intTypePromotion=3

Thực trạng và giải pháp công tác giáo dục hòa nhập cho trẻ khiếm thính trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Chia sẻ: ViMessi2711 ViMessi2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
21
lượt xem
0
download

Thực trạng và giải pháp công tác giáo dục hòa nhập cho trẻ khiếm thính trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo dục hòa nhập cho trẻ khiếm thính không chỉ đơn giản là đưa trẻ khiếm thính vào trong một chương trình giáo dục chung với trẻ bình thường mà là cả một quá trình chăm sóc, hỗ trợ đặc biệt. Bài viết trình bày một số nhu cầu và giải pháp trong công tác giáo dục hòa nhập cho trẻ khiếm thính trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thực trạng và giải pháp công tác giáo dục hòa nhập cho trẻ khiếm thính trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

THÛÅC TRAÅNG<br /> A GIAÃIVPHAÁP<br /> AÁC GIAÁO<br /> CÖNG TDUÅC HOÂA<br /> CHO TREà KHIÏËM THÑNH TRÏN ÀÕA BAÂN<br /> NGUYÏÎN MINH TÛÚÂNG*<br /> <br /> Ngaây nhêån baâi: 30/10/2017; ngaây sûãa chûäa: 01/11/2017; ngaây duyïåt àùng: 09/11/2017.<br /> Abstract:<br />  Inclusive education for deaf children is not just about bringing a deaf child into a common education program with no<br /> also a process of special care and support. When the special needs  of  children with  hearing impairment  are identified and  the<br /> responsive solutions, the child will have a better chance of developing and integrating into the family and the community. Moreo<br /> in social labor, contributes to reduction of the burden or pain for the family and the whole society.<br /> Keywords:<br />  Inclusive education; children with hearing impairment; solution.<br /> <br /> 1. Múã àêìu<br /> khiïëm thñnh laâ àiïìu trùn trúã lúán àöëi vúái ngaânh Giaáo<br /> Ngaây nay, cuâng vúái sûå phaát triïín khoa hoåc cöng duåc vaâ toaân xaä höåi.<br /> nghïå, chêët lûúång àúâi söëng cuãa con ngûúâi ngaây caâng 2. Nöåi dung<br /> àûúåc nêng cao. Tuy nhiïn, trong xaä höåi vêîn coá nhûäng<br /> Phuá Thoå laâ möåt tónh trung du miïìn nuái phña Bùæc,<br /> caá  nhên  khöng may  mùæn,  do  nhûäng khuyïët  têåt,  hoå nùçm  trong  khu  vûåc  giao  lûu  giûäa  vuâng  Àöng  Bùæc,<br /> phaãi chõu nhiïìu thiïåt thoâi, aãnh hûúãng khöng nhoã àïën àöìng  bùçng  söng  Höìng  vaâ  Têy  Bùæc,  coá  diïån  tñch<br /> chêët lûúång cuöåc söëng, gùæng nùång vïì têm lñ, kinh tïë3.533km 2, dên söë khoaãng 1,4 triïåu dên, söë lûúång treã<br /> cho gia àònh vaâ xaä höåi. Coá rêët nhiïìu nguyïn nhên dêîn khuyïët têåt vaâ treã möì cöi laâ 29.300 ngûúâi (2,2 % dên<br /> àïën hiïån tûúång naây, khoa hoåc vaâ y tïë ngaây caâng phaátsöë, treã khuyïët têåt gêìn 15.000 ngûúâi (1,1% dên söë), treã<br /> triïín cuäng khöng thïí loaåi boã àûúåc hoaân toaân nhûäng bõ khiïëm thñnh chiïëm 21% söë treã khuyïët têåt. Tûâ nùm<br /> nguyïn nhên àoá. Chñnh vò vêåy, chuáng ta cêìn tòm caách 1991, Phuá Thoå àaä àûúåc töí chûác Radablen Thuåy Àiïín<br /> àïí giaãm thiïíu àïën mûác thêëp nhêët nhûäng thiïåt thoâi maâkïët húåp vúái Viïån Khoa hoåc Giaáo duåc Viïåt Nam triïín<br /> hoå phaãi gaánh chõu.<br /> khai chûúng trònh nghiïn cûáu, höî trúå vaâ giaáo duåc hoâa<br /> Hiïån nay, Àaãng vaâ Nhaâ nûúác ta àaä triïín khai thûåc nhêåp cho treã khuyïët têåt, nïn cöng taác giaáo duåc hoâa<br /> hiïån nhiïìu biïån phaáp nhùçm giuáp ngûúâi khuyïët têåt vûúåtnhêåp cho treã khuyïët têåt nhû: khiïëm thñnh, khiïëm thõ,<br /> lïn  söë  phêån,  öín  àõnh  cuöåc  söëng  vaâ  hoâa  nhêåp  cöångkhuyïët têåt vêån àöång vaâ àa têåt àûúåc chuá troång trong<br /> àöìng. Tuy  nhiïn, àúâi  söëng vêåt chêët  vaâ tinh  thêìn cuãa caác trûúâng phöí thöng. Möåt trong nhûäng nguyïn nhên<br /> ngûúâi khuyïët têåt, khiïëm thñnh coân gùåp nhiïìu khoá khùn. cú baãn khiïën cho söë lûúång ngûúâi khuyïët têåt noái chung<br /> Vò vêåy, treã khiïëm thñnh nïëu àûúåc quan têm höî trúå vúáivaâ treã khiïëm thñnh trïn àõa baân tónh coân coá thïí tùng<br /> phûúng phaáp, caách thûác àùåc biïåt seä coá cú höåi phaát triïíncao laâ do ngûúâi dên úã nhiïìu núi, àùåc biïåt taåi caác khu<br /> vaâ phaát huy hïët khaã nùng maâ treã coá thïí. Viïåc giaáo duåc<br /> vûåc nöng thön, vuâng  sêu, vuâng xa... ñt coá  àiïìu kiïån<br /> hoâa nhêåp, nêng cao trònh àöå vùn hoáa vaâ àaâo taåo nghïì tiïëp cêån àöëi vúái caác dõch vuå y tïë cú baãn. Àiïìu àoá dêîn túái<br /> cho ngûúâi khuyïët têåt àûúåc xem laâ nhûäng giaãi phaáp hiïåucöng taác dûå phoâng vaâ phaát hiïån khuyïët têåt noái chung,<br /> quaã àïí mang laåi cho hoå möåt tûúng lai töët àeåp.<br /> treã khiïëm thñnh noái riïng úã caác khu vûåc naây coân nhiïìu<br /> Treã khiïëm thñnh laâ nhûäng treã bõ töín haåi cú quanhaån chïë.<br /> thñnh giaác úã caác mûác àöå khaác nhau, coá thïí bõ mêët Úà Phuá  Thoå, cöng taác giaáo duåc hoâa nhêåp  cho treã<br /> hoùåc suy giaãm vïì sûác nghe keáo theo nhûäng haån khiïëm thñnh àang triïín khai trong quy mö cuãa chûúng<br /> chïë vïì phaát triïín ngön ngûä noái cuäng nhû khaã nùng trònh giaáo  duåc hoâa  nhêåp  treã  khuyïët  têåt. Tûâ  hònh thûác<br /> giao tiïëp. ÚàViïåt Nam coá gêìn 1 triïåu treã khuyïët têåtgiaáo duåc trûúâng chuyïn biïåt taåi Trung têm baão trúå treã<br /> tûâ 0-16 tuöíi, vêîn coá hún 800 nghòn treã  khuyïët têåt em möì cöi taân têåt Viïåt Trò vaâ caác trung têm nuöi daåy vaâ<br /> chûa àûúåc àïën trûúâng. Söë treã khuyïët têåt àaä ài hoåc chùm soác cho treã khuyïët têåt nhû: Laâng treã SOS, trung<br /> coá túái 32,99%, söë treã boã hoåc coân khoaãng 2,57% vò<br /> têm ûáng duång têm lñ vaâ giaáo duåc Huâng Vûúng, Trung<br /> lñ do khuyïët têåt vaâ chûa coá cú höåi àïën trûúâng, trong têm baão trúå - giaáo duåc treã möì cöi khuyïët têåt huyïån Thanh<br /> àoá treã khiïëm thñnh chiïëm hún 12%. Nûúác ta hiïån Ba... Phuá Thoå àaä triïín khai nghiïm tuác nhiïåm vuå giaáo<br /> coá  hún  100.000  treã  khiïëm  thñnh  trong  àöå  tuöíi  ài<br /> hoåc.  Vúái  söë  lûúång  lúán  nhû  vêåy,  giaáo  duåc  cho  treã<br /> Súã Giaáo duåc vaâ Àaâo taåo Phuá Thoå<br /> <br /> (Thaáng 11/2017)<br /> <br /> Taåp chñ Giaáo duåc SÖË ÀÙÅC BIÏÅT 11<br /> <br /> duåc hoâa nhêåp cho hoåc sinh khuyïët têåt (trong àoá coá treãnhêåp, chûa àûúåc trang bõ kiïën thûác cú baãn vïì têåt àiïëc,<br /> khiïëm thñnh)  vaâ thûåc hiïån chïë  àöå chñnh saách,  höì sú vïì treã khiïëm thñnh vaâ khaã nùng tham gia hoâa nhêåp<br /> khuyïët  têåt  cho  treã  theo  hûúáng  dêîn  taåi  Thöng  tû  liïn cuãa  caác  em;  gia  àònh  treã  khiïëm  thñnh trïn  àõa  baân<br /> tõch söë  42/2013/TTLT-BGDÀT-BLÀTBXH-BTC ngaây tónh, phêìn lúán laâ àiïìu kiïån kinh tïë khoá khùn, úã nhûäng<br /> 31/12/2013 vaâ Thöng tû söë 37/TTLT-BLÀTBXH-BYT- huyïån vuâng sêu, xa cuãa tónh nïn ñt vaâ khöng àûúåc tû<br /> BTC-BGDÀT. Trïn àõa baân tónh, nhiïìu trûúâng hoåc vaâ vêën  hûúáng dêîn  höî  trúå chùm soác,  daåy döî  treã  khiïëm<br /> trung têm àaä thaânh cöng trong viïåc giaáo duåc hoâa nhêåp thñnh hoåc; viïåc àiïìu chónh nöåi dung chûúng trònh, xêy<br /> hoåc sinh khuyïët têåt vïì mùåt nùng lûåc, thïí chêët, giuáp caácdûång kïë hoaåch giaáo duåc caá nhên, àaánh giaá hoåc sinh<br /> em hoâa nhêåp vúái cöång àöìng.<br /> khuyïët têåt cuäng coân gùåp khoá khùn; möåt söë treã khiïëm<br /> Trong caác cú súã giaáo duåc àoá, tiïu biïíu laâ Trung thñnh chûa àûúåc höî trúå hoâa nhêåp tûâ phña giaáo viïn vaâ<br /> têm Baão trúå treã em Möì cöi taân têåt Viïåt Trò, tónh Phuá<br /> baån beâ trong nhaâ trûúâng nïn caác em gùåp nhiïìu khoá<br /> Thoå  àûúåc  thaânh  lêåp  nùm  1993.  Haâng  nùm,  Trung khùn trong cuöåc söëng, sinh hoaåt vaâ hoåc têåp...<br /> têm tiïëp nhêån khoaãng 15-20 treã khiïëm thñnh. Taåi àêy,<br /> Do àoá, viïåc tòm ra giaãi phaáp, giuáp treã khiïëm thñnh<br /> caác em  àûúåc hoåc têåp  theo chûúng trònh phöí thöng vûúåt qua khoá khùn, phaát triïín tû duy, nùng lûåc, coá thïí<br /> (àaä àûúåc xêy dûång laåi cho phuâ húåp). Ngoaâi viïåc hoåchoâa nhêåp vaâ söëng àöåc lêåp laâ traách nhiïåm khöng chó<br /> têåp caác em coân àûúåc böìi dûúäng vïì ngön ngûä kñ hiïåu, cuãa ngaânh Giaáo duåc maâ coân laâ traách nhiïåm cuãa caã hïå<br /> kô  nùng  tûå  phuåc vuå,  kô nùng  giao  tiïëp, thïí  duåc, êm thöëng chñnh trõ, cöång àöìng, gia àònh vaâ xaä höåi. Àïí laâm<br /> nhaåc, tûå nhiïn, xaä höåi... Trung têm baão trúå treã em möì töët cöng taác giaáo duåc hoaâ nhêåp cho treã khiïëm thñnh,<br /> cöi taân têåt Viïåt Trò àûúåc giao nhiïåm vuå nhû trung têm cêìn têåp trung möåt söë nhiïåm vuå, giaãi phaáp sau:<br /> nguöìn àïí laâm nhiïåm vuå chùm soác, nuöi daåy hoåc sinh<br /> - Àêíy maånh cöng taác tuyïn truyïìn àïí caác cú súã<br /> khiïëm thñnh noái riïng. Viïåc kiïím tra thñnh lûåc vaâ hûúáng giaáo duåc, cöång àöìng, gia àònh vaâ toaân xaä höåi thêëy roä<br /> dêîn àeo maáy trúå thñnh cho hoåc sinh haâng nùm vêîn traách nhiïåm, yá nghôa trong viïåc chùm soác, giaáo duåc,<br /> àûúåc caác thêìy cö úã trung têm quan têm thûúâng xuyïn,<br /> giuáp àúä treã khuyïët têåt noái chung, treã khiïëm thñnh noái<br /> àùåc biïåt úã caác àöëi tûúång hoåc sinh àiïëc vûâa. Hùçng quyá,<br /> riïng. Kõp thúâi phaát hiïån khaã nùng vaâ nhu cêìu cuãa treã<br /> caác giaáo  viïn cöët caán cuãa caác trûúâng tham  gia sinh khiïëm thñnh, lêåp kïë hoaåch, huy àöång vaâ taåo àiïìu kiïån<br /> hoaåt chuyïn mön, töí chûác sinh hoaåt caác chuyïn àïì<br /> cho ngûúâi khiïëm thñnh tham gia hoåc hoâa nhêåp. <br /> dûúái hònh  thûác trûåc tiïëp, coá böí  sung, goáp yá,  ruát kinh - Tùng cûúâng àêìu tû cú súã vêåt chêët, thiïët bõ, taâi liïåu<br /> nghiïåm  vïì  phûúng  phaáp  giaãng  daåy,  phûúng  phaáp phuåc vuå cöng taác giaáo duåc treã khiïëm thñch trong caác<br /> giao tiïëp töíng húåp, sûã duång àöì duâng daåy hoåc, vïì khaãtrung têm, nhaâ trûúâng. Thûåc hiïån nghiïm tuác chïë àöå,<br /> nùng  phaát  êm,  noái,  nhêån  biïët  ngön  ngûä  qua  hònh chñnh saách àöëi vúái ngûúâi khuyïët têåt vaâ giaáo viïn giaãng<br /> miïång  cuãa  giaáo  viïn...  nhùçm  àiïìu  chónh  hoaåt  àöång daåy,  quaãn  lñ  ngûúâi  khuyïët  têåt  theo  quy  àõnh;  hoaân<br /> daåy hoåc, àaánh giaá hoâa nhêåp phuâ húåp vúái nhu cêìu cuãa<br /> thiïån höì sú caá nhên cho treã khiïëm thñnh àïí trûúác khi<br /> treã khiïëm thõ.<br /> treã chuyïín lúáp, chuyïín cêëp hoåc, àaãm baão quyïìn lúåi<br /> Ngoaâi ra, caán böå trung têm coân töí chûác hûúáng dêîn cuãa treã theo quy àõnh.<br /> phuå huynh, hoåc sinh khiïëm thñnh vaâ baån thên cuãa caác<br /> - Àaâo  taåo, böìi dûúäng  chuyïn mön, kiïën  thûác, kô<br /> em  vïì  khaã  nùng  giao  tiïëp,  thûåc  haânh  caác  phûúng nùng chùm soác, giaáo duåc vïì ngûúâi khuyïët têåt, treã khiïëm<br /> phaáp giuáp treã khiïëm thñnh hoåc úã lúáp hoåc vaâ taåi nhaâ. Vúái<br /> thñnh cho àöåi nguä caán böå quaãn lñ, giaáo viïn caác cú súã<br /> nhûäng hoaåt àöång trïn, tûâ khi thaânh lêåp àïën nay riïng giaáo duåc; Böìi dûúäng giaáo viïn vïì kô nùng xêy dûång<br /> Trung têm Baão trúå treã em möì cöi taân têåt Viïåt Trò àaä coá<br /> chûúng trònh, àõnh hûúáng kiïím tra àaánh giaá phuâ húåp<br /> khoaãng hún 300 treã khiïëm thñnh àûúåc höî trúå hoâa nhêåp àöëi vúái treã khiïëm thñnh, nhêët laâ giaáo viïn úã caác trung<br /> vúái kïët quaã khaã thi, caác em àaä coá sûå tiïën böå àaáng kïí, coá<br /> têm chuyïn  biïåt.<br /> thïí theo hoåc hoâa nhêåp úã caác trûúâng phöí thöng (möîi<br /> - Tñch cûåc àöíi múái hònh thûác, phûúng phaáp, chùm<br /> nùm  coá  khoaãng tûâ  10-15 em  hoåc  hïët  chûúng trònh soác, höî trúå treã khiïëm thñnh. Thûåc hiïån hoaåt àöång höî trúå<br /> tiïíu hoåc vaâo hoåc taåi caác trûúâng trung hoåc cú súã núi caácvïì can thiïåp súám, giaáo duåc, phuåc höìi chûác nùng phaát<br /> em sinh söëng) hoùåc hoâa nhêåp vúái gia àònh, cöång àöìng. triïín kô nùng cú baãn, hûúáng nghiïåp, daåy nghïì cho treã<br /> Tuy  nhiïn,  cöng taác giaáo duåc hoâa  nhêåp  cho  treã khiïëm thñnh; thûúâng xuyïn töí chûác caác àúåt têåp huêën<br /> khiïëm thñnh úã Phuá Thoå coân nhiïìu khoá khùn: Àiïìu kiïånvïì kiïën thûác, kô nùng giaáo duåc hoâa nhêåp, höî trúå hoâa<br /> cú súã vêåt chêët, thiïët bõ höî trúå cuãa caác trung têm, nhaânhêåp treã khiïëm thñnh.<br /> trûúâng coân haån chïë; möåt söë caán böå quaãn lñ, giaáo viïn - Huy àöång cöång àöìng, caác töí chûác, caá nhên trong<br /> caác nhaâ trûúâng, cöång àöìng,  cha meå  treã chûa nhêån nûúác vaâ ngoaâi nûúác cho cöng taác can thiïåp súám vaâ<br /> thûác àûúåc têìm quan troång cuãa cöng taác giaáo duåc hoâa<br /> (Xem tiïëp trang 10)<br /> <br /> 12 Taåp chñ Giaáo duåc SÖË ÀÙÅC BIÏÅT<br /> <br /> (Thaáng 11/2017)<br /> <br /> àiïëc cuãa treã;  - Xêy dûång chûúng trònh  daåy hoåc phuâ<br /> húåp vúái tûâng vuâng miïìn, àõa phûúng; - Coá saách giaáo<br /> khoa daânh riïng cho treã àiïëc, saách cêìn coá nhiïìu kïnh<br /> (Tiïëp theo  trang 12)<br /> hònh aãnh, nöåi dung, cêu chûä ngùæn goån, gêìn guäi, thiïët<br /> thûåc,  coá  thiïët kïë  baâi  giaãng  caác  mön daânh  cho  GV;chùm soác, giaáo duåc cho treã khuyïët têåt trong àoá coá treã<br /> - Chûúng trònh khung chûa phuâ húåp vúái treã, cêìn àiïìu khiïëm thñnh. Tû vêën, höî trúå cho caác cú súã giaáo duåc,<br /> gia  àònh  vaâ cöång àöìng  vïì  chùm  soác, giaáo  duåc  cho<br /> chónh haå thêëp muåc tiïu caác mön hoåc.<br /> 2.3.3. Àöëi vúái GV, <br /> cêìn: - Coá chuyïn ngaânh sû phaåm ngûúâi khiïëm thñnh; Tùng cûúâng sûå phöëi húåp liïn ngaânh<br /> “Giaáo duåc àùåc biïåt”; - Thûúâng xuyïn hoåc têåp, trao àöíi(Lao àöång thûúng binh vaâ xaä höåi, Y tïë, Giaáo duåc...)<br /> chuyïn mön vúái GV tûâ caác trûúâng chuyïn biïåt trong trong  chùm  soác  vaâ  giaáo  duåc  treã  khiïëm  thñnh. Àöìng<br /> caã nûúác; - Coá tûâ 5-6 “Nhên viïn höî trúå” cöng taác chùm thúâi kïu goåi, vêån àöång caác töí chûác nhên àaåo tûâ thiïån<br /> taâi trúå quyä hoåc böíng, khen thûúãng, höî trúå caác àiïìu kiïån<br /> soác, giaáo duåc treã khuyïët têåt àïí giuáp GV coá thúâi gian<br /> soaån baâi, laâm àöì duâng daåy hoåc,...; - Coá 1 chuyïn gia phuåc vuå hoåc vùn hoaá, hoåc nghïì, höî trúå caác phûúng<br /> höî trúå thñnh hoåc àïí khaám tai àõnh kò cho caác em; - Coá tiïån phuåc vuå àúâi söëng sinh hoaåt cuãa treã khiïëm thñnh...<br /> 3. Kïët luêån<br /> 1 chuyïn  gia àaánh  giaá tònh traång ngön  ngûä vaâ  can<br /> Giaáo duåc hoâa nhêåp cho treã khiïëm thñnh khöng chó<br /> thiïåp ngön ngûä cho treã.<br /> àún giaãn laâ àûa treã khiïëm thñnh vaâo trong möåt chûúng<br /> 3. Kïët luêån<br /> trònh giaáo duåc chung vúái treã bònh thûúâng maâ laâ caã möåt<br /> Giaáo duåc treã khuyïët têåt thñnh giaác, àùåc biïåt laâ treã<br /> àiïëc nùång/àiïëc sêu laâ möåt viïåc khoá khùn vò cú quan quaá trònh chùm soác, höî trúå àùåc biïåt. Khi nhûäng nhu<br /> thñnh giaác cuãa treã bõ phaá huãy, aãnh hûúãng nhiïìu àïëncêìu àùåc biïåt cuãa treã khiïëm thñnh àûúåc phaát hiïån vaâ coá<br /> caác hoaåt àöång giao tiïëp, ngön ngûä,... cuãa treã. ÚàTrûúângcaác giaãi phaáp tñch cûåc, àaáp ûáng thò treã seä coá cú höåi töët<br /> treã em  khuyïët têåt  huyïån  Giao Thuãy,  bïn  caånh viïåc hún àïí phaát triïín, trûúãng thaânh, söëng hoâa nhêåp trong<br /> daåy  hoåc  vùn  hoáa,  Trûúâng  chuá  troång  àïën  cöng  taácgia àònh, cöång àöìng vaâ coá thïí tham gia lao àöång xaä<br /> hûúáng nghiïåp daåy nghïì cho treã àïí caác em sau thúâi höåi, tûâ àoá giaãm gaánh nùång, vúi ài phêìn naâo nöîi àau<br /> cho gia àònh vaâ toaân xaä höåi. <br /> <br /> gian hoåc têåp seä vïì hoâa nhêåp cuâng gia àònh vaâ xaä höåi.<br /> <br /> Thûåc traång vaâ giaãi...phaáp cöng<br /> <br /> Kïët thuác thúâi gian hoåc têåp taåi Trûúâng, nhiïìu em àaä thiTaâi liïåu tham khaão<br /> lïn hoåc úã caác lúáp cao hún, coá nhiïìu em coá tay nghïì [1] Lï Thõ Hùçng (2006). <br /> Taâi liïåu baâi giaãng can thiïåp<br /> vûäng vaâng, àûúåc tuyïín vaâo cöng ty may hoùåc tûå múã súám cho treã khuyïët têåt<br /> . Khoa Têm lñ - Giaáo duåc, Trûúâng<br /> caác nhaâ may nhoã úã àõa phûúng. Àùåc biïåt, àïí giaáo duåc Àaåi hoåc Sû phaåm - Àaåi hoåc Àaâ Nùéng.<br /> töët cho treã khuyïët têåt noái chung vaâ treã khiïëm thñnh noái<br /> [2] Buâi Thõ Lêm (2001). <br /> Can thiïåp súám cho treã khiïëm<br /> riïng, cêìn nhiïìu hún nûäa sûå chung tay giuáp àúä cuãa thñnh. NXB Àaåi hoåc Sû phaåm.<br /> [3] Trêìn Thõ Tuá Nhi (2008). <br /> Thûåc traång cöng taác can<br /> toaân xaä höåi. <br /> <br /> thiïåp súám treã khiïëm thñnh taåi gia àònh trïn àõa baân<br /> quêån Haãi Chêu, TP. Àaâ Nùéng<br /> . Baáo caáo Höåi nghõ sinh<br /> Taâi liïåu tham khaão<br /> viïn nghiïn cûáu khoa hoåc lêìn 6. Khoa Têm lñ - Giaáo<br /> [1] Cuåc Baão trúå xaä höåi (2016). <br /> Töíng kïët nùm 2016 vaâ<br /> duåc, Trûúâng Àaåi hoåc Sû phaåm - Àaåi hoåc Àaâ Nùéng.<br /> phûúng hûúáng nhiïåm vuå nùm 2017 cuãa UÃy ban Quöëc<br /> [4] Àùång Thõ Myä Phûúng (2008). <br /> Quan niïåm cuãa giaáo<br /> gia vïì Ngûúâi khuyïët têåt Viïåt Nam.<br /> viïn vaâ  phuå huynh  hoåc sinh vïì  giaáo duåc  hoâa nhêåp<br /> [2] Quöëc höåi (2010). <br /> Luêåt ngûúâi khuyïët têåt.<br /> . Taåp chñ Nghiïn cûáu Khoa hoåc<br /> [3] Nguyïîn  Thõ  Hoaâng  Yïën (2007). <br /> Àaåi  Cûúng  vïì cho treã khiïëm thñnh<br /> giaáo duåc, söë 128, kò 1-1/2008; tr 29.<br /> Giaáo duåc treã khiïëm thñnh. <br /> NXB Àaåi hoåc Sû phaåm.<br /> Möåt söë biïån phaáp töí<br /> [4] Nguyïîn AÁnh Tuyïët - Nguyïîn Thõ Nhû Mai - Àinh[5] Àùång Thõ Myä Phûúng (2010). <br /> chûác hoaåt àöång daåy hoåc nhùçm àaãm baão cho treã khiïëm<br /> Thõ Kim Thoa (2007). Têm lñ treã em lûáa tuöíi mêìm non<br /> .<br /> thñnh  hoåc  hoâa  nhêåp  thaânh  cöng  trong  trûúâng  tiïíu<br /> NXB Àaåi hoåc Sû phaåm.<br /> [5] Thuã tûúáng Chñnh phuã (2012). <br /> Quyïët àõnh söë 1019/ hoåc. Taåp chñ Khoa hoåc (chuyïn àïì Giaáo duåc), Trûúâng<br /> Àaåi  hoåc  Sû  phaåm  TP.  Höì  Chñ  Minh,  söë  19,  thaáng<br /> QÀ-TTg, ngaây 05/8/2012 cuãa Thuã tûúáng Chñnh phuã<br /> 1/2010; tr 59.<br /> phï duyïåt Àïì aán trúå giuáp ngûúâi khuyïët têåt giai àoaån<br /> [6] Trêìn Thõ Thiïåp (2005). <br /> Can thiïåp súám vaâ giaáo duåc<br /> 2012-2020.<br /> . Taâi liïåu têåp huêën, Khoa Giaáo<br /> [6] Quöëc höåi (2014). <br /> Nghõ quyïët söë 84/2014/QH13 vïìhoâa nhêåp treã khuyïët têåt<br /> viïåc phï chuêín Cöng ûúác cuãa Liïn húåp quöëc vïì quyïìn<br /> duåc àùåc biïåt, Trûúâng Àaåi hoåc Sû phaåm Haâ Nöåi.<br /> cuãa ngûúâi khuyïët têåt<br /> .<br /> [7] Nguyïîn Thõ Hoaâng Yïën (2005). <br /> Àaåi cûúng vïì giaáo<br /> [7] Nguyïîn AÁnh Tuyïët - Nguyïîn Thõ Nhû Mai - Àinhduåc treã khiïëm thñnh<br /> . Trûúâng Àaåi hoåc Sû phaåm Haâ Nöåi.<br /> Thõ Kim Thoa (2007). Têm lñ treã em lûáa tuöíi mêìm non<br /> . [8] Súã GD-ÀT Phuá Thoå (2009). <br /> Möåt söë tû liïåu lõch sûã<br /> NXB Àaåi hoåc Sû phaåm.<br /> tónh Phuá Thoå<br /> .<br /> <br /> 10 Taåp chñ Giaáo duåc SÖË ÀÙÅC BIÏÅT<br /> <br /> (Thaáng 11/2017)<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản