Tiếp thị phái mạnh

Chia sẻ: Bun Rieu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

1
88
lượt xem
13
download

Tiếp thị phái mạnh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đàn ông là…đàn ông! Họ là những người có suy nghĩ trực quan và muốn “Đánh nhanh, rút gọn”, thường quan tâm đến quyền lực và hình thức bên ngoài, với những đặc thù như vậy, các doanh nghiệp không thể tiếp thị nam giới như cách tiếp thị phái đẹp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiếp thị phái mạnh

  1. Ti p th phái m nh àn ông là… àn ông! H là nh ng ngư i có suy nghĩ tr c quan và mu n “ ánh nhanh, rút g n”, thư ng quan tâm n quy n l c và hình th c bên ngoài, v i nh ng c thù như v y, các doanh nghi p không th ti p th nam gi i như cách ti p th phái p. i u này không ch ơn thu n là m t s thay i v màu s c, phong ch hay bao bì. V cơ b n, Nam gi i và n gi i khác nhau v sinh h c, tâm lý và xã h i h c… Dĩ nhiên, khi nói v s c h p d n, c hai phái u mu n có ư c s chú ý c a gi i kia. i v i nam gi i, s c h p d n bên ngoài ư c quan ni m là m t hình th kh e m nh, cư ng tráng, m t phong thái t tin, m t bi u hi n v quy n l c và m t chút "máu” m o hi m. H ch quan tâm n nh ng v bên ngoài nói lên ư c nh ng gì mà h ang làm, ã làm và có th làm, ng th i ph n nh ư c i u gì ó bên trong. Theo các chuyên gia ti p th , các doanh nghi p nên xem xét b n i m khác bi t cơ b n c a nam gi i so v i n gi i và tác ng c a nh ng i m khác bi t này iv i ho t ng ti p th
  2. Th i gian Nam gi i thư ng nh m n m c tiêu mà h ang tìm ki m nhanh hơn ph n . H có khuynh hư ng ch mua nh ng th c n ngay. Trong khi ó, ph n thư ng mua m t món r i có th b nó i. M t ví d v s khác bi t gi a nam gi i và n gi i trong v n th i gian là cách h dùng thu c kháng sinh theo ch nh c a bác sĩ. Thông thư ng, àn ông s ngưng dùng thu c ngay sau khi h c m th y kh e hơn m c dù ch nh c a bác sĩ là ph i dùng thu c liên t c trong 14 ngày. Trong khi ó, ph n nghiêm túc làm theo ch nh này dù h có kh e l i s m hơn. Ph n thư ng mu n t n d ng h t ch c năng c a m i v t, trong khi àn ông l i quan tâm n nh ng cơ ch t nhiên c a cu c s ng. Quan h nhân qu Nam gi i thư ng nhìn nh n m i vi c theo cách có th "s th y ư c" và có khuynh hư ng t p trung vào s nh n bi t c a mình. Khái ni m v nguyên nhân và k t qu c a h khá tr c quan cũng vì c i m này. N u nam gi i mu n có s rõ ràng gi a "tr ng" và " en", gi a "có" và "không", thì ph n l i thư ng suy ngh theo ki u "còn tùy". Nh ng khác bi t này d n n s khác bi t trong cách ph i h p v t gi a hai phái. Nam gi i thích mua t ng v t riêng l và không thích s l p ghép, trong khi ó ph n l i thích k t h p các lo i qu n áo hay trang s c l i v i nhau t o ra nh ng hình nh m i và thay i phong cách ăn m c.
  3. Không gian Khác v i ph n , nam gi i xem không gian như nh ng kho ng tr ng c l p và liên t c, không có liên h v i nhau. Ch ng h n, khi m t ph n ch ư ng cho ngư i khác, cô ta s nói: " i thêm ba tòa nhà v hư ng Nam, sau ó qu o ph i, i ti p n tòa nhà có ng h thì s th y con ư ng mà anh c n tìm bên ph i". Trong tình hu ng tương t , ngư i àn ông s nói: " i qua ba tòa nhà n ph A., sau ó qu o trái tòa nhà B r i qu o trái n a thì s n ph C.". Nh ng khác bi t cơ b n này s d n n nh ng khác bi t v quan i m c a nam gi i và ph n v thi t k c a hàng, b ngoài c a s n ph m và s c thu hút c a các món hàng. Ph n s n sàng m t th i gi mua s m nh ng c a hàng có nhi u m t hàng phong phú ư c bán v i giá r nhưng bài trí l n x n trong m t không gian ch t ch i. Trong khi ó, các ng mày râu có khuynh hư ng thích mua s m nh ng nơi tr t t và ngăn n p, có th d dàng tìm th y món hàng h mu n mua. Nh ng ngư i xung quanh Nam gi i ánh giá cao cá tính và s c l p. H nhìn ngư i khác như nh ng " i th c nh tranh". i s ng hàng ngày i v i h là nh ng cu c ua luôn có ngư i thăng k b i. Trong khi ó, ph n nhìn m i ngư i xung quanh như m t ngu n t o thêm s c m nh. Vì th , nam gi i không bao gi i mua s m v i nhau, còn ph n l i thích mua s m v i b n bè và có th b ra c ngày cho vi c này.
  4. Phái m nh hay chú tr ng cái "tôi", còn phái y u thư ng nghĩ n "chúng ta" nhi u hơn. Nam gi i quan tâm n quy n l c, còn ph n l i xem tr ng tính an toàn. Nam gi i t liên k t các s vi c và hi n tư ng, còn ph n liên k t các m i quan h gi a các s vi c. Ch ng h n, trong th gi i hi n i ngày nay, nam gi i ngày càng ý hơn n vi c chăm sóc hình th c b ngoài so v i nhi u năm trư c, nhưng h ch i chu t v i m c tiêu tr thành nhân v t s l". Tuy v y, dù có ch i chu t th nào thì ngư i àn ông hi n i v n gi l i cho h nh ng nét c trưng khác bi t v i m t n a còn l i như ã nói trên.
Đồng bộ tài khoản