intTypePromotion=3

Tìm hiểu hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle Server

Chia sẻ: Pt Pt | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:142

0
179
lượt xem
64
download

Tìm hiểu hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle Server

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cơ sở dữ liệu Oracle đang ngày càng được sử dụng phổ biến tại Việt. Rất nhiều hệ thống cơ sở dữ liệu tại các cơ quan, doanh nghiệp lớn đều sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu Oracle phục vụ cho công tác lưu trữ dữ liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tìm hiểu hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle Server

 1. Tìm hiểu hệ quan trị cơ sở dữ liệu Oracle Server
 2. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N www.updatesofts.com y y bu bu to to Simpo PDF Merge HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ Version - http://www.simpopdf.com TÌM HIỂU and Split Unregistered DỮ LIỆU ORACLE SERVER k k lic lic C C w w m m M CL C w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k CHƯƠNG 1. CÁC I M M I TRONG ORACLE 9I ......................................... 10 CHƯƠNG 2. CÁC THÀNH PH N KI N TRÚC................................................. 15 2.1. KI N TRÚC ORACLE SERVER........................................................................................ 15 2.1.1. Oracle Instance ..........................................................................................................15 2.1.2. Oracle database..........................................................................................................20 2.1.3. Qu n tr cơ s d li u Oracle........................................................................................24 2.1.4. Thi t l p các tham s kh i t o nh hư ng t i kích c b nh SGA ....................................24 2.2. K T N I T I ORACLE SERVER..................................................................................... 25 2.2.1. Mô hình k t n i ..........................................................................................................25 2.2.2. M t s khái ni m cơ b n liên quan n k t n i...............................................................26 2.2.3. K t n i t i database ....................................................................................................26 CHƯƠNG 3. CÁC CÔNG C QU N TR ORACLE ........................................... 28 3.1. CÁC CÔNG C QU N TR CƠ S D LI U ORACLE...................................................... 28 3.2. SERVER MANAGER LINE MODE ................................................................................... 28 3.2.1. Truy nh p Server Manager Line Mode ...........................................................................28 3.2.2. Phân nhóm các l nh trong Server manager....................................................................29 3.2.3. Di n gi i các l nh trong Server manager .......................................................................29 3.3. ORACLE ENTERPRISE MANAGER ................................................................................. 30 3.3.1. Ki n trúc OME ............................................................................................................30 3.3.2. Các d ch v chung.......................................................................................................31 3.3.3. Oracle Configuration Assistant ......................................................................................31 3.3.4. Oracle Enterprise Manager Console ...............................................................................31 3.4. CÁC CÔNG C QU N TR KHÁC.................................................................................... 32 CHƯƠNG 4. T O DATABASE ........................................................................ 33 4.1. CÁC BƯ C T O DATABASE .......................................................................................... 33 4.2. CHU N B MÔI TRƯ NG.............................................................................................. 33 4.2.1. Chu n b h i u hành ................................................................................................33 4.2.2. Lên k ho ch b trí các file thông tin.............................................................................33 4.2.3. Optimal Flexible Architecture – OFA ..............................................................................34 4.2.4. C u trúc thư m c ph n m m Oracle..............................................................................35 4.2.5. Bi n môi trư ng..........................................................................................................35 4.3. CHU N B CÁC THAM S TRONG PARAMETER FILE .................................................... 36 4.4. CHU N B INSTANCE PH C V QU N TR .................................................................. 37 4.4.1. T o m t instance ........................................................................................................37 4.4.2. Kh i ng instance .....................................................................................................38 4.4.3. D ng instance ............................................................................................................38 4.4.4. Hu instance ..............................................................................................................39 4.5. T O DATABASE ............................................................................................................ 39 4.5.1. Kh i ng Instance .....................................................................................................39 4.5.2. L nh t o database ......................................................................................................39 4.5.3. Oracle Database Assistant............................................................................................41 4.5.4. File script ví d t o m t database .................................................................................41 4.5.5. L i x y ra khi t o database ..........................................................................................42 4.5.6. K t qu sau khi t o database .......................................................................................42 4.6. T O DATA DICTIONARY CHO DATABASE .................................................................... 43 CHƯƠNG 5. QU N TR ORACLE DATABASE ................................................ 44 5.1. PHÂN LO I USERS ....................................................................................................... 44 ORACLE 9i – Ki n trúc và Qu n tr Trang 2
 3. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N www.updatesofts.com y y bu bu to to Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com k k lic lic C C w w m m w 5.1.1. Database Administrators ..............................................................................................44 w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k 5.1.2. Security Officers .........................................................................................................44 5.1.3. Application Developers ................................................................................................45 5.1.4. Database Users ..........................................................................................................45 5.1.5. Network Administrators ...............................................................................................45 5.2. PHƯƠNG TH C XÁC NH N C QUY N TRUY NH P .................................................. 45 5.2.1. Phương th c xác nh n quy n .......................................................................................45 5.2.2. Xác nh n quy n b i h i u hành.................................................................................46 5.2.3. Xác nh n quy n b ng file m t kh u ..............................................................................47 5.2.4. Thay i m t kh u internal ..........................................................................................47 5.3. T O PARAMETER FILE ................................................................................................. 48 5.3.1. S d ng các tham s ..................................................................................................48 5.3.2. M t s quy t c i v i các tham s ...............................................................................49 5.3.3. .................................................................................................................................49 5.3.4. Các tham s cơ b n ....................................................................................................49 5.4. START VÀ SHUT DOWN DATABASE .............................................................................. 50 5.4.1. Các bư c Start và Shut down database .........................................................................50 5.4.2. Start database ............................................................................................................52 5.4.3. Thay i tính s n dùng c a database hi n th i...............................................................52 5.4.4. Shut down database....................................................................................................53 5.4.5. Thay i tr ng thái c a database..................................................................................54 5.4.6. T m treo và ph c h i Database ....................................................................................55 5.4.7. t ch ho t ng tĩnh cho database .......................................................................56 5.5. T TR NG THÁI TĨNH CHO DATABASE...................................................................... 56 5.5.1. ưa Database vào tr ng thái tĩnh .................................................................................56 5.5.2. Ph c h i h th ng tr l i ho t ng như bình thư ng .....................................................57 5.5.3. Xem tr ng thái c a database........................................................................................57 5.6. L Y CÁC THÔNG TIN V H TH NG ............................................................................. 57 5.6.1. M t s views c n quan tâm..........................................................................................58 5.6.2. Hi n th giá tr c a các thông s h th ng......................................................................58 5.6.3. Tham s h th ng ng (có th thay i)......................................................................59 5.6.4. Qu n lý session ..........................................................................................................59 5.6.5. Trace file và ALERT file................................................................................................60 CHƯƠNG 6. DATA DICTIONARY, VIEWS VÀ PACKAGES ............................. 61 6.1. DATA DICTIONARY VÀ VIEWS ..................................................................................... 61 6.1.1. Data Dictionary...........................................................................................................61 6.1.2. Data Dictionary views..................................................................................................62 6.1.3. Sripts qu n tr ............................................................................................................64 6.2. STORED PROCEDURES VÀ CÁC PACKAGES CHU N ..................................................... 65 6.2.1. Gi i thi u chung .........................................................................................................65 6.2.2. Stored procedures.......................................................................................................65 6.2.3. Packages chu n..........................................................................................................66 6.2.4. Gi i thi u m t s packages chu n do Oracle cung c p ....................................................66 6.2.5. Package DBMS_METADATA ...........................................................................................68 6.2.6. Package dbms_redefinition ..........................................................................................69 6.3. THÔNG TIN V CÁC STORED PROCEDURES................................................................. 69 CHƯƠNG 7. QU N TR CONTROL FILES...................................................... 72 7.1. CONTROL FILES ........................................................................................................... 72 7.1.1. Gi i thi u control file ...................................................................................................72 7.1.2. Cách th c t tên control file .......................................................................................72 7.1.3. K t h p nhi u control files ...........................................................................................72 7.1.4. N i dung c a control file ..............................................................................................73 7.1.5. Các tham s nh hư ng t i kích thư c c a control file ....................................................74 7.2. QU N TR CONTROL FILE ............................................................................................ 74 7.2.1. T o m i control file .....................................................................................................74 ORACLE 9i – Ki n trúc và Qu n tr Trang 3
 4. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N www.updatesofts.com y y bu bu to to Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com k k lic lic C C w w m m w 7.2.2. T o m i control file cho m t database ã có s n ............................................................76 w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k 7.2.3. M t s l i i v i các Control Files ................................................................................76 7.2.4. Hu b Control Files ....................................................................................................77 7.3. THÔNG TIN TR NG THÁI C A CONTROL FILES........................................................... 78 CHƯƠNG 8. QU N LÝ REDO LOG FILES ...................................................... 79 8.1. S D NG CÁC REDO LOG FILES................................................................................... 79 8.1.1. Redo log file...............................................................................................................79 8.1.2. Online Redo Log Groups ..............................................................................................79 8.1.3. Online Redo Log Members ...........................................................................................79 8.1.4. N i dung c a Online Redo Log Files (Members)..............................................................80 8.1.5. Active và Inactive Online Redo Log Files ........................................................................80 8.1.6. Thi t l p các Redo Log Files kh i t o ............................................................................80 8.2. LGWR, LOG SWITCHES VÀ CHECKPOINTS .................................................................. 81 8.2.1. Redo Log Buffer và Background process LGWR ..............................................................81 8.2.2. Log Switches ..............................................................................................................81 8.2.3. Checkpoints ...............................................................................................................82 8.3. LÊN K HO CH S D NG REDO LOG FILES ................................................................. 82 8.3.1. Xác nh s lư ng Online redo log files ..........................................................................82 8.3.2. Nơi t các Online Redo Log Files .................................................................................82 8.3.3. Xác nh kích thư c cho các Online Redo Log Files .........................................................83 8.3.4. Lưu tr các redo log files .............................................................................................83 8.4. I U KHI N LƯU TR SAU I V I PRIMARY/STANDBY.......................................... 84 8.4.1. Thi t l p tham s ARCHIVE_LAG_TARGET .....................................................................84 8.4.2. Các y u t nh hư ng t i tham s ARCHIVE_LAG_TARGET .............................................85 8.5. XÁC NH CH LƯU TR ........................................................................................ 85 8.5.1. S d ng l nh Server Manager ......................................................................................85 8.5.2. S d ng thông tin trong data dictionary ........................................................................86 8.6. I U KHI N CÁC LOG SWITCHS VÀ CHECKPOINTS .................................................... 87 8.6.1. Th c hi n log switches ................................................................................................87 8.6.2. Th c hi n checkpoint ..................................................................................................87 8.6.3. i u ch nh các ng t quãng checkpoints .........................................................................87 8.7. QU N TR CÁC REDO LOG FILES ................................................................................. 88 8.7.1. B sung các online redo log groups...............................................................................88 8.7.2. B sung các online redo log members ...........................................................................89 8.7.3. nh l i ch cho các redo log file ..................................................................................89 8.7.4. Ng ng s d ng các Online redo log groups....................................................................90 8.7.5. Ng ng s d ng các Online redo log members ................................................................91 8.7.6. Xoá r ng Online redo log file ........................................................................................92 CHƯƠNG 9. QU N TR TABLESPACES VÀ DATA FILES................................ 93 9.1. C U TRÚC C A DATABASE ........................................................................................... 93 9.1.1. Quan h gi a database v i các tablespaces và data files .................................................93 9.1.2. Quan h gi a segment v i các extent và các blocks ........................................................94 9.2. PHÂN LO I CÁC TABLESPACES ................................................................................... 95 9.2.1. Tablespace SYSTEM và non-SYSTEM.............................................................................95 9.2.2. Tablespaces read-only / read-write ...............................................................................96 9.2.3. Temporary tablespace / permanent tablespace...............................................................96 9.3. QU N LÝ KHÔNG GIAN TRONG TABLESPACES ............................................................ 97 9.3.1. Dictionary-Managed Tablespaces ..................................................................................97 9.3.2. Locally-Managed Tablespaces.......................................................................................97 9.4. THI T L P TR NG THÁI CHO TABLESPACES ............................................................... 98 9.5. TRAO I CÁC TABLESPACES GI A DATABASES ........................................................ 98 9.5.1. M t s h n ch trong vi c trao i các tablespace: .........................................................99 9.5.2. Các bư c th c hi n chuy n i m t tablespace gi a các database....................................99 9.6. T O TABLESPACE ....................................................................................................... 100 ORACLE 9i – Ki n trúc và Qu n tr Trang 4
 5. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N www.updatesofts.com y y bu bu to to Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com k k lic lic C C w w m m w 9.6.1. L nh t o tablespace .................................................................................................. 100 w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k 9.6.2. Ch qu n lý các tablespaces .................................................................................. 102 9.6.3. T o temporary tablespace.......................................................................................... 102 9.6.4. Các tham s lưu tr .................................................................................................. 102 9.7. CÁC THAY I I V I TABLESPACE ....................................................................... 103 9.7.1. Chuy n i m t tablespace thành m t temporary tablespace ......................................... 103 9.7.2. Thêm m i các tablespace .......................................................................................... 103 9.7.3. M r ng data files..................................................................................................... 104 9.7.4. Thay i kích thư c data file ...................................................................................... 104 9.7.5. Chuy n i ch ONLINE và OFFLINE ...................................................................... 105 9.7.6. Di chuy n các data file .............................................................................................. 106 9.7.7. Tablespace ch c.................................................................................................... 107 9.7.8. Hu tablespace ......................................................................................................... 107 9.8. THÔNG TIN V CÁC TABLESPACES ............................................................................ 108 9.8.1. Xem thông tin tablespace .......................................................................................... 109 9.8.2. Xem thông tin data files............................................................................................. 109 CHƯƠNG 10. C U TRÚC LƯU TR ............................................................. 111 10.1. CÁC LO I SEGMENTS ............................................................................................... 111 10.1.1. Table ..................................................................................................................... 111 10.1.2. Table partition ........................................................................................................ 111 10.1.3. Cluster ................................................................................................................... 111 10.1.4. Index..................................................................................................................... 111 10.1.5. Index-Organized Table ............................................................................................ 112 10.1.6. Index Partition ........................................................................................................ 112 10.1.7. Rollback Segment ................................................................................................... 112 10.1.8. Temporary Segment................................................................................................ 112 10.1.9. LOB Segment ......................................................................................................... 112 10.1.10. LOB Index ............................................................................................................ 113 10.1.11. Nested Table ........................................................................................................ 113 10.1.12. Bootstrap Segment ................................................................................................ 113 10.2. QU N LÝ EXTENTS ................................................................................................... 113 10.2.1. C p phát và thu h i các extents................................................................................ 113 10.2.2. S d ng và gi i phóng các extent ............................................................................. 114 10.2.3. K t h p các vùng không gian tr ng ........................................................................... 114 10.3. BLOCK D LI U........................................................................................................ 116 10.3.1. C u trúc c a block d li u ........................................................................................ 116 10.3.2. Các tham s s d ng không gian trong block ............................................................. 117 10.3.3. S d ng không gian trong block ............................................................................... 118 10.3.4. Phân lo i m c phân o n i v i t ng lo i segment ............................................... 118 10.4. THÔNG TIN V C U TRÚC LƯU TR ........................................................................ 119 10.4.1. Các view lưu tr thông tin........................................................................................ 119 10.4.2. Xem thông tin v các segments ................................................................................ 120 10.4.3. Thông tin v các extents .......................................................................................... 121 10.4.4. Thông tin v các vùng tr ng..................................................................................... 122 CHƯƠNG 11. QU N LÝ ROLLBACK SEGMENTS ......................................... 123 11.1. GI I THI U ROLLBACK SEGMENTS ......................................................................... 123 11.1.1. Khái ni m............................................................................................................... 123 11.1.2. M c ích s d ng segment ...................................................................................... 123 11.1.3. Phân lo i rollback segment....................................................................................... 124 11.2. S D NG ROLLBACK SEGMENT ............................................................................... 125 11.2.1. S d ng rollback segment trong các transaction ......................................................... 125 11.2.2. Tăng trư ng i v i các rollback segments ................................................................ 126 11.2.3. T i ưu các rollback segments ................................................................................... 127 11.3. QU N LÝ ROLLBACK SEGMENTS .............................................................................. 127 11.3.1. S d ng rollback segment........................................................................................ 127 ORACLE 9i – Ki n trúc và Qu n tr Trang 5
 6. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N www.updatesofts.com y y bu bu to to Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com k k lic lic C C w w m m w 11.3.2. T o rollback segment .............................................................................................. 128 w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k 11.3.3. Thay i tr ng thái c a Rollback segments ................................................................ 129 11.3.4. Instance s d ng rollback segment ........................................................................... 130 11.3.5. i u ch nh kh năng lưu tr c a rollback segment ...................................................... 130 11.3.6. Gi m b t r ng c a rollback segment..................................................................... 130 11.3.7. H y b rollback segment.......................................................................................... 131 11.3.8. Qu n lý undo t ng.............................................................................................. 131 11.4. THÔNG TIN V CÁC ROLLBACK SEGMENT ............................................................... 132 11.4.1. Xem thông tin chung v các rollback segment ............................................................ 132 11.4.2. Xem thông tin th ng kê v rollback segment .............................................................. 133 11.4.3. Thông tin v rollback segment ang active ................................................................ 134 11.5. CÁC V N LIÊN QUAN T I ROLLBACK SEGMENT ................................................ 135 11.5.1. Thi u không gian cho các transactions ...................................................................... 135 11.5.2. L i c d li u không ng nh t............................................................................... 135 11.5.3. Ch n session .......................................................................................................... 136 CHƯƠNG 12. QU N LÝ TEMPORARY SEGMENTS ...................................... 138 12.1. TEMPORARY SEGMENTS .......................................................................................... 138 12.1.1. Phân lo i temporary segments.................................................................................. 139 12.1.2. S d ng các Sort Segments ..................................................................................... 140 12.1.3. Sort Extent Pool ...................................................................................................... 140 12.2. C P PHÁT KHÔNG GIAN CHO TEMPORARY SEGMENT............................................. 140 12.3. THÔNG TIN V CÁC TEMPORARY SEGMENT ............................................................ 141 CHƯƠNG 13. CLUSTERS VÀ INDEX-ORGANIZED TABLES......................... 143 13.1. T NG QUAN V CLUSTERS VÀ INDEX-ORGANIZED TABLES ................................... 143 13.1.1. Cluster ................................................................................................................... 144 13.1.2. Xem xét và ch n l a Cluster ..................................................................................... 145 13.1.3. Các ki u cluster ...................................................................................................... 145 13.1.4. Ch n l a ki u cluster ............................................................................................... 146 13.2. QU N LÝ CLUSTER ................................................................................................... 147 13.2.1. T o cluster ............................................................................................................. 147 13.2.2. T o Hash Cluster .................................................................................................... 149 13.2.3. Xác nh giá tr SIZE cho cluster ............................................................................... 150 13.2.4. Các tham s ch nh cho hash cluster ....................................................................... 150 13.2.5. S a i các Cluster ................................................................................................. 151 13.2.6. Xoá Cluster............................................................................................................. 152 13.3. THÔNG TIN V CÁC CLUSTERS ................................................................................ 154 13.3.1. Xác nh Cluster và các c t khoá Cluster .................................................................... 154 13.3.2. L y thông tin c t khoá c a cluster và các c t trong b ng ............................................. 155 13.3.3. L y thông tin cho hash cluster .................................................................................. 155 13.4. INDEX-ORGANIZED TABLE ...................................................................................... 156 13.4.1. Tính ch t chung ...................................................................................................... 156 13.4.2. T o m t index-organized table ................................................................................. 157 13.4.3. Hi n tư ng ROW OVERFLOW (tràn dòng d li u) ....................................................... 159 13.4.4. L y thông tin IOT (Index Orrganized Table) .............................................................. 160 CHƯƠNG 14. QU N LÝ CÁC TABLES.......................................................... 161 14.1. T NG QUAN V TABLES ........................................................................................... 161 14.1.1. Phân lo i các tables................................................................................................. 161 14.1.2. C u trúc các dòng d li u (row data) ........................................................................ 161 14.2. CÁC KI U D LI U TRONG TABLE ........................................................................... 162 14.2.1. Ki u d li u vô hư ng ............................................................................................. 162 14.2.2. T p h p (collection) ................................................................................................ 166 14.2.3. Ki u quan h (REF) ................................................................................................. 167 14.2.4. Ki u d li u TIMESTAMP.......................................................................................... 167 ORACLE 9i – Ki n trúc và Qu n tr Trang 6
 7. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N www.updatesofts.com y y bu bu to to Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com k k lic lic C C w w m m 14.3. QU N LÝ CÁC TABLES .............................................................................................. 167 w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k 14.3.1. T o table ............................................................................................................... 167 14.3.2. Thi t l p giá tr PCTFREE và PCTUSED....................................................................... 169 14.3.3. Migration (di trú) và Chaining các dòng d li u........................................................... 170 14.3.4. Sao chép m t tables................................................................................................ 170 14.3.5. Qu n tr columns trong table .................................................................................... 171 14.3.6. Chuy n m t Table t i Segment hay Tablespace m i.................................................... 173 14.3.7. nh nghĩa l i m t table ang online ......................................................................... 173 14.3.8. B ng ngoài – External table...................................................................................... 175 14.4. CÁC RÀNG BU C (CONSTRAINTS) I V I TABLES............................................... 176 14.4.1. Ràng bu c i v i tables.......................................................................................... 176 14.4.2. Null / Not Null......................................................................................................... 176 14.4.3. Unique................................................................................................................... 177 14.4.4. Primary Key............................................................................................................ 177 14.4.5. Foreign Key ( Referential Key) .................................................................................. 177 14.4.6. Check .................................................................................................................... 178 14.5. QU N LÝ KHÔNG GIAN LƯU TR TRONG TABLE ..................................................... 178 14.5.1. Thay i thông tin lưu tr và tham s s d ng Block .................................................. 178 14.5.2. C p phát các extents b ng tay (manually) ................................................................. 179 14.5.3. High Water Mark..................................................................................................... 180 14.5.4. Thu h i không gian không s d ng ........................................................................... 181 14.5.5. Truncate m t table.................................................................................................. 182 14.5.6. Xoá table ............................................................................................................... 182 14.5.7. Ki m tra c u trúc b ng ............................................................................................ 183 14.5.8. Phát hi n các rows b migration ................................................................................ 183 14.6. THÔNG TIN V TABLES ............................................................................................ 184 14.6.1. Thông tin chung v các tables .................................................................................. 184 14.6.2. Thông tin v s d ng block và thông tin chaining ....................................................... 185 CHƯƠNG 15. QU N LÝ CÁC INDEXES ....................................................... 186 15.1. PHÂN LO I INDEXES ............................................................................................... 186 15.1.1. Index trên m t column và Index trên nhi u columns................................................... 186 15.1.2. Unique index và Non-unique index ............................................................................ 186 15.1.3. Partitioned index và non-partitioned index ................................................................. 186 15.2. T CH C INDEX ....................................................................................................... 186 15.2.1. B-TREE index.......................................................................................................... 186 15.2.2. Reverse Key Index .................................................................................................. 188 15.2.3. Bitmap Index.......................................................................................................... 189 15.2.4. So sánh gi a B-TREE index và Bitmap index............................................................... 190 15.3. QU N LÝ INDEX ....................................................................................................... 190 15.3.1. T o các index ......................................................................................................... 190 15.3.2. M t s cách s d ng index....................................................................................... 193 15.3.3. T o Index khoá ngư c (reverse key index) ................................................................ 194 15.3.4. T o Bitmap index .................................................................................................... 194 15.3.5. Thay i tham s lưu tr cho index........................................................................... 195 15.3.6. C p phát và thu h i không gian s d ng c a index ..................................................... 195 15.3.7. Xây d ng l i (Rebuild) các index ............................................................................... 196 15.3.8. Ki m tra tính h p l c a index .................................................................................. 197 15.3.9. Xoá các index ......................................................................................................... 198 15.4. THÔNG TIN V CÁC INDEX ...................................................................................... 198 15.4.1. Xem thông tin v các index ...................................................................................... 198 15.4.2. Tìm các c t trong m t index..................................................................................... 199 CHƯƠNG 16. N P VÀ T CH C LƯU TR D LI U ................................... 200 16.1. GI I THI U CHUNG ................................................................................................. 200 16.1.1. T ng quan vi c n p d li u ...................................................................................... 200 16.1.2. N p d li u tr c ti p ............................................................................................... 201 ORACLE 9i – Ki n trúc và Qu n tr Trang 7
 8. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N www.updatesofts.com y y bu bu to to Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com k k lic lic C C w w m m 16.2. N P D LI U............................................................................................................ 201 w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k 16.2.1. N p d li u b ng SQL* Loader ................................................................................. 201 16.2.2. Phương pháp n p d li u ......................................................................................... 203 16.2.3. So sánh hai phương pháp n p d li u ....................................................................... 204 16.2.4. N p d li u ng th i (Parallel direct load) ................................................................ 205 16.3. N P D LI U B NG SQL*LOADER ........................................................................... 207 16.3.1. S d ng SLQ*LOADER............................................................................................. 207 16.3.2. Parameter file (t p tham s )..................................................................................... 208 16.3.3. Control file (t p i u khi n)...................................................................................... 209 16.3.4. Data file ................................................................................................................. 211 16.3.5. Các thành ph n c a log file ...................................................................................... 211 16.3.6. Các file u ra khác................................................................................................. 211 16.3.7. Các hư ng d n khi s d ng load.............................................................................. 212 16.4. T CH C L I D LI U B NG CÔNG C EXPORT VÀ IMPORT .................................. 213 16.4.1. Công c d ch chuy n d li u..................................................................................... 213 16.4.2. Các ch Export ................................................................................................... 214 16.4.3. Export d li u tr c ti p và Export d li u thông thư ng............................................... 215 16.5. CÔNG C EXPORT .................................................................................................... 216 16.5.1. S d ng công c Export.......................................................................................... 216 16.5.2. Gi i thi u m t s ch export ................................................................................ 218 16.5.3. Các tablespaces trao i .......................................................................................... 220 16.5.4. M t s thông báo khi export: Warning, Error, và Completion Messages ......................... 220 16.6. CÔNG C IMPORT .................................................................................................... 221 16.6.1. S d ng công c Import .......................................................................................... 221 16.6.2. Chuy n i character set ......................................................................................... 225 CHƯƠNG 17. QU N LÝ USER..................................................................... 226 17.1. USER TRONG DATABASE.......................................................................................... 226 17.1.1. User và nh ng thành ph n liên quan......................................................................... 226 17.1.2. Database schema.................................................................................................... 227 17.2. QU N LÝ USER ......................................................................................................... 227 17.2.1. Các bư c th c hi n khi t o m i user ......................................................................... 227 17.2.2. T o m i user v i cơ ch xác nh n b i database.......................................................... 228 17.2.3. Thay i thu c tính c a user .................................................................................... 229 17.2.4. Thay i h n m c (quota) s d ng tablespace ........................................................... 229 17.2.5. Hu User................................................................................................................ 230 17.3. THÔNG TIN V USER................................................................................................ 230 CHƯƠNG 18. QU N LÝ THÔNG TIN PROFILES ......................................... 232 18.1. GI I THI U PROFILE............................................................................................... 232 18.2. QU N LÝ PROFILE.................................................................................................... 233 18.2.1. T o Profile.............................................................................................................. 233 18.2.2. Thi t l p các gi i h n v tài nguyên .......................................................................... 234 18.2.3. Gán Profile cho User ................................................................................................ 234 18.2.4. t gi i h n tài nguyên ........................................................................................... 235 18.2.5. Thay i thông tin trong profile ................................................................................ 235 18.2.6. Hu profile ............................................................................................................. 236 18.2.7. Thông tin v các gi i h n tài nguyên ......................................................................... 236 18.3. QU N LÝ M T KH U ................................................................................................ 237 18.3.1. T o profile qu n lý m t kh u.................................................................................... 238 18.3.2. Các tham s i u ch nh m t kh u ............................................................................. 239 18.3.3. M t s c i m chính trong qu n lý m t kh u .......................................................... 239 18.3.4. Hàm cung c p m t kh u cho ngư i s d ng............................................................... 240 18.3.5. Thông tin v m t kh u ............................................................................................ 240 CHƯƠNG 19. CÁC QUY N H TH NG........................................................ 242 19.1. PHÂN LO I QUY N .................................................................................................. 242 ORACLE 9i – Ki n trúc và Qu n tr Trang 8
 9. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N www.updatesofts.com y y bu bu to to Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com k k lic lic C C w w m m w 19.1.1. Các quy n h th ng ................................................................................................ 242 w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k 19.1.2. Gán các quy n h th ng .......................................................................................... 242 19.1.3. Xác nh n user b ng password file ............................................................................ 243 19.1.4. Thông tin v các quy n............................................................................................ 244 19.2. QU N LÝ QUY N ...................................................................................................... 245 19.2.1. Thu h i các quy n h th ng ..................................................................................... 245 19.2.2. Quy n trên các i tư ng ........................................................................................ 246 19.2.3. Gán các quy n trên i tư ng .................................................................................. 247 19.2.4. Thông tin v các quy n............................................................................................ 247 19.2.5. Thu h i các quy n trên i tư ng ............................................................................. 248 CHƯƠNG 20. QU N LÝ CH C DANH (ROLE) ............................................. 250 20.1. CH C DANH (ROLE) TRONG DATABASE ................................................................. 250 20.1.1. Các tính ch t c a ch c danh .................................................................................... 250 20.1.2. L i ích c a vi c s d ng ch c danh........................................................................... 250 20.2. QU N LÝ CH C DANH .............................................................................................. 251 20.2.1. T o và s a ch a các Ch c danh ............................................................................... 251 20.2.2. Các ch c danh ư c nh nghĩa s n .......................................................................... 251 20.2.3. S a ch a các ch c danh .......................................................................................... 252 20.2.4. Gán các ch c danh.................................................................................................. 253 20.2.5. Thi t l p ch c danh m c nh................................................................................... 253 20.2.6. Enable và Disable các ch c danh .............................................................................. 254 20.2.7. Thu h i các ch c danh t các user ............................................................................ 255 20.2.8. Xoá các ch c danh .................................................................................................. 255 20.3. THÔNG TIN V CÁC CH C DANH ............................................................................. 255 CHƯƠNG 21. TÍNH NĂNG H TR NGÔN NG QU C GIA ....................... 257 21.1. NGÔN NG QU C GIA ............................................................................................. 257 21.1.1. Các c i m chính ................................................................................................. 257 21.1.2. Ch n t p kí t cho database..................................................................................... 257 21.1.3. T p kí t và t p kí t qu c gia c a database .............................................................. 258 21.2. CÁC THAM S NLS ................................................................................................... 259 21.2.1. L a ch n tham s ................................................................................................... 259 21.2.2. Ngôn ng ph thu c và giá tr territory m c nh........................................................ 260 21.2.3. Xác nh các bi n môi trư ng ................................................................................... 260 21.2.4. Ch nh c trưng ngôn ng (Language-Dependent) cho t ng session ......................... 261 21.2.5. Tham s NLS và các hàm SQL .................................................................................. 262 21.3. THÔNG TIN V CÁC GIÁ TR NLS Ư C KH I T O................................................. 264 21.3.1. Thông tin v t p ký t s d ng................................................................................. 264 21.3.2. Thông tin v các thi t l p thông s NLS..................................................................... 264 ORACLE 9i – Ki n trúc và Qu n tr Trang 9
 10. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N www.updatesofts.com y y bu bu to to Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k Chương 1. CÁC I M M I TRONG ORACLE 9i Phiên b n Oracle9i Release 1 (9.0.1) ư c ưa ra th trư ng vào u năm 2001 và ư c c i ti n, b sung thêm m t s ch c năng, c i m m i. Các c i m này ã làm cho vi c qu n lý database tr nên m m d o, linh ho t và hi u qu hơn. Dư i ây, ta s xem xét m t s c i m m i này: Cho phép nh nghĩa l i c u trúc c a tables ang online Ch c năng này ư c cung c p trong gói package DBMS_REDEFINITION do Oracle cung c p, cho phép ngư i dùng có th nh nghĩa l i c u trúc c a m t table thông quan câu l nh DML ngay khi nó ang online. V i các phiên b n trư c, Oracle 8i, ta cũng có th nh nghĩa l i c u trúc c a table nhưng trư c ó c n ph i t ch offline cho nó. i u này không thu n ti n cho vi c qu n tr . Cho phép th c hi n l nh ANALYZE VALIDATE STRUCTURE t c th i Có th th c hi n l nh ANALYZE t i ưu table ngay c khi ang có l nh DML th c hi n trên table. i u khi n lưu tr sau Oracle cung c p cơ ch i u khi n switching i v i các online redo log group d a theo th i gian (time-based). Trong c u hình primary/standby, t t c các noncurrent logs t i primary site s ư c lưu tr r i v n chuy n t i standby database. Vi c này s hi u qu khi h n ch s lư ng các redo records. T m treo database Oracle9i cung c p ch c năng suspend/resume. Qu n tr viên s d ng l nh ALTER t m treo database, d ng m i thao tác truy xu t vào ra i v i các SYSTEM SUSPEND datafiles và control files. Khi database tr ng thái t m treo, các thao tác vào ra (I/O operations) ang th c hi n s ư c k t thúc và nh ng truy c p vào database m i phát sinh s ư c y vào queue. Th c hi n l nh ALTER SYSTEM RESUME khôi ph c l i tình tr ng bình thư ng c a database. t ch ho t ng tĩnh cho database Oracle9i cho phép ưa database vào ch ho t ng tĩnh(quiesced state). Theo ó ch có các DBA transactions, queries, và các l nh PL/SQL là ư c phép th c hi n. Tr ng thái này cho phép ngư i dùng th c hi n các thao tác qu n tr m t cách an toàn. S d ng câu l nh ưa database v ch ho t ng tĩnh. ALTER SYSTEM QUIESCE RESTRICTED Kh năng khôi ph c và c p phát l i không gian Oracle s t ng th c hi n t m treo (suspending) và sau ó khôi ph c (resuming) l i vi c th c hi n các thao tác database t n kém (large database operations) trong trư ng h p có l i c p phát không gian. Nh v y mà Oracle database server s có th t th c hi n các thao tác h p lý thay vì vi c tr v thông báo l i như các phiên b n trư c. Sau khi các l i này ư c kh c ph c database l i ư c t ng khôi ph c bình thư ng. ORACLE 9i – Ki n trúc và Qu n tr Trang 10
 11. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N www.updatesofts.com y y bu bu to to Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k Cho phép lưu tr trên nhi u ích lưu tr S lư ng ích lưu tr t i a mà ta có th s d ng lưu tr các online redo log ư c tăng lên t 5 t i 10. T ng qu n lý vùng không gian Oracle9i cho phép qu n lý t ng vi c gi i phóng và s d ng các vùng không gian có trong các segments ư c lưu tr trong các locally managed tablespaces thông qua vi c s d ng m nh SEGMENT SPACE MANAGEMENT có trong câu l nh CREATE TABLESPACE. Qu n tr viên có th s d ng ch AUTO ho c MANUAL ch rõ ki u qu n lý không gian mà Oracle s s d ng. C p nh t l i các global indexes m i khi th c hi n thao tác b o trì partition Theo m c nh, có th có m t vài ph n c a m t b ng ư c phân khu (partitioned tables) tr ng thái không s d ng ( ánh d u UNUSABLE) s ư c n p vào trong global indexes. Và ta c n xây d ng l i (rebuild) toàn b global index. Oracle9i cho phép th c hi n t ng công vi c rebuild này thông qua m nh UPDATE GLOBAL INDEX có trong câu l nh ALTER TABLE khi th c hi n b o trì. Cho phép s d ng ng th i nhi u kích c block Oracle cho phép s d ng ng th i nhi u kích c blocks (multiple block sizes). Kích thư c chu n (standard block size) ư c quy nh trong tham s kh i t o DB_BLOCK_SIZE nhưng cũng có th m r ng thêm 4 giá tr kích thư c block phi chu n n a (nonstandard block sizes). Các kích thư c blocks phi chu n ư c ch rõ m i khi t o tablespaces. Kích thư c block chu n ư c s d ng cho SYSTEM tablespace và h u h t các tablespaces khác. Vi c h tr s d ng nhi u kích c block s cho phép th c hi n trao i các tablespaces c a các database mà không có cùng m t kích thư c block. Qu n lý ng buffer cache Kích thư c c a buffer cache có trong vùng nh System Global Area ư c qu n lý ng. i u này có nghĩa là giá tr c a tham s DB_BLOCK_BUFFERS (trong file tham s kh i t o) có th ư c thay th b i giá tr có trong tham s khác, tham s DB_CACHE_SIZE. Trong Oracle 9i, buffer cache l i ư c phân chia thành nhi u b m con (subcaches) n u có s d ng ch multiple block sizes. B n giá tr kích c block ư c ch ra trong 4 tham s DB_ nK_CACHE_SIZE tương ng . Qu n lý ng vùng nh SGA Các tham s kh i t o có th tác ng t i kích c c a vùng nh SGA. Và ta có th thay i kích c c a SGA d dàng thông qua câu l nh ALTER SYSTEM SET. Qu n lý vi c khôi ph c (undo) t ng Oracle s d ng rollback segments lưu tr các thông tin cho khôi ph c. Vi c ph c h i (undo) bao g m roll back, undo, và thay i (changes) i v i database m i khi c n. Oracle 9i cho phép ta t o riêng m t undo tablespace lưu tr các thông tin ph c h i này. Vi c s ORACLE 9i – Ki n trúc và Qu n tr Trang 11
 12. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N www.updatesofts.com y y bu bu to to Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com k k lic lic C C w w m m w w d ng undo tablespace s làm gi m b t tính ph c t p c a vi c qu n tr vùng không gian w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k rollback segment, và cho phép ph c h i l i các thông tin dài mà không s b trùng lên nhau. Qu n lý files trong Oracle M t i m m i trong Oracle 9i là qu n lý files. Thông qua các tham s kh i t o DB_CREATE_FILE_DEST và DB_CREATE_ONLINE_LOG_DEST_ n ta có th ch ra cho h th ng các ư ng d n c th lưu tr các file thu c tablespace, online redo log file hay control file. Oracle luôn m b o qu n lý file duy nh t trong h th ng. T ng xoá các datafiles Oracle9i cung c p m t l a ch n cho phép t ng xoá b (remove) các datafiles m i khi tablespace tương ng b hu thông qua câu l nh DROP TABLESPACE. Tuỳ ch n tương t trong câu l nh ALTER DATABASE TEMPFILE cũng ư c s d ng xoá các temporary file tương ng. Metadata API M t PL/SQL package m i, DBMS_METADATA.GET_DDL, ư c ưa vào Oracle 9i cho phép ta l y ư c các siêu d li u (metadata) – Các thông tin t ng h p v các schema object. Các b ng ngoài - External tables Oracle9i cho phép ta truy c p theo ki u ch c các d li u trong các b ng ngoài (external tables). External tables là các tables mà không n m trong database, và có th các khuôn d ng (format) nào ó. Câu l nh CREATE TABLE ... ORGANIZATION EXTERNAL ư c s d ng ch ra metadata mô t cho external table tương ng. Oracle cung c p i u khi n truy c p ORACLE_LOADER, qua ó cung c p kh năng ánh x d li u tương ng v i cú pháp l nh trong control file. Tăng cư ng cho constraint Ta s d ng m nh USING INDEX trong câu l nh CREATE TABLE hay ALTER TABLE cho phép ta ch rõ index m i khi s d ng ràng bu c unique key hay primary key. Thêm vào ó, ta cũng có th ngăn c n vi c hu (dropping). File tham s trên server Oracle lưu tr các tham s kh i t o cho session trong file tham s dư i khuôn d ng văn b n và ư c t t i các client machine. Các tham s kh i t o c a server n m trong file tham s trên server thư ng khuôn d ng nh phân và có th ư c lưu trong database. Temporary tablespace m c nh Có th thêm vào m nh m i DEFAULT TEMPORARY TABLESPACE vào câu l nh CREATE cho phép t o temporary tablespace ngay trong th i gian t o database. DATABASE Tablespace này s ư c s d ng như temporary tablespace m c nh. ORACLE 9i – Ki n trúc và Qu n tr Trang 12
 13. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N www.updatesofts.com y y bu bu to to Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com k k lic lic C C w w m m t tên cho transaction w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k Oracle cho phép ta gán tên cho m i m t transaction. Tên c a transaction r t có ích cho vi c phân bi t gi m thi u vi c nh m l n gi a các transactions. M t s thay i trong Oracle Database Configuration Assistant Oracle Database Configuration Assistant có m t s thay i trong thi t k . Theo ó, nó cung c p các m u (templates) giúp cho vi c ti t ki m, gi m b t vi c nh nghĩa các object trong database. Ngư i dùng cũng có th t o ra các m u này thông qua vi c s a i các m u có s n. Khi t o database b ng công c Database Configuration Assistant ta cũng có th thêm vào ngay ho c sau ó các khuôn m u g i là các Oracle’s new Sample Schemas. Nh ng schemas này là nh ng ví d tài li u cơ b n trong Oracle. Qu n lý vi c s d ng index Ta thêm m nh MONITORING USAGE vào trong câu l nh ALTER INDEX có th xác nh và qu n lý index khi nó ư c th c hi n. Li t kê các phân vùng Oracle 9i gi i thi u s d ng li t kê các phân vùng, nó cho phép ta ch ra m t danh sách các giá tr r i r c tương ng v i các partitioning column c a m i phân vùng. Phương th c li t kê phân vùng (list partitioning method) ư c ưa ra nh m m c ích mô hình hoá d li u phân tán i v i các giá tr r i r c. Vi c này khó th c hi n ư c b ng các phương pháp range partitioning (phân khu theo kho ng giá tr ) hay hash partitioning (phân khu theo hàm băm). Phân khu theo hàm băm cho các index-organized tables Oracle 9i cho phép s d ng phương pháp băm khi phân khu các index-organized tables. các phiên b n trư c, vi c phân khu cho index-organized tables v n th c hi n ư c nhưng ch b ng phương pháp range method. X lý các job queue process linh ho t Các job queue process ư c t o m t cách linh ho t và nó ch c n t i s hi u c a processes ư ct o th c hi n các jobs c a process ó ang s n sàng cho vi c th c hi n. Ti n trình n n (background process) có tên là CJQ s m nhiêm công vi c này. i m m i trong Database Resource Manager Có m t s ch c năng m i ư c thêm vào Database Resource Manager: Có kh năng t o m t active session pool, là nơi lưu ch a ư c m t s lư ng l n nh t các user sessions ng th i ang ư c th c hi n. N u có nhi u hơn s lư ng l n nh t các sessions cùng ư c th c hi n thì các sessions m i này s ư c ưa vào hàng i ch th c hi n sau. Tuy nhiên ta cũng có th ưa ra m t kho ng th i gian tr (timeout) cho phép th c hi n hay hu vi c th c hi n các sessions m i b sung này. T ng chuy n users t m t nhóm này sang m t nhóm khác tuỳ theo s i u ch nh c a qu n tr viên (administrator). N u m t session ư c t o b i member thu c m t nhóm users nào ó th c hi n trong kho ng th i gian dài hơn th i gian cho phép thì ORACLE 9i – Ki n trúc và Qu n tr Trang 13
 14. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N www.updatesofts.com y y bu bu to to Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com k k lic lic C C w w m m w w session ó có th ư c t ng chuy n sang m t nhóm khác v i nh ng yêu c u tài w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k nguyên khác. Có kh năng ngăn ch n th c hi n các thao tác mà ư c d ki n là s ph i ch y trong m t th i gian dài hơn là kho ng th i gian cho phép. Có kh năng t o m t undo pool, là nơi ch a m t s lư ng nh t nh vùng không gian dành cho vi c khôi ph c thông tin (undo). Cơ ch xác th c và nh xác th c (Proxy authentication and authorization) Oracle9i cho phép m t server n m l p gi a (middle-tier) xác nh n h m t client. Ta có th th c hi n vi c này b ng cách ưa vào m nh GRANT CONNECT THROUGH trong câu l nh ALTER USER. Ta cũng có th ch rõ vai trò c a l p gi a (middle tier) trong vi c k t n i t i client. Application roles Oracle cho phép gán roles cho các application users mà ư c kích ho t b ng cách s d ng PL/SQL package. S d ng m nh IDENTIFIED USING package trong câu l nh CREATE th c hi n vi c này. ROLE ORACLE 9i – Ki n trúc và Qu n tr Trang 14
 15. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N www.updatesofts.com y y bu bu to to Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k Chương 2. CÁC THÀNH PH N KI N TRÚC 2.1. KI N TRÚC ORACLE SERVER Oracle server là m t h th ng qu n tr cơ s d li u i tư ng-quan h cho phép qu n lý thông tin m t cách toàn di n. Oracle server bao g m hai thành ph n chính là Oracle instance và Oracle database. 2.1.1. Oracle Instance nh System Global Area (SGA) và các Oracle instance bao g m m t c u trúc b background processes (ti n trình n n) ư c s d ng qu n tr cơ s d li u. Oracle instance ư c xác nh qua tham s môi trư ng ORACLE_SID c a h i u hành. Background process Hình v 1. Ki n trúc Oracle Server System Global Area - SGA SGA là vùng b nh chia s ư c s d ng lưu tr d li u và các thông tin i u khi n c a Oracle server. SGA ư c c p phát (allocated) trong b nh c a máy tính mà Oracle server ang ho t ng trên ó. Các User k t n i t i Oracle s chia s các d li u có trong SGA, vi c m r ng không gian b nh cho SGA s làm nâng cao hi u su t c a h th ng, lưu tr ưc nhi u d li u trong h th ng hơn ng th i gi m thi u các thao tác truy xu t ĩa (disk I/O). SGA bao g m m t vài c u trúc b nh chính: Shared pool: Là m t ph n c a SGA lưu các c u trúc b nh chia s . Database buffer cache: Lưu tr các d li u ư c s d ng g n nh t. Redo log buffer: ư c s d ng cho vi c dò tìm l i các thay i trong cơ s d li u và ư c th c hi n b i các background process. chi ti t hơn, ta s xem xét c th t ng thành ph n. Share Pool Shared pool là m t ph n trong SGA và ư c s d ng khi th c hi n phân tích câu l nh (parse phase). Kích thư c c a Shared pool ư c xác nh b i tham s SHARED_POOL_SIZE có trong parameter file (file tham s ). Các thành ph n c a Shared pool g m có: Library cache và Data dictionary cache. ORACLE 9i – Ki n trúc và Qu n tr Trang 15
 16. www.updatesofts.com Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Hình v 2. C u trúc Share Pool Library Cache Library cache lưu tr thông tin v các câu l nh SQL ư c s d ng g n nh t bao g m: N i dung c a câu l nh d ng text (văn b n). Parse tree (cây phân tích) ư c xây d ng tuỳ thu c vào câu l nh. Execution plan (sơ th c hi n l nh) g m các bư c th c hi n và t i ưu l nh. Do các thông tin trên ã ư c lưu tr trong Library cache nên khi th c hi n l i m t câu l nh truy v n, trư c khi th c hi n câu l nh, Server process s l y l i các thông tin ã ư c phân tích mà không ph i phân tích l i câu l nh. Do v y, Library cache có th giúp nâng cao hi u su t th c hi n l nh. Data Dictionary Cache Data dictionary cache là m t thành ph n c a Shared pool lưu tr thông tin c a dictionary cache ư c s d ng g n nh t như các nh nghĩa các b ng, nh nghĩa các c t, usernames, passwords, và các privileges (quy n). Trong giai o n phân tích l nh (parse phase), Server process s tìm các thông tin trong dictionary cache xác nh các i tư ng trong câu l nh SQL và xác nh các m c quy n tương ng. Trong trư ng h p c n thi t, Server process có th kh i t o và n p các thông tin t các file d li u. Data buffer cache Khi th c hi n m t truy v n, Server process s tìm các blocks c n thi t trong database buffer cache. N u không tìm th y block trong database buffer cache, Server process m i c các block t data file và t o luôn m t b n sao c a block ó vào trong vùng nh m (buffer cache). Như v y, v i các l n truy xu t t i block ó sau này s không c n thi t ph i truy xu t vào datafile n a. Hình v 3. Database buffer cache ORACLE 9i – Ki n trúc và Qu n tr Trang 16
 17. www.updatesofts.com Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Database buffer cache là vùng nh trong SGA s d ng lưu tr các block d li u ư c s d ng g n nh t. Tương t như kích thư c c a blocks d li u ư c xác nh b i tham s DB_BLOCK_SIZE, kích thư c c a vùng m trong buffer cache cũng ư c xác nh b i tham s DB_BLOCK_BUFFERS. Oracle server s d ng gi i thu t least recently used (LRU) algorithm làm tươi l i vùng nh . Theo ó, khi n p m i m t block vào b m, trong trư ng h p b m ã y, Oracle server s lo i b t block ít ư c s d ng nh t ra kh i b m n p block m i vào b m. Redo log buffer Server process ghi l i các thay i c a m t instance vào redo log buffer, ây cũng là m t ph n b nh SGA. Hình v 4. Redo log buffer Có m t s c i m c n quan tâm c a Redo log buffer: Kích thư c ư c xác nh b i tham s LOG_BUFFER. Lưu tr các redo records (b n ghi h i ph c) m i khi có thay i d li u. Redo log buffer ư c s d ng m t cách thư ng xuyên và các thay ibimt transaction có th n m an xen v i các thay i c a các transactions khác. B m ư c t ch c theo ki u circular buffer (b m n i vòng) t c là d li u thay i s ti p t c ư c n p lên u sau khi vùng m ã ư c s d ng h t. Background process Background process (các ti n trình n n) th c hi n các ch c năng thay cho l i g i ti n trình x lý tương ng. Nó i u khi n vào ra, cung c p các cơ ch x lý song song nâng cao hi u qu và tin c y. Tùy theo t ng c u hình mà Oracle instance có các Background process như: Database Writer (DBW0): Ghi l i các thay i trong data buffer cache ra các file d li u. Log Writer (LGWR): Ghi l i các thay i ư c ăng ký trong redo log buffer vào các redo log files. System Monitor (SMON): Ki m tra s nh t quán trong database. Process Monitor (PMON): D n d p l i tài nguyên khi các ti n trình c a Oracle g p l i. Checkpoint Process (CKPT): C p nh t l i tr ng thái c a thông tin trong file i u khi n và file d li u m i khi có thay i trong buffer cache. ORACLE 9i – Ki n trúc và Qu n tr Trang 17
 18. www.updatesofts.com Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Database Writer (DBW0) Server process ghi l i các d li u thay i rollback và d li u c a các block trong buffer cache. Database writer (DBWR) ghi các thông tin ư c ánh d u thay i t database buffer cache lên các data files nh m m b o luôn có kho ng tr ng b m c n thi t cho vi c s d ng. Hình v 5. Database Writer (DBWR) V i vi c s d ng này, hi u su t s d ng database s ư c c i thi n do Server processes ch t o các thay i trên buffer cache, DBWR ghi d li u vào các data file cho t i khi: S lư ng buffers ánh b d u t t i giá tr ngư ng. Ti n trình duy t t t c buffer mà v n không tìm th y d li u tương ng. Quá th i gian quy nh. Log Writer Log Writer (LGWR) là m t trong các background process có trách nhi m qu n lý redo log buffer ghi l i các thông tin trong Redo log buffer vào Redo log file. Redo log buffer là b m d li u ư c t ch c theo ki u n i vòng. ORACLE 9i – Ki n trúc và Qu n tr Trang 18
 19. www.updatesofts.com Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Hình v 6. Log Writer (LGWT) LGWR ghi l i d li u m t cách tu n t vào redo log file theo các tình hu ng sau: Khi redo log buffer y Khi x y ra timeout (thông thư ng là 3 giây) Trư c khi DBWR ghi l i các blocks b thay i trong data buffer cache vào các data files. Khi commit m t transaction. System Monitor (SMON) Ti n trìnhsystem monitor (SMON) th c hi n ph c h i các s c (crash recovery) ngay t i th i i m instance ư c kh i ng (startup), n u c n thi t. SMON cũng có trách nhi m d n d p các temporary segments không còn ư c s d ng n a trong dictionary-managed tablespaces. SMON khôi ph c l i các transactions b ch t m i khi x y ra s c . SMON u n th c hi n ki m tra và kh c ph c các s c khi c n. Trong môi trư ng Oracle Parallel Server, SMON process c a m t instance có th th c hi n khôi ph c instance trong trư ng h p instance hay CPU c a máy tính ó g p s c . Process Monitor (PMON) Ti n trình process monitor (PMON) th c hi n ti n trình ph c h i m i khi có m t user process g p l i. PMON có trách nhi m d n d p database buffer cache và gi i phóng tài nguyên mà user process ó s d ng. Ví d , nó thi t l p l i (reset) tr ng thái c a các b ng ang th c hi n trong transaction, gi i phóng các locks trên b ng này, và hu b process ID c a nó ra kh i danh sách các active processes. PMON ki m tra tr ng thái c a nơi g i (dispatcher ) và các server processes, kh i ng l i (restarts) m i khi x y ra s c . PMON cũng còn th c hi n vi c ăng ký các thông tin v instance và dispatcher processes v i network listener. Tương t như SMON, PMON ư c g i n m i khi x y ra s c trong h th ng. ORACLE 9i – Ki n trúc và Qu n tr Trang 19
 20. www.updatesofts.com Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Checkpoint Process (CKPT) C p nh t l i tr ng thái c a thông tin trong file i u khi n và file d li u m i khi có thay i trong buffer cache. X y ra checkpoints khi: T t c các d li u trong database buffers ã b thay i tính cho n th i i m checkpointed s ư c background process DBWRn ghi lên data files. Background process CKPT c p nh t ph n headers c a các data files và các control files. Checkpoints có th x y ra i v i t t c các data files trong database ho c cũng có th x y ra v i m t data files c th . Checkpoint x y ra theo các tình hu ng sau: M i khi có log switch Khi m t shut down m t database v i các ch tr ch abort X y ra theo như th i gian quy nh trong các tham s kh i to LOG_CHECKPOINT_INTERVAL và LOG_CHECKPOINT_TIMEOUT Khi có yêu c u tr c ti p c a qu n tr viên Thông tin v checkpoint ư c lưu tr trong Alert file trong trư ng h p các tham s kh i t o LOG_CHECKPOINTS_TO_ALERT ư c t là TRUE. Và ngư c l i v i giá tr FALSE. 2.1.2. Oracle database Oracle database là t p h p các d li u ư c xem như m t ơn v thành ph n (Unit). Database có nhi m v lưu tr và tr v các thông tin liên quan. Database ư c xem xét dư i c u trúc logic và c u trúc v t lý . Tuy v y, hai c u trúc d li u này v n t n t i hai góc tách bi t nhau, vi c qu n lý d li u theo c u trúc lưu tr v t lý không gây nh hư ng t i c u trúc logic Oracle database ư c xác nh b i tên m t tên duy nh t và ư c quy nh trong tham s DB_NAME c a parameter file. Hình v 7. C u trúc database ORACLE 9i – Ki n trúc và Qu n tr Trang 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản