intTypePromotion=1

Thuyết trình: Phân tích ưu nhược điểm của các phương pháp đánh giá nhân viên

Chia sẻ: Dshgfdcxgh Dshgfdcxgh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
128
lượt xem
23
download

Thuyết trình: Phân tích ưu nhược điểm của các phương pháp đánh giá nhân viên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thuyết trình: Phân tích ưu nhược điểm của các phương pháp đánh giá nhân viên nhằm trình bày về các phương pháp đánh giá như: phương pháp thang đo đồ họa, phương pháp ghi chép các sự kiện quan trọng, phương pháp so sánh, phương pháp bản tường thuật...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thuyết trình: Phân tích ưu nhược điểm của các phương pháp đánh giá nhân viên

  1. 5/11/2011 PHÂN TÍCH H c ph n: ƯU NHƯ C ðI M QU N TR C A CÁC PP ðÁNH GIÁ NGU N NHÂN L C NHÂN VIÊN GV: Th.S Vũ Thanh Hi u Mai Văn Hòa Phan Dương Ng c Tân Các phương pháp ñánh giá Tr n Bình Phương Thoa + PP thang ño ñánh giá ñ h a + PP ghi chép các s ki n quan tr ng Lê Nguy n Hoàng Thùy + PP thang ño d a trên hành vi (BARS) + PP danh m c ki m tra ðoàn Chung Th y + PP so sánh + PP b n tư ng thu t Tr nh Văn Ti n + PP qu n lý b ng m c tiêu (M.B.O) Bùi Th Di m Trang + PP 3600 1
  2. 5/11/2011 N i dung PP M u ñánh giá dùng PP thang ño ñ h a ðây là phương pháp truy n th ng và ñư c s d ng nhi u nh t Dư i M c ð t Xu t m c ñ Ngư i ñánh giá s cho ý ki n ñánh giá v Các y u t ñánh giá Khá yêu s c yêu t i s th c hi n CV c a NLð d a trên ý ki n c u c u thi u ch quan c a mình theo m t thang ño t 5 4 3 2 1 Kh i lư ng CV th p ñ n cao Ch t lư ng CV 5 4 3 2 1 Các tiêu th c ñánh giá bao g m các tiêu Tính tin c y 5 4 3 2 1 th c liên quan tr c ti p ho c không tr c ti p Kh năng xét ñoán 5 4 3 2 1 ñ n CV 5 4 3 2 1 Kh năng hi u bi t Xây d ng PP có 2 bư c quan tr ng Thái ñ 5 4 3 2 1 + L a ch n các ñ c trưng (tiêu th c) Tinh th n h p tác 5 4 3 2 1 + ðo lư ng các ñ c trưng Ưu ñi m Như c ñi m + D hi u + Các ñ c trưng riêng bi t c a t ng CV + ðư c xây d ng tương ñ i ñơn gi n có th b b qua + S d ng thu n ti n + D b nh hư ng b i các l i ch quan + Có th cho ñi m m t cách d dàng như thiên v , thành ki n … + Lư ng hóa tình hình th c hi n công vi c c a NLð b ng ñi m + Có th x y ra trư ng h p ñi m s cao ñ c trưng này bù ñ p cho ñi m s + M u ñư c thi t k v i các tiêu th c th p m c khác mang tính ch t chung nên phù h p v i nhi u lo i CV, nhi u nhóm NLð 2
  3. 5/11/2011 N i dung PP M u ghi chép S vi c tiêu c c S vi c tích c c Ngư i ñánh giá ghi l i theo mô t Ngày Ngày nh ng hành vi có hi u qu và tháng M c S vi c tháng M c S vi c nh ng hành vi không có hi u qu 30.4 M Khách hàng 1.6 B Làm thay trong th c hi n công vi c c a NLð phàn nàn v công vi c tùy theo t ng y u t c a công vi c s ph c v c a ñ ng nghi p y u kém Ghi chú: chú: M c M ch v trách nhi m giao ti p M c B ch v s ph i h p M u ghi chép Ưu ñi m Ngày tháng S vi c + Thu n l i cho vi c th o lu n v i 20.1 Ghi chép phi u thăm khách hàng NLð v các ưu ñi m và như c Anh Ti n ñã không ñi n ñúng vào ñi m c a h trong th c hi n phi u thăm khách hàng. Anh ghi thăm 3 khách hàng vào 3 ngày khác công vi c và ra quy t ñ nh nhau, trên th c t là thăm vào cùng + Giúp h n ch ñư c các l i ch 1 ngày. Khi ñư c h i thì anh Ti n ñưa lý do: Chăm sóc v m n m quan nhà và h a l n sau không làm sai như v y n a 24.4 Ti p th , qu ng cáo s n ph m m i … 3
  4. 5/11/2011 N i dung PP Như c ñi m + Là PP k t h p gi a PP thang ño ñ h a và + T n th i gian PP ghi chép các s ki n quan tr ng. + Các thang ñánh giá d a trên hành vi cũng + Có nhi u khi công vi c ghi chép b tương t như các thang ñánh giá ñ h a, b qua ch khác là các thang ñi m ñánh giá này ñư c mô t chính xác hơn b i các hành vi + NLð c m th y k tho i mái khi bi t c th . Qu n lý ghi l i nh ng y u kém + ð cho ñi m, ngư i ñánh giá ph i xác ñ nh c a mình xem hành vi c a ñ i tư ng thu c vào lo i nào trong s các hành vi ñư c mô t . + Vi c k t h p các ñi m s ñ xác ñ nh ñi m cu i cũng ñư c làm tương t như phương pháp thang ño ñ h a. 1. ðánh giá ki n th c công vi c và k năng M u ñánh giá chuyên môn: Ph m vi công vi c Ho ch ñ nh, T ch c và lên l ch phân công ðánh giá v nh ng k năng thành th o c a nhân d án theo ñúng th i h n viên ñ i v i công vi c ñư c giao. N m v ng và phát 7 [ ] Xu t s c Tri n khai k ho ch d án t ng th , tư li u huy ki n th c v chuyên nghành, các th t c, qui ñ y ñ , ñã ñư c ch p nh n và phân b k ho ch cho m i ngư i th c hi n trình làm vi c. 6 [ ] R t gi i Lên k ho ch, truy n thông và quan sát các [ ] 1 Không có k năng giám sát, gây ra l i nghiêm giai ño n quan tr ng, tư ng trình hàng tu n tr ng ti n ñ c a k ho ch … [ ] 2 Có th ñi u khi n nhà th u, lên k ho ch thi ðã g p m t s tr c tr c nh công 5 [ ] Gi i …………………. 4 [ ] TB [ ] 3 N m rõ quy trình th t c, báo cáo công vi c rõ ràng 3 [ ] dư i TB 2 [ ] r t kém [ ] 4 D án k t thúc, công trư ng có vài khuy t ñi m 1[] không ch p Ít khi nào hoàn thành d án vì thi u ho ch nh nh n ñư c ñ nh và dư ng như thi u th n tr ng [ ] 5 D án ñ m b o ti n ñ , ch t lư ng. ðư c ch ñ u tư ñánh giá cao 4
  5. 5/11/2011 Như c ñi m Ưu ñi m + C n nhi u th i gian và chi phí ñ xây + Mang tính khách quan hơn (ít d ng thang ño thiên v hơn), gi m ñư c m t s + T n nhi u th i gian ñ ñánh giá l i ñánh giá mà PP thang ño ñ + Các hành vi mô t ñư c s d ng h a m c ph i. hư ng v ho t ñ ng hơn là hư ng v k t qu cu i cùng. + T o ra ñư c s nh t trí gi a + Kq cũng b nh hư ng n u các ñ c nh ng ngư i ñánh giá trưng và hành vi không ñư c l a ch n và mô t c n th n + Ngư i ñánh giá s th y khó khăn trong vi c tìm ñi m c th ñ i di n cho thành tích c a nhân viên, lúc tích c c, lúc ko t p trung N i dung PP M u ñánh giá Thi t k m t danh m c các câu mô t v các hành vi và thái ñ có th x y ra Tên NV: ……… Ch c danh CV: ………… trong th c hi n công vi c c a NLð Tên ngư i ñánh giá: B ph n: ……………….. ……… Ngày ñánh giá:…………. NðG s ñánh d u các câu mà h c m ____ H p tác v i b n cùng làm vi c th y phù h p v i ñ i tư ng ñánh giá ____ Gi gìn nơi làm vi c g n gàng, s ch s ____ Thư ng hoàn thành CV ñúng th i h n Các câu có th ngang giá tr v i nhau ____ Ghi chép s sách c n th n ho c có th ñư c cho các tr ng s ñ làm rõ m c ñ quan tr ng tương ñ i ____ Có thái ñ mi n cư ng khi làm thêm gi gi a chúng v i nhau ____ Không ti p thu phê bình 5
  6. 5/11/2011 Ưu ñi m Như c ñi m + D th c hi n + C n ph i thi t k các danh m c khác nhau + Tránh ñư c các l i như xu hư ng trung cho các lo i CV khác nhau bình hay s d dãi + N u b ng danh m c mang tính ch t chung + K t qu ñánh giá th hi n b ng ñi m s thì l i không ph n ánh ñư c tính ñ c thù do ñó thu n ti n cho vi c ra các quy t c a t ng lo i CV ñ nh qu n lý + Vi c xác ñ nh các tr ng s cũng ph c t p và ñòi h i có s tr giúp chuyên môn Các phương pháp so sánh Phương pháp x p h ng ñơn gi n ðánh giá th c hi n công vi c c a ngư i TT NV lao ñ ng d a trên so sánh k t qu công vi c c a t ng ngư i v i nh ng ñ ng 1 Trang Xu t s c nh t nghi p cùng làm vi c trong b ph n. 2 Ti n Trong phương pháp so sánh, các 3 Tân phương pháp thư ng ñư c dùng là: 4 Hòa PP x p h ng 5 Thùy • x p h ng ñơn gi n 6 Thoa • x p h ng luân phiên Y u kém nh t PP phân ph i b t bu c 7 Th y PP so sánh c p PP cho ñi m 6
  7. 5/11/2011 Phương pháp x p h ng luân phiên Phương pháp phân ph i b t bu c TT NV TT NV Ngư i ñánh giá phân lo i các NV trong 1 1 nhóm thành các lo i khác nhau theo t l Hòa 10% NV x p lo i t t 2 Tân 2 10% NV x p lo i kém 3 Thoa 3 20% NV x p lo i khá 4 Thùy 4 20% NV x p lo i y u 5 Th y 5 40% NV x p lo i trung bình 6 Ti n 6 + PP này h n ch vi c m c l i xu hư ng 7 Trang 7 trung bình hay quá d dãi, quá nghiêm kh c PP này cho k t qu chính xác hơn PP x p h ng ñơn gi n Phương pháp so sánh c p Phương pháp cho ñi m CH T LƯ NG CÔNG Vi C TT NV S ñi m TT NV 2 3 4 5 6 7 1 Trang 23 1 Hòa 2 1 1 1 6 7 2 Ti n 21 3 Tân 17 2 Tân 2 2 2 2 7 4 Hòa 15 3 Thoa 4 3 6 7 5 Thùy 10 4 Thùy 4 6 7 8 6 Thoa 5 Th y 6 7 7 Th y 6 6 Ti n 7 T ng 100 7 Trang PP này cho th y s khác nhau tương ñ i gi a PP này ñơn gi n và có tính tin c y hơn các các NV nhưng d b nh hư ng b i các l i thành PP so sánh khác ki n, thiên v 7
  8. 5/11/2011 Ưu ñi m Như c ñi m + ðơn gi n, d hi u, d th c hi n + D d n ñ n các l i như thiên v , thành + R t có tác d ng trong vi c ra các quy t ki n, s ki n g n nh t ñ nh như lương, thư ng, thăng ti n ñ i + Vi c cung c p các thông tin ph n h i v i v i NLð NLð cũng b h n ch + Các PP so sánh thư ng không có tác d ng khuy n khích s c ng tác và ñoàn k t trong t p th N i dung PP H và tên:……………….Ch c v :……… S năm ch c v này:………………………….. Ngư i ñánh giá s vi t m t văn b n v tình Tư ng trình cho:………………………………… hình th c hi n CV c a NV, v các ñi m m nh, ñi m y u c a, các ti m năng cũng Vi c hoàn thành công vi c, k t qu và phương pháp như các g i ý v các bi n pháp hoàn thi n theo con s c th s th c hi n c a NV 1. NV ñã hoàn thành ñư c nh ng gì k t l n ñánh giá trư c? (kh i lư ng và ch t lư ng CV) ……………………………………………...... B n tư ng thu t có th ñư c vi t theo 2. NV ñã làm th nào ñ công vi c hoàn thành? nh ng ch ñ khác nhau như ……………………………………………...... + tình hình th c hi n CV 3. NV có quan h v i ngư i khác như th nào? + Các ñi m m nh, ñi m y u ……………………………………………...... + … 4. Li t kê các ph m ch t và trình ñ giúp NV hoàn thành CV ……………………………………………...... 5. …… 8
  9. 5/11/2011 N i dung PP Ưu ñi m Là PP nh n m nh nhi u vào các k t qu mà NV ñ t ñư c (so v i m c tiêu công vi c ñã N u ñư c th c hi n t t, PP này s cung ñư c xác ñ nh t trư c ) ch không nh n c p các thông tin ph n h i r t chi ti t và m nh vào các ho t ñ ng ñ th c hi n CV ñó h u ích cho NLð Các m c tiêu này ñư c NLð và chính NV cùng xây d ng, cu i kỳ NLð s s d ng các Như c ñi m m c tiêu ñó ñ ñánh giá s n l c c a NV Khó có th s d ng các thông tin tư ng ð th c hi n PP này NLð và NV c n thu t vào vi c ra quy t ñ nh nhân s th ng nh t v : + Các y u t chính trong CV S chính xác c a thông tin ph thu c vào + Các m c tiêu c th c n ñ t ñư c kh năng di n ñ t c a ngư i vi t ñánh giá + Xây d ng m t k ho ch hành ñ ng ñ th c hi n các m c tiêu ñó Ưu ñi m Như c ñi m + Góp ph n t o ñ ng l c cho m i ngư i lao + Vi c xác ñ nh m c tiêu CV không ph i ñ ng m i c p qu n lý là d + Các m c tiêu cũng giúp cho NLð tr c + PP này có th d n t i kỳ v ng không ti p và NV th y rõ nhu c u ñào t o và th c t v m t m c tiêu có th ho c phát tri n ngh nghi p t ng ngư i không th hoàn thành m t cách h p lý + Kh c ph c ñư c m t s v n ñ phát sinh + Các m c tiêu có th ñư c thay ñ i do gi ñ nh r ng nh ng ñ c ñi m c n trong quá trình th c hi n CV. M c tiêu thi t ñ hoàn thành t t CV c a NVcó th m m d o có th b méo mó, sai l ch ñ xác ñ nh và ño lư ng m t cách ñáng tin ng y trang ho c bào ch a nh ng y u c y. kém trong thành tích công vi c. 9
  10. 5/11/2011 Th c t hi n nay N i dung PP + Do có tác d ng lôi cu n NLð tham gia th c hi n các m c tiêu c a DN, tham gia vào qu n lý chung nên PP này ñang ñư c s d ng ph bi n nhi u nư c. + nư c ta các DN có trình ñ qu n lý t t ho c các liên doanh v i nư c ngoài cũng ñang áp d ng PP này Ưu ñi m CÁM ƠN S THEO DÕI C A Như c ñi m CÁC B N by: Doan Chung Thuy 10
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2