. vaø naâng caáp. Moät soá saân taäp, duïng cuï taäp... song coøn Qua baûng 1 cho thaáy toång soá giôø hoïc chính khoùa haïn cheá veà chaát löôïng cuõng nhö haïn heïp veà dieän tích goàm 45 tieát ñöôïc chia ñeàu trong 2 hoïc kyø, Trung taâm vaø chöa ñaûm baûo cho vieäc hoïc taäp noäi khoùa. Quoác phoøng - Theå chaát Tröôøng CÑKT-KTQN ñaõ tieán Ñeå ñaùnh giaù thöïc traïng cô sôû vaät chaát cuûa Trung haønh toå chöùc cho SV hoïc theo thôøi khoùa bieåu do chính taâm Quoác phoøng - Theå chaát Tröôøng CÑKT-KTQN, ñeà Trung taâm quy ñònh naèm trong keá hoaïch naêm hoïc cuûa taøi ñaõ tieán haønh ñieàu tra saân baõi, duïng cuï cuûa Trung nhaø tröôøng, coù quy caùch kieåm tra ñaùnh giaù vaø cho taâm trong naêm 2016. Keát quaû thu ñöôïc nhö trình baøy ôû ñieåm cuûa töøng hoïc phaàn ñoù. Giôø hoïc noäi khoùa phaàn baûng 2. lôùn laø giaûng daïy kyõ thuaät cuûa caùc moân theå thao ñaõ quy Qua khaûo saùt vaø keát quaû thu ñöôïc ôû baûng 2, cho KHOA HOÏC THEÅ THAO SOÁ 1/2021
  3. 74 THEÅ DUÏC THEÅ THAO QUAÀN CHUÙNG VAØ TRÖÔØNG HOÏC Baûng 3. Trình ñoä vaø ñoä tuoåi cuûa giaûng vieân Trung taâm Quoác phoøng - Theå chaát Tröôøng CÑKT-KTQN (n = 12) Chæ soá Tuoåi Giôùi tính Trình ñoä ND 50 Nam Nöõ CN Soá löôïng 3 4 4 1 11 1 12 Tyû leä % 25 33.33 33.33 8.33 91.67 8.33 100 Baûng 4. Keát quaû hoïc taäp moân GDTC cuûa nam SV Tröôøng Cao ñaúng KT - KT Quaûng Nam K10 (naêm thöù 1) K9 (naêm thöù 2) K8 (naêm thöù 3) Noäi Gioûi Khaù Ñaït Khoâng Gioûi Khaù Ñaït Khoâng Gioûi Khaù Ñaït Khoâng dung (%) (%) (%) ñaït (%) (%) (%) (%) ñaït (%) (%) (%) (%) ñaït (%) Thöïc 10,01 40,14 39,71 10,14 9,02 45,52 41,05 05,41 10,27 36,33 42,62 0,78 haønh thaáy ñeå naâng cao chaát löôïng ñaøo taïo GDTC cho SV, 2.4. Thöïc traïng veà keát quaû hoïc taäp moân GDTC Trung taâm Quoác phoøng - Theå chaát Tröôøng CÑKT- cuûa nam SV cuûa Tröôøng CÑKT-KTQN KTQN khoâng nhöõng naâng cao chaát löôïng saân baõi duïng Sau khi SV toát nghieäp ra tröôøng, laø cöû nhaân seõ laøm cuï taäp luyeän hieän coù, maø ñaõ coù keá hoaïch ñeå quy hoaïch vieäc treân khaép moïi mieàn cuûa Toå quoác. Vôùi ñaëc ñieåm xaây döïng theâm saân baõi vaø taêng cöôøng mua saém trang ngaønh ngheà chuû yeáu hoaït ñoäng trong lónh vöïc xaõ hoäi thieát bò phuïc vuï cho giaûng daïy vaø taäp luyeän (noäi khoùa neân caàn phaûi coù theå chaát thaät toát ñeå ñaùp öùng ñöôïc coâng vaø ngoaïi khoùa) cuûa SV Tröôøng CÑKT-KTQN. vieäc ñaëc thuø cuûa ngaønh ngheà. 2.3. Thöïc traïng veà ñoäi nguõ giaûng vieân giaûng daïy Ñaùnh giaù ñieåm hoïc taäp moân GDTC cuûa SV töø naêm moân hoïc GDTC cuûa Tröôøng CÑKT-KTQN 2015 ñeán naêm 2017, keát quaû thu ñöôïc nhö trình baøy ôû Trung taâm Quoác phoøng - Theå chaát coù 12 giaûng baûng 4. vieân; goàm 02 toå boä moân: Toå GDQP-AN vaø GDTC; 01 Töø keát quaû thu ñöôïc ôû baûng 4 cho thaáy keát quaû hoïc Giaùm ñoác, 01 Phoù Giaùm ñoác, 01 Toå tröôûng boä moân, 09 taäp moân GDTC cuûa nam SV laø coøn khieâm toán tyû leä giaûng vieân. khoâng ñaït yeâu caàu vaãn coøn, cuï theå naêm thöù 3 laø 0,78% Qua keát quaû khaûo saùt ñoäi nguõ caùn boä, giaûng vieân trong khi ñoù naêm thöù nhaát tyû leä khoâng ñaït laø 10,14% ñang coâng taùc taïi Trung taâm Quoác phoøng - Theå chaát (thöïc haønh). Soá löôïng SV ñaït loaïi gioûi, khaù raát thaáp Tröôøng CÑKT-KTQN ñöôïc trình baøy treân baûng 3. ñaëc bieät khoâng coù SV ñaït loaïi gioûi. Qua baûng 3 cho thaáy: hieän taïi caùc giaûng vieân coù ñoä tuoåi döôùi 30 tuoåi chieám 25%, töø 30 - 40 tuoåi chieám 3. KEÁT LUAÄN 33.33%, töø 41 - 50 tuoåi chieám 33.33%, treân 50 tuoåi Töø caùc keát quaû nghieân cöùu cuûa ñeà taøi, chuùng toâi ruùt chieám 8.33%, giaûng vieân nam chieám 91.67%, giaûng ra keát luaän nhö sau: Thöïc traïng coâng taùc GDTC cho vieân nöõ chieám 8.33%, cöû nhaân 100%. Vôùi caùc ñaëc nam SV Tröôøng CÑKT-KTQN coøn nhieàu haïn cheá, chöa ñieåm naøy löïc löôïng giaûng vieân taïi Trung taâm Quoác thöïc söï ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu naâng cao chaát löôïng hoïc phoøng - Theå chaát Tröôøng CÑKT-KTQN coù theå ñaùp taäp moân GDTC noùi chung, cuõng nhö tieâu chuaån reøn öùng caùc yeâu caàu cao veà giaûng daïy GDTC trong tröôøng. luyeän thaân theå noùi rieâng trong quaù trình ñaøo taïo. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1. Döông Nghieäp Chí (1991), Ño löôøng theå thao, Nxb, TDTT, Haø Noäi. 2. Phaïm Ñình Baåm (2005),Moät soá vaán ñeà cô baûn veà quaûn lyù Theå duïc Theå thao, Taøi lieäu chuyeân khaûo daønh cho hoïc vieân Cao hoïc TDTT, NXB TDTT, Haø Noäi. 3. Ñoàng Vaên Trieäu, Leâ Anh Thô (2000), Lyù luaän vaø phöông phaùp GDTC trong tröôøng hoïc, Nxb, TDTT, Haø Noäi. 4. Nguyeãn Toaùn, Phaïm Danh Toán (2000), Lyù luaän vaø phöông phaùp TDTT, Nxb TDTT, Haø Noäi. 5. Quyeát ñònh 14/2001/QÑ (03/5/2001) Boä GD & ÑT veà vieäc ban haønh quy cheá GDTC vaø Y teá tröôøng hoïc. 6. Quyeát ñònh soá 53/2008/QÑ-BGDÑT ban haønh Quy ñònh veà vieäc ñaùnh giaù, xeáp loaïi theå löïc hoïc sinh, SV. * Nguoàn baùo: trích töø keát quaû nghieân cöùu cuûa ñeà taøi "Löïa choïn vaø öùng duïng caùc giaûi phaùp naâng cao theå löïc cho nam sinh vieân Tröôøng Cao ñaúng Kinh teá - Kyõ thuaät Quaûng Nam”, Nguyeãn Coâng Ñònh, GVHD TS. Nguyeãn Xuaân Huøng, 2018. (Ngaøy Toøa soaïn nhaän ñöôïc baøi: 12/9/2020; ngaøy phaûn bieän ñaùnh giaù: 18/12/2020; ngaøy chaáp nhaän ñaêng: 19/1/2021) SOÁ 1/2021 KHOA HOÏC THEÅ THAO
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2