intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiểu luận Tư tưởng Hồ Chí Minh: Quan điểm Hồ Chí Minh về các nguyên tắc xây dựng đạo đức cách mạng

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:38

152
lượt xem
9
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiểu luận nêu lên được một cách đầy đủ về quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò, vị trí của đạo đức cách mạng và nguyên tắc xây dựng đạo đức cách mạng. Liên hệ bản thân trong việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của mình, từ đó biến đạo đức cách mạng trở thành một thói quen, phấn đấu trở thành một công dân có ít cho xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiểu luận Tư tưởng Hồ Chí Minh: Quan điểm Hồ Chí Minh về các nguyên tắc xây dựng đạo đức cách mạng

 1. MỤC LỤC  MỞ    ĐẦU                                                                                                                       ...................................................................................................................      3 1.  Lý do chọn    đề    tài                                                                                               ...........................................................................................      3 2.  Mục đích và nhiêm vụ    nghiên    cứu:                                                                 .............................................................      4 3.  Đối tượng nghiên cứu và phạm vi    nghiên    cứu:                                             .........................................     4 4.  Cơ sở lý luận và phương pháp    nghiên    cứu:                                                  ..............................................      4 5.  Ý nghĩa lý luận và    thực    tiễn:                                                                            ........................................................................      5  NỘI DUNG                                                                                                                   ...............................................................................................................      6 CHƯƠNG I. QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO   ĐỨC                                                                                                                           .......................................................................................................................        7 1)  Đạo đức­ Vấn đề quan tâm hàng đầu của Hồ Chí Minh trong sự     nghiệp    cách    mạng                                                                                                                     .................................................................................................................        7 2).................................................................................................................Q     uan điểm của Hồ Chí Minh về đạo đức    cách    mạng                               ...........................      7 3)  Hồ Chí Minh thực hiện một cuộc cách mạng trên lĩnh vực đạo đức    ở  Vi   ệt Nam              11       CHƯƠNG II. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH  VỀ Đ   ẠO ĐỨC    CÁCH    MẠNG.                                                                             .........................................................................        12 1)  Đạo đức là gốc, là nền tảng tinh thân của xã hội, của người cách     mạng                        12       2)...............................................................................................................Qu      an điểm về những chuẩn mực đạo đức    cách    mạng                              ..........................       14 3)...............................................................................................................Ng      uyên tắc rèn luyện đạo đức    cách    mạng                                                   ...............................................       20 CHƯƠNG III. LIÊN HỆ  THỰC TIỄN VIỆC RÈN LUYỆN, TU DƯỠNG  ĐẠO   ĐỨC   CỦA   BẢN   THÂN   VỚI   QUAN   ĐIỂM   HỒ   CHÍ   MINH   VỀ   NGUYÊN  T   ẮC  XÂY D   ỰNG ĐẠO ĐỨC    CÁCH    MẠNG.                                .............................         25  KẾT    LUẬN                                                                                                                 .............................................................................................................      30  TÀI LIỆU    THAM    KHẢO                                                                                         .....................................................................................      31
 2. MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài:  Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho dân tộc ta một tài sản tinh thần vô giá,  đó là tư tưởng của Người. Trong đó, nổi bật là tư tưởng đạo đức cách mạng.  Bản thân chủ tịch Hồ Chí Minh đã là một tấm gương mẫu mực, sáng ngời về  thực hành đạo đức cách mạng để toàn Đảng, toàn dân noi theo. Suốt cuộc đời  hoạt động cách mạng của mình, vị lãnh tụ vĩ đại đặc biệt quan tâm đến việc  giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.  Thống kê trong di sản Hồ Chí Minh để lại có tới gần 50 bài và tác phẩm bàn về  vấn đề đạo đức. Có thể nói đạo đức là một trong những vấn đề quan tâm hàng  đầu của Bác trong sự nghiệp cách mạng. Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh bắt  nguồn từ truyền thống đạo đức của dân tộc Việt Nam đã được hình thành, phát  triển trong suốt quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước; là sự vận dụng và  phát triển sáng tạo đạo đức cách mạng của chủ nghĩa Mác –Lênin; là sự tiếp thu  có chọn lọc và phát triển những tinh hoa văn hóa, đạo đức của nhân loại cả  phương Đông lẫn phương Tây mà Người đã tiếp cận trong quá trình hoạt động  cách mạng đầy gian lao, thử thách vì mục tiêu giải phóng dân tộc, giải phóng giai  cấp và giải phóng con người.        Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, lãnh tụ Hồ Chí Minh đặc biệt quan  tâm đến giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân  dân và đây chính là những kinh nghiệm, bài học để các thế hệ sau­ những chủ  nhân tương lai của đất nước có thể thông qua đó để xây dựng một Đảng, Nhà  nước Việt Nam vững mạnh, là nơi để nhân dân tin tưởng và ủng hộ. Việc chọn  đề tài và nghiên cứu về vấn đề: “ Quan điểm Hồ Chí Minh về các nguyên tắc 
 3. xây dựng đạo đức cách mạng”  là một việc hết sức cần thiết và quan trọng.  Đó là lý do em chọn đề tài này, qua đề tài ta có thể hiểu và nắm bắt rõ hơn về  quan điểm của Bác về nguyên tắc xây dựng đạo đức cách mạng, và từ đó ta có  thể học hỏi, tiếp thu những bài học, kinh nghiệm hay.         Trong thời buổi dịch bệnh Covid 19 đang hoành hành như hiện nay, vai trò  của Đảng và nhà nước muốn phát huy to lớn thì phải cần tăng cường xây dựng  chỉnh đốn Đảng đạo đức cách mạng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức  chiến đấu của Đảng để lãnh đạo đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện, đồng  bộ và hội nhập quốc tế, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.  2. Mục đích và nhiêm vụ nghiên cứu: a) Mục đích nghiên cứu: Hiểu rõ được tầm quan trọng của vị  trí và đặc biệt là nguyên tắc xây dựng   đạo đức cách mạng trong công cuộc xây dựng đất nước. Sự  hoàn thiện đạo  đức cách mạng của cán bộ, đảng viên có ảnh hưởng sâu sắc và rộng lớn đến  những giá trị đạo đức của toàn xã hội, của toàn dân.  Qua đó củng cố niềm tin và các cán bộ nhà nước cũng như cứng rắn và quyết   liệt hơn tròn công cuộc phòng chống hiện tượng suy đồi đạo đức cách mạng  và chủ  nghĩa cá nhân. Thông qua đó mà chúng ta có thể  liên hệ  bản thân học  tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, rèn luyện và tu dưỡng đạo   đức bản thân, nâng cao tinh thần đạo đức cách mạng và phấn đấu trở  thành   một công dân tốt, một cán bộ  tốt để  cống hiện cho Việt Nam thân yêu của   mình. b) Nhiệm vụ nghiên cứu: Nêu lên được một cách đầy đủ về quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò, vị  trí của đạo đức cách mạng và nguyên tắc xây dựng đạo đức cách mạng.
 4. Liên hệ  bản thân trong việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ  Chí   Minh trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của mình, từ  đó biến đạo đức cách mạnh   trở thành một thói quen, phấn đấu trở thành một công dân có ít cho xã hội. 3. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu: Quan điểm của Hồ Chí Minh về nguyên tắc xây dựng đạo đức cách mạng. 4. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu: Cơ  sở  lý luận: dựa trên cơ  sở  lý luận và phương pháp luận của chủ  nghĩa duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, của tư tưởng Hồ Chí Minh. Phương pháp nghiên cứu: Trong quá trình nghiên cứu, tác giả  sử  dụng  các phương pháp: phương pháp so sánh, phân tích­ tổng hợp, logic­ lịch sử, khái quát hóa,  trừu tượng hóa và các phương pháp khác. 5. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn: Ý nghĩa lý luận: Đề tài đã góp phần phân tích, làm rõ hơn quan điểm của  Hồ Chí Minh về nguyên tắc xây dựng đạo đức cách mạng. Ý nghĩa thực tiễn: Đề  tài đã góp phần làm rõ quan điểm tư  tưởng Hồ  Chí Minh về nguyên tắc xây dựng đạo đức cách mạng. 6. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu:                     Quan điểm của Hồ Chí Minh về nguyên tắc xây dựng đạo đức cách mạng. 7. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu: Cơ sở lý luận: dựa trên cơ sở lý luận và phương pháp luận của chủ nghĩa  duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, của tư tưởng Hồ Chí Minh. Phương pháp nghiên cứu: Trong quá trình nghiên cứu, tác giả sử dụng các  phương pháp: phương pháp so sánh, phân tích­ tổng hợp, logic­ lịch sử, khái quát hóa,  trừu tượng hóa và các phương pháp khác. 8. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn:
 5. Ý nghĩa lý luận: Đề tài đã góp phần phân tích, làm rõ hơn quan điểm của Hồ  Chí Minh về nguyên tắc xây dựng đạo đức cách mạng. Ý nghĩa thực tiễn: Đề tài đã góp phần làm rõ quan điểm tư tưởng Hồ Chí  Minh về nguyên tắc xây dựng đạo đức cách mạng.             9.Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu:                 Quan điểm của Hồ Chí Minh về nguyên tắc xây dựng đạo đức cách mạng.             10.Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu: Cơ sở lý luận: dựa trên cơ sở lý luận và phương pháp luận của chủ nghĩa  duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, của tư tưởng Hồ Chí Minh. Phương pháp nghiên cứu: Trong quá trình nghiên cứu, tác giả sử dụng các  phương pháp: phương pháp so sánh, phân tích­ tổng hợp, logic­ lịch sử, khái quát hóa,  trừu tượng hóa và các phương pháp khác.             11.Ý nghĩa lý luận và thực tiễn: Ý nghĩa lý luận: Đề tài đã góp phần phân tích, làm rõ hơn quan điểm của Hồ  Chí Minh về nguyên tắc xây dựng đạo đức cách mạng. Ý nghĩa thực tiễn: Đề tài đã góp phần làm rõ quan điểm tư tưởng Hồ Chí  Minh về nguyên tắc xây dựng đạo đức cách mạng.            
 6.                            NỘI DUNG CHƯƠNG I. QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC. 1.Đạo đức­Vấn đề quan tâm hàng đầu của Hồ Chí Minh trong sự nghiệp cách  mạng. *Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến vấn đề đạo đức:  Sớm nhận thấy vị trí, vai trò của đạo đức đối với sự nghiệp cách mạng.  Quan tâm giáo dục đạo đức cách mạng cho mọi người xuyên suốt các thời  kỳ cách mạng. *Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trở thành hệ chuẩn mực đạo đức cơ bản  của con người Việt Nam. * Tấm gương đạo đức sáng ngời của Người  Tấm gương đạo đức chí công vô tư, đời riêng trong sáng, nếp sống giản  dị, khiêm tốn  Luôn thống nhất giữa tư tưởng và hành động, nói và làm, nêu gương
 7.  Sự thống nhất giữa chính trị, đạo đức, văn hóa, nhân văn…  Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có ý nghĩa giá trị to lớn. Là  tài sản tinh thân vô giá của văn hóa dân tộc và nhân loại. 2) Quan điểm của Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng.  * Khái ni   ệm đạo    đức:  • Đạo đức Hồ  Chí Minh là đạo đức mới, đạo đức cách mạng, tư  tưởng đạo   đức Hồ Chí Minh trong sáng, suốt đời tận trung với nước, tận hiếu với dân, suốt đời đấu  tranh cho Đảng, cho cách mạng. • Tư tưởng đạo đức của Hồ Chí Minh rất phong phú, sâu sắc, có ý nghĩa cả về  lý luận và thực tiễn, đã trở  thành tài sản tinh thần vô giá của văn hóa dân tộc và nhân   loại, là sức mạnh to lớn làm lên mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
 8. • Theo nghĩa rộng: Đạo đức là một hình thái ý thức xã hôi, tập hợp những   nguyên tắc, quy tắc, chuẩn mực xã hội, một hệ  thống các giá trị, nhờ  đó con người tự  điều chỉnh hành vi cho phù hợp với lợi ích, hạnh phúc và làm giàu tính người trong các   quan hệ xã hội, kể cả trong quan hệ tư tưởng, chính trị với thiên nhiên môi trường sống. • Theo nghĩa hẹp:  Đạo đức là luân lý, những quy  định, những phẩm chất,  chuẩn mực ứng xử trong mối quan hệ giữa người và người trong giao tiếp với nhau, với   công việc và với bản thân. Người không đưa ra định nghĩa chung về  đạo đức mà nêu ra  các quan điểm, luận điểm về  đạo đức mà Người lại xem xét đạo đức một cách toàn   diện, phạm vi rộng lớn đối với mọi giai cấp, tầng lớp. Hồ  Chí Minh quan niệm con   người phải có đức­ tài, hồng­ chuyên, trong đó đạo đức là gốc.   Khái niệm đạo đức cách    mạng : • Người dùng nhiều thuật ngữ: Đạo đức cách mạng, đạo đức mới, đạo đức xã   hội chủ nghĩa, đạo đức cộng sản chủ nghĩa. • Đạo đức cách mạng vì đó là đạo đức của người cách mạng Việt Nam, của  cán bộ, đảng viên và nhân dân Việt Nam, vì đó là đạo đức phục vụ cách mạng, đạo đức   mà người cách mạng cần phải có. • Theo Hồ Chí Minh: “Nói tóm tắt thì đạo đức cách mạng là: Quyết tâm suốt  đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng. Đó là điều chủ chốt nhất. Ra sức làm việc cho   Đảng, giữ  vững kỷ  luật của Đảng, thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng. Đặt  lợi ích của Đảng và của nhân dân lao động lên trên, lên trước lợi ích riêng của cá nhân   mình. Hết lòng hết sức phục vụ  nhân dân. Vì Đảng, vì dân mà  đấu  tranh  quên  mình,  gương mẫu trong mọi việc… Đạo đức cách mạng là
 9. tuyệt đối trung thành với Đảng, với nhân dân”. “Vì lợi ích chung của Đảng,  của cách mạng, của giai cấp, của dân tộc và của cả  loài người mà không  ngần ngại hy sinh tất cả lợi ích riêng của cá nhân mình. Khi cần, thì sẵn sàng  hy sinh cả  tính mạng của mình cũng không tiếc. Đó là biểu hiện rất rõ rệt,  rất cao quý của đạo đức cách mạng”. • Đạo đức mới, nó khác đạo đức cũ, đối lập với đạo đức tư  sản, trái ngược  với chủ nghĩa cá nhân. • Bác luôn quan tâm xây dựng những hệ thống chuẩn mực đạo đức chung, có ý   nghĩa cơ bản phổ cập đối với mọi người, ví dụ như: yêu nước, yêu nhân dân, quyết tâm  suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng, trung với nước, hiếu với dân, cần kiệm  liêm chính, chí công vô tư. • Bên cạnh đó Người cũng yêu cầu riêng với từng đối tượng: công dân, cán bộ,   đảng viê, lực lượng vũ trang, công an, đối với những người làm công tác y tế, các thầy cô   giáo, đối với đoàn viêm thanh niên, thiếu niên, nhi đồng,.... ⇉Như vậy, đạo đức cách mạng là nền tảng quy định nhân cách và tư cách của mỗi  người, đó cũng là: Nhân, Nghĩa, Trí, Dũng, Liêm, là gốc của con người. Nhưng Hồ  Chí Minh không hề hạ thấp yếu tố tài năng, kiến thức, văn hóa, học vấn… Người  đòi hỏi tài năng phải gắn chặt và đặt vững trên nền tảng đạo đức. Hồ Chí Minh  mong muốn: “Thanh niên phải có đức, có tài. Có tài mà không có đức… không làm  được gì ích lợi cho xã hội, mà còn hại cho xã hội nữa. Nếu có đức mà không có tài…   không làm hại gì, nhưng cũng không lợi gì cho loài người”. “Nếu không có đạo đức  cách mạng thì có tài cũng vô dụng”. Đức có thể bù đắp sự khiếm khuyết của tài,  nhưng tài không thể bù đắp được sự thiếu hụt của đức. Vì thế, đức và tài là hai mặt   không thể thiếu ở mỗi người, nhưng giữa hai mặt đó, thì đạo đức vẫn là điểm cần  có  trước.  * Vai trò c   ủa đạo đức cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí    Minh: 
 10. • Người coi đạo đức là nguồn nuôi dưỡng và phát triển con người, như  gốc  của cây, như ngọn nguồn của sông suối. Người cách mạng phải có đạo đức, không
 11. có đạo  đức thì dù có tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo  được nhân dân.  Người từng nói “Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn   thì sông cạn. Cây phải có gốc, không gốc thì cây héo. Người cách mạng phải  có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được  nhân dân. Vì muốn giải phóng cho dân tộc, giải phóng cho loài người là một   công việc to tát, mà tự mình không có đạo đức, không có căn bản, tự mình đã   hủ hóa, xấu xa thì còn làm nổi việc gì”. • Đạo đức là sức mạnh của con người. Làm cách mạng là một việc lớn nên  cần phải có sức mạnh. Người viết: “Làm cách mạng để cải tạo xã hội cũ thành xã hội   mới là một sự nghiệp vẻ vang, nhưng nó cũng là một nhiệm vụ  rất nặng nề, một cuộc   đấu tranh rất phức tạp, lâu dài, gian khổ. Sức có mạnh thì mới gánh được nặng và đi xa.   Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng, mới hoàn thành được   nhiệm vụ cách mạng vẻ vang”. • Theo Hồ  Chí Minh, có đạo đức cách mạng thì khi gặp khó khăn, gian khổ,   thất bại cũng không sợ sệt, rụt rè, lùi bước. Khi cần thì sẵn sàng cả tính mạng của mình  cũng không tiếc. Có đạo đức cách mạng thì gặp thuận lợi và thành công vẫn giữ  vững  được tư tưởng chất phác, khiêm tốn, “lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ”, lo hoàn thành  nhiệm vụ  cho tốt chứ  không kèn cựa về  mặt thụ  hưởng; không công thần, không quan  liêu, không kiêu ngạo, không hủ hóa. Hồ Chí Minh chỉ rõ “tuy năng lực và công việc của   mỗi người khác nhau, người làm việc to, người làm việc nhỏ; những ai giữ  được đạo  đức đề là người cao thượng”. • Trên cơ  sở  xác định vai trò to lớn của đạo đức cách mạng, Người yêu cầu   mỗi cán bộ  đảng viên phải không ngừng tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức. Theo  Người, yêu cầu đạo đức người cán bộ  cần có là trung với nước, hiếu với dân; cần,  kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; thương yêu con người, sống có tình nghĩa; tinh thần   quốc tế trong sáng. Người đặc biệt nhấn mạnh: “Đảng ta là một
 12. Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ  phải thật sự  thấm nhuần đạo  đức cách mạng, thực sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư. Phải giữ gìn  Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ  thật trung thành của nhân dân... Đảng cần phải chăm lo giáo  dục  đạo đức  cách mạng cho đoàn viên và thanh niên, đào tạo họ thành những người thừa  kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên”. • Đạo đức là một đặc trưng cơ bản của xã hội xã hội chủ nghĩa, là sức mạnh  trong sự  nghiệp xây dựng và bảo vệ  Tổ  quốc, liên quan đến sự  thành bại của cách  mạng. Xác định được vai trò to lớn của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng ta đã chủ  trương đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh,   làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng sâu sắc những nội dung cơ  bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm cho tư tưởng,   đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời  sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp  ứng yêu cầu phát triển bền  vững và bảo vệ  vững chắc Tổ  quốc, vì Mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công   bằng, văn minh. 3) Hồ Chí Minh thực hiện một cuộc cách mạng trên lĩnh vực đạo đức ở Việt  Nam. Hồ Chí Minh sáng lập nền đạo đức mới ở nước ta. Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là sản phẩm của sự kết hợp tư tưởng đạo  đức truyền thống và tinh hoa đạo đức nhân loại. Đạo đức mới mang bản chất giai cấp công nhân. Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của dân tộc.
 13. CHƯƠNG II. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO  ĐỨC CÁCH MẠNG. 1)Đạo đức là gốc, là nền tảng tinh thân của xã hội, của người cách mạng.   ạo    đức    là    gốc,    nền    tảng,    sức    mạnh,    tiêu    chuẩn    hàng    đầu    của    người    cách   * Đ   mạng.  Hồ Chí Minh là một trong những nhà tư tưởng, lãnh tụ cách mạng thế giới   bàn về vấn đề đạo đức và giáo dục, thực hành đạo đức. Khi đánh giá vai trò của đạo đức   trong đời sống, Người đã nêu rõ đạo đức là nguồn nuôi dưỡng và phát triển con người.   Rất nhiều lần Người khẳng định đạo đức chính là “ gốc”, là “sức mạnh” , là “ tiêu chuẩn   hàng đầu” của người cách mạng. Trong tác phẩm “ Đạo đức cách mạng” (1958), Hồ  Chí Minh viết: “ Làm   cách mạng để  cải tạo xã hội cũ thành xã hội mới là sự  nghiệp rất vẻ  vang, nhưng nó  cũng là một nhiệm vụ rất nặng nề, một cuộc đấu tranh rất phức tạp, lâu dài, gian khổ.   Sức có mạnh mới gánh được nặng và đi được xa hơn. Người cách mạng phải có đạo  đức cách mạng làm nền tảng, mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang”. Người chỉ  rõ cán bộ, đảng viên muốn cho dân tin, dân phục, thì cần nhớ  răng: “ Trước mặt quần chúng, không phải ta cứ  viết lên trán chữ  “ cộng sản” mà ta  được họ yêu mến. Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức. Hồ Chí Minh luôn đặt đạo đức bên cạnh tài năng, gắn đúc với tài, lời nói đi  đôi với hành động và hiệu quả  trên thực tế. Đức và tài phải là những phẩm chất thống   nhất của con người. Con người cần phải có đức và tài, nếu thiếu tài thì làm việc gì cũng  khó, nhưng thiếu đạo đức thì vô dụng, thậm chí có hại.
 14. Đức và tài, hồng và chuyên, phẩm chất và năng lực phải thống nhất làm  một. Trong đó đức là gốc, là nền tảng của người cách mạng. Bác thường xuyên: “ Dạy cũng như học phải biết chú trọng cả tài lẫn đức.   Đức là cách mạng. Đó là gốc, rất quan trọng. Nếu không có đạo đức cách mạng thì có tài  cũng vô dụng”.                *   ạo     đức    góp     phần     giữ     vững    ổn     định    chính    trị     Đ ,   xã    hội,    thúc    đấy    sự    phát    triển kinh tế­ xã hội.  Có đạo đức cách mạng trong sáng mới làm được những việc cao cả, vẻ vang. Theo Người, “ Đại đa số  chiến sĩ cách mạng là người có đạo đức... Đạo   đức ấy có ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp xã hội cũ thành xã hội mới và xây dựng  mỹ tục  thuần phong”.             *   ạo đức càng cần thiết trong điều kiện Đảng cầm    quyền.    Đ Trong “ Di chúc”, Bác từng viết: “ Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi  đảng viên và cán bộ  phải thật sự  thấm nhuần đạo đức cách mạng, thực sự  cần kiệm  liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người  lãnh đạo, phỉa xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ  thật trung thành của nhân  dân”. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho đoàn viên và thanh  niên, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “ hồng” vừa   “ chuyên”. Bồi dưỡng thê hệ  cách mnagj cho đời sau là một việc rất quan trọng và cần   thiết.   ạo đức là thước đo lòng cao thượng của con    người.   * Đ Đạo đức trở thành nhân tố quyết định của sự thành bại của mọi công việc,  phẩm chất mỗi con người.
 15. Trong bài  “ Người  cán bộ  cách mạng” (1955), Hồ  Chí  Minh yêu cầu “  Người cán bộ  cách mạng phải có đạo đức cách mạng... Mọi việc thành hay là bại, chủ  chốt là do cán bộ có thấm nhuần đạo đức cách mạng, hay là không”. Trong bài “ Đạo đức cách mạng” ( 1955), Bác viết: “ Tuy năng lực và công   việc của mỗi người khác nhau, người làm việc to, người làm việc nhỏ, nhưng ai giữ  được đạo đức đều là người cao thượng”. Thực hành tốt đạo đức không chỉ  có tác dụng tôn vinh nâng cao giá trị  của  mình mà còn tạo ra sức mạnh nội sinh giúp ta vượt qua mọi thử thách. 2)Quan điểm về những chuẩn mực đạo đức cách mạng.  * Trung v   ới nước, hiếu với    dân.  • Trung với nước, hiếu với dân là phẩm chất đạo đức bao trùm quan trọng  nhất và chi phối các phẩm chất khác. Mặt khác, về quan hệ đạo đức thì mối quan hệ của  mỗi người với đất nước mình, với nhân dân, dân tộc mình là mối quan hệ lớn nhất. • Trung với hiếu là những khái niệm đạo đức cũ với nội dung hạn hẹp: trung  với vua, hiếu với cha mẹ. Qua đó phản ánh bổn phận, trách nhiệm của thần dân đối với   vua, con cái đối với cha mẹ. • Hồ  Chí Minh đã không gạt bỏ  khái niêmh trung, hiếu đã ăn sâu, bám rễ  trong con người Việt Nam với ý nghĩa trách nhiệm, bổn phận của người dân, người con   mà đưa vào khái niệm cũ nội dung mới mang tính cách mạng: trung với nước, hiếu với  dân. Người nói: “ Đạo đức cũ như người đầu ngược xuống đất chân chống lên trời. Đạo   đức mới như người hai chân đứng vưngx được dưới dất, đầu ngửng lên trời”. Đầu năm  1946, Người còn chri rõ: “ Đạo đức, ngày trước thì chỉ trung với vua, hiếu với mẹ. Ngày  nay, thời đại mới, đạo đức cũng phải mới. Phải trung với nước. Phải hiếu với toàn dân, với đồng bảo”. Đây  chính là chuẩn mực đạo đức có ý nghĩa hàng đầu.
 16. • Tư  tưởng trung với nước, hiếu với dân của Hồ  Chí  Minh  đã vượt qua   những hạn chế  của chủ  nghĩa yêu nước truyền thống dân tộc: “ Trung với Đảng, hiếu   với dân, sẵn sàng chiến đấu hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ Quốc, vì chủ  nghĩa xã hội.   Nhiệm vụ  nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ  thù nào cũng đánh  thắng”. Đó không chỉ là lời kêu goi mà còn là sự  định hướng chính trị­ đạo đức cho mỗi   người Việt Nam, không những trong cuộc đấu tranh cách mạng trước kia và hiện nat, mà  còn lâu dài về sau. • Yêu nước, trung với nước là tuyệt đối trung thành với sự nghiệp xây dựng   và bảo vệ  đất nước, đặt lợi ích của Đảng, của Tổ  quốc, của nhân dân, của cách mạng   lên trên hết. Tiếp theo là thực hiện tốt mọi chủ  trương, chính sách của Đảng của Nhà   nước. Đối với cán bộ, đảng viên, Người còn đòi hỏi phải “ tận trung với nước, tận hiếu   với dân” mới xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ trung thành của nhân dân. • Hiếu với dân không chỉ  dừng ở chỗ  thương dân mà còn phải phục vụ  dân­  đây là điểm làm cho tư tưởng Hồ Chí Minh về  đạo đức hoàn toàn khác về  bản chất so   với đạo đức cũ. Ngày nay, hiếu với dân chính là yêu dân, kinh trọng dân, lấy dân làm  gốc; đề cao tinh thần phục vụ nhân dân, có trách nhiệm trước  nhân dân. Bác đã nêu ra 3  loại trách nhiệm của người cán bộ, trước hết là trách nhiệm với nhân dân, rồi công việc,   sau cùng mới là trách nhiệm với cấp trên; luôn quan tâm chăm lo cho đời sống vật chất,   tinh thần của nhân dân, chăm lo cải  thiện  đời  sống  vật  chất,  tinh  thần  của  nhân  dân,  chăm lo cải thiện đời sống cho dân; khi dân còn thiếu thì mình không có quyền đòi hoit sung sướng cho   riêng mình; tôn trọng và phát huy quyền làm chủ  của dân, nâng cao dân trí   dân biết và sử dụng làm chủ của mình.               *   ần, kiệm, liêm, chính, chí công vô    tư .   C
 17. • Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư  là nội dung cốt lõi của đạo đức cách   mạng, đó là phẩm chất đạo đức gắn liền với hoạt động hằng ngày của mỗi   người. Vì vậy, Hồ  Chí Minh đã đề  cập phẩm chất này nhiều nhất, thường  cuyên nhất, phản ánh ngay từ cuốn sách “ Đường cách mệnh” đến với bản “   Di chúc” cuối đời của Người. Đây cũng chính là phẩm chất đạo đức mà mỗi   người phải coi mình là đối tượng rèn luyện. • Bác chỉ rõ: “ Bọn phong kiến ngày xưa nêu ra cần, kiệm, liêm, chính nhưng  không bao giờ  làm lại bắt nhân dân phải tuân theo để  phụng sự  quyền lợi  cho chúng. Ngày nay ta đề ra cần, kiệm, liêm, chính cho cán bộ thực hiện làm  gương cho nhân dân theo để lọi cho nước cho dân. Với ý nghĩa như vâyh, cần  kiệm, liêm, chính, chí công vô tư  cũng là một biểu hiện cụ  thể  của phẩm   chất “ trung với nước, hiếu với dân.”. • “ Cần” tức là siêng năng, chăm chỉ, cố gắn dẻo dai; lao động có kế hoạch, có   năng suất cao; lao động với tinh thần tự  lực cánh sinh, không lười biếng,  không ỷ lại, không dựa dẫm. • “ Kiệm là tiết kiệm, không xa xỉ, không hoang phí: tiết kiệm sức lao động,  tiết kiệm thì giờ, tiết kiệm của của dân, của nước, của bản thân mình; phải   tiết kiệm từ cái to đến cái nhỏ, nhiều cái nhỏ cộng lại thành cái to; không xa  xỉ, không hoang phí, không bừa bãi, không phô trương hình thức, không liên  hoan, chè chén lu bù. • “ Liêm” là trong sạch, không tham lam,.. không tham tiền của, địa vị, danh  tiếng, ăn ngon.. Liêm tức là “ luôn luôn tôn trọng, giuqx gìn của công và của   dân”. “ không xâm phạm một đồng xu, hạt thóc của nhà nước, của nhân  dân”; phải trong sạch, không tham lam”. “ không tham địa vị, không tham tiền  tài, không tham sung sướng, không ham người tâng bốc mình. Vì vậy mà  quang minh chính đại, không bao giờ hủ hóa. Chỉ có một thứ ham là ham học,  ham làm, ham tiến bộ.
 18. • “ Chính” nghĩa là không tà, thẳng thắn, đúng đắn. Chính là đối với mình­  không tự cao, tự đại, luôn chịu khó học tập cầu tiến bộ, luôn tự  kiểm điểm  để phát triển điều hay, sửa đổi điều dở  của bản thân mình. Đối với người­  không nịnh hót người trên, không xem khinh người dưới; luôn giư  thái độ  chân thành, khiêm tốn, đoàn kết thật thà, không dối trá, lừa lọc. Đối với việc­  để  việc công lên trên, lên trước việc tư, việc nhà. Đã phụ  trách việc gì thì   quyết làm cho kỳ  được, cho đến nơi đến chốn, không sợ  khó khăn, việc  thiện thì dù nhỏ đến mấy cũng làm, việc ác thì dù có nhỏ mấy cũng tránh. • “ Chí công vô tư” về thực chất là nối tiếp cần, kiệm, liêm, chính, tức là yêu  cầu phải rất mực công minh, chính trực, công bằng, công taam, không thiên   tư thiên vị, không nghĩ đến mình trước, chỉ biết vì Đảng, vì Tổ quốc, vì đồng  bào, đặt lợ  ích của cách mạng, của nhân dân lên trên hết, trước hết. Những  yếu tố này có mối quan hệ biện chứng với nhau: “ Cần, Kiệm, Liêm, là gốc  rễ của Chính. Nhưng một cây cần có gốc rễ, lại cần có ngành, lá, hoa, quả  mới là hoàn toàn. Một người cần phải Cần, Kiệm, Liêm nhưng còn phải   Chính mới là người hoàn toàn. • Cần, kiệm, liêm, chính cần thiết đối với tất cả mọi người, là thước đo bản  chất người của một người. Hồ Chí Minh ví những đức tính đó như  mùa của  trời, phương của đất, đức của con người. • Cần, kiệm, liêm, chính vô cùng cần thiết đối với cán bộ, đảng viên và đối   với dân tộc. Người nói: “ Một dân tộc biết cần kiệm, biết liêm là một dân  tộc giàu về vật chất, mạnh mẽ về tinh thần, một dân tộc văn minh tiến bộ”. • Việc thực hiện cần, kiệm liêm, chính, chí công vô tư phải đi liền với chống,  chủ nghĩa cá nhân: tuy nhiên, cần phải phân biệt đúng đắn giữa chủ nghĩa  cá  nhân và lợi ích cá nhân, cần thấy rõ sự  thống nhất giữa lợi ích ching và lợi   ích riêng.  *    Yêu thương con người, sống có tình    nghĩa. 
 19. • Kế  thừa truyền thống nhân nghĩa của dân tộc, kết hợp với chủ  nghĩa đạo  cộng sản, tiếp thu tinh thần nhân văn của nhân loại qua nhiều thập niên,  cùng với việc thể nghiệm chính bản thân mình qua hoạt động, thực tiễn, Hồ  Chí Minh đã xác định tình thương yêu con người là một trong những phẩm  chất đạo đức cao đẹp nhất. Người đã khái quát về  triết lý cuộc sống: nghĩ  cho cùng mọi vấn đề  là vấn đề   ở  đời và làm người,  ở  đời và làm người là   phải yêu nước, thương dân, thương nhân loại khổ đau bị áp bức. • Đối với Bác, tình yêu thương con người là tình cảm nhân ái sâu sắc, rộng lớn   nên trước hết nó là dành cho những người cùng khổ, những người lao động   bị  áp bức bóc lột. Người yêu thương đồng bào, đồng chí mình, không phân  biệt già, trẻ, trai, gái, miền xuôi hay mièn ngược. Từ yêu thương nhân dân lao  động, đồng bào bị áp bức bóc lột, Hồ Chí Minh đã mở rộng tình thương yêu  đó là đến tất cả những người bị áp bức trên khắp thế gian, cho nhân dân, yêu  chuộng hòa bình các nước. Tình yêu thương con người ở Hồ Chí Minh thấm   đượm chủ  nghĩa quốc tế  vô sản­ yêu thương con người cùng giai cấp. “  Quan san muôn dặm một nhà. Bốn phương vô sản đềuu là anh em”. Hồ  Chí  Minh yêu thương tất cả con người, không phân biệt màu da, không giới hạn  phạm vi lãnh thổ. Người cách mạng là người giàu tình cảm, có tình cảm cách  mạng mới đi làm cách mạng. Vì yêu thương nhân dân, yêu thương những con   người cùng khổ  mà Người sẵn sàng chấp nhận mọi gian khôt, hy sinh để  đem lại độc lập, tự do hạnh phúc cho con người. • Chính tình yêu thương con người mà Bác thấy được những đày đọa, những  khổ  sở  mà nhân dân phải chịu đựng, điêu đứng với cuộc sống khốn cùng và  qua đó mà Bác đã lên án, tố cáo mạnh mẽ tội ác của chủ nghĩa đế quốc, chủ  nghĩa thực dân. Bác còn vạch rõ âm mưu, thủ  đoạn dã man của đế  quốc và  thực dân với giai cấp công nhân, nhân dân lao động ở các nước chính quốc và  thuộc địa. Và  từ  lòng  yêu  thương  vô  hạn  đối  với  con  người,  Hồ  Chí  Minh 
 20. luôn khao khát
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2