THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
127
lượt xem
25
download

THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Biết sơ lược về các khái niệm: thương mại, ngoại thương, nội thương; thấy được vai trò của ngành thương mại trong đời sống và SX. - Nêu được tên các mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu chủ yếu của nước ta. - Nêu được các điều kiện thuận lợi để phát triển ngành du lịch ở nước ta. - Xác định trên BĐ các trung tâm thương mại Hà Nội, TP HCM và các trung tâm du lịch lớn ở nước ta. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH

  1. Bài 15 THƯƠNG M I VÀ DU L CH
  2. I - M C TIÊU : H c xong bài này,HS : - Bi t sơ lư c v các khái ni m: thương m i, ngo i thương, n i thương; th y ư c vai trò c a ngành thương m i trong i s ng và SX. - Nêu ư c tên các m t hàng xu t kh u, nh p kh u ch y u c a nư c ta. - Nêu ư c các i u ki n thu n l i phát tri n ngành du l ch nư c ta. - Xác nh trên B các trung tâm thương m i Hà N i, TP HCM và các trung tâm du l ch l n nư c ta. II - DÙNG D Y H C - B n Hành chính VN. - Tranh nh v các ch l n, trung tâm thương m i và v ngành du l ch (phong c nh, l h i , di tích LS, di s n văn hóa và di s n thiên nhiên TG, ho t ng du l ch. III - CÁC HO T NG D Y – H C CH Y U 1/ Kh i ng : 2/ Ki m tra bài cũ : - Nư c ta có có nh ng lo i hình giao thông n o? - D a vào b n cho bi t tuy n dư ng s t B c – Nam và QL 1A i t âu n âu?
  3. 3/ Bài m i : TG HO T NG C A GIÁO VIÊN HO T NG C A H C SINH • Gi i thi u bài 1 – Ho t ng thương m i * Ho t ng 1 : làm vi c cá nhân - HS tr l i Bư c 1 : HS d a vào SGK tr l i các câu h i sau : - Thương m i g m nh ng ho t - HS ch trên B ng nào? - Nh ng a phương nào có ho t ng thương m i nh t c nư c - Nêu vai trò c a ngành thương - Nhóm 4 (3”) m i. - K tên các m t hàng xu t nh p kh u ch y u c a nư c ta Bư c 2 : HS trình bày k t qu , ch - HS trình bày và trên b n các trung tâm thương m i l n ch B nh t c nư c.
  4. - GV k t lu n như SGV/112 2 – Hình d ng và di n tích * Ho t ng 2 : Làm vi c theo nhóm Bư c 1 : HS d a vào SGK, tranh nh và v n hi u bi t : - Tr l i các câu h i c a m c 2 – SGK. - Cho bi t vì sao nh ng năm g n ây, lư ng khách du l ch n nư c ta ã tăng lên ? - K tên các trung tâm du l ch l n c a nư c ta Bư c 2 : HS trình bày k t qu , ch trên B v trí các trung tâm du l ch l n. - GV k t lu n. --> Bài h c SGK
  5. 4/ C ng c , d n dò : - HS tr l i 4 câu h i SGK. - V nhà h c bài và c trư c bài 16/101. Rút kinh nghi m : ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản