intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Thuế là gì

Chia sẻ: Le The Bang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

496
lượt xem
62
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH,NỘI DUNG GIÁO DỤC CHÍNG SÁCH,PHÁP LUẬT THUẾ DÀNH CHO HỌC SINH LỚP 11 I.Mục tiêu, yêu cầu: 1.Mục tiêu: Giáo dục chính sách, pháp luật thuế ở bậc trung học nhằm: a) Về kiến thức: -Học sinh có những hiểu biết cơ bản, phổ thông về quỳên, nghĩa vụ, trách nhiệm của người nạp thuế,cơ quan thuế và các cơ quan nhà nước khác.Học sinh có những hiểu biết cơ ban về các loại thuế hiện hành. b) Về kĩ năng: -Học sinh biết liên hệ giữa các kiến thức đã học với việc thu,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thuế là gì

  1. TµI LIÖU GI¸O DôC CHÝNH S¸CH,PH¸P LUËT THUÕ BËC THPT PhÇn 1
  2. Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ ch¬ng tr×nh,néi dung gi¸o dôc chÝng s¸ch,ph¸p luËt thuÕ dµnh cho häc sinh líp 11 I.Môc tiªu, yªu cÇu: 1.Môc tiªu: Gi¸o dôc chÝnh s¸ch, ph¸p luËt thuÕ ë bËc trung häc nh»m: a) VÒ kiÕn thøc: -Häc sinh cã nh÷ng hiÓu biÕt c¬ b¶n, phæ th«ng vÒ quúªn, nghÜa vô, tr¸ch nhiÖm cña ngêi n¹p thuÕ,c¬ quan thuÕ vµ c¸c c¬ quan nhµ níc kh¸c.Häc sinh cã nh÷ng hiÓu biÕt c¬ ban vÒ c¸c lo¹i thuÕ hiÖn hµnh. b) VÒ kÜ n¨ng: -Häc sinh biÕt liªn hÖ gi÷a c¸c kiÕn thøc ®· häc víi viÖc thu, nép thuÕ, chÝnh s¸ch thuÕ cña nhµ níc. -Häc sinh biÕt liªn hÖgi÷a tr¸ch nhiÖm cña b¶n th©n m×nh víi c«ng t¸c thuÕ. 2.Yªu cÇu: Gåm cã 3 cÊp ®é: -CÊp ®é biÕt: biÕt 1 sè néi dung c¬ b¶n vÒ quyÒn, nghÜa vô, tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n;c¸c chÝnh s¸ch thuÕ hiÖn hµnh t¹i ViÖt Nam. -cÊp ®é hiÓu: hiÓu ®îc ý nghÜa cña thuÕ víi cuéc sèng cua chóng ta. -CÊp ®é vËn dông: liªn hÖ víi thùc tiÔn ®Þa ph¬ng vµ b¶n th©n.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2