intTypePromotion=1

Tiếng Anh lớp 3 tập 1 - Sách học sinh

Chia sẻ: Võ Khánh Băng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:82

0
891
lượt xem
85
download

Tiếng Anh lớp 3 tập 1 - Sách học sinh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiếng Anh 3, Tập Một xoay quanh hai chủ điểm giao tiếp gần gũi với học sinh: Me and My Friends, Me and My School. Mỗi chủ điểm được chia thành năm đơn vị bài học (Unit) tương ứng với năm chủ đề của chương trình. Sau năm đơn vị bài học là một bài ôn (Review) tập trung vào các kĩ năng giao tiế p (nghe, nói, đọc, viết) và kiến thức ngôn ngữ cơ bản (ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiếng Anh lớp 3 tập 1 - Sách học sinh

BÖÅ GIAÁO DUÅC VAÂ ÀAÂO TAÅO<br /> <br /> Ộ SÁC<br /> IỆU B<br /> I TH<br /> GIỚ<br /> <br /> NH LỚP 3 CỦA NHÀ XUẤ<br /> H TIẾNG A<br /> T BẢN<br /> C VAÂ<br /> BÖÅ GIAÁ O DUÅ<br /> <br /> ÀAÂ O TAÅ O<br /> <br /> BÖÅ G<br /> IAÁ O<br /> <br /> GIÁO<br /> DỤC<br /> V<br /> <br /> IỆT<br /> N<br /> <br /> DUÅ C<br /> VA<br /> <br /> Â ÀAÂ O<br /> TA<br /> <br /> ÅO<br /> <br /> 3<br /> <br /> ÁOD<br /> Å GIA<br /> <br /> TÊÅP HAI<br /> <br /> ● SAÁC<br /> H<br /> <br /> BÖ<br /> <br /> 3<br /> SA<br /> ÁCH<br /> <br /> ÅT<br /> <br /> MÖ<br /> <br /> Å G<br /> IA<br /> ÁO<br /> <br /> DU<br /> <br /> ÅC<br /> <br /> VA<br /> <br /> Â À<br /> AÂ<br /> <br /> ●<br /> <br /> P HAI<br /> SINH ● TÊÅ<br /> <br /> GIA<br /> ÁO<br /> <br /> TÊÅP<br /> <br /> AN<br /> H<br /> <br /> SAÁCH HOÅC<br /> <br /> TIÏ<br /> ËNG<br /> <br /> 3●<br /> <br /> BAÂ TÊÅP<br /> I<br /> <br /> TIÏËNG ANH<br /> <br /> BÖ<br /> <br /> O<br /> <br /> TA<br /> <br /> VIÏ<br /> <br /> ÅO<br /> <br /> N<br /> <br /> TIÏ<br /> ËNG<br /> H<br /> AN<br /> <br /> 3●<br /> <br /> TIÏËNG ANH<br /> <br /> OT<br /> ÀAÂ<br /> <br /> G AN<br /> H<br /> <br /> VAÂ<br /> <br /> TIÏËN<br /> <br /> AÅ O<br /> <br /> UÅ C<br /> <br /> AM<br /> <br /> TÊÅP MÖÅT<br /> <br /> ÅC SIN<br /> H HO<br /> <br /> 3●<br /> <br /> SAÁC<br /> TÊÅP<br /> H ●<br /> ÅT<br /> <br /> MÖ<br /> <br /> NG<br /> BAÃ<br /> <br /> IAÁ O<br /> <br /> Å C VI<br /> DU<br /> <br /> Ïå T<br /> <br /> NAM<br /> <br /> BAÃ N<br /> NHAÂ XUÊË T<br /> <br /> GIAÁ O DUÅ C<br /> <br /> VIÏå T NAM<br /> <br /> NHAÂ<br /> <br /> XUÊË<br /> <br /> T BAÃ<br /> <br /> N GIAÁ<br /> <br /> O DU<br /> <br /> Å C VIÏ<br /> <br /> å T NA<br /> <br /> M<br /> <br /> NH<br /> AÂ<br /> <br /> XU<br /> ÊË<br /> <br /> T<br /> <br /> BA<br /> ÃN<br /> <br /> GIA<br /> <br /> ÁO<br /> <br /> DU<br /> ÅC<br /> <br /> VIÏ<br /> <br /> åT<br /> <br /> NA<br /> M<br /> <br /> Baån àoåc coá thïí mua saách taåi :<br /> Caác Cöng ty Saách - Thiïët bõ trûúâng hoåc úã caác àõa phûúng.<br /> Cöng ty CP Àêìu tû vaâ Phaát triïín Giaáo duåc Haâ Nöåi, toaâ nhaâ vùn phoâng HEID,<br /> ngoä 12 Laáng Haå, phûúâng Thaânh Cöng, quêån Ba Àònh, TP. Haâ Nöåi.<br /> Cöng ty CP Àêìu tû vaâ Phaát triïín Giaáo duåc Àaâ Nùéng, 145 Lï Lúåi, TP. Àaâ Nùéng<br /> Cöng ty CP Àêìu tû vaâ Phaát triïín Giaáo duåc Phûúng Nam, 231 Nguyïîn Vùn Cûâ, quêån 5,<br /> TP. Höì Chñ Minh.<br /> <br /> SAÁCH HOÅC SINH ● TÊÅP MÖÅT<br /> <br /> NH<br /> <br /> ÊË T<br /> AÂ XU<br /> <br /> hoùåc caác cûãa haâng saách cuãa Nhaâ xuêët baãn Giaáo duåc Viïåt Nam :<br /> - Taåi TP. Haâ Nöåi :<br /> <br /> -<br /> <br /> 45 Phöë Voång ; 187, 187C Giaãng Voä ; 232 Têy Sún ; 25 Haân Thuyïn ;<br /> 51 Loâ Àuác ; 45 Haâng Chuöëi ; Ngoä 385 Hoaâng Quöëc Viïåt ;<br /> 17T2 - 17T3 Trung Hoaâ - Nhên Chñnh ; Toaâ nhaâ HESCO Vùn Quaán - Haâ Àöng.<br /> Taåi TP. Àaâ Nùéng :<br /> 78 Pasteur ; 145 Lï Lúåi ; 223 Lï Àònh Lyá.<br /> Taåi TP. Höì Chñ Minh : 2A Àinh Tiïn Hoaâng, Quêån 1 ; 231 Nguyïîn Vùn Cûâ, quêån 5â ;<br /> 116 Àinh Tiïn Hoaâng, phûúâng 1, quêån Bònh Thaånh.<br /> Taåi TP. Cêìn Thú :<br /> 162D Àûúâng 3 thaáng 2, phûúâng Xuên Khaánh, quêån Ninh Kiïìu.<br /> Taåi Website baán haâng trûåc tuyïën : www.sach24.vn<br /> Website : www.nxbgd.vn<br /> <br /> NHAÂ XUÊËT BAÃN GIAÁO DUÅC VIÏåT NAM<br /> <br /> TẬP MỘT<br /> <br /> Tiếng Anh 3, Tập Một do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ<br /> chức biên soạn theo Chương trình thí điểm Tiếng Anh tiểu học<br /> do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, với sự hợp tác chặt chẽ về<br /> chuyên môn và kĩ thuật của Nhà xuất bản Macmillan (MPC).<br /> Sách được biên soạn theo đường hướng giao tiếp, giúp học sinh<br /> bước đầu hình thành và phát triển năng lực giao tiếp bằng tiếng<br /> Anh, thông qua bốn kĩ năng nghe, nói, đọc và viết, trong đó ưu<br /> tiên phát triển hai kĩ năng nghe và nói.<br /> Tiếng Anh 3, Tập Một xoay quanh hai chủ điểm giao tiếp gần gũi<br /> với học sinh: Me and My Friends, Me and My School. Mỗi chủ<br /> điểm được chia thành năm đơn vị bài học (Unit) tương ứng với<br /> năm chủ đề của chương trình. Sau năm đơn vị bài học là một bài<br /> ôn (Review) tập trung vào các kĩ năng giao tiếp (nghe, nói, đọc,<br /> viết) và kiến thức ngôn ngữ cơ bản (ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp).<br /> Tiếng Anh 3, Tập Một được biên soạn dựa trên những cơ sở lí<br /> luận và thực tiễn của việc dạy và học tiếng Anh tiểu học ở Việt<br /> Nam, có tính đến tâm lí lứa tuổi và giao lưu quốc tế.<br /> Các tác giả rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các<br /> nhà giáo, phụ huynh học sinh và đông đảo bạn đọc quan tâm để<br /> sách được hoàn thiện hơn.<br /> Các tác giả<br /> <br /> BOOK MAP<br /> ME AND MY FRIENDS<br /> Unit 1 Hello<br /> Competences<br /> • Greeting and self-introduction<br /> • Greeting and responding to<br /> greeting<br /> <br /> Page 6<br /> Sentence Patterns<br /> Hello/Hi. I’m + name.<br /> How are you?<br /> I’m fine, thanks/<br /> thank you.<br /> <br /> Unit 2 What’s your name?<br /> Competences<br /> • Asking and answering questions<br /> about one’s name<br /> • Asking and answering questions<br /> about how to spell one’s name<br /> <br /> Sentence Patterns<br /> What’s your name?<br /> My name’s + name.<br /> How do you spell your<br /> name?<br /> <br /> Vocabulary<br /> proper names<br /> what’s, you, your,<br /> name, how, do, spell<br /> <br /> Phonics<br /> Mai<br /> Peter<br /> <br /> Page 18<br /> Sentence Patterns<br /> This is + name.<br /> Is this/that + name?<br /> Yes, it is./No, it isn’t.<br /> <br /> Unit 4 How old are you?<br /> Competences<br /> • Asking and answering<br /> questions about someone<br /> • Asking and answering<br /> questions about someone’s age<br /> <br /> Phonics<br /> bye<br /> hello<br /> <br /> Page 12<br /> <br /> Unit 3 This is Tony<br /> Competences<br /> • Introducing someone<br /> • Asking and answering<br /> questions about someone<br /> <br /> Vocabulary<br /> hi, hello, how, fine,<br /> thanks, I’m, thank you,<br /> Nice to meet you.<br /> How are you?<br /> <br /> Vocabulary<br /> this/that, yes, no<br /> <br /> Phonics<br /> Tony<br /> yes<br /> <br /> Page 24<br /> Sentence Patterns<br /> Who’s that?<br /> It’s + name.<br /> How old are you?<br /> I’m + age.<br /> <br /> Vocabulary<br /> who, how old<br /> <br /> Unit 5 Are they your friends?<br /> <br /> Page 30<br /> <br /> Competences<br /> • Introducing one’s friend and<br /> responding to the introduction<br /> • Asking and answering<br /> questions about friends<br /> <br /> Vocabulary<br /> proper names<br /> they, friend, are, aren’t<br /> <br /> Phonics<br /> five<br /> six<br /> <br /> Review 1<br /> <br /> Sentence Patterns<br /> This is my friend + name.<br /> Are they your friends?<br /> Yes, they are./No, they<br /> aren’t.<br /> <br /> Page 36<br /> <br /> Phonics<br /> that<br /> yes<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản