Tiểu luận "Phân tích xu hướng biến đổi cơ cấu giai cấp ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay ".

Chia sẻ: Pham Duc An | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:49

0
290
lượt xem
82
download

Tiểu luận "Phân tích xu hướng biến đổi cơ cấu giai cấp ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay ".

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cơ cấu xã hội - giai cấp là nội dung cơ bản nhất của cơ cấu xã hội và do cơ cấu kinh tế của xã hội quy định. Mỗi chế độ xã hội, tương ứng với một cơ cấu kinh tế sẽ hình thành một cơ cấu giai cấp nhất định.Cơ cấu giai cấp luôn có vị trí trung tâm, cơ bản nhất của cơ cấu xã hội trong xã hội có giai cấp đối kháng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiểu luận "Phân tích xu hướng biến đổi cơ cấu giai cấp ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay ".

 1. Bài tiểu luận môn CNXH Đề bài: Phân tích xu hướng biến đổi cơ cấu giai cấp ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay Lop k4QTM - Tueba Giảng viên: Nguyễn Thanh Hà Nhóm thực hiện: Phạm Đức An Bế Quang Duy Nguyễn Chí Hải   Nguyễn Văn Vinh  
 2. 1. Cơ cấu xã hội – giai cấp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 2. Nội dung cơ bản của liên minh công – nông – trí thức trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
 3. 1. Cơ cấu xã hội - giai cấp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 1.1. Khái niệm. Cơ cấu xã hội - giai cấp là hệ thống các giai cấp, tầng lớp xã hội và các mối quan hệ giữa chúng. CCXH-GC = Các GC, tầng lớp + quan hệ giữa chúng.
 4. - Cơ cấu xã hội - giai cấp là nội dung cơ bản nhất của cơ cấu xã hội và do cơ cấu kinh tế của xã hội quy định. Mỗi chế độ xã hội, tương ứng với một cơ cấu kinh tế sẽ hình thành một cơ cấu giai cấp nhất định. - Cơ cấu giai cấp luôn có vị trí trung tâm, cơ bản nhất của cơ cấu xã hội trong xã hội có giai cấp đối kháng.
 5. + Cơ cấu xã hội là tất cả những cộng đồng người (khách quan, dựa trên những dấu hiệu tự nhiên trong lịch sử) và toàn bộ các quan hệ xã hội do sự tác động lẫn nhau của các cộng đồng ấy tạo nên. + Phân loại: CCXH – giai cấp CCXH – dân số (CCXH – nhân khẩu) CCXH – dân cư (lãnh thổ) CCXH – nghề nghiệp CCXH – dân tộc CCXH – tôn giáo…
 6. + Cơ cấu xã hội - giai cấp có vị trí trung tâm, cơ bản nhất của cơ cấu xã hội trong xã hội có giai cấp đối kháng. Vì: Sự phân chia trong XH chủ yếu là phân chia g/c và lịch sử xã hội loài người từ khi có g/c là lịch sử đấu tranh giai cấp. Giai cấp có liên quan đến sở hữu về TLSX nên cơ cấu giai cấp quy định tính chất và bản chất của các quan hệ xã hội khác về xã hội, chính trị, pháp lý, đạo đức, tôn giáo, thẩm mỹ… CCGC là yếu tố đặc trưng cho sự khác nhau về chất giữa xã hội này với xã hội khác, là cốt lõi của toàn bộ tổ chức xã hội. Quan hệ giữa các g/c là quan hệ mang tính chất chính trị, là nội dung căn bản mà CNXHKH n/c.
 7. 1.2. Xu hướng biến đổi cơ cấu giai cấp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 1.2.1. Xu hướng chủ yếu. - Sự xích lại gần nhau từng bước giữa các giai cấp, tầng lớp xã hội trong quan hệ với tư liệu sản xuất. - Sự xích lại gần nhau về tính chất lao động giữa các giai cấp, tầng lớp. - Sự xích lại gần nhau trong mối quan hệ phân phối tư liệu tiêu dùng giữa các giai cấp, tầng lớp. - Sự xích lại gần nhau trong tiến bộ về đời sống tinh thần giữa các giai cấp, tầng lớp.
 8. Sự xích lại gần nhau từng bước giữa các giai cấp, tầng lớp xã hội trong quan hệ với tư liệu sản xuất. Do tác động của quá trình cải tạo XHCN và xây dựng CNXH trong thời kỳ quá độ, mà chủ yếu là quá trình từng bước xây dựng và hoàn thiện quan hệ sản xuất XHCN, trước hết là quan hệ sở hữu. Các bước: sở hữu tư nhân->tập thể->toàn dân.
 9. Sự xích lại gần nhau về tính chất lao động giữa các giai cấp, tầng lớp. Thông qua việc đẩy mạnh cách mạng KHKT và ứng dụng những thành tựu của nó trong quá trình sản xuất, cũng như tác động của cuộc cách mạng tư tưởng và văn hóa, nâng cao dân trí cho người lao động. Tính xã hội hóa lao động ngày càng cao. Khác biệt giữa lao động trí óc và lao động chân tay ngày càng giảm.
 10. Khi nông dân sử dụng lao động chân tay là chính
 11. Khi sử dụng máy móc
 12. Nông thôn ngày nay
 13. Công nhân thời đại mới
 14. Cán bộ khoa học kỹ thuật
 15. Sự xích lại gần nhau trong mối quan hệ phân phối tư liệu tiêu dùng giữa các giai cấp, tầng lớp. Thông qua việc xây dựng và từng bước hoàn thiện chế độ phân phối theo lao động và hiệu quả kinh tế - một mặt cơ bản của quan hệ sản xuất XHCN.
 16. Sự xích lại gần nhau trong tiến bộ về đời sống tinh thần giữa các giai cấp, tầng lớp. Thông qua việc đẩy mạnh cuộc cách mạng XHCN trên lĩnh vực tư tưởng và văn hóa.
 17. 1.2.2. Tính quy luật của sự biến đổi cơ cấu xã hội – giai cấp - Sự biến đổi của CCXH-GC gắn liền và được biến đổi bởi sự biến đổi của cơ cấu kinh tế. - Quá trình biến đổi CCXH-GC cũ sang CCXH-GC mới là một quá trình diễn ra dần dần từng bước và là một quá trình liên tục trong suốt thời kỳ quá độ. - CCXH-GC biến đổi và phát triển trong mối quan hệ vừa đấu tranh, vừa liên minh, xích lại gần nhau, tiến tới từng bước xóa bỏ hiện tượng bóc lột giai cấp trong xã hội. - Sự biến đổi của CCXH-GC mang tính đa dạng và thống nhất.
 18. - Sự biến đổi của CCXH-GC gắn liền và được biến đổi bởi sự biến đổi của cơ cấu kinh tế. Đó là cơ cấu: ngành nghề kinh tế, thành phần kinh tế, cơ chế hành chính, kinh tế xã hội… Các cơ cấu kinh tế này quy định một CCXH- GC đa dạng, phức tạp trong thời kỳ quá độ, vận động theo cơ chế thị trường, định hướng XHCN.
 19. - Quá trình biến đổi CCXH-GC cũ sang CCXH-GC mới là một quá trình diễn ra dần dần từng bước và là một quá trình liên tục trong suốt thời kỳ quá độ. Giai đoạn đầu, CCXH-GC biến đổi nhanh chóng, mạnh mẽ, có những yếu tố mang tính tự phát. Giai đoạn cuối CCXH-GC sẽ dần đi vào ổn định
 20. - CCXH-GC biến đổi và phát triển trong mối quan hệ vừa đấu tranh, vừa liên minh, xích lại gần nhau, tiến tới từng bước xóa bỏ hiện tượng bóc lột giai cấp trong xã hội. Đấu tranh giai cấp để xóa bỏ giai cấp bóc lột. Liên minh giai cấp để khắc phục sự khác biệt giữa các giai cấp, tầng lớp lao động. Cả đấu tranh giai cấp và liên minh giai cấp để đi đến xóa bỏ sự phân chia giai cấp, tiến đến một xã hội không có giai cấp.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản