Tiền tệ và lưu thông

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
301
lượt xem
61
download

Tiền tệ và lưu thông

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mức cầu phụ thuộc vào hai nhân tố cầu giao dịch từ DN và bộ gia đình, lãi suất tác động mạnh đến mức cầu. và mức cầu về tài sản.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiền tệ và lưu thông

  1. chöông 4 tieàn teä vaø löu thoâng tieàn teä (1) (1) quaù trình phaùt trieån (2) (2) caùc hình hình thöùc tieàn teä + hoaù teä + tieàn kim loaïi + tieàn giaáy (tieàn tín duïng). (3) (3) caùc hình thöùc tieàn teä + tieàn qua ngaân haøng (buùt teä): + tieàn ñieän töû (4) baûn chaát: duønglaøm phöông tieän trao ñoåi. (5) (5) chöùc naêng + phöông tieän trao ñoåi + thöôùc ño giaù trò + phöông tieän tích luyõ + phöông tieän löu thoâng + phöông tieän thanh toaùn + tieàn teä theá giôùi (6) (6) cung caàu tieàn teä trong neàn kt w möùc caàu phuï thuoäc vaøo hai nhaân toá möùc caàu giao dòch töø dn vaø hoä gia ñình, laõi suaát taùc ñoäng maïnh ñeán möùc caàu. vaø möùc caàu veà taøi saûn. nguoàn cung öùng tieàn döïa vaøo: + toác ñoä taêng tröôûng kt haèng naêm + chæ soá tröôïc giaù cuûa haøng hoaù (tình hình laïm phaùt) + möùc thaâm huït caùn caân ngaân saùch
  2. + möùc thaâm huït caùn caân thanh toaùn quoác teá + keânh tín duïng (chieát khaáu) + keânh ngaân saùch (chính phuû vay vaø traû) + ngaân haøng trung öông phaùt haønh tieàn ñeå mua döï tröõ ngoaïi teä. (7) (7) xaùc ñònh khoái löôïng tieàn löu thoâng M1 (tieàn kim khí + tieàn giaáy + kyù gôûi söû duïng sec) = tieàn maïnh. M2 (M1+ caùc loaïi taøi saûn deã chuyeån ñoåi thaønh tieàn nhö tieát kieäm, gôûi coù kyù haïn) M3 (M1+ M2 vaø taøi khoaûn ngoaïi teä, caùc phieáu tieàn gôûi tieát kieäm) M4 (M3 + caùc loaïi chöùng khoaùn coù khaû naêng chuyeån nhöôïng). (8) (8) laïm phaùt laïm phaùt laø tình traïng giaù caû chung khoâng ngöøng taêng leân do tieàn giaáy löu thoâng traøn ngaäp, noù mang giaù trò danh nghóa, vaø do söï baát oån trong ñôøi soáng kt-xh. (a) (a) nguyeân nhaân: + do thöøa khoái löôïng tieàn teä löu thoâng + chi phí sx taêng + do caàu vöôït quaù khaû naêng cung + do cô caáu kinh teá + do caùc cuù soác nhö daàu thoâ, thieân tai, chính trò (khoâng tin vaøo tieàn noäi) *(phaûi phaân tích ñuû). (b) (b) phaân loaïi: vöøa phaûi (nhoû hôn 10%) phi maõ (2-3 con soá) lôn hôn 1000. (c) (c) haäu quaû: quy moâ sx khoâng taêng-cô caáu sx maát caân ñoái-thöôùc ño cuûa ñoàng tieàn bò thu heïp-ñaàu cô tích tröõ taêng caøng laøm laïm phaùt taêng cao-möùc ñoä tin caäy cuûa heä thoáng tín duïng giaûm-nhaø nöôùc in tieàn vaøo löu thoâng vaø laøm laïm phaùt traàn troïng hôn. (d) (d) khaéc phuïc: ñoùng baêng tieàn teä (ñieàu tieát laõi suaát, taêng thueá, caét giaûm chi tieâu, baùn giaáy tôø coù giaù...) kím giöõ giaù caû (taêng töï do maäu dòch, baùn vaøng ngoaïi teä) duøng laïm phaùt choáng laïm phaùt (trình ñoä kinh teá quaûn lyù phaûi cao, trong nöôùc coù tieàm naêng lñ, ñaát ñai, taøi nguyeân, khoa hoïc tieán tieán tìm
  3. löc sx maïnh, nhaø nöôùc phaùt haønh tieàn theâm ñeå thöïc thi chính saùch kt). bieän phaùp cô baûn töï keå. caûi caùch tieàn teä. (9) (9) giaûm phaùt: ngöôïc laïm phaùt

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản