intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiểu luận: Tâm lý học quản lý

Chia sẻ: Nguyễn Văn Thanh | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:26

1.080
lượt xem
234
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiểu luận: Tâm lý học quản lý giúp bạn nắm bắt 1 số thái độ mà người lãnh đạo nên có đặc biệt là cấu trúc khởi xướng cao, sự ân cần thấp. Đồng thời tiểu luận còm đưa ra tình huống về phong cách lãnh đạo. Cùng tham khảo nhé.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiểu luận: Tâm lý học quản lý

 1. I. Đặt vấn đề Trong thị trường đầy biến động hiện nay, các doanh nghiệp lớn, vừa và nhỏ muốn tồn tại và phát triển cần phải có những chiến lược kinh doanh đúng đ ắn. Người đứng đầu tổ chức, doanh nghiệp là người đóng vai trò quyết định sự thành bại của công ty. Những nhà lãnh đạo, quản lý hiện nay ph ải là nh ững ng ười có cái nhìn thực tế hơn về giá trị của họ đổi với tổ ch ức mà h ọ qu ản lý. Phong cách lãnh đạo hợp lý là phong cách mà ở đó người lãnh đạo v ừa đáp ứng đ ược nhu c ầu khác nhau của người lao động, vừa phát huy được sức mạnh cá nhân, tập th ể lao động trong lĩnh vực hoạt động của mình. Phong cách lãnh đ ạo là y ếu t ố quan tr ọng trong những yếu tố làm nên sự thành công trong việc sản xuất, kinh doanh c ủa doanh nghiệp. Một trong những yếu tố cần thiết ở một nhà lãnh đạo là phải có thái độ tích cực trước mọi vấn đề, hoàn cảnh và con người. Chính nhờ vào thái độ tích c ực, nhà lãnh đạo sẽ cuốn hút được nhân viên trước những ý tưởng của mình. Để mô tả hành vi của các nhà lãnh đạo, phòng nghiên cứu kinh doanh của trường Đ ại h ọc Tổng hợp Ohio đã tiến hành những nghiên cứu về quan hệ lãnh đ ạo nh ằm phát hiện những khía cạnh khác nhau của hành vị lãnh đạo. Do quan niệm lãnh đạo là hành vi của cá nhân trong khi định hướng những hoạt động của nhóm tới cho đạt được được mục đích cuối cùng, nhóm nghiên cứu đã thu hẹp s ự mô tả hành vi lãnh đạo thông qua 2 kích thước: Cấu trúc khởi xướng (hành vi bổn phận) và Sự ân cần (hành vi quan hệ). Ngoài ra còn thu thập nh ững số liệu v ề sự t ự c ảm nh ận c ủa người lãnh đạo về chính phong cách lãnh đạo của mình. Nghiên cứu hành vi lãnh đạo, nhóm nghiên cứu đã phát hiện rằng: Cấu trúc kh ởi xướng và s ự ân c ần là những khía cạnh tách biệt lệch thước và độc lập với nhau. Hành vi c ủa người lãnh đạo cần phải được mô tả hỗn hợp theo cả 2 kich thước. Bốn góc hình vuông đ ược khai triển để thể hiện những kết hợp của Cấu trúc khởi xướng và Sự ân cần.
 2. CẤU TRÚC: THẤP CẤU TRÚC: CAO ÂN CẦN: CAO ÂN CẦN: CAO (S3) (S2) CẤU TRÚC: THẤP CẤU TRÚC: CAO ÂN CẦN: THẤP ÂN CẦN: THẤP (S4) (S1) Qua khảo sát tại tập thể lao động là Công ty cổ phần xây dựng giao thông Bắc Giang (Công ty CPXDGTBG), thông qua hai chỉ s ố về thái đ ộ c ủa ng ười lãnh đạo là “Sự ân cần” và “Cấu trúc khởi xướng” tôi đã nắm bắt, thu thập được các phong cách lãnh đạo của người quản lý đối với công nhân, nhân viên trong công ty. Công ty CPXDGTBG là doanh nghiệp nhà nước ở địa ph ương chuy ển đổi thành công ty cổ phần, là đơn vị xây dựng cơ bản của ngành giao thông v ận t ải T ỉnh B ắc Giang với các ngành nghề kinh doanh là: xây dựng các công trình giao thông, công trình công nghiệp - dân dụng và sản xuất vật liệu xây dựng. Với công vi ệc ch ủ yếu là xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng, công trình dân dụng… nên cần một đội ngũ công nhân, nhân viên rất lớn. Các nhân viên được chia thành các đ ội s ản xu ất, thi công các công trình mà công ty nhận thầu. Qua cuộc kh ảo sát này, tôi ti ến hành phỏng vấn sâu một số thành viên trong công ty, đã thu thập được những chia s ẻ, cảm nhận của họ về các phong cách lãnh đạo mà ban lãnh đạo đã và đang áp d ụng đối với nhân viên của mình. II. Nội dung Từ góc độ lý luận cũng như thực tiễn tâm lý học, vấn đề quản lý, trong đó nổi bật là phong cách lãnh đạo được bàn nhiều trong các công trình nghiên cứu khoa
 3. học. Khái niệm phong cách lãnh đạo được hiểu theo nhiều góc độ, được cọi là một nhân tố quan trọng của người quản lý, lãnh đạo, nó gắn liền với kiểu người lãnh đạo và nghệ thuật lãnh đạo, quản lý con người. Phong cách lãnh đạo không ch ỉ th ể hiện về mặt khoa học và tổ chức lãnh đạo, quản lý mà còn th ể hiện tài năng, chí hướng, nghệ thuật điểu khiển, tác động người khác của người lãnh đ ạo. Đồng thời nó là cách thức làm việc của nhà lãnh đạo, được quyết định b ởi các đ ặc đi ểm, nhân cách, là kết quả của mối quan hệ giữa cá nhân và sự kiện. Có rất nhiều định nghĩa về phong cách lãnh đạo. Theo T.s Nguy ễn Quang Uẩn: “Phong cách lãnh đạo là tổng thể những nguyên tắc, phương pháp và cách thức thể hiện trong việc thực hiện các nhiệm vụ cấp quản lý nhằm đạt mục tiêu quản lý”. Theo E.A.Klimov: “Phong cách lãnh đạo là hệ thống các dấu hiệu đặc trưng của hoạt động ở một con người cụ thể, được quyết định bởi các đặc điểm nhân cách cá nhân của chính cá nhân đó”. V.I.Mikhep, V.G.Aphanaxep thì cho rằng: “Phong cách lãnh đạo là phương pháp làm việc, là cách th ức làm vi ệc c ủa nhà lãnh đạo”. “Phong cách lãnh đạo là kết quả của mối quan hệ gi ữa cá nhân và s ự kiện được thể hiện thông qua công thức: Phong cách lãnh đạo = Cá tính x Môi trường” là cách định nghĩa của Dominique Chalvin. Tóm lại, phong cách lãnh đạo có thể hiểu một cách đơn giản đó là những phương pháp, cách thức gây ảnh hưởng của họ đến hoạt động của cá nhân hay của nhóm nh ằm đạt được m ục đích chung trong những tình huống nhất định. Phong cách lãnh đạo là một trong những yếu tố tâm lý ch ủ quan quy ết đ ịnh s ự thành công của người giám đốc trong một tổ chức. Cho nên, người giám đốc phải lựa chọn sử dụng phong cách lãnh đạo phù h ợp với từng tình huống hoàn c ảnh c ụ thể. Công ty CPXDGTBG là công ty chịu trách nhiệm về xây dựng, s ản xu ất h ệ thống cơ sở hạ tầng nên việc sản xuất do các đội trưởng các đội thi công tr ực ti ếp chỉ đạo các công nhân của mình cho nên phong cách lãnh đạo mà các đ ội trưởng đối với công nhân là rất đa dạng, khác nhau. “ Cấu trúc khởi xướng” hàm ý hành vi của người lao động trong việc mở đường cho mối quan hệ giữa bản thân và các
 4. thành viên của nhóm làm việc và trong việc tìm cách thiết lập nh ững th ể th ức đã tường minh của tổ chức, những kênh giao tiếp và những ph ương pháp làm th ủ t ục còn “Sự ân cần” hàm ý hành vi thể hiện quan hệ thân ái lòng tin và tôn trọng l ẫn nhau và sự thân mật trong mối quan hệ giữa người lao động v ới các nhân viên c ủa mình. Tùy vào mức độ của công việc và kinh nghiệm làm việc mà 2 chỉ s ố Sự ân cần và Cấu trúc khởi xướng mà lãnh đạo công ty sử dụng phong cách lãnh đạo đối với nhân viên của mình. Chỉ số về thái độ của người lãnh đạo: “Cấu trúc khởi xướng cao, sự ân cần thấp” là hành vi chỉ đạo nhiều, hành vị quan hệ ít. Phong cách lãnh đ ạo mà các nhà quản lý sử dụng trong trường hợp này là phong cách lãnh đạo độc đoán hay lãnh đạo trực tiếp đối với những người thiếu năng lực, không có thi ện ý. Các nhà qu ản lý lãnh đạo họ bằng cách ra lệnh, chỉ đạo cho nhân viên biết rõ công vi ệc c ủa mình cần làm gì? Làm ở đâu? Làm như thế nào? Đây là cách quản lý m ệnh l ệnh độc đoán được đặc trưng bằng việc tập trung mọi quyền lực vào tay m ột ng ười qu ản lý, người lãnh đạo – quản lý bằng ý chí của mình, trấn áp ý chí và sáng ki ến c ủa mọi thành viên trong tập thể. Phong cách lãnh đạo này xuất hiện khi các nhà lãnh đạo nói với các nhân viên chính xác những gì họ muốn các nhân viên làm và làm ra sao mà không kèm theo bất kỳ lời khuyên hướng dẫn nào. Phong cách này phù h ợp với các nhân viên còn hạn chế về kinh nghiệm làm việc hoặc thi ếu nh ững k ỹ năng cần thiết để hoàn thành công việc. Nhà quản lý theo phong cách này đ ưa ra các bước đi và hành động, kiểm soát những khâu quan trọng để các nhân viên có thể dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ. Hay trong tình huống cụ th ể, có th ể dùng phong cách độc đoán đối với những nhân viên ưa chống đối, không có tính tự chủ, thiếu nghị lực và kém tính sáng tạo. Qua cuộc trò chuyện ngắn với Bà: Dương Thị Minh Thư (30 tuổi) là nhân viên Phòng tổ chức hành chính được đảm nhiệm công việc của trưởng phòng tổ chức hành do Ông: Đỗ Văn Thư (60 tuổi) về hưu. Khi được hỏi về phong cách lãnh đạo mà ông Đỗ Văn Thư sử dụng để lãnh đạo nhân viên dưới quyền, bà chia sẻ: “Là
 5. nhân viên mới được nhận chức vụ trưởng phòng, tôi rất bối rối vì không bi ết th ực hiện công việc này như thế nào cho hiệu quả. Ông Đỗ Văn Thư là người hướng dẫn, chỉ đạo cho tôi các công việc mà trưởng phòng phải làm, cần đi đến đâu để giải quyết các công việc…”. Đây chính là phong cách lãnh đạo mà ông Đỗ Văn Thư lãnh đạo trực tiếp với bà Dương Thị Minh Thư, trực tiếp chỉ đạo từng công việc như đối với một người mới vào nghề. Hay trong trường hợp của công nhân rải nhựa đường Nguyễn Văn Công (21 tuổi) mới đi làm được 2 ngày anh cho biết: “Là công nhân thợ rải nhựa đường và mới đi làm được 2 ngày nên tôi không biết làm thế nào cho đúng, các anh trong đội sản xuất đã hướng dẫn, chỉ bảo tôi t ận tình, với mặt đường như vậy thì cần rải dày hay mỏng, làm sao rải cho đều tay một cách nhanh nhất”. Tóm lại, đây là phong cách thích hợp khi có một mệnh lệnh từ cấp trên mô tả những gì cần phải làm và ph ải làm nó nh ư th ế nào? Khi đó, nhà quản lý là người chỉ huy thực hiện nhiệm vụ, làm đúng những gì được yêu c ầu. Phong cách quản lý này cũng thích hợp trong trường hợp các nhân viên còn hạn ch ế về kinh nghiệm hoặc thiếu những kỹ năng cần thiết để hoàn thành công vi ệc, Nhà quản lý theo phong cách này đưa ra các bước đi và hành động, ki ểm soát nh ững khâu quan trọng để các nhân viên có thể dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ. “Cấu trúc khởi xướng cao, sự ân cần cao” là hành vị quan hệ và hành vi bổn phận ở mức cao. Với trường hợp này, nhà lãnh đạo phải giảng giải, giải thích rõ, làm sáng tỏ, thuyết phục, không chỉ đưa ra sự chỉ đạo mà còn mang lại cơ hội để đối thoại và thấu hiểu nhằm giúp cá nhân hiểu những điều mong muốn của lãnh đạo. Người lãnh đạo trực tiếp giải thích cho nhân viên về công việc này như thế nào? Khi nào giải quyết? Giải quyết ở đâu? Những ai có th ể giải quy ết được công việc này? Nhà quản lý nói, nhân viên lắng nghe và phát biểu ý ki ến c ủa mình. Những nhà quản lý có phong cách này thường đưa ra các chỉ dẫn chi tiết, vì v ậy nhân viên biết chính xác họ phải làm gì? Cách giao ti ếp c ủa nhà qu ản lý là rõ ràng, ngắn gọn và súc tích. Đồng thời, nhà lãnh đ ạo s ẽ thi ết l ập m ục tiêu ng ắn h ạn v ới
 6. nhân viên. Khi mục tiêu đã được xác định rõ, nhà quản lý mong ch ờ nhân viên đi ều gì vì các mục tiêu và thời hạn thường là động lực thúc đẩy con ng ười. Bên c ạnh đó, nhà quản lý thường quyết định mọi công việc từ lớn đến nh ỏ. Khi n ảy sinh vấn đề cần giải quyết, nhà lãnh đạo đánh giá các s ự lựa chọn, ra quy ết đ ịnh và trực tiếp hướng dẫn nhân viên những hoạt động họ cần phải thực hiện. Qua buổi tiếp xúc với ba nhân viên, tôi được họ chia s ẻ v ề c ảm xúc c ủa mình về phong cách lãnh đạo của ban lãnh đạo trong công ty CPXDGTBG. Anh Nguyễn Đức Sạnh (23 tuổi) cho biết: “Hầu hết những công nhân lái máy như tôi là những người trẻ tuổi, công việc vất vả, lại đòi hỏi độ chính xác cao, mới vào ngh ề được 2 tháng. Trong quá trình làm việc, tôi được các đội trưởng đội thi công h ướng d ẫn chỉ đạo cần phải làm những công việc gì, chẳng hạn như mặt đường này xử lý như thế nào? Đối với mặt đường cần phải lu như thế nào mới đúng tiêu chuẩn v ừa đảm bảo chất lượng, vừa tiết kiệm được chi phí…” Chị Nguyễn Thị Oanh (25 tuổi) nhân viên mới tốt nghiệp ra trường được bố trí làm việc tại phòng kế toán. Chị cho biết: “Những ngày đầu làm việc tại công ty, không thể tránh khỏi những bỡ ngỡ vì những gì mình được học trên giảng đường đại học so với thực tế ở doanh nghiệp là khác rất nhi ều. Là m ột k ế toán ph ải thu thập toàn bộ các giấy tờ, thủ quỹ, số dư lượng tiền…nên tôi còn rất lúng túng và có nhiều việc phát sinh không biết xử lý như thế nào? Cũng may là mọi vi ệc tôi được bà Nguyễn Thị Hồng (kế toán trưởng) là người trực tiếp hướng dẫn ch ỉ đ ạo từng công việc, được bà chỉ rõ công việc này cần làm như nào? Đối với các loại giấy tờ quan trọng thì giải quyết ra sao?”. Khi được hỏi về phong cách lãnh đạo cùa ban lãnh đạo trong công ty, anh Phan Minh Trường (32 tuổi) là nhân viên kỹ thuật cho biết: “Lãnh đạo công ty đã áp dụng phong cách lãnh đạo trực tiếp bằng cách đề ra mục tiêu cho nhân viên. Ví dụ: Ban giám đốc gia hạn cho anh là trong vòng một tháng, anh phải hoàn thành xong bản vẽ công trình thi công trên đoạn đường liên xã Liên Chung – Tân Yên” . Qua phỏng vấn 3 nhân viên cho ta th ấy bằng nh ững phong cách lãnh đ ạo tr ực ti ếp,
 7. các nhà quản lý luôn phải ra lệnh, ch ỉ đạo, làm sáng t ỏ, gi ải thích rõ cho nhân viên hiểu những công việc mà mình phải làm và họ cảm thấy vui khi nhân viên d ưới quyền làm hài lòng với nhân viên. “Cấu trúc khởi xướng thấp, sự ân cần cao” là cần nhiều hành vi quan hệ hơn là hành vi bổn phận chỉ đạo. Trường hợp này, các nhà qu ản lý áp d ụng phong cách lãnh đạo dựa trên sự trao đổi thảo luận (Phong cách lãnh đạo dân chủ), nhà quản lý sử dụng phong cách này đưa ra các ý kiến, đặt câu hỏi, lắng nghe, cung c ấp thông tin phản hồi, những giả định về thách thức và các ch ương trình đào t ạo khi c ần thiết. Họ là người đảm bảo chắc chắn các ý kiến đều được thảo luận cặn kẽ và biết thành cuộc tranh luận. Họ đóng vai trò như là một nhân tố đảm bảo cho các cuộc thảo luận đi đúng hướng và tất cả mọi nhân vien đều có cơ hội góp ý kiến. Phong cách này áp dụng quy tắc 2 chiều tức là họ đi xung quanh bàn bạc và tạo cho mọi người cơ hội, được người khác thảo luận về ý kiến của mình. Nhà quản lý sẽ dùng rất nhiều thời gian để đặt câu hỏi và lắng nghe. Họ cùng h ội tho ại v ới nhân viên và chia sẻ ý kiến của mình. Đặt ra những câu hỏi đúng tập trung vào vấn đề thảo luận và vẽ ra những ý tưởng của mọi nhân viên là cách thưc giao ti ếp ph ổ biến nhất của họ. Hơn nữa, biết lắng nghe ý kiến của nhân viên đ ể tìm ra gi ải pháp quản lý tối ưu là một trong những yếu tố có th ể giúp một ng ười lãnh đ ạo công ty đạt hiệu quả trong kinh doanh. Biết lắng nghe là một nghệ thuật của nhà quản lý, bởi không chỉ nghe mà còn biết cách đưa ra những câu h ỏi không trùng lặp, biết kiềm chế, biết ghi nhận những thông tin quan trọng cũng nh ư sử d ụng kiến thức của mình như một vũ khi chiến lược. Sau khi thảo luận cặn k ẽ, các m ục tiêu sẽ được thiết lập, bằng cách tận dụng sự thảo luận của nhiều người để kết nối tài năng và kiến thức của từng nhân viên riêng lẻ. Đồng th ời khi ra quy ết đ ịnh các nhà quản lý thường đưa ra những câu hỏi mở. Đó là cách đ ặt câu h ỏi tr ước khi ra quyết định của các nhà lãnh đạo thuộc phong cách này. Quy ết đ ịnh ch ỉ đ ược đưa ra sau khi có sự cộng tác và phối hợp cảu nhân viên, các nhà quản lý và nhân viên
 8. đều đóng vai trò chủ động, tích cực trong việc xác định vấn đề, đánh giá s ự l ựa chọn và ra quyết định. Bên cạnh đó, nhà quản lý và nhân viên cùng kiểm soát quá trình thực hiện và thảo luận xem cần phải tiến hành những hành động nào. Công vi ệc s ẽ đ ạt k ết qu ả tốt nhất khi cả hai bên cởi mở và có những điều ch ỉnh khi c ần thi ết. Các nhà qu ản lý ghi nhận những đóng góp của các nhân viên trong cuộc thảo luận, xây dựng ý tưởng cùng với người khác và gợi mởi ra những ý tưởng mới. Qua cuộc trao đổi với anh Nguyễn Ngọc Lâm (30 tuổi) nhân viên phòng kế hoạch, chia sẻ về phong cách lãnh đạo của trưởng phòng đối với các nhân viên dưới quyền , anh cho biết: “Là nhân viên phòng kế hoạch kiêm kỹ sư cầu đường, nên anh thường dự các cu ộc họp, trưởng phòng của anh khi chủ trì cuộc họp với các đội trưởng thi công, họ luôn dùng phong cách lãnh đạo dân chủ, dựa trên sự trao đ ổi, th ảo lu ận xem công trình này có thể hoàn thành trong thời gian bao lâu, chi phí trang thi ết b ị , máy móc cần những gì. Sau thời gian tranh luận, ban lãnh đạo ghi nh ận những ý ki ến cá nhân rồi đi đến thống nhất và ra quyết định sao cho hợp lý nh ất”. Ông Phạm Văn Thức (49 tuổi) nhân viên kĩ thuật và làm việc bên công đoàn cho biết: “Trong thời gian tôi làm việc, chứng kiến rất nhiều vụ kỉ luật dành cho nhân viên vi ph ạm quy chế của công ty, buộc phải đưa ra hội đồng kỉ luật. Cụ th ể h ơn là tôi đã đ ược d ự cuộc họp về việc kỷ luật công nhân Đỗ Huy Nam vi phạm trong những điều lệ của công ty, tự ý rời khỏi công trường để làm việc cá nhân mà không có lý do chính đáng. Để giải quyết việc này, ban lãnh đạo đã dùng phong cách lãnh đ ạo dân ch ủ, lấy ý kiến của các thành viên trong hội đồng rồi thống nhất và ra quy ết đ ịnh k ỷ luật”. Tóm lại, phong cách lãnh đạo dựa trên sự trao đổi và th ảo lu ận, khuy ến khích nhân viên đưa ra các ý tưởng sáng tạo. Phong cách th ảo lu ận th ường có hi ệu quả khi nhân viên là những người có chính kiến riêng và tự tin nói ra chính ki ến của mình. Nhà quản lý sẽ xác định những gì cần phải làm và làm nh ư thế nào để tăng cường sự ràng buộc của nhân viên với những gì sẽ xảy ra.
 9. “Cấu trúc khởi xướng thấp, sự ân cần thấp” là hành vi quan hệ và hành vi bổn phận ở mức độ thấp. Trường hợp này, các nhà quản lý thường áp d ụng phong cách lãnh đạo tự do, ủy thác, giao phó đối với những người có năng lực, có thi ện ý. Những nhà quản lý sử dụng phong cách này thường giải thích hoặc có nh ững cam kết về các công việc cần dược thực hiện và khi nào ph ải hoàn thành công vi ệc đó. Còn cách thức làm việc thì toàn quyền do người nhân viên quy ết đ ịnh. Kèm theo giao tiếp của lãnh đạo và nhân viên đối với nh ững công vi ệc c ần th ực hi ện là m ột chiều hoặc hai chiều trực tiếp để xem xét lại những gì đã đ ược th ực hi ện và cách ngăn ngừa những cản trở trong quá trình thực hiện Cũng giống như cách thức giao tiếp, mục tiêu có thể được nhà quản lý thiết lập hoặc có thể đưa ra sau khi đã thảo luận với nhân viên. Th ất bại trong s ự giao phó, ủy thác công việc có thể do nhân viên không hiểu nhà quản lý mong muốn ở mình hoặc không tự tin vào chính sự giao phó đó và khi quyết định thực hiện nhiệm vụ được chuyển cho nhân viên. Người nhân viên có quyền chọn lựa những phong cách thích hợp để đạt kết quả mong đợi. Nhà quản lý ph ải tránh ti ếp t ục duy trì s ự giao phó khi nhân viên không muốn tự ra quyết định mà tìm cách trả lịa quy ền ra quyết định cho nhà quản lý. Phong cách này nhà quản lý cần kiểm soát quá trình th ực hiện và cung c ấp thông tin, nhà quản lý thuộc phong cách này thường quyết định cách thức kiểm soát công việc. Số lần kiểm soát phụ thuộc vào tính ch ất ưu tiên của mọi nhân viên và người thực hiện nó. Cung cấp thông tin ph ản h ồi là trách nhi ệm c ủa nhân viên, việc giữ để nhà quản lý không nổi giận và mất bình tĩnh, đ ặc bi ệt khi k ế ho ạch b ị chệch hướng là điều rất quan trọng. Nhà quản lý thường khen th ưởng và ghi nh ận những ai chứng minh được khả năng làm việc một cách độc lập. Qua buổi phỏng vấn bà Ngô Thị Ánh Tuyết (37 tuổi): Nhân viên y tế + văn thư khi được hỏi về phong cách lãnh đạo bà cho biết: “Ban lãnh đạo thường dùng nhiều phong cách lãnh đạo như trực tiếp, dân chủ nhưng tôi được ban giám đốc áp dụng phong cách lãnh đạo tự do, ủy thác, giao phó. Chẳng hạn như: Giám đ ốc ra
 10. lệnh cho tôi chuẩn bị toàn bộ các thiết bị văn phòng để phục vụ cho cu ộc h ọp vào thứ 2 tới”. Cũng tương tự bà Nguyễn Thị Như (38 tuổi) nhân viên phụ trách nhà hàng ăn của công ty cho biết: “Lãnh đạo công ty giao nhiệm vụ cho tôi phụ trách toàn bộ bữa tiệc để tiếp khách” . Anh Nguyễn Hồng Phong ( 26 tuổi) cũng chia sẻ: “Giám đốc công ty đã giao phó toàn quyền cho anh tổ chức các ho ạt đ ộng vui chơi, giải trí cho các nhân viên trong công ty”. Ông Phạm Đông Giang (38 tuổi) là kỹ sư xây dựng cầu đường cho biết: “Ban lãnh đạo đã dùng phong cách lãnh đạo tự do cho tôi hoàn thành bản vẽ thiết kế công trình trong vòng 2 tuần”. Điều đó chứng tỏ, phong cách lãnh đạo tự do rất thích hợp khi nhân viên là những người hiểu biết, có kỹ năng và động lực để hoàn thành công vi ệc. Bởi vì, nh ững nhân viên có kinh nghiệm sẽ không cần một nhà quản lý nói rằng họ phải làm gì. H ọ muốn tự do lựa chon cách thức thực hiện công việc. Phong cách lãnh đạo này cũng tạo cho các nhà quản lý có nhiều thời gian để dành cho việc thự hiện các nhiệm vụ khác như xây dựng các tiêu chuẩn, suy nghĩ chiến lược và lên kế hoạch. Cuối cùng, tôi có vài phút trao đổi với giám đốc của công ty là Ông: Nghiêm Xuân Tranh (42 tuổi), khi được hỏi về các phong cách lãnh đạo mà ông sử dụng trong việc điều hành nhân viên, ông thằng thắn chia s ẻ: “Nói đến phong cách lãnh đạo thì có rất nhiều cách khác nhau, có thể liệt kê như đ ộc đoán, dân ch ủ, t ự do… những phong cách này tùy vào từng tình huống cụ thể mà tôi sử dụng nó. Cụ thể như dùng phong cách độc đoán đối với các nhân viên mới, những người đang trong giai đoạn học việc hay giai đoạn bắt đầu hình thành t ập th ể ho ặc có th ể lãnh đ ạo theo tính khí. Dùng phong cách dân chủ với những người có tinh thần hợp tác, có lối sống tập thể và phong cách tự do với những người không thích giao thiệp hay đầu óc cá nhân chủ nghĩa…”. Tóm lại, qua cuộc khảo sát tại Công ty CPXDGTBG, tôi đã ph ần nào hi ểu được cách thức vận hành của một tổ chức và đặc biệt là nhận thức được các phong cách lãnh đạo mà ban lãnh đạo áp dụng đối với từng đối tượng nhân viên trong công ty thông qua 2 chỉ số về thái độ của người lãnh đạo là Sự ân cần và
 11. Cấu trúc khởi xướng làm nên phong cách lãnh đạo của nhà quản lý. Hơn nữa, tôi đã tiếp thu được những kinh nghiệm và cách làm việc của doanh nghi ệp ph ục v ụ cho nghề nghiệp của mình sau này. III. Kết luận Nhà lãnh đạo giỏi là người luôn biết nhìn và đánh giá nhân viên dưới nh ững thành công và kết quả họ đạt được, nhằm khẳng định và công nhận tài năng và s ự quan trọng của nhân viên, từ đó họ nỗ lực làm việc để xứng đáng với sự kỳ v ọng và tin tưởng của mình. Những đặc điểm bề ngoài của một người lãnh đạo chỉ có giá trị tương đối, ngược lại, thái độ của một người l ại đóng vai trò r ất quan tr ọng trong phong cách lãnh đạo của họ. Yếu tố trước tiên và cần thi ết nh ất thái đ ộ m ột người là kết quả của ý thức về nhân bản của người đó. Một người có ý th ức nhân bản cao sẽ có thái độ tốt, thái độ tốt sẽ có lối hành xử tốt, không ch ỉ v ới công tác mà còn đối với người trong tương quan đội ngũ. Không chỉ trong công việc, thái độ tích cự sẽ làm cho mọi người gắn kết, hòa đồng với nhau hơn, t ạo nên văn hóa công ty, giúp môi trường công ty luôn vui vẻ và thoải mái. Từ đó, t ạo nên phong cách lãnh đạo của các nhà quản lý, mặc dù có nhi ều phong cách lãnh đ ạo khác nhau, song không nhất thiết một nhà quản lý chỉ áp dụng m ột loại phong cách lãnh đạo nhất định trong quá trình điều khiển và giám sát công vi ệc. Nó ch ỉ mang m ột ý nghĩa tương đối và được xác định hoặc thay đổi tùy vào những hoàn cảnh cụ th ể của từng nhà lãnh đạo.
 12. BIÊN BẢN PHỎNG VẤN Người thực hiện: Nguyễn Văn Thanh - Sinh viên năm thứ hai của Khoa khoa học quản lý - Trường ĐHKHXH&NV đến khảo sát tại công ty CPXDGTBG, phỏng vấn sâu 10 người là nhân viên, 1 người quản lý c ủa công ty v ề phong cách lãnh đạo của các nhà quản lý thông qua 2 chỉ s ố hành vi c ủa lãnh đ ạo là Sự ân cần và Cấu trúc khởi xướng. Địa điểm khảo sát: Công ty cổ phần xây dựng giao thông Bắc Giang Địa chỉ: 171 Đường Xương Giang, Thành phố Bắc Giang Điện thoại: +84 240 3857148 Fax: +84 240 3857 148 Biên bản 1. Ngày 27/05/2013 Người phỏng vấn: Nguyễn Văn Thanh Người trả lời phỏng vấn: Bà Dương Thị Minh Thư (30 tuổi) Chức vụ: Nhân viên Địa điểm: Phòng tổ chức hành chính Nội dung phỏng vấn:
 13. Nguyễn Văn Thanh: Chào bà, tôi xin tự giới thiệu tên tôi là Nguy ễn Văn Thanh, quê ở Tân Yên – Bắc Giang, hiện đang là sinh viên năm 2, Khoa Khoa học quản lý, Trường ĐHKHXH & NV – ĐHQGHN. Để ph ục vụ cho bài ti ểu lu ận cu ối kì của tôi về chủ đề: Phân tích phong cách lãnh đạo c ủa các nhà qu ản lý thông qua hai chỉ số Sự ân cần và Cấu trúc khởi xướng nên hôm nay tôi đến đây xin phép được phỏng vấn bà. Mong bà trả lời câu hỏi của tôi. Bà Dương Thị Minh Thư: Chào anh, mặc dù rất bận nhưng tôi sẽ dành khoảng 10 phút để trả lời câu hỏi của anh thôi. Nguyễn Văn Thanh: Dạ vâng, để tiết kiệm quỹ thời gian của bà tôi xin phép hỏi bà một câu. Theo như tôi được biết là bà mới được đảm nh ận công vi ệc trưởng phòng Tổ chức hành chính, chắc hẳn cũng ph ải nhờ s ự trợ giúp h ướng d ẫn của cấp trên. Vậy thì họ (người cấp trên) đã sử dụng phong cách lãnh đ ạo nào đ ối với bà trong thời gian này? Bà Dương Thị Minh Thư: Là nhân viên mới được nhận chức vụ trưởng phòng, tôi rất bối rối vì không biết thực hiện công việc này như th ế nào cho hi ệu quả. Tôi được Ông Đỗ Văn Thư là người hướng dẫn, chỉ đạo cho tôi chi tiết các công việc mà trưởng phòng phải làm, cần đi đến đâu đ ể gi ải quy ết các công vi ệc. Đó là phong cách lãnh đạo trực tiếp mà ông Đỗ Văn Thư sử dụng đối với ng ười học việc như tôi. Nguyễn Văn Thanh: Vâng, cảm ơn bà rất nhiều, chúc bà luôn mạnh khỏe và làm tốt các công việc được giao. Chào bà! Biên bản 2: Ngày 27/05/2013, Người phỏng vấn: Nguyễn Văn Thanh Người trả lời phỏng vấn: Anh Nguyễn Văn Công (21 tuổi) Chức vụ: Công nhân Chuyên môn nghiệp vụ: Thợ rải nhựa đường
 14. Thời gian: Giờ nghỉ trưa Địa điểm: Công trình thi công đoạn đường liên xã Liên Chung –Việt L ập Nội dung phỏng vấn: Nguyễn Văn Thanh: Chào anh, tôi xin tự giới thiệu tên tôi là Nguy ễn Văn Thanh, quê ở Tân Yên – Bắc Giang, hiện đang là sinh viên năm 2, Khoa Khoa học quản lý, Trường ĐHKHXH & NV – ĐHQGHN. Để ph ục vụ cho bài ti ểu lu ận cu ối kì của tôi về chủ đề: Phân tích phong cách lãnh đạo c ủa các nhà qu ản lý thông qua hai chỉ số Sự ân cần và Cấu trúc khởi xướng nên hôm nay tôi đến đây xin phép được phỏng vấn anh. Mong anh trả lời câu hỏi của tôi. Anh Nguyễn Văn Công: Vâng, chào anh, tôi rất sẵn lòng trả lời câu hỏi của anh, nhưng anh có thể nói qua 2 chỉ số về Sự ân cần và Cấu trúc khởi xướng , vì trình độ văn hóa của tôi chỉ là 12 năm. Nguyễn Văn Thanh: Vâng, tôi có thể trình bày như sau: “ Cấu trúc khởi xướng” ở đây là hàm ý hành vi của người lao động trong vi ệc mở đường cho m ối quan h ệ giữa bản thân và các thành viên của nhóm làm việc và trong vi ệc tìm cách thi ết l ập những thể thức đã tường minh của tổ chức, những kênh giao tiếp và nh ững phương pháp làm thủ tục hay nói nôm na là quan tâm tới công vi ệc còn “ Sự ân cần” hàm ý hành vi thể hiện quan hệ thân ái lòng tin và tôn trọng lẫn nhau và sự thân mật trong mối quan hệ giữa người lao động với các nhân viên c ủa mình đ ể t ừ đó các nhà quản lý đưa ra các phong cách lãnh đạo đối v ới t ừng nhân viên c ủa mình. Vậy anh cho tôi hỏi anh đã được người quản lý sử dụng phong cách lãnh đạo nào đối với riêng cá nhân anh được không? Anh Nguyễn Văn Công: Vâng, về vấn đề này thì tôi xin trả lời nh ư sau: Là công nhân thợ rải nhựa đường và mới đi làm được 2 ngày nên tôi không biết làm thế nào cho đúng, các anh trong đội sản xuất đã hướng dẫn, chỉ bảo tôi tận tình,
 15. với mặt đường như vậy thì cần rải dày hay mỏng, làm sao rải cho đ ều tay m ột cách nhanh nhất. Nguyễn Văn Thanh: Vâng, theo như anh nói là người quản lý đã sử dụng phong cách lãnh đạo độc đoán hay trực tiếp để lãnh đạo đ ối v ới nh ững ng ười m ới vào nghề như anh. Vâng, xin cảm ơn anh đã bớt chút thời gian trả lời câu h ỏi của tôi, với công việc vất vả như vậy anh nhớ giữ sức khỏe, chúc anh hoàn thành tốt công vi ệc mà mình được giao. Chào anh! Biên bản 3: Ngày 28/05/2013 Người phỏng vấn: Nguyễn Văn Thanh
 16. Người trả lời phỏng vấn: Anh Nguyễn Đức Sanh (23 tuổi) - Công nhân Chị Nguyễn Thị Oanh (25 tuổi) - Kế toán Địa điểm: Công trình thi công huyện Tân Yên Nội dung phỏng vấn: Nguyễn Văn Thanh: Chào anh, chị tôi xin tự giới thiệu tên tôi là Nguyễn Văn Thanh, quê ở Tân Yên – Bắc Giang, hiện đang là sinh viên năm 2, Khoa Khoa học quản lý, Trường ĐHKHXH & NV – ĐHQGHN. Để ph ục vụ cho bài ti ểu lu ận cu ối kì của tôi về chủ đề: Phân tích phong cách lãnh đạo c ủa các nhà qu ản lý thông qua hai chỉ số Sự ân cần và Cấu trúc khởi xướng nên hôm nay tôi đến đây xin phép được phỏng vấn anh, chị. Mong anh, chị trả lời câu hỏi của tôi. Anh Nguyễn Đức Sạnh: Vâng, chào anh, anh cứ việc hỏi. Chị Nguyễn Thị Oanh: Vâng, mời anh. Nguyễn Văn Thanh: Là những nhân viên mới vào nghề, kinh nghiệm chưa có nhiều nên chưa thể hoàn thành công việc một các trôi ch ảy, ch ắc hẳn ban lãnh đ ạo sẽ phải có cách lãnh đạo riêng, vậy phong cách lãnh đạo mà anh, ch ị nh ận đ ược t ừ phía họ như thế nào? Anh Nguyễn Đức Sạnh: Hầu hết những công nhân lái máy như tôi là nh ững người trẻ tuổi, công việc vất vả, lại đòi hỏi độ chính xác cao, m ới vào ngh ề đ ược 2 tháng. Trong quá trình làm việc, tôi được các đội trưởng đội thi công h ướng d ẫn chỉ đạo cần phải làm những công việc gì, chẳng hạn như mặt đường này xử lý như thế nào? Đối với mặt đường cần phải lu như thế nào mới đúng tiêu chuẩn vừa đảm bảo chất lượng, vừa tiết kế được chi phí… Chị Nguyễn Thị Oanh: Những ngày đầu làm việc tại công ty, không thể tránh khỏi những bỡ ngỡ vì những gì mình được học trên giảng đường đại học so v ới thực tế ở doanh nghiệp là khác rất nhiều. Là một kế toán phải thu thập toàn bộ các giấy tờ, thủ quỹ, số dư lượng tiền…nên tôi còn rất lúng túng và có nhiều việc phát sinh không biết xử lý như thế nào? Cũng may là mọi vi ệc tôi đ ược bà Nguy ễn Th ị
 17. Hồng (kế toán trưởng) là người trực tiếp hướng dẫn chỉ đạo từng công vi ệc, được bà chỉ rõ công việc này cần làm như nào? Đối với các loại giấy tờ quan trọng thì giải quyết ra sao? Nguyễn Văn Thanh: Vâng, tôi xin cảm ơn anh, chị rất nhiều. Chúc anh, ch ị luôn mạnh khỏe và hoàn thành tốt công việc được giao. Chào anh, chị! Biên bản 4: Ngày 28/05/2013 Người phỏng vấn: Nguyễn Văn Thanh Người trả lời phỏng vấn: Phan Minh Trường (32 tuổi) Chức vụ: Nhân viên kĩ thuật Chuyên môn nghiệp vụ: Nhân viên kĩ thuật Địa điểm: Công ty cổ phần XDGTBG Nội dung phỏng vấn:
 18. Nguyễn Văn Thanh: Chào anh, em xin tự giới thiệu tên tôi là Nguyễn Văn Thanh, quê ở Tân Yên – Bắc Giang, hiện đang là sinh viên năm 2, Khoa Khoa học quản lý, Trường ĐHKHXH & NV – ĐHQGHN. Để ph ục vụ cho bài ti ểu lu ận cu ối kì của tôi về chủ đề: Phân tích phong cách lãnh đạo c ủa các nhà qu ản lý thông qua hai chỉ số Sự ân cần và Cấu trúc khởi xướng nên hôm nay em đến đây xin phép được phỏng vấn anh. Mong anh trả lời câu hỏi của em. Anh Phan Minh Trường: Chào em, em đặt câu hỏi đi. Nguyễn Văn Thanh: Là nhân viên kỹ thuật, làm việc trong công ty đã lâu, phong cách lãnh đạo mà ban lãnh đạo sử dụng đối với anh là gì? Anh Phan Minh Trường: Lãnh đạo công ty đã áp dụng phong cách lãnh đạo trực tiếp bằng cách đề ra mục tiêu cho nhân viên. Ví dụ: Ban giám đ ốc gia h ạn cho tôi là trong vòng một tháng, anh phải hoàn thành xong bản vẽ công trình thi công trên đoạn đường liên xã Liên Chung – Tân Yên. Nguyễn Văn Thanh: Vâng, em cảm ơn anh, chúc anh luôn mạnh khỏe và công tác tốt. Biên bản 5: Ngày 27/05/2013 Người phỏng vấn: Nguyễn Văn Thanh Người trả lời phỏng vấn: Nguyễn Ngọc Lâm (30 tuổi) Chức vụ: Nhân viên phòng kế hoạch Chuyên môn nghiệp vụ: Kỹ sư cầu đường Địa điểm: Công ty cổ phần XDGTBG Nội dung phỏng vấn:
 19. Nguyễn Văn Thanh: Chào anh, em xin tự giới thiệu tên tôi là Nguyễn Văn Thanh, quê ở Tân Yên – Bắc Giang, hiện đang là sinh viên năm 2, Khoa Khoa học quản lý, Trường ĐHKHXH & NV – ĐHQGHN. Để ph ục vụ cho bài ti ểu lu ận cu ối kì của tôi về chủ đề: Phân tích phong cách lãnh đạo c ủa các nhà qu ản lý thông qua hai chỉ số Sự ân cần và Cấu trúc khởi xướng nên hôm nay em đến đây xin phép được phỏng vấn anh. Mong anh trả lời câu hỏi của em. Anh Nguyễn Ngọc Lâm: Ok. Em hỏi đi. Nguyễn Văn Thanh: Anh có thể cho em biết phong cách lãnh đạo mà lãnh đ ạo của anh dùng trong các buổi họp đối với các anh và các đồng nghiệp của anh như thế nào được không ạ? Anh Nguyễn Ngọc Lâm: Là nhân viên phòng kế hoạch , chuyên môn nghiệp vụ là kỹ sư cầu đường, nên anh thường dự các cuộc họp, trưởng phòng của anh khi chủ trì cuộc họp với các đội trưởng thi công, họ luôn dùng phong cách lãnh đạo dân chủ, dựa trên sự trao đổi, thảo luận xem công trình này có thể hoàn thành trong thời gian bao lâu, chi phí trang thiết bị , máy móc cần những gì. Sau th ời gian tranh luận, ban lãnh đạo ghi nhận những ý kiến cá nhân rồi đi đến thống nh ất và ra quy ết đ ịnh sao cho hợp lý nhất. Nguyễn Văn Thanh: Vâng, em cảm ơn anh. Chúc anh luôn mạnh khỏe và công tác tốt. Chào anh! Biên bản 6: Ngày 27/05/2013 Người phỏng vấn: Nguyễn Văn Thanh Người trả lời phỏng vấn: Ông Phạm Văn Thức (49 tuổi) Chức vụ: Nhân viên Địa điểm: Công ty cổ phần XDGTBG Nội dung phỏng vấn:
 20. Nguyễn Văn Thanh: Chào ông, tôi xin tự giới thiệu tên tôi là Nguyễn Văn Thanh, quê ở Tân Yên – Bắc Giang, hiện đang là sinh viên năm 2, Khoa Khoa học quản lý, Trường ĐHKHXH & NV – ĐHQGHN. Để ph ục vụ cho bài ti ểu lu ận cu ối kì của tôi về chủ đề: Phân tích phong cách lãnh đạo c ủa các nhà qu ản lý thông qua hai chỉ số Sự ân cần và Cấu trúc khởi xướng nên hôm nay tôi đến đây xin phép được phỏng vấn ông. Mong ông trả lời câu hỏi của tôi. Ông Phạm Văn Thức: Vâng, anh hỏi đi. Nguyễn Văn Thanh: Trong một công ty, không thể không có những người vi phậm điều lệ công ty. Là cán bộ bên công đoàn chắc hẳn ông đã chứng kiến các vụ về việc kỷ luật nhân viên của ban lãnh đạo. Ông có th ể cho tôi bi ết phong cách lãnh đạo của ban lãnh đạo trong việc kỷ luật nhân viên trong công ty là gì? Ông Phạm Văn Thức: Trong thời gian tôi làm việc, chứng kiến rất nhiều vụ kỉ luật dành cho nhân viên vi phạm quy chế của công ty, buộc ph ải đ ưa ra h ội đ ồng kỉ luật. Cụ thể hơn là tôi đã được dự cuộc họp về vi ệc k ỷ luật công nhân Đ ỗ Huy Nam vi phạm trong những điều lệ của công ty, tự ý rời khỏi công trường để làm việc cá nhân mà không có lý do chính đáng. Để giải quyết việc này, ban lãnh đạo đã dùng phong cách lãnh đạo dân chủ, lấy ý kiến của các thành viên trong hội đồng rồi thống nhất và ra quyết định kỷ luật. Nguyễn Văn Thanh: Vâng, cảm ơn ông rất nhiều. Chúc ông luôn khỏe và công tác tốt. Chào ông! Biên bản 7: Ngày 27/05/2013 Người phỏng vấn: Nguyễn Văn Thanh Người trả lời phỏng vấn: Bà Ngô Thị Ánh Tuyết (38 tuổi) Chức vụ: Nhân viên Chuyên môn nghiệp vụ: Y tế - Văn thư Địa điểm: Công ty cổ phần XDGTBG
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=1080

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2