intTypePromotion=4

Tiểu luận Nghiên cứu thực tế cuối khóa Chương trình trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Chia sẻ: Nguyễn Văn Mạnh | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:19

0
17
lượt xem
3
download

Tiểu luận Nghiên cứu thực tế cuối khóa Chương trình trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiểu luận nghiên cứu việc triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở cấp xã; mời các bạn cùng tham khảo tiểu luận để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiểu luận Nghiên cứu thực tế cuối khóa Chương trình trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

 1. UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC TRƯỜNG CHÍNH TRỊ BÀI THU HOẠCH Nghiên cứu thực tế cuối khoá  Chương trình trung cấp lý luận Chính trị ­ Hành chính CHỦ ĐỀ: HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM  GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH Họ tên học viên: Nguyễn Văn Mạnh Đơn vị công tác: Trường THCS & THPT Lương Thế Vinh – Bom  Bo – Bù Đăng – Bình Phước Lớp: Trung cấp lý luận chính trị ­ hành chính K53 ­ huyện Bù Đăng Bình phước, năm 2016 MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài 2. Đối tượng nghiên cứu 3. Phạm vi chủ đề 1
 2. 4. Vấn đề nghiên cứu CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN 1. Vị trí của công tác tư tưởng 2. Vai trò của công tác tư tưởng CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1. Đặc điểm tình hình về xã Vĩnh Thạnh – TP Nha Trang – Khánh Hoà 2. Thực trạng vấn đề nghiên cứu 3. Những thành tựu đạt được và nguyên nhân đạt được 4. Những hạn chế và nguyên nhân dẫn đến hạn chế CHƯƠNG III: CÁC GIẢI PHÁP 1. Các giải pháp và những kiến nghị, đề xuất để giải quyết các vấn đề còn  hạn chế, vướng mắc 2. Bài học kinh nghiệm KẾT LUẬN NGUỒN TÀI LIỆU THAM KHẢO *** BÀI THU HOẠCH 2
 3. CHỦ ĐỀ: HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài nghiên cứu: Chủ  tịch Hồ  Chí Minh – Lãnh tụ  thiên tài, người thầy vĩ đại của cách  mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hoá thế giới đã đi  xa, nhưng Người đã để lại cho chúng ta di sản tinh thần to lớn, những tư tưởng   vô giá, những giá trị  nhân văn cao cả, trong đó đặc biệt là tư  tưởng đạo đức  cách mạng. Cả cuộc đời và sự  nghiệp của Người là tấm gương sáng ngời cho   toàn Đảng, toàn dân ta nguyện phấn đấu học tập và noi theo. Đất nước ta đang đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, tích cực và chủ động hội   nhập kinh tế quốc tế, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa, thì việc học  tập và làm theo tấm gương đạo đức cách mạng của Người trở lên hết sức quan   trọng. Bởi vì tư  tưởng đạo đức của Hồ  Chí Minh luôn là bộ  phận quan trọng   của nền tảng tinh thần xã hội, là động lực, nguồn sức mạnh to lớn để nhân dân  ta phát huy nội lực, vượt qua thách thức, khó khăn để  tiến lên. Đặc biệt, học   tập và làm theo tâm gương đạo đức của Người là một biện pháp quan trọng để  mọi cán bộ đảng viên và tổ chức đảng sửa chữa, khắc phục tình trạng suy thoái  về  đạo đức, lối sống, giữ  vững niểm tin của nhân dân về  sự  lãnh đạo của   Đảng.  Xuất phát từ ý nghĩa quan trọng trên đây, tôi lựa chọn chủ đề “Học tập và   làm theo tấm gương đạo đức Hồ  chí Minh” sau khi đi thực tế  tìm hiểu tại xã  Vĩnh Thạnh – TP Nha Trang – Khánh Hoà để làm chủ đề nghiên cứu của mình  trong khuôn khổ  một bài thu hoạch lớp Trung cấp lý luận Chính trị  ­ Hành  chính. 2. Đối tượng nghiên cứu: Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 3
 4. 3. Phạm vi chủ đề: Nghiên cứu việc triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ  Chí Minh ở cấp xã. 4. Vấn đề nghiên cứu: ­ Việc triển khai thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ  Chí Minh tại xã Vĩnh Thạnh – TP Nha Trang ­ tỉnh Khánh Hoà. ­ Những thành tựu đã đạt được và nguyên nhân đạt được kết quả đó. ­ Những tồn tại, hạn chế và nguyên của các tồn tại và hạn chế. Chương I Cơ sở lý luận Đảng ta trong suốt quá trình lãnh đạo nhân dân ta, một trong những nhiệm   vụ cực kỳ quan trọng mà Đảng phải làm thường xuyên đó là công tác tư tưởng   của tổ chức cơ sở đảng và của đảng viên. Việc Đảng ta phát động và triển khai  thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ  Chí Minh chính là   để góp phần làm tốt công tác tư tưởng của Đảng trong thực tiễn. Theo tôi, chủ  trương này xuất phát từ những cơ sở lý luận sau đây: 1. Vị trí của công tác tư tưởng Công tác tư tưởng là hoạt động lãnh đạo quan trọng hàng đầu của Đảng  nhằm nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, phát triển Cương lĩnh, đường lối,   chính sách của Đảng trong từng thời kỳ; truyền bá Cương lĩnh, đường lối, chính  sách, xây dựng thế giới quan khoa học, bồi dưỡng lý tưởng, lẽ sống, xây dựng   niềm tin, định hướng giá trị  đúng đắn, thúc đẩy con người học tập tích cực và   sáng tạo để  thực hiện thắng lợi mục tiêu, lý tưởng của Đảng, xây dựng đời  sống văn hoá con người mới; xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng,  đạo đức. Công tác tư tưởng là một trong những phương thức lãnh đạo chủ yếu, có  vị trí quan trọng hàng đầu trong hoạt động lãnh đạo của Đảng. Vị trí quan trọng   của công tác tư  tưởng xuất phát từ  tầm quan trọng của lý luận đối với sự  nghiệp cách mạng. C.Mác nói: “Lý luận cũng sẽ  trở  thành lực lượng vật chất,  4
 5. một khi nó thâm nhập vào quần chúng”. V.I.Lênin cũng đã chỉ rõ: “Nâng cao sự  giác ngộ của quần chúng, hiện nay cũng như bất cứ lúc nào, vẫn là nền tảng và  nội dung chủ yếu của toàn bộ công tác của chúng ta”. 2. Vai trò của công tác tư tưởng Công tác tư  tưởng có vai trò tạo nên sự  thống nhất ý chí và hành động,  tạo nên sức mạnh chính trị  ­ tinh thần to lớn trong Đảng và toàn xã hội, góp  phần xứng đáng vào thắng lợi của sự  nghiệp cách mạng. Đánh giá về  vai trò  quan trọng của công tác tư tưởng, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ  X của Đảng khẳng định: “Công tác tư  tưởng đã góp phần nâng cao nhận thức,   tính tích cực của cán bộ, đảng viên, nâng cao lòng tin của nhân dân vào đường   lối đổi mới, tạo sự  nhất chí trong Đảng và sự  đồng thuận trong xã hội, góp   phần thúc đẩy phát triển kinh tế, giữ vững ổn định chính trị ­ xã hội”. Có thể khẳng định công tác tư  tưởng là một bộ phận cấu thành đặc biệt  quan trọng trong toàn bộ  hoạt động của Đảng; là lĩnh vực trọng yếu để  xây   dựng, bồi đắp nền tảng chính trị, bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác­Lênin, tư  tưởng Hồ  Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, khẳng định vai trò tiền  phong của Đảng về  chính trị, lý luận, trí tuệ, văn hoá, đạo đức. Công tác tư  tưởng có vai trò đi trước, mở  đường trong sự  nghiệp xây dựng và bảo vệ  Tổ  quốc.  Nhận thức được tầm quan trọng của công tác tư  tưởng nói chung, công  tác tư tưởng, lý luận nói riêng. Hội nghị Trung ương 12 khoá IX đã thảo luận và  quyết định triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức  Hồ  Chí Minh trong toàn Đảng và toàn xã hội”. Trước khi triển khai, cuộc vân   động này, Ban tư  tưởng – Văn hoá trung  ương đã làm điểm  ở  một số  tổ  chức  đảng thuộc các ngành và địa phương. Dựa trên cơ  sở  làm điểm, ngày 07­11­ 2006, Bộ Chính trị khoá X đã ban hành Chỉ thị 06­CT/TW về tổ chức cuộc vận   động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn Đảng,   hệ thống chính trị, bắt đầu từ ngày 03­02­2007 đến hết nhiệm kỳ khoá X. Sau 4  năm triển khai cuộc vận động đã khẳng định việc học tập và làm theo tấm   5
 6. gương đạo đức Hồ  Chí Minh là rất quan trọng và cần thiết vừa đáp  ứng yêu  cầu cấp bách trước mắt mà còn có ý nghĩa cơ  bản, lâu dài đối với sự  nghiệp  cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Để  tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và  làm theo tấm gương đạo đức Hồ  Chí Minh theo tinh thần Nghị  quyết Đại hội  XI của Đảng, ngày 14­5­2011, Bộ  Chính trị đã ban hành Chỉ  thị  số  03/CT­TW  của Bộ  Chính trị  về  tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương   đạo đức Hồ  Chí Minh nhằm  tiếp tục làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân  nhận thức sâu sắc những nội dung cơ  bản và giá trị  to lớn của tư  tưởng, đạo  đức và phong cách Hồ  Chí Minh; tạo chuyển biến mạnh mẽ  và sâu rộng hơn  nữa về  ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh  chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội thực dụng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng  chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn tham nhũng, tiêu cực; góp phần thực   hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội của Đảng. Chương II: Thực trạng vấn đề nghiên cứu 1. Đặc điểm tình hình về xã Vĩnh Thạnh – TP Nha Trang ­ tỉnh Khánh  Hoà 1.1. Điều kiện tự nhiên Xã   Vĩnh   Thạnh   là   một   xã   ngoại   thành   cách   trung   tâm   TP   Nha   Trang  khoảng 5 km về phía Tây, có diện tích tự nhiên là 350,31 ha, chiếm khoảng 1,42  % tổng diện tích toàn Thành phố, là xã đồng bằng nằm  ở hạ lưu sông Cái Nha   Trang trên nền địa hình thấp. Chỉ cao khoảng 3­4 m so với mực nước biển. 1.2. Điều kiện xã hội Dân số tính đến năm 2015 là 2802 hộ, 11879 nhân khẩu và được phân bố  thành 8 thôn.  Đời sống nhân dân trên địa bàn xã dựa vào các ngành nghề buôn bán, dịch  vụ, xây dựng, nông nghiệp, ốc mỹ nghệ, chế biến cà phê và các nghề tự do. Tỉ  lệ người trong độ  tuổi lao động có việc làm chiếm 90%. 100% các hộ  dân đều  6
 7. được sử  dụng nước sach, điện và có nhà  ở  kiên cố  và bán kiên cố. Tỉ  lệ  hộ  nghèo hiện nay chỉ còn 20 hộ, chiếm 1,97%. 2. Thực trạng vấn đề nghiên cứu Thực hiện Chỉ thị 03­CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị  về  “Tiếp   tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ  Chí Minh”.   Ngày  24/4/2015 Đảng ủy xã Vĩnh Thạnh – TP Nha Trang ­ tỉnh Khánh Hoà đã tổ chức   tổng kết  5 năm thực hiện Chỉ  thị  03­CT/TW của Bộ  Chính trị   để   đánh giá  những mặt đã làm được, chỉ  ra những tồn tại, hạn chế và bài học kinh nghiệm  để có cơ sở đề ra phương hướng tiếp tục thực hiện trong thời gian tới. Sau khi có Chỉ  thị  số  03­CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ  Chính trị  và các  Hướng dẫn của BTV Thành  ủy Nha Trang. Đảng uỷ  xã Vĩnh Thạnh đã triển   khai học tập các tác phẩm của Chủ  tịch Hồ  Chí Minh đó là:  “Đường cách   mệnh”;  “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ  nghĩa cá nhân”;  “Di  chúc” và đăng ký thực hiện các chuyên đề từ năm 2011 đến năm 2015 cụ thể là:  “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần,   kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của   nhân  dân,  đời  tư  trong  sáng,   cuộc  sống  riêng   giản  dị”;  “Phong  cách  quần   chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng   viên, nhất là cán bộ  lãnh đạo chủ  chốt các cấp”;  “Nêu cao tinh thần trách   nhiệm,   chống   chủ   nghĩa   cá   nhân,   nói   đi   đôi   với   làm”;  “Trung   thực,   trách   nhiệm;   gắn   bó   với   nhân   dân;   đoàn   kết,   xây   dựng   Đảng   trong   sạch,   vững   mạnh”.  Hằng năm Đảng ủy đã xây dựng kê hoach hoc tâp chuyên đê theo chu đê ́ ̣ ̣ ̣ ̀ ̉ ̀  tưng năm va chi đao cac câp uy, chi b ̀ ̀ ̉ ̣ ́ ́ ̉ ộ  tổ  chức học tập các chuyên đề  về  tư  tưởng, tấm gương đạo đức Hồ  Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, công chức,   viên chức của cơ quan, đơn vị. Đồng thời, duy trì chế độ họp đánh giá tình hình  triển  khai  thực  hiện, rút  kinh  nghiệm trong bộ  phận  giúp việc  và  xác  định  những nhiệm vụ  trọng tâm trong thời gian tiêp theo. ́  Năm 2016, thực hiện Kế  hoạch số 06­KH/TU, ngày 06/01/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy Nha Trang  7
 8. về  “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 03­CT/TW của Bộ Chính trị  về tiếp tục đẩy   mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2016”.   Đảng  ủy đã hướng dẫn 13 chi bộ  trực thuộc tiếp tục triển khai cho đảng viên thực   hiện Chuyên đề  năm 2015 và các năm trước đây trong sinh hoạt chuyên đề  tại  chi bộ, đoàn thể, sinh hoạt ở cơ quan, đơn vị.  Đảng  ủy xã   đã xây dựng kế  hoạch mở  các lớp nghiên cứu, quán triệt,   học tập cho toàn thể  cán bộ, đảng viên, công chức, những người hoạt động   không chuyên trách, đoàn viên, hội viên của các đoàn thể chính trị ­ xã hội; cung  cấp đầy đủ tài liệu cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên nghiên cứu. Đồng   thời xây dựng văn bản hướng dẫn cụ  thể  cho 13 chi bộ  trực thuộc thực hiện   việc đăng ký làm theo. Đảng uỷ ban hành các văn bản hướng dẫn đăng ký làm   theo cho tổ chức cá nhân sát với nhiệm vụ công tác được giao, đặc biệt là gắn  với việc thực hiện Nghị  quyết Trung  ương 4 (khóa XI) và khắc phục những   mặt hạn chế, thiếu sót qua công tác đánh giá cán bộ  hàng năm đã được nêu ra;   chỉ  đạo, hướng dẫn viết bài thu hoạch và sơ  kết các Chuyên đề  đã được học  tập. 3. Những thành tựu đạt được và nguyên nhân đạt được 3.1. Những thành tựu đạt được.  3.1.1. Những chuyển biến trong việc nêu gương của cán bộ, công  chức ̣ Viêc thực hiện nêu gương giúp cho cán bộ, đảng viên của xã vững vàng  hơn về bản lĩnh chính trị, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, gương   mẫu và đi đầu trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính  sách pháp luật của Nhà nước. Can bô, đang viên trong toan Đang bô đ ́ ̣ ̉ ̀ ̉ ̣ ều có ý  thức tự  giác, tích cực trong việc đăng ký thực hiện 7 nội dung theo Quy định   101­QĐ/TW, phát huy đoàn kết nội bộ, giúp đỡ  đồng nghiệp, có lối sống trong   sạch, lành mạnh, thực hiện tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí. Can bô, đang viên ́ ̣ ̉   thực hiên nghiêm Quy đinh 47­QĐ/TW vê nh ̣ ̣ ̀ ưng điêu đang viên không đ ̃ ̀ ̉ ược  lam. Th ̀ ực hiên Quy đinh 101 giup cho cán b ̣ ̣ ́ ộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo  8
 9. chủ  chốt thể  hiện tốt vai trò, trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ  được giao; chủ động rà soát, điều chỉnh các quy chế, quy định cho phù hợp với   chức năng, nhiệm vụ  của từng cá nhân trong cơ  quan, đơn vị  mình; phân công  nhiệm vụ  cho cán bộ, đảng viên phù hợp với khả  năng của từng người; cùng   với ý thức tự tu dưỡng, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức  ngày càng được nâng cao góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.   Cung v ̀ ơi đo cán b ́ ́ ộ, đảng viên luôn thực hiện tốt quy định, quy chế  của cơ  quan, có thái độ  khiêm tốn, cầu thị hơn trong công tác, tính chủ  động, sáng tạo   trong thực hiện nhiệm vụ  được phat huy, thái đ ́ ộ  phục vụ  nhân dân có nhiều   tiến bộ. 3.1.2. Kết quả khắc phục, giải quyết những vấn đề  bức xúc tai địa  phương  Trong 05 năm, HĐND – UBND, TTND đã phát huy tốt chức năng, nhiệm  vụ  của mình, thực hiện đúng quy chế  tiếp dân, từ  đó các ý kiến của nhân dân  đều được cán bộ  tiếp dân ghi nhận đầy đủ, kịp thời tham mưu cho Đảng  ủy,  chính quyền, đề xuất cấp trên xử lý, giải quyết đúng quy định của pháp luật về  những nội dung phản ánh của nhân dân. Kết quả không có đơn thư khiếu kiện   vượt cấp.  UBND xã  thực hiện giải quyết các đơn thư  theo thẩm quyền, các   đơn thư  không thuộc thẩm quyền thì hương dân ng ́ ̃ ười dân chuyên đên cac c ̉ ́ ́ ơ  ̉ ược giai quyêt. Nôi dung chu yêu cua cac đ quan liên quan đê đ ̉ ́ ̣ ̉ ́ ̉ ́ ơn thư là vê tranh ̀   chấp đất đai, ô nhiễm môi trường và một số nội dung khiếu kiện khác.  Đặc biệt đảng uỷ xã đã chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục được những mặt  hạn chế, những vẫn đề  bức xúc  ở  từng chi bộ, cơ  quan, đơn vị  như: Hạn chế  trong công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực quản lý đất đai, trật tự xây dựng,   về  thực hiện quy chế  dân chủ   ở  cơ  sơ, về  giữ  gìn đoàn kết thống nhất nội   bộ…Từ   đó   đã   tác   động   tích   đối   với   thực   hiện   nhiệm   vụ   chính   trị   tại   địa  phương, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng việc học tập làm theo tấm   gương đạo đức Hồ Chí Minh. 9
 10. 3.1.3. Kết quả  nội dung đăng ký làm theo của chi bộ; các mô hình,  cách làm hay đã xây dựng và phát động thực hiện Qua 5 năm thực hiện, các chi bộ, ban ngành, đoàn thể chính trị­xã hội của   xã  đã có nhiều biện pháp, cách làm thiết thực đem đến hiệu quả  tích cực, đã   góp phần đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác lan tỏa  trong cộng đồng. Nổi bật là các đơn vị: ­ Hội LHPN Phụ nữ xã  với phong trào  “Tiết kiệm giúp nhau phát triển   kinh tế gia đình”; ­ Hội CCB xã  với phong trào “Xây dựng gia đình hội viên CCB gương   mẫu”; ­ Đoàn TNCSHCM xã   với phong trào  “Tuổi trẻ  học tập làm theo lời   Bác”. Những mô hình, phong trào thi đua này đã được các đơn vị  gắn liền với   phong trào thi đua yêu nước, kết hợp chặt chẽ  với nhiệm vụ, công tác chuyên  môn được cấp trên giao; chi bộ, cơ  quan, đơn vị  đã chủ  động hướng dẫn cho   đảng viên, chi bộ đăng ký làm theo với nội dung phù hợp, đề ra giải pháp cụ thể  để thực hiện những mục tiêu đăng ký. Kết quả đem lại rất khả quan ở các mặt:  đội ngũ cán bộ đảng viên đã có chuyển biến tích cực trong việc cải tiến lối làm  việc, nâng cao được tinh thần trách nhiệm khi phục vụ  nhân dân; Giữ  vững  phẩm chất đạo đức, tác phong của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là đã tạo được  làn sóng mới thu hút đông đảo cán bộ  và nhân dân tham gia, tạo điều kiện cho   nhân dân thực hiện quyền giám sát, phản ánh, đề xuất kiến nghị, đồng thời giúp  cho các tổ  chức cơ  sở  đảng lãnh đạo, chỉ  đạo, đề  ra biện pháp khắc phục  những mặt hạn chế và các vấn đề phát sinh ở cơ sở; Chi bộ 10 đã vận động cán  bộ và nhân dân ở khu dân cư phát huy quyền làm chủ, tích cực tham gia các hoạt  động, phong trào ở cơ sở, số lượng nhân dân tham gia các hội nghị ở tổ dân phố  10
 11. ngày càng tăng. Đặc biệt là Trường Lương Định Của đã giúp đỡ  được nhiều  học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục theo học tại nhà trường. 3.1.4. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ Nội dung sinh hoạt của các chi bộ  trực thuộc đã bám sát yêu cầu Chỉ  thị  số 10­CT/TW, ngày 30/03/2007 của Ban Bí thư; Hướng dẫn số 09­HD/BTCTW,  ngày 02/03/2012 của Ban Tổ  chức Trung  ương. Do  đo ch ́ ất lượng sinh hoạt  đảm bảo tính  khả  thi cao, gắn với nội dung sinh hoạt chuyên đề  học tập và   làm theo tấm gương đạo đức Hồ  Chí Minh. Nội dung sinh hoạt cơ  bản đảm   bảo các nội dung như: thông tin thời sự, quán triệt chủ  trương, chính sách mới  của Đảng, Nhà nước và triển khai các văn bản chỉ  đạo của cấp  ủy cấp trên;   đánh giá kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cua can ̉ ́  ̣ ̉ ̉ ̣ ̣ bô, đang viên; triên khai hoc tâp nhưng nôi dung m ̃ ̣ ơi theo cac tai liêu đ ́ ́ ̀ ̣ ược câp ́  ́ ́ ̀ ̉ ̉ ̣ ̣ ̣ ̣ ̀ ̀ ́ ới những chức   phat, tiên hanh trao đôi thao luân viêc hoc tâp va lam theo găn v ̣ ̣ ̉ ưng đang viên; đánh giá k trach nhiêm vu cua t ́ ̀ ̉ ết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm   vụ của chi bộ tháng trước gắn với đánh giá trách nhiệm từng cá nhân đảng viên   và kiểm điểm trách nhiệm của tập thể  chi bộ, đề  ra nhiệm vụ  trọng tâm của   tháng tới, bàn biện pháp triển khai và tổ chức thực hiện nghị quyết một cách có  hiệu quả. 3.1.5. Kết quả thực hiện Chỉ thị 1973/CT­TTg của Thủ tướng Chính  phủ Thực hiện Chỉ  thị  1973/CT­TTg ngay 07/01/2011 c ̀ ủa Thủ  tướng Chính  phủ  “Vê viêc tiêp tuc th ̀ ̣ ́ ̣ ực hiên viêc hoc tâp va lam theo tâm g ̣ ̣ ̣ ̣ ̀ ̀ ́ ương đao đ ̣ ức Hồ  ́ ́ ơ  quan hanh chinh, quan ly Nha n Chi Minh trong cac c ̀ ́ ̉ ́ ̀ ươc” ́ . UBND xã đã  chỉ  đạo thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ  quan gắn với   việc thực hiện Pháp lệnh sô 34/2007/PL­UBTVQH11 ngay 20/4/2007 cua Uy ́ ̀ ̉ ̉   ban Thương vu Quôc hôi v ̀ ̣ ́ ̣ ề  thực hiện dân chủ   ở  xã, thị  trấn và Nghị  định số  ̀ ̉ ̉ ương Chinh phu v 71­1998/NĐ­CP ngay 08/9/1998 cua Thu t ́ ́ ̉ ề ban hanh quy chê ̀ ́  thực hiên dân ch ̣ ủ trong hoat đông cua c ̣ ̣ ̉ ơ quan (nay là Nghị định số 04/2015/NĐ­ CP). Kế  hoạch, chương trình hoạt động, chế  độ  chính sách được thông tin và   11
 12. lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên, công chức. Kịp thời khắc phục  những hạn chế, tồn tại trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ. Việc thực hiện cải cách thủ  tục hành chính: Hiện nay bộ  phận một cửa   ́ ̣ UBND xã  tiêp tuc thực hiện cải cách hành chính theo cơ  chế “một cửa”; đồng  thời triển khai thực hiện quy trình giải quyết hồ  sơ   theo cơ  chế một cửa liên  thông từ  xã lên thành phố, góp phần thực hiện tốt hơn công tác cải cách hành   chính; thực hiện niêm yết bộ  thủ  tục hành chính tại trụ  sở  để  người dân tiện   theo dõi và vận dụng cải cách thủ tục hành chính khi đến làm việc với cơ quan  nhà nước các cấp. Đảm bảo giải quyết hồ  sơ  cho tổ  chức, công dân nhanh   chóng, không gây phiền hà cho nhân dân. Thực hiện tốt theo phương châm “Sự  hài lòng của nhân dân là mục tiêu phục vụ của cơ quan nhà nước”.  3.1.6. Về công tác tuyên truyền Công tác tuyên truyền học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ  Chí  Minh  được Đảng  ủy quan tâm chỉ  đạo bằng nhiều hình thức phong phú; lồng ghép   vào các đợt sinh hoạt định kỳ  của Chi bộ, cơ  quan, đơn vị  để  tuyên truyền vận động   cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân hưởng ứng học tập.   Đảng ủy chỉ đạo Ban Tuyên giáo xây dựng chương trình phát thanh tuyên  truyền chuyên đề học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tuyên truyền về  các mô hình học tập làm theo hiệu quả  của địa phương, tuyên truyền gương  điển hình tiên tiến. Thực hiện hơn 30 băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền nhân  các ngày lễ lớn của dân tộc. Đặc biệt trong năm 2012, Đảng ủy xã  đã tổ chức   Hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ  Chí Minh, thu hút đông đảo thí  sinh tham gia. Ngoài ra, chi bộ  trường Tiểu học, trường THCS Lương Thế  Vinh, Trường Mầm non còn tổ  chức các hội thi văn hóa văn nghệ  về  Bác Hồ,  cử  giáo viên tham gia hội thi kể chuyện do Phòng giáo dục thành phố  tổ  chức   đạt kết quả cao.  12
 13. Đoàn Thanh niên tổ chức diễn đàn “Thanh niên sống đẹp và biểu dương   điển hình gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”, qua đó đã có nhiều  thanh niên được biểu dương cấp cơ sở.  UBND tiếp tục duy trì và phát triển tủ sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh, số  đầu sách được tăng lên hàng năm, bao gồm những mẫu chuyện, những bài nói,  bài viết, hình ảnh, những tác phẩm văn học của Bác… để giáo dục cho thế hệ  trẻ của xã. Hội LHPN xã  đã tuyên truyền, phát động cán bộ  hội viên phụ  nữ  thực  hành tiết kiệm làm theo lời Bác với mô hình “Tiết kiệm xoay vòng vốn” bằng  hình thức nuôi heo đất ở chi hội cơ sở.  3.1.7. Đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong  cách Hồ  Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên của tổ  chức đảng, chính   quyền, đoàn thể Căn cứ Chỉ  thị 03­CT/TW, Đảng uỷ  đã bổ  sung nội dung học tập và làm  theo tấm gương đạo đức Hồ  Chí Minh vào chương trình hành động toàn khoá   nhiệm kỳ  2010­2015 và 2015­2020, hàng năm đưa từng chuyên đề  vào chương  trình nghị  sự  của Đảng  ủy và ban hành nghị  quyết, kế  hoạch và coi đây là  nhiệm vụ thường xuyên của Đảng uỷ, chính quyền, đoàn thể phù hợp với điều  kiện thực tế của địa phương. Các chi bộ  trực thuộc, chính quyền, đoàn thể  chính trị  ­ xã hội đưa nội  dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ  Chí Minh vào  sinh hoạt định kỳ hàng tháng, phổ biến nội dung cho từng đảng viên nghe và tự  nghiên cứu. Qua đó, đánh giá kiểm điểm những cá nhân hạn chế, khuyết điểm  để nhắc nhở, chấn chỉnh kịp thời. Xem đây là một trong những tiêu chuẩn đánh  giá, bình xét, phân loại tổ chức đảng và đảng viên hàng năm. 3.1.8. Về công tác kiểm tra, giám sát Đảng  ủy đã chỉ  đạo Uỷ  ban kiểm tra Đảng uỷ  tham mưu xây dựng kế  hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Chuyên đề ở từng chi bộ, cơ quan,   đơn vị  lồng ghép trong Chương trình kiểm tra, giám sát định kỳ  của Đảng  ủy   13
 14. qua hàng năm. Trong 05 năm, Ủy ban kiểm tra đã tiến hành 8 đợt kiểm tra, giám   sát đối với 13/13 chi bộ trực thuộc. Nội dung kiểm tra: Về nghiệp vụ công tác  xây dựng Đảng và công tác thực hiện Chỉ  thị  03­CT/TW;  ảnh hưởng của việc  học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ  Chí Minh đối với việc thực hiện   nhiệm vụ  chính trị   ở  cơ  sở; việc xây dựng những mô hình hay, việc làm hiệu  quả; biểu dương, nhân điển hình “Người tốt ­ Việc tốt”.  Bên cạnh đó, Đảng ủy chỉ đạo Tổ giúp việc về các chi bộ để hướng dẫn   việc đăng ký làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và hướng dẫn viết bản  thu hoạch, nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên, chi bộ  triển khai thực hiện đạt  chất lượng. 3.2 Nguyên nhân đạt được các thành tựu Đảng bộ  xã Vĩnh Thạnh đã nghiêm túc trong công tác lãnh đạo, chỉ  đạo  việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03­CT/TW và hoc tâp chuyên đê theo t ̣ ̣ ̀ ưng năm ̀   đúng với sự chỉ đạo của Thành ủy TP Nha Trang, gắn với thực hiện tốt các Chỉ  thị, Nghị  quyết của Đảng, các vấn đề  có liên quan đến nhiệm vụ  chính trị,  chuyên môn của đơn vị, đặc biệt là việc thực hiện Nghị  quyết Trung  ương 3  (khóa X),  Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây   dựng Đảng hiện nay”. Các cơ quan, đơn vị , đoàn thể đã xây dựng và thực hiện tốt các quy chế,   quy  ước trong thực hiện các tiêu chuẩn đạo đức, nhất là về  thực hành tiết   kiệm, chống tham ô, lãng phí để từ đó tạo lòng tin của nhân dân đối với Đảng. Đảng ủy xã đã kết hợp gắnviệc học tập và làm theo tấm gương đạo đức  Hồ Chí Minh với việc thực hiện Nghị quyết TW 3 (Khóa X), Nghị quyết 17 của   Tỉnh ủy, đặc biệt là gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)   đã góp phần khắc phục những hạn chế, yếu kém của từng tập thể và cá nhân,  đổi mới được phương thức lãnh đạo đối với hệ  thống chính trị   góp phần tích  cực trong việc thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ  chính trị  ở  cơ  sở, giữ  gìn an ninh  chính trị, trật tự an toàn xã hội. 14
 15. Các cán bộ, đảng viên, nhất là các cán bộ chủ chốt đã thể hiện tinh thần   đoàn kết, tự  giác trong việc nêu gương để  từ  đó tạo ra được sức lan toả  rộng   rãi trong toàn bộ hệ thống chính trị của địa phương và nhân dân. 4. Những hạn chế và nguyên nhân dẫn đến hạn chế 4.1. Một số tồn tại, hạn chế Hiệu quả  chất lượng công tác của một số  cán bộ, đảng viên chưa cao  dẫn đến hạn chế trong việc tham mưu, quản lý hành chính ở địa phương. Việc vận dụng và phát huy tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ  Chí Minh  của các Ban ngành, đoàn thể, cơ  quan, đơn vị  trong việc thực hiện nhiệm vụ  chưa đạt kết quả như mong muốn. Công tác kiểm tra, giám sát của một số  chi bộ  đối với công tác này còn   nhiều hạn chế. 4.2. Nguyên nhân dẫn đến hạn chế Một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức chưa nêu cao tinh thần, trách   nhiệm trong việc học tập và làm theo. Các ban ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị chưa tạo ra nhiều mô hình mới  để vận dụng và phát huy tư tưởng, tấm gương của Bác gắn với cuộc sống. Một số chi bộ triển khai đăng ký làm theo còn sơ sài, một vài trường hợp  đăng ký nội dung chưa sát với chức năng, nhiệm vụ  được giao; chi bộ  chưa  đánh giá nghiêm túc kết quả  học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ  Chí  Minh của cán bộ, đảng viên; trong sinh hoạt chi bộ  còn thiếu công tác tuyên   truyền việc học tập làm theo. Chương III: Giải pháp 1. Các giải pháp và những kiến nghị, đề xuất để giải quyết các vấn   đề còn hạn chế, vướng mắc Để  giải quyết được các vấn đề  còn hạn chế, vướng mắc trong việc tổ  chức triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ  Chí Minh đối với   Đảng bộ xã. Tôi xin được đề xuất một số giải pháp và kiến nghị sau đây: 15
 16. ­ Trước khi xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức  Hồ  chí Minh hàng năm, Đảng uỷ  xã cần dự  thảo các nội dung thật cụ  thể, có   tính khả thi cao, phù hợp với từng đặc thù của các chi bộ, ban ngành, đoàn thể  của địa phương trên địa  bàn hoặc chỉ đạo để  các chi bộ, ban ngành, đoàn thể dự thảo nội dung và trình  Đảng uỷ phê duyệt để thực hiện. ­ Đảng uỷ cần ưu tiên chỉ đạo các chi bộ làm thật tốt công tác tự phê bình   và phê bình theo tinh thần cầu thị, lắng nghe để  cùng nhau tiến bộ. Coi đây là  việc làm thường   xuyên trong sinh hoạt chi bộ, nhất là khi thực hiện việc kiểm tra đảng viên   chấp hành hàng tháng và kiểm điểm cuối năm. ­ Chỉ  đạo để  từ  Đảng uỷ  đến các chi bộ, ban ngành, đoàn thể  của địa   phương luôn chú trọng tuyên truyền, biểu dương gương người tốt, việc tốt. Để  làm tốt việc này thì cần chủ  động phát hiện và biểu dương kịp thời vì đây là   cách tuyên truyền tốt nhất để khích lệ tinh thần trong xã hội. ­ Phải gắn chặt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ  Chí  Minh với việc thực hiện nhiệm vụ  chính trị  của mỗi chi bộ  đảng nhằm giáo   dục cho cán bộ, đảng viên thấm nhuần tư  tưởng của Bác để  tự  giác làm theo  với một ý chí, quyết tâm cao, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để hoàn thành  nhiệm vụ. 2. Bài học kinh nghiệm Từ nhưng kêt qua đat đ ̃ ́ ̉ ̣ ược sau 05 năm thực hiên Chi thi 03, Đang  ̣ ̉ ̣ ̉ ủy xã  Vĩnh Thạnh rut ra nh ́ ưng kinh nghiêm nh ̃ ̣ ư sau: ̉ ưc triên khai th ­ Quá trình tô ch ́ ̉ ực hiên Chi thi ph ̣ ̉ ̣ ải kết hợp chặt chẽ với   tổ  chức thực hiện các nhiệm vụ  chính trị   ở  địa phương, đặc biệt là thực hiện  Nghị  quyết lãnh đạo phát triển kinh tế­xã hội, an ninh quốc phòng toàn khóa;  16
 17. gắn với giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc của đời sống xã hội, những vấn  đề nhân dân đang cần cấp uỷ, chính quyền địa phương giải quyết. ̉ ơi nôi dung, hinh th ­ Đôi m ́ ̣ ̀ ưc công tac tuyên truyên, giao duc nâng cao ́ ́ ̀ ́ ̣   ̣ nhân th ưc, tinh thân trach nhiêm cua môi can bô, đang viên, nhân dân t ́ ̀ ́ ̣ ̉ ̃ ́ ̣ ̉ ự giac hoc ́ ̣   ̣ ́ ương đao đ tâp va lam theo tâm g ̀ ̀ ̣ ức Hô Chi Minh trong cuôc sông va công viêc ̀ ́ ̣ ́ ̀ ̣   hang ngay. Đ ̀ ̀ ồng thời, nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ  chủ  chốt, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên trước quần chúng   nhân dân trong việc tự giác tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu học tập và làm theo  tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.  ­ Tăng cương công tac kiêm tra, giam sat đôi v ̀ ́ ̉ ́ ́ ́ ới can bô, đang viên trong ́ ̣ ̉   ̣ ̣ ̣ ́ ương đao đ viêc hoc tâp va lam theo tâm g ̀ ̀ ̣ ức Hô Chi Minh, nhât la đôi v ̀ ́ ́ ̀ ́ ới can bô ́ ̣  ̣ ̉ lanh đao, chu chôt; đông th ̃ ́ ̀ ơi phat hiên va chân chinh nh ̀ ́ ̣ ̀ ́ ̉ ững hanh vi lêch lac, ̀ ̣ ̣   nhưng biêu hiên suy thoai vê t ̃ ̉ ̣ ́ ̀ ư tưởng chinh tri, đao đ ́ ̣ ̣ ức lôi sông va biêu d ́ ́ ̀ ̉ ương,   ̣ nhân rông nhưng tâp thê, ca nhân điên hinh co nh ̃ ̣ ̉ ́ ̉ ̀ ́ ư vây viêc hoc tâp m ̣ ̣ ̣ ̣ ới đem laị   ̣ ̉ ́ ực. hiêu qua thiêt th Kết luận Qua quá trình tổ chức triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm  gương đạo đức Hồ  Chí Minh đã tạo được sự  chuyển biến tích cực về  nhận thức và   hành động,  góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ trong thi hành công vụ, phục   vụ nhân dân trong cán bộ, đảng viên. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức  của Bác đã phát huy và khơi dậy nhiều giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp. Cơ  quan, đơn vị, đoàn thể đã xây dựng và thực hiện ngày một tốt hơn các quy chế,   quy  ước trong thực hiện các tiêu chuẩn đạo đức, nhất là về  thực hành tiết   kiệm, chống tham ô, lãng phí. Trong xã hội, lòng tin của nhân dân đối với Đảng  và chính quyền ngày càng được củng cố. Việc triển khai thực hiện  Chỉ thị 03­CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục   đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với  17
 18. việc thực hiện Nghị  quyết Trung  ương 4 (khóa XI) đã góp phần khắc phục   những tồn tại, hạn chế, yếu kém của từng tập thể và cá nhân, đổi mới phương  thức lãnh đạo đối với hệ  thống chính trị, chú trọng công tác quản lý giáo dục   cán bộ, đảng viên; đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được  tốt hơn; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị 10­CT/TW. Vì vậy,  trong những năm qua đội ngũ cán bộ  lãnh đạo, quản lý  ở  các địa phương nâng   cao năng lực lãnh đạo, tổ  chức điều hành trong tình hình mới.  Góp phần tích  cực trong việc thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ  chính trị  ở  cơ  sở, giữ  gìn an ninh  chính trị, trật tự  an toàn xã hội, góp phần xây dựng đảng, chính quyền địa   phương trong sạch vững mạnh. Chúng ta hoàn toàn có cơ  sở  để  tin tưởng rằng, dưới ngọn cờ  lãnh đạo  của Đảng cộng sản Việt Nam, bản lĩnh, trí tuệ  của toàn Đảng, toàn quân và  toàn dân ta sẽ  tiếp tục được khơi dậy để  nhân dân ta vượt qua mọi khó khăn,  thử  thách, đưa Đất nước ta tiến nhanh, tiến mạnh theo con đường xã hội chủ  nghĩa mà Đảng và Bác Hồ  đã lựa chọn. Chúng ta quyết tâm không để  bất cứ  một thế  lực thù địch nào có thể  chống phá được sự  nghiệp cách mạng mà cha   ông chúng ta đx phải đánh đổi bằng máu và nước mắt để có được cuộc sộng tự  do như  ngày hôm nay. Đồng thời, chúng ta cũng quyết tâm không chấp nhận   một bộ  phận cán bộ  đảng viên hiện nay có biểu hiện suy thoái đạo đức cách  mạng làm cản trở con đường phát triển của Đất nước. Chúng ta tự  hào vì Đất  nước ta đã sinh ra Hồ  Chủ Tịch, một tấm gương sáng để  toàn thể  nhân dân ta  nguyện phấn đấu noi theo. Việc học tập và làm theo tấm gương của Bác chắc  chắn sẽ  góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp,  nhân dân ta sẽ có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc; xã hội ta sẽ là một xã hội  của nền dân chủ, bình đẳng và bác ái./. NGUỒN TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Nghị  quyết TW 4, khoá XI “Một số  vấn đề  cấp bách về  xây dựng   Đảng hiện nay” 18
 19. 2. Chỉ thị 06­CT/TW ngày 07/11/2006 của Bộ Chính trị khoá X về tổ chức   cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ  chí   Minh” 3. Chỉ thị 03­CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị khoá XI về tiếp tục   đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 4. Tài iệu: Đầy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ  Chí   Minh do Nhà xuất bản chính trị quốc gia phát hành năm 2007. 5. Tài liệu: Hỏi đáp về  Chỉ  thị  03­CT/TW của Bộ  Chính trị  khoá XI do   Ban tuyên giáo tỉnh uỷ Bình Phước phát hành năm 2012. 6. Giáo   trình   Trung   cấp   lý   luận   chính   trị   ­   hành   chính,   nội   dung   về   nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở. 7. Báo cáo tổng kết 5 năm triển khai thực hiện Chỉ  thị  03­CT/TW ngày   14/5/2011 của Bộ Chính trị khoá XI của Đảng uỷ xã Vĩnh Thạnh – TP   Nha Trang ­ tỉnh Khánh Hoà. ­­­ *** ­­­   19
ANTS
ANTS

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản