intTypePromotion=1
ADSENSE

Tìm hiểu về Lịch sử kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954-1975 (Tập 7: Thắng lợi quyết định năm 1972): Phần 2

Chia sẻ: Tramnam Codon | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:294

103
lượt xem
46
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Chống phá bình định miền Nam, cùng quân và dân Lào, Campuchia tiến công, mở rộng vùng giải phóng; miền Bắc đánh thắng chiến tranh phá hoại lần thứ hai của của đế quốc Mỹ, hiệp định Pari được ký kết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tìm hiểu về Lịch sử kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954-1975 (Tập 7: Thắng lợi quyết định năm 1972): Phần 2

 1. 210 Ch­¬ng 30 chèng ph¸ b×nh ®Þnh ë miÒn nam, cïng qu©n vµ d©n lµo, campuchia tiÕn c«ng, më réng vïng gi¶i phãng I- chiÕn dÞch tiÕn c«ng tæng hîp ë khu 5 Vµ ®ång b»ng s«ng cöu long TiÕp tôc ph¸t huy nh÷ng th¾ng lîi vµ kinh nghiÖm cña phong trµo ®Êu tranh chèng ph¸ b×nh ®Þnh n¨m 1971, trong n¨m 1972, bªn c¹nh chñ tr­¬ng sö dông qu¶ ®Êm chñ lùc tiªu diÖt vµ lµm tan r· mét bé phËn quan träng chñ lùc qu©n ®éi Sµi Gßn, ®Æc biÖt lµ lùc l­îng c¬ ®éng chiÕn l­îc - nh©n tè cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh t¹o nªn sù thay ®æi c¸n c©n so s¸nh thÕ vµ lùc cña ta vµ ®Þch; Bé ChÝnh trÞ Ban ChÊp hµnh Trung ­¬ng §¶ng ®ång thêi quyÕt ®Þnh tiÕn hµnh më c¸c chiÕn dÞch tæng hîp, nh»m tiªu hao, tiªu diÖt vµ lµm tan r· mét bé phËn quan träng lùc l­îng vò trang, nhÊt lµ lùc l­îng t¹i chç nh­ b¶o an, d©n vÖ, ph¸ tan bé m¸y k×m kÑp ë c¬ së, ph¸ ®ån bèt, gi¶i phãng phÇn lín ®Êt ®ai vïng n«ng th«n vµ nh©n d©n,
 2. Ch­¬ng 30: chèng ph¸ b×nh ®Þnh ë miÒn nam,... 211 ®¸nh b¹i c¬ b¶n ©m m­u b×nh ®Þnh cña ®èi ph­¬ng. H­íng tiÕn c«ng ®¸nh ph¸ b×nh ®Þnh, më vïng më m¶ng träng ®iÓm trong n¨m 1972 ®­îc x¸c ®Þnh lµ ®ång b»ng s«ng Cöu Long (chñ yÕu lµ Khu 8) vµ ®ång b»ng Khu 5. Víi c¸c vïng ®« thÞ, Bé ChÝnh trÞ chØ thÞ ph¶i tiÕp tôc ®Èy m¹nh phong trµo ®Êu tranh chÝnh trÞ vµ ho¹t ®éng vò trang (cña ®Æc c«ng, biÖt ®éng thµnh...), t¹o sù phèi hîp chÆt chÏ víi qu¶ ®Êm chñ lùc vµ qu¶ ®Êm ®¸nh ph¸ b×nh ®Þnh, h×nh thµnh nªn thÕ tiÕn c«ng ngµy cµng m¹nh mÏ, réng kh¾p trªn c¶ ba vïng chiÕn l­îc. Thùc hiÖn quyÕt t©m vµ kÕ ho¹ch chiÕn l­îc cña Bé ChÝnh trÞ, Trung ­¬ng Côc vµ Qu©n uû MiÒn quyÕt ®Þnh më chiÕn dÞch tiÕn c«ng tæng hîp ë khu vùc nam b¾c ®­êng sè 4. §Þa bµn më chiÕn dÞch bao gåm mét vïng réng lín thuéc c¸c tØnh: Mü Tho, KiÕn T­êng, KiÕn Phong, Gß C«ng vµ BÕn Tre; tr¶i ra trªn kh¾p 31 huyÖn, 5 thÞ x·, 144 x·, 1.939 xãm Êp, víi tæng diÖn tÝch trªn 1 v¹n km2, d©n sè 2 triÖu 11 v¹n ng­êi. §©y lµ ®Þa bµn cã vÞ trÝ chiÕn l­îc qu©n sù träng yÕu cña ®ång b»ng s«ng Cöu Long, ®Þa bµn cã hÖ thèng giao th«ng ®­êng thuû ngang däc thuËn lîi nh­ c¸c s«ng TiÒn, Cæ Chiªn, Cöu Long, c¸c kªnh D­¬ng V¨n D­¬ng, NguyÔn V¨n TiÕp, Chî G¹o... cïng m¹ng ®­êng bé däc ngang nèi víi trôc quèc lé sè 4, t¹o nªn sù g¾n kÕt gi÷a Sµi Gßn víi c¸c tØnh miÒn T©y Nam Bé (Khu 9). Thªm n÷a, n¬i ®©y cßn cã c¨n cø §ång Th¸p M­êi tiÕp gi¸p víi biªn giíi Campuchia, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc vËn chuyÓn vµ tiÕp nhËn hµng ho¸, vËt chÊt vµ lùc
 3. 212 lÞch sö kh¸ng chiÕn chèng mü, cøu n­íc... tËp VII l­îng chi viÖn cho ho¹t ®éng cña lùc l­îng vò trang ta ë Nam Bé. Ngay tõ nh÷ng n¨m ®Çu chiÕn tranh, Mü vµ chÝnh quyÒn Sµi Gßn ®· ®Æc biÖt chó träng tíi viÖc b×nh ®Þnh ®Þa bµn nµy. Theo b¸o c¸o cña Trung t©m hµnh qu©n Bé T­ lÖnh Vïng 4 chiÕn thuËt Qu©n lùc ViÖt Nam Céng hoµ, cuèi quý I n¨m 1972, t¹i ®Þa bµn c¸c tØnh Mü Tho, KiÕn T­êng, KiÕn Phong, Gß C«ng vµ BÕn Tre, qu©n chñ lùc ®Þch cã S­ ®oµn 7, Liªn ®oµn 41 biÖt ®éng biªn phßng (11 tiÓu ®oµn); lùc l­îng b¶o an cã 4 tiÓu ®oµn, 21 liªn ®éi vµ 65 ®¹i ®éi ®éc lËp. Ngoµi ra, trªn ®Þa bµn nµy, qu©n ®éi Sµi Gßn cßn cã 3 liªn ®éi vµ 428 trung ®éi d©n vÖ, 4 ®¹i ®éi vµ trªn 3.000 c¶nh s¸t d· chiÕn ë c¸c ph©n, chi khu chiÕn thuËt; 74 khÈu ph¸o 105mm vµ 155mm; thiÕt gi¸p cã 1 chiÕn ®oµn (Trung ®oµn 6) vµ 2 chi ®oµn; h¶i qu©n cã 1 liªn ®oµn ®Æc nhiÖm vµ 5 ®¹i ®éi tuÇn giang. Víi lùc l­îng trªn, ®èi ph­¬ng tæ chøc thµnh ba tuyÕn phßng thñ: TuyÕn biªn giíi, gåm Liªn ®oµn 41 biÖt ®éng biªn phßng kÕt hîp víi lùc l­îng b¶o an, d©n vÖ, biÖt kÝch. Dùa vµo hÖ thèng ®ån bèt, tiÓu khu, chi khu, yÕu khu, ®Þch tæ chøc phßng thñ, ng¨n chÆn hµnh lang biªn giíi, ®o¹n tõ T©n Thµnh - C¶ C¸i - Tuyªn B×nh - Long Khèt - Vµm Cá T©y ®Õn c¨n cø Tuyªn Nh¬n. Khi cÇn thiÕt, ®Þch sÏ ®­a S­ ®oµn 7 hoÆc tõ mét ®Õn hai liªn ®oµn biÖt ®éng qu©n c¬ ®éng lªn t¨ng c­êng. TuyÕn kªnh D­¬ng V¨n D­¬ng vµ NguyÔn V¨n TiÕp (gåm c¸c môc tiªu chñ yÕu nh­: GÇy, Kinh QuËn, Kiªn B×nh (däc kinh D­¬ng V¨n D­¬ng)), Mü An, Thiªn Hé,
 4. Ch­¬ng 30: chèng ph¸ b×nh ®Þnh ë miÒn nam,... 213 Mü Ph­íc T©y (thuéc kªnh NguyÔn V¨n TiÕp). §©y lµ tuyÕn trung gian - tuyÕn gi÷ vai trß träng yÕu ®Ó ng¨n chÆn lùc l­îng ta tõ h­íng biªn giíi c¬ ®éng xuèng, ®ång thêi ph¸t hiÖn vµ ®èi phã víi sù tiÕn c«ng vµ næi dËy t¹i chç cña qu©n vµ d©n ta. Lùc l­îng ®èi ph­¬ng bè trÝ trªn tuyÕn nµy lµ c¸c trung ®oµn 11 vµ 12 thuéc S­ ®oµn 7, c¸c tiÓu ®oµn vµ liªn ®éi b¶o an. TuyÕn ®­êng 4, ®­îc x¸c ®Þnh lµ tuyÕn x­¬ng sèng - gi÷ vai trß vµ vÞ trÝ cã ý nghÜa sèng cßn ®èi víi quyÒn kiÓm so¸t cña chóng ë ®ång b»ng s«ng Cöu Long. Do vËy, trªn tuyÕn nµy, ®èi ph­¬ng bè trÝ mét lùc l­îng m¹nh, gåm S­ ®oµn 7, c¸c ®¬n vÞ b¶o an tiÓu khu, chi khu, lùc l­îng thiÕt gi¸p kÕt hîp víi hÖ thèng ®ån bèt b¶o an t¹i chç ®¶m tr¸ch. Khi bÞ ta tiÕn c«ng lín, ®Þch cã thÓ t¨ng c­êng tõ hai ®Õn ba trung ®oµn bé binh, mét trung ®oµn thiÕt gi¸p ®Ó gi¶i to¶. Trong tr­êng hîp nÕu lùc l­îng øng cøu ®Õn kh«ng kÞp, qu©n ®Þch sÏ co côm l¹i, quyÕt t©m gi÷ c¸c vÞ trÝ then chèt ¸n ng÷ däc theo ®­êng 4 nh­: ThÎ 23, Cai LËy, Long §Þnh, ng· ba Trung L­¬ng, thÞ x· Mü Tho, T©n HiÖp. Do tÇm quan träng ®èi víi ta vµ ®Þch, ®­êng 4 lµ tuyÕn giµnh giËt quyÕt liÖt gi÷a hai bªn t¹i khu vùc miÒn Trung Nam Bé, ®Æc biÖt trong n¨m 1972. Cïng víi tËp trung lùc l­îng, ®©y cßn lµ ®Þa bµn träng ®iÓm b×nh ®Þnh cña qu©n Sµi Gßn. PhÇn lín d©n c­ bÞ ®èi ph­¬ng dån Ðp buéc ph¶i rêi bá nhµ cöa, ruéng v­ên, lµng xãm vµo sèng t¹i c¸c Êp chiÕn l­îc, khu tËp trung ë ven c¸c trôc giao th«ng (quèc lé 4, c¸c tØnh lé 12, 20, 28, 30), däc hai bªn c¸c tuyÕn kªnh D­¬ng V¨n D­¬ng,
 5. 214 lÞch sö kh¸ng chiÕn chèng mü, cøu n­íc... tËp VII NguyÔn V¨n TiÕp, Chî G¹o. §Æc biÖt, b­íc sang n¨m 1972, n¨m cã tÇm quan träng trong nç lùc ViÖt Nam ho¸ chiÕn tranh cña ®Õ quèc Mü, tèc ®é còng nh­ c¸c biÖn ph¸p b×nh ®Þnh còng ®­îc ®Þch ®Èy lªn nh÷ng nÊc míi. Trong nh÷ng ®iÒu kiÖn ®ã, ®Ó thùc hiÖn chñ tr­¬ng cña Bé ChÝnh trÞ, l·nh ®¹o, chØ huy chiÕn tr­êng vµ c¸c ®Þa ph­¬ng Khu 8 quyÕt ®Þnh më chiÕn dÞch tiÕn c«ng tæng hîp quyÕt ®¸nh b¹i ©m m­u vµ kÕ ho¹ch b×nh ®Þnh n¨m 1972 cña qu©n ®éi Sµi Gßn. Tr­íc thÕ vµ lùc t­¬ng ®èi m¹nh cïng nh÷ng ©m m­u nham hiÓm cña ®èi ph­¬ng trªn ®Þa bµn nµy, Bé ChØ huy MiÒn vµ Qu©n khu 8 t¨ng c­êng cho chiÕn dÞch mét sè ®¬n vÞ. Lùc l­îng tham gia chiÕn dÞch gåm ba thø qu©n. Lùc l­îng vò trang ®Þa ph­¬ng cã c¸c tiÓu ®oµn bé ®éi ®Þa ph­¬ng tØnh: 514, 209 cña Mü Tho; 504A, 504B cña KiÕn T­êng; 502A, 502B cña KiÕn Phong; BÕn Tre cã Trung ®oµn §ång khëi vµ 1 tiÓu ®oµn; Gß C«ng cã 1 ®¹i ®éi. ë cÊp huyÖn, mçi huyÖn cã tõ mét ®Õn hai ®¹i ®éi. Mçi x· ®Òu cã tõ mét tiÓu ®éi ®Õn hai trung ®éi du kÝch. §©y lµ lùc l­îng chiÕn ®Êu t¹i chç, am hiÓu ®Þa bµn, ©m m­u vµ ho¹t ®éng cña ®èi ph­¬ng. NhiÒu ®¬n vÞ bé ®éi tØnh cã kh¶ n¨ng vµ kinh nghiÖm ®¸nh ph¸ b×nh ®Þnh tèt. S¸t c¸nh chiÕn ®Êu víi bé ®éi ®Þa ph­¬ng, d©n qu©n du kÝch vµ nh©n d©n c¸c ®Þa ph­¬ng, vµ gi÷ vai trß quyÕt ®Þnh trong chiÕn dÞch tæng hîp ®¸nh ph¸ b×nh ®Þnh chÝnh lµ bé ®éi chñ lùc. Bªn c¹nh c¸c trung ®oµn 1, 88 vµ 320 bé binh, 3 tiÓu ®oµn ®Æc c«ng, 2 tiÓu ®oµn ph¸o, 1 tiÓu ®oµn c«ng binh cña Khu 8 - nh÷ng ®¬n vÞ ®· tõng tham gia
 6. Ch­¬ng 30: chèng ph¸ b×nh ®Þnh ë miÒn nam,... 215 chiÕn ®Êu vµ lËp ®­îc nhiÒu thµnh tÝch trong nöa ®Çu cña n¨m 1972, Bé ChØ huy MiÒn cßn t¨ng c­êng cho chiÕn dÞch S­ ®oµn 5 bé binh, C30B1 (gåm c¸c trung ®oµn 24, 207 vµ 271 bé binh), Trung ®oµn 28 ph¸o binh, 1 tiÓu ®oµn ®Æc c«ng, 1 tiÓu ®oµn c«ng binh. C¸c ®¬n vÞ chñ lùc MiÒn ®Òu võa tham gia c¸c chiÕn dÞch trªn nhiÒu ®Þa bµn kh¸c nhau héi tô vÒ S­ ®oµn 5, Trung ®oµn 24 thuéc C30B tham gia chiÕn dÞch NguyÔn HuÖ ë miÒn §«ng Nam Bé, Trung ®oµn 207 tham gia ®¸nh qu©n Lon Non, tuy qu©n sè vµ vò khÝ trang bÞ bÞ tiªu hao nhiÒu, c«ng t¸c bæ sung ch­a ®ñ so víi yªu cÇu biªn chÕ, song ý chÝ, quyÕt t©m còng nh­ kh¶ n¨ng chiÕn ®Êu cña c¸n bé, chiÕn sÜ vÉn ®¶m b¶o tèt. ë ®Þa bµn më chiÕn dÞch, mÆc dï bÞ ®Þch c­ìng bøc, dån Ðp ra sinh sèng t¹i nh÷ng khu tËp trung, Êp chiÕn l­îc ë ven c¸c ®­êng giao th«ng, xung quanh c¸c thÞ x·, thÞ trÊn, ngµy ®ªm bÞ kiÓm so¸t g¾t gao nh­ng, phÇn lín nh©n d©n vÉn gi÷ ®­îc truyÒn thèng ®Êu tranh c¸ch m¹ng kiªn c­êng, cã c¬ së chÝnh trÞ, vò trang t­¬ng ®èi m¹nh vµ tÝch luü ®­îc nhiÒu kinh nghiÖm ®Êu tranh chÝnh trÞ, qu©n sù, binh vËn. Lùc l­îng lµm c«ng t¸c ®Êu tranh binh vËn t¹i ®©y kh«ng chØ ph¸t triÓn nhanh vÒ sè l­îng, mµ ®iÒu ®Æc biÖt quan träng lµ ®· t¹o dùng ®­îc c¬ së ngay trong néi bé S­ ®oµn 7 chñ lùc Sµi Gßn, trong nhiÒu ®ån bèt còng nh­ c¨n cø cña chóng. MÆt kh¸c, nh÷ng th¸ng _____________ 1. C30B lµ mét tæ chøc biªn chÕ cã tÝnh chÊt l©m thêi, t­¬ng ®­¬ng cÊp s­ ®oµn cña Bé ChØ huy Qu©n gi¶i phãng miÒn Nam, nh»m ®¶m b¶o c¬ ®éng chiÕn ®Êu trong mét chiÕn dÞch, mét ®ît ho¹t ®éng qu©n sù.
 7. 216 lÞch sö kh¸ng chiÕn chèng mü, cøu n­íc... tËp VII ®Çu n¨m 1972, ta ®· gi¶i phãng ®­îc kho¶ng 10 v¹n d©n, lµm chñ mét sè ®Þa ph­¬ng ë Mü Tho, BÕn Tre, KiÕn Phong... Toµn bé t×nh h×nh trªn ®©y lµ c¬ së ®Ó Bé ChÝnh trÞ, Qu©n uû vµ Bé ChØ huy MiÒn quyÕt ®Þnh më chiÕn dÞch tiÕn c«ng tæng hîp ®¸nh ph¸ b×nh ®Þnh cña ®Þch ë Khu 8, nh»m ph¸ vì mét m¶ng quan träng trong hÖ thèng k×m kÑp cña ®èi ph­¬ng, thóc ®Èy phong trµo tiÕn c«ng vµ næi dËy cña nh©n d©n ®ång b»ng Khu 8, c¨ng kÐo, ph©n t¸n lùc l­îng ®Þch ë Nam Bé, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó h­íng tiÕn c«ng chñ yÕu cña ta ë miÒn §«ng Nam Bé ®Èy m¹ng ho¹t ®éng giµnh thªm nh÷ng th¾ng lîi míi. Theo quyÕt ®Þnh cña Trung ­¬ng Côc, Ban ChØ ®¹o chiÕn dÞch tiÕn c«ng tæng hîp Qu©n khu 8 ®­îc thµnh lËp, gåm c¸c ®ång chÝ: Hoµng V¨n Th¸i (M­êi Khang) - Phã BÝ th­ Trung ­¬ng Côc, T­ lÖnh Qu©n gi¶i phãng miÒn Nam lµm Tr­ëng ban; NguyÔn V¨n Mïi (S¸u §­êng) - BÝ th­ Khu uû Khu 8 lµm Phã ban; c¸c ®ång chÝ §ång V¨n Cèng (ChÝn Hång) - ñy viªn Qu©n uû MiÒn, Phã ChÝnh uû Qu©n gi¶i phãng miÒn Nam, Lª V¨n T­ëng (Hai Lª) - ñy viªn Qu©n uû MiÒn, Phã ChÝnh uû Qu©n gi¶i phãng miÒn Nam, T­ ViÖt Th¾ng - ñy viªn Th­êng vô Khu uû Khu 8, Lª Quèc S¶n (T¸m Ph­¬ng) - Th­êng vô Khu uû kiªm T­ lÖnh Khu 8, B¶y HiÖp - Chuyªn viªn Ban nghiªn cøu Th­êng vô Trung ­¬ng Côc lµm uû viªn. §ång thêi, th­êng trùc Ban ChØ ®¹o còng khÈn tr­¬ng ®­îc h×nh thµnh, gåm 4 ®ång chÝ: Hoµng V¨n Th¸i, NguyÔn V¨n Mïi, Lª V¨n T­ëng vµ D­¬ng Cù TÈm (N¨m Thanh) - ChÝnh uû Qu©n khu 8.
 8. Ch­¬ng 30: chèng ph¸ b×nh ®Þnh ë miÒn nam,... 217 Bªn c¹nh Ban ChØ ®¹o do Trung ­¬ng Côc chØ ®Þnh, Bé T­ lÖnh MiÒn ra quyÕt ®Þnh thµnh lËp Bé ChØ huy chiÕn dÞch, thµnh phÇn gåm c¸c ®ång chÝ: Hoµng V¨n Th¸i - T­ lÖnh kiªm ChÝnh uû; §ång V¨n Cèng - Phã T­ lÖnh; Lª V¨n T­ëng - Phã ChÝnh uû. C¬ quan tham m­u gióp viÖc trùc tiÕp cho Bé ChØ huy chiÕn dÞch ®­îc h×nh thµnh trªn c¬ së mét bé phËn c¸n bé thuéc c¬ quan tham m­u MiÒn vµ mét bé phËn c¬ quan tham m­u Qu©n khu 8. Bé ChØ huy C30B ®­îc chän lµm nßng cèt ®Ó x©y dùng nªn Bé ChØ huy tiÒn ph­¬ng chiÕn dÞch. §Ó ®¶m b¶o thùc hiÖn tèt nhiÖm vô "chØ ®¹o kÕt hîp chÆt chÏ vµ thèng nhÊt gi÷a chñ lùc MiÒn vµ lùc l­îng vò trang qu©n khu, kÕt hîp chÆt chÏ gi÷a tiÕn c«ng qu©n sù, chÝnh trÞ vµ binh vËn, gi÷a tiÕn c«ng vµ næi dËy trªn khu vùc träng ®iÓm còng nh­ c¸c khu vùc diÖn cã liªn quan, b¶o ®¶m hoµn thµnh nhiÖm vô qu©n sù vµ chÝnh trÞ cña chiÕn dÞch tæng hîp ®¸nh ph¸ b×nh ®Þnh" 1, tham gia c¬ quan tiÒn ph­¬ng Bé T­ lÖnh chiÕn dÞch cßn cã ®ång chÝ Phã T­ lÖnh Qu©n khu 8 vµ t¹i tõng khu vùc t¸c chiÕn, mçi trung ®oµn chñ lùc ®Òu cã c¸c ®ång chÝ cÊp uû vµ c¬ quan qu©n sù ®Þa ph­¬ng tham gia vµo c¬ cÊu së chØ huy ®Ó chØ huy hiÖp ®ång t¸c chiÕn gi÷a c¸c ®¬n vÞ vµ c¸c ®Þa ph­¬ng. _____________ 1. Qu©n ®éi nh©n d©n ViÖt Nam - Qu©n khu 9: B¸o c¸o tæng kÕt chiÕn dÞch tÊn c«ng tæng hîp ®¸nh ph¸ b×nh ®Þnh trªn ®Þa bµn Qu©n khu 8 (tõ ngµy 10-6-1972 ®Õn ngµy 10-9-1972), th¸ng 8-1985, tr.23, tµi liÖu l­u t¹i Phßng Khoa häc c«ng nghÖ - m«i tr­êng Qu©n khu 9.
 9. 218 lÞch sö kh¸ng chiÕn chèng mü, cøu n­íc... tËp VII Cïng víi viÖc hoµn thiÖn c¬ quan chØ ®¹o vµ chØ huy chiÕn dÞch, ngay tõ ®Çu th¸ng 4-1972, víi lùc l­îng ba thø qu©n vµ toµn bé lùc l­îng chÝnh trÞ vµ binh vËn, Qu©n khu 8 ®· chñ ®éng më ®ît ho¹t ®éng t¹o thÕ trªn ®Þa bµn ba tØnh Mü Tho, KiÕn T­êng, KiÕn Phong; khu vùc träng ®iÓm lµ 38 x· thuéc n¨m huyÖn Cai LËy B¾c, C¸i BÌ, KiÕn V¨n, Mü An vµ Vïng 4 KiÕn T­êng; khu vùc thø yÕu lµ 68 x· thuéc c¸c huyÖn Ch©u Thµnh B¾c, Ch©u Thµnh Nam, Cai LËy Nam, C¸i BÌ Nam, Vïng 8 KiÕn T­êng, B¾c Cao L·nh vµ hai x· cña huyÖn Hång Ngù. Trªn h­íng chñ yÕu, ®ªm mïng 6 r¹ng s¸ng ngµy 7-4, Trung ®oµn 88 bÊt ngê tiÕn c«ng ®Þch trªn tuyÕn kªnh D­¬ng V¨n D­¬ng, diÖt vµ bøc rót bèn ®ån cña qu©n Sµi Gßn (trong ®ã cã ®ån Kinh QuËn), diÖt hai trËn ®Þa ph¸o Mü An vµ Kinh QuËn. Ngay sau ®ã, ®èi ph­¬ng tËp trung lùc l­îng b¶o an t¹i chç ®Õn øng cøu nh­ng kh«ng thµnh c«ng. §Õn ngµy 11-4, ®èi ph­¬ng ®­a Liªn ®oµn 41 biÖt ®éng qu©n ®Õn hßng gi¶i to¶. ThÕ nh­ng, lùc l­îng nµy vÊp ph¶i sù ®¸nh tr¶ m·nh liÖt cña ta, 4 ®¹i ®éi bÞ lo¹i khái vßng chiÕn ®Êu. Tuy nhiªn, do qu¸ chó träng diÖt sinh lùc ®Þch, nªn ta ®Ó mÊt thêi c¬ døt ®iÓm môc tiªu then chèt Kinh QuËn. T¹i tuyÕn kªnh NguyÔn V¨n TiÕp, ngay ®Çu th¸ng 4, qu©n Sµi Gßn sö dông Trung ®oµn 11 - S­ ®oµn 7 kÕt hîp víi qu©n b¶o an t¹i chç bung ra cµn quÐt quyÕt liÖt kÕt hîp víi ®èn ph¸ ®Þa h×nh, ng¨n chÆn kÕ ho¹ch më m¶ng, më vïng cña ta. Tr­íc t×nh h×nh ®ã, Bé T­ lÖnh Qu©n khu 8 sö dông Trung ®oµn 1 më c¸c ho¹t ®éng tiÕn c«ng
 10. Ch­¬ng 30: chèng ph¸ b×nh ®Þnh ë miÒn nam,... 219 nh»m ng¨n chÆn vµ ®Èy lïi c¸c ®ît cµn quÐt cña ®èi ph­¬ng. Trung ®oµn ®· liªn tôc vËn ®éng tiÕn c«ng ®Þch vµ giµnh ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ quan träng: ngµy 7-4, diÖt Liªn ®éi 45 b¶o an; ngµy 8, diÖt 1 ®¹i ®éi; ngµy 9, lo¹i khái chiÕn ®Êu TiÓu ®oµn 2 - Trung ®oµn 11; ngµy 17, ®¸nh thiÖt h¹i nÆng TiÓu ®oµn 402 b¶o an; ngµy 21, tiªu hao nÆng TiÓu ®oµn 1 - Trung ®oµn 11 qu©n ®éi Sµi Gßn. §Ó ng¨n chÆn søc tiÕn c«ng cña ta, ®èi ph­¬ng tËp trung mét lùc l­îng gåm ba tiÓu ®oµn biÖt ®éng qu©n vµ ba tiÓu ®oµn cña Trung ®oµn 11 h×nh thµnh nªn ChiÕn ®oµn 7, më cuéc hµnh qu©n gi¶i to¶. Tuy nhiªn, cè g¾ng nµy cña ®èi ph­¬ng kh«ng mang l¹i kÕt qu¶, mµ ng­îc l¹i, hai tiÓu ®oµn biÖt ®éng ®· bÞ ta lo¹i khái chiÕn ®Êu. Trªn h­íng thø yÕu, trong th¸ng 4-1972, TiÓu ®oµn 514 bé ®éi ®Þa ph­¬ng tØnh Mü Tho tiÕn c«ng ®¸nh thiÖt h¹i nÆng chi khu T©n HiÖp; ®Æc c«ng qu©n khu diÖt 4 ®ån b¶o an trªn khu vùc triÒn s«ng Ba Rµi, t¹o ®iÒu kiÖn cho bé ®éi ®Þa ph­¬ng c¸c huyÖn vµ du kÝch c¸c Êp, x· ph¸t ®éng nh©n d©n næi dËy, kÕt hîp ba mòi gi¸p c«ng, c¶n ph¸ thµnh c«ng c¸c cuéc hµnh qu©n b×nh ®Þnh, ®ång thêi tiªu diÖt 10 ®ån, bøc rót 34 ®ån bèt, gi¶i phãng 26 Êp, víi 17.000 d©n, giµnh quyÒn lµm chñ ë 30 Êp kh¸c víi sè d©n 20.000 ng­êi. Cïng thêi gian trªn, Trung ®oµn 320 qu©n khu vµ bé ®éi ®Þa ph­¬ng tØnh KiÕn T­êng tiÕn c«ng khu vùc träng ®iÓm Vïng 8 KiÕn T­êng, më th«ng ®­îc hµnh lang; bé ®éi KiÕn Phong tæ chøc ®¸nh träng ®iÓm b¾c Cao L·nh, s«ng CÇn Lè. Nh»m më réng lâm gi¶i phãng, t¹o thÕ, t¹o ®µ trùc tiÕp cho chiÕn dÞch, theo kÕ ho¹ch thèng nhÊt, ®ªm 28-4,
 11. 220 lÞch sö kh¸ng chiÕn chèng mü, cøu n­íc... tËp VII ba trung ®oµn chñ lùc ®ång lo¹t tiÕn c«ng ®¸nh ph¸ b×nh ®Þnh, më m¶ng t¹i ®Þa bµn träng ®iÓm: Trung ®oµn 1 v©y Ðp yÕu khu Thiªn Hé, më m¶ng ë khu vùc kªnh NguyÔn V¨n TiÕp (thuéc phÝa ®«ng Thiªn Hé); Trung ®oµn 88 më m¶ng khu vùc t©y Thiªn Hé - §èc Binh KiÒu; Trung ®oµn 320 më m¶ng vïng kªnh T­ BÝch, kªnh 2, kªnh 3 Mü Hoµ. Do thÕ vµ lùc ¸p ®¶o, nªn ta ®· nhanh chãng diÖt ®­îc mét sè ®ån bèt, c¨n cø cña ®èi ph­¬ng; hç trî cho nh©n d©n næi dËy diÖt ¸c, ph¸ k×m, giµnh quyÒn lµm chñ nhiÒu ®Þa bµn quan träng. Nh­ng ngay sau ®ã, qu©n Sµi Gßn dån søc ph¶n kÝch d÷ déi, quyÕt lÝp l¹i nh÷ng khu vùc võa bÞ mÊt. Ngµy 29-4, Trung ®oµn 12 - S­ ®oµn 7 qu©n Sµi Gßn tæ chøc ph¶n kÝch vµo khu vùc Phông Thít - Tr¹i Lßn. Ngµy 5-5, 10 tiÓu ®oµn thuéc S­ ®oµn 7 më cuéc hµnh qu©n b×nh ®Þnh hßng chiÕm l¹i c¸c lâm gi¶i phãng t¹i Vïng 4 KiÕn T­êng, Mü An. Tr­íc sù ®èi phã quyÕt liÖt cña ®Þch, ngµy 5-5, Bé T­ lÖnh Qu©n khu 8 quyÕt ®Þnh chuyÓn Trung ®oµn 1 vµ Trung ®oµn 88 xuèng ho¹t ®éng ë vïng nam kªnh NguyÔn V¨n TiÕp, hç trî nh©n d©n më mét sè lâm nhá, tiÕp tôc t¹o thÕ cho kÕ ho¹ch më chiÕn dÞch vµo nh÷ng th¸ng kÕ tiÕp sau ®ã. Qua gÇn hai th¸ng ho¹t ®éng t¹o thÕ, mÆc dï mét sè môc tiªu ®Æt ra ch­a thùc hiÖn ®­îc, nh­ng lùc l­îng vò trang ba thø qu©n vµ nh©n d©n "vïng ruét" ®ång b»ng s«ng Cöu Long ®· thu ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ rÊt quan träng: tiªu diÖt vµ lµm tan r· mét bé phËn sinh lùc ®Þch (phÇn lín lµ lùc l­îng t¹i chç); tiªu diÖt, bøc hµng, bøc rót h¬n 80 ®ån,
 12. Ch­¬ng 30: chèng ph¸ b×nh ®Þnh ë miÒn nam,... 221 bèt c¸c lo¹i; gi¶i phãng Vïng 4 KiÕn T­êng vµ mét sè lâm, t¹o ®­îc bµn ®¹p thuËn lîi ®Ó triÓn khai c¸c mÆt tæ chøc b¶o ®¶m chuÈn bÞ cho chiÕn dÞch tiÕn c«ng tæng hîp ®¸nh ph¸ b×nh ®Þnh quy m« réng lín trªn chiÕn tr­êng Khu 8. Sau ®ît ho¹t ®éng t¹o thÕ vµ c¬ ®éng lùc l­îng, vò khÝ, l­¬ng thùc... tíi nh÷ng ®Þa bµn xuÊt ph¸t tiÕn c«ng, cuèi th¸ng 5, ®Çu th¸ng 6, theo kÕ ho¹ch thèng nhÊt cña Bé ChØ huy MiÒn, lùc l­îng vò trang ta vÉn tiÕp tôc ®Èy m¹nh ho¹t ®éng c¨ng kÐo ®Þch, thu hót nh÷ng ®¬n vÞ ®èi ph­¬ng t¨ng c­êng cho miÒn §«ng tr­íc ®ã quay trë vÒ ®èi phã víi ta trªn chiÕn tr­êng ®ång b»ng s«ng Cöu Long (Qu©n khu 4 - Qu©n ®oµn 4 qu©n ®éi Sµi Gßn), t¹o ®iÒu kiÖn cho h­íng chñ yÕu cña cuéc tiÕn c«ng chiÕn l­îc 1972 ë miÒn §«ng Nam Bé ph¸t triÓn vµ giµnh th¾ng lîi. Theo chØ lÖnh giao nhiÖm vô cña Bé T­ lÖnh chiÕn dÞch, S­ ®oµn 5 ®­îc t¨ng c­êng Trung ®oµn 271 cña C30B ®¶m nhiÖm tiÕn c«ng trªn h­íng chñ yÕu KiÕn T­êng; Trung ®oµn 24 vµ 207 phô tr¸ch h­íng thø yÕu Th«ng B×nh - Cµ Vµng. Qua nguån tin t×nh b¸o thu thËp ®­îc, tuy ®Þch biÕt ta chuÈn bÞ më chiÕn dÞch, song chóng kh«ng n¾m b¾t ®­îc ý ®Þnh, ®Þa bµn, quy m« cña chiÕn dÞch. Trong lóc ®Þch cßn ®ang r¸o riÕt trinh s¸t, th¨m dß, thu thËp tin tøc th× ®ªm 10-6, trªn h­íng tiÕn c«ng chñ yÕu, Trung ®oµn 2 - S­ ®oµn 5 bÊt ngê næ sóng tiÕn c«ng chi khu Long Khèt, chÝnh thøc më mµn cho chiÕn dÞch tiÕn c«ng tæng hîp ®¸nh ph¸ b×nh ®Þnh cña qu©n Sµi Gßn trªn chiÕn tr­êng Khu 8. Nh­ng do c«ng t¸c chuÈn bÞ ch­a thËt chu ®¸o, tæ chøc chØ huy vµ hiÖp ®ång ch­a tèt,
 13. 222 lÞch sö kh¸ng chiÕn chèng mü, cøu n­íc... tËp VII nªn Trung ®oµn 2 ®· kh«ng tiªu diÖt ®­îc môc tiªu then chèt Long Khèt vµ ph¶i rót qu©n sau 5 ngµy bao v©y. Trong khi ®ã, nh÷ng ®¬n vÞ cßn l¹i cña S­ ®oµn 5 ®· phèi hîp hiÖu qu¶ víi lùc l­îng vò trang ®Þa ph­¬ng tæ chøc v©y Ðp Gß M¨ng §a; lùc l­îng ®Æc c«ng cïng bé ®éi vµ du kÝch t¹i chç bao v©y uy hiÕp c¨n cø Th¹nh TrÞ, tæ chøc chÆn ®¸nh c¸c mòi nèng ra ph¶n kÝch cña ®èi ph­¬ng, diÖt 60 tªn. HiÖp ®ång víi bé binh, ph¸o binh MiÒn tËp kÝch thÞ x· Méc Ho¸, diÖt mét sè sinh lùc ®Þch, ph¸ háng nÆng hai tr¹m truyÒn tin, 7 xe qu©n sù. Trªn s«ng Vµm Cá T©y, ®éi ®Æc c«ng n­íc cña MiÒn ®¸nh ch×m 5 tµu chiÕn ®Þch. §­îc th¾ng lîi qu©n sù cña bé ®éi chñ lùc t¹o thÕ vµ víi sù hËu thuÉn cña du kÝch, tù vÖ, c¸c ®oµn thÓ quÇn chóng ®ét nhËp vµo c¸c Êp chiÕn l­îc, khu tËp trung cña ®Þch, vËn ®éng nh©n d©n næi dËy ph¸ Êp, ph¸ k×m, giµnh quyÒn lµm chñ. Tr­íc søc tiÕn c«ng vµ næi dËy cña qu©n vµ d©n ta, ngµy 11-6, ®èi ph­¬ng huy ®éng hai trung ®oµn thuéc S­ ®oµn 7 bé binh, hai tiÓu ®oµn biÖt ®éng qu©n, hai chi ®oµn thiÕt gi¸p M113 më cuéc hµnh qu©n Cöu Long 7/4 nh»m gi¶i to¶ chi khu Long Khèt. §ªm 14-5, Trung ®oµn 1 - S­ ®oµn 5 chñ lùc MiÒn bÊt ngê tËp kÝch ®¸nh thiÖt h¹i nÆng TiÓu ®oµn 3 - Trung ®oµn 12 cña qu©n Sµi Gßn, lo¹i khái vßng chiÕn ®Êu 120 tªn, thu 10 sóng. Ngµy 17-6, ph¸t hiÖn TiÓu ®oµn 3 - Trung ®oµn 10 ®Þch do trùc th¨ng kh«ng vËn ®æ xuèng Kom P«ng Rå, Trung ®oµn 2 - S­ ®oµn 5 vµ TiÓu ®oµn 1 - Trung ®oµn 271 ®· nhanh chãng c¬ ®éng ®Õn bao v©y, tiÕn c«ng, lo¹i khái chiÕn ®Êu h¬n 100 tªn.
 14. Ch­¬ng 30: chèng ph¸ b×nh ®Þnh ë miÒn nam,... 223 Trªn h­íng thø yÕu Th«ng B×nh - Cµ Vµng, sau khi ®¸nh b¹i cuéc hµnh qu©n Cöu Long 44/5 cña Liªn ®oµn biÖt ®éng qu©n 41 tiÕn hµnh tõ ngµy 23-5 ®Õn ngµy 3-6, C30B tiÕp tôc chÆn ®¸nh cuéc hµnh qu©n mang mËt danh Cöu Long 44/6 do tµn qu©n cña Liªn ®oµn biÖt ®éng 41, Liªn ®oµn biÖt ®éng sè 7, hai chi ®oµn thiÕt gi¸p M113 tiÕn hµnh. ChØ mét thêi gian ng¾n chiÕn ®Êu, qu©n ®Þch ®· bÞ ta lo¹i khái chiÕn ®Êu hµng tr¨m tªn vµ mÊt hµng chôc xe thiÕt gi¸p. Ngµy 14-6, chóng buéc ph¶i kÕt thóc cuéc hµnh qu©n. §Õn ®©y, C30B quyÕt ®Þnh chØ ®Ó Trung ®oµn 207 ë l¹i chèt gi÷ khu vùc ¸p s¸t biªn giíi Th«ng B×nh - Cµ Vµng, lùc l­îng cßn l¹i rót xuèng vïng ruét ho¹t ®éng. Ngµy 20-6, Trung ®oµn 24 thuéc C30B, Trung ®oµn 3 - S­ ®oµn 5 b¾t ®Çu hµnh qu©n tíi ®Þa bµn träng ®iÓm chiÕn dÞch. Ph¸t hiÖn ®­îc ý ®Þnh cña ta, ®èi ph­¬ng nhanh chãng huy ®éng lùc l­îng b¶o an tiÓu khu KiÕn Phong cïng víi Trung ®oµn 11 - S­ ®oµn 7 tæ chøc chèt chÆn t¹i tuyÕn kªnh D­¬ng V¨n D­¬ng. T¹i ®©y, qu©n Sµi Gßn vÊp ph¶i sù gi¸ng tr¶ m·nh liÖt cña Trung ®oµn 320 Qu©n khu 8. TiÓu ®oµn 1 - Trung ®oµn 11 chñ lùc cña ®èi ph­¬ng bÞ lo¹i khái chiÕn ®Êu, TiÓu ®oµn 417 b¶o an bÞ ®¸nh thiÖt h¹i nÆng, bé phËn cßn l¹i ph¶i rót lui. TuyÕn hµnh lang cña ta vÉn ®­îc b¶o ®¶m th«ng suèt. Lùc l­îng c¬ ®éng còng nh­ vò khÝ vµ hµng ho¸ b¶o ®¶m cho chiÕn tr­êng Khu 8 gi÷ ®­îc an toµn, ®Õn ®óng n¬i quy ®Þnh. HiÖp ®ång chÆt chÏ víi t¸c chiÕn cña bé ®éi chñ lùc MiÒn, lùc l­îng vò trang ba thø qu©n vµ nh©n d©n Khu 8 khÈn tr­¬ng ®Èy m¹nh tiÕn c«ng vµ næi dËy ®¸nh ph¸
 15. 224 lÞch sö kh¸ng chiÕn chèng mü, cøu n­íc... tËp VII b×nh ®Þnh, më m¶ng, më vïng ë c¸c khu vùc träng ®iÓm thuéc nam vµ b¾c quèc lé 4, næi bËt nhÊt lµ m¶ng Ba Dõa, m¶ng 3 Cai LËy B¾c. M¶ng Ba Dõa ®­îc h×nh thµnh bëi 4 x· Long Trung, Long Tiªn, Long Kh¸nh, Xu©n S¬n thuéc huyÖn Cai LËy Nam; phÝa ®«ng gi¸p s«ng Ba Rµi, phÝa nam gi¸p quèc lé 4. T¹i ®©y, ngoµi viÖc tËp trung x©y dùng yÕu khu Ba Dõa, ®èi ph­¬ng ®· x©y dùng nªn mét hÖ thèng gåm 25 ®ån bèt liªn hoµn ®Ó k×m kÑp nh©n d©n. Lµ khu vùc gi÷ vai trß bµn ®¹p xuÊt ph¸t tiÕn c«ng cña lùc l­îng vò trang Khu 8 ®¸nh ra ®­êng 4 vµ c¸c chi khu C¸i BÌ, Cai LËy, VÜnh Kim nªn Bé T­ lÖnh Qu©n khu 8 quyÕt ®Þnh chän Ba Dõa lµm ®iÓm then chèt ®¸nh ph¸ b×nh ®Þnh, më m¶ng, më réng vïng gi¶i phãng liªn hoµn, t¹o sù th«i ®éng lín cho phong trµo tiÕn c«ng vµ næi dËy ®¸nh ph¸ b×nh ®Þnh cña qu©n Sµi Gßn trªn toµn Khu 8 trong nöa cuèi n¨m 1972. Thùc hiÖn kÕ ho¹ch trªn, c¸c trung ®oµn 1 vµ 88 ®ang t¸c chiÕn ë Mü ThiÖn vµ HËu Mü ®· ®­îc lÖnh bÝ mËt c¬ ®éng tíi phèi hîp víi c¸c lùc l­îng ®Þa ph­¬ng xung quanh khu vùc më m¶ng. §óng 3 giê 15 phót ngµy 10-6, TiÓu ®oµn ®Æc c«ng 269 cïng TiÓu ®oµn 261B - Trung ®oµn 1 bÊt ngê tiÕn c«ng yÕu khu Ba Dõa, më ®Çu cho h­íng tiÕn c«ng më m¶ng Ba Dõa. §©y lµ trËn tiÕn c«ng vµo c¨n cø cã c«ng sù kiªn cè cña ®èi ph­¬ng, nªn ta kh«ng døt ®iÓm ®­îc môc tiªu. Sau khi ®· lo¹i khái chiÕn ®Êu h¬n 100 tªn, b¾t 19 tï binh, thu 35 sóng, bé ®éi ta chuyÓn tõ tiÕn c«ng sang v©y Ðp, truy lïng tiªu diÖt vµ
 16. Ch­¬ng 30: chèng ph¸ b×nh ®Þnh ë miÒn nam,... 225 lµm tan r· bé m¸y k×m kÑp c¬ së cña ®èi ph­¬ng. §Õn cuèi buæi s¸ng ngµy 10-6, ®èi ph­¬ng sö dông 6 ®¹i ®éi b¶o an vµ 2 chi ®oµn xe bäc thÐp M113 më cuéc hµnh qu©n gi¶i táa yÕu khu Ba Dõa. Tuy Trung ®oµn 88 cã tæ chøc lùc l­îng chèt chÆn ë ng· ba Long Tiªn, nh­ng do chñ quan s¬ hë nªn ta ®· ®Ó qu©n Sµi Gßn lät qua vµ vµo ®­îc yÕu khu. Sau ®ã, qu©n b¶o an rót vÒ Cai LËy, nh­ng chóng ®Ó l¹i mét chi ®oµn M113 t¨ng c­êng cho lùc l­îng phßng thñ yÕu khu. §Õn ®©y, môc tiªu chñ yÕu kh«ng nh÷ng kh«ng døt ®iÓm ®­îc, mµ trËn ®¸nh l©m vµo thÕ bÕ t¾c. §Ó nhanh chãng th¸o gì khã kh¨n, Ban ChØ huy h­íng më m¶ng Ba Dõa quyÕt ®Þnh chuyÓn mét bé phËn chñ lùc sang phèi hîp víi bé ®éi vµ du kÝch ®Þa ph­¬ng tiÕn c«ng ®Þch, hç trî nh©n d©n næi dËy bao v©y, bøc hµng 17 ®ån bèt, diÖt ¸c, ph¸ k×m, giµnh quyÒn lµm chñ mét sè Êp, x·. S¸ng ngµy 11-6, Trung ®oµn 1 tæ chøc trËn ®Þa phôc kÝch t¹i Héi S¬n, ®¸nh b¹i cuéc hµnh qu©n gi¶i táa cña TiÓu ®oµn 3 - Trung ®oµn 10 - S­ ®oµn 7, TiÓu ®oµn 402, Liªn ®éi 73 vµ 4 ®¹i ®éi b¶o an cã xe bäc thÐp ®i cïng cña ®Þch. Cïng ngµy, mét trung ®éi cña TiÓu ®oµn 510 v©y Ðp, bøc hµng ®ån Ba DÇu. Ngµy 12, Trung ®oµn 88 chÆn ®¸nh cuéc hµnh qu©n b×nh ®Þnh cña ®Þch gåm TiÓu ®oµn 402, Liªn ®éi 15, Liªn ®éi 73 vµ 3 ®¹i ®éi b¶o an cïng Chi ®oµn 3 thuéc Trung ®oµn 6 thiÕt gi¸p M113 t¹i Tam B×nh - nam Ba Dõa. Ngµy 17-6, mét trung ®éi cña TiÓu ®oµn 510 - Trung ®oµn 88 tiÕn c«ng diÖt ®ån Thµy Cai. Ngµy 18, Trung ®oµn 11 chÆn ®¸nh cuéc hµnh qu©n cña TiÓu ®oµn 2 - Trung ®oµn 11 - S­ ®oµn 7 vµ Chi ®oµn 2 - Trung ®oµn 6 thiÕt
 17. 226 lÞch sö kh¸ng chiÕn chèng mü, cøu n­íc... tËp VII gi¸p M113 cña qu©n Sµi Gßn trªn khu vùc lé Ba Dõa, diÖt 160 tªn, b¾n r¬i hai trùc th¨ng. Ngµy 19, TiÓu ®oµn ®Æc c«ng 269 kú tËp diÖt ®ån Bµng Long. §ªm 19, c¸c ®¹i ®éi bé ®éi huyÖn Ch©u Thµnh Nam vµ Cai LËy Nam ®øng ch©n t¹i khu vùc nam Ba Dõa ®· hËu thuÉn vµ tæ chøc cho 10 gia ®×nh binh sÜ ®Þch (c¬ së ®Þch vËn cña ta) nöa ®ªm ®èt ®Ìn, th¾p ®uèc, kÐo lªn ®ån gäi chång con trë vÒ. Tr­íc sù uy hiÕp cña qu©n d©n ®Þa ph­¬ng ë ngoµi ®ån vµ søc Ðp tõ bªn trong, toµn bé qu©n ®Þch ®ån CÇu V¸n ®· mang vò khÝ ra hµng. Sau ®ã, ta chuyÓn sang uy hiÕp buéc ®èi ph­¬ng rót khái c¸c ®ån CÇu S¾t, So §òa vµ c¸c ®ån Êp 6, 7, 11 x· Long Tiªn, më réng vïng lµm chñ. ChØ tÝnh trong kho¶ng thêi gian h¬n chôc ngµy khëi ®Çu ®ît 1 chiÕn dÞch (10-6 ®Õn 21-6-1972), qu©n vµ d©n trªn ®Þa bµn m¶ng Ba Dõa ®· lo¹i khái vßng chiÕn ®Êu 938 tªn, diÖt gän 6 ®¹i ®éi, ®¸nh thiÖt h¹i nÆng ba tiÓu ®oµn bé binh vµ 1 chi ®oµn thiÕt gi¸p M113, ®¸nh thiÖt h¹i nÆng yÕu khu Ba Dõa, san b»ng 15 ®ån, gi¶i phãng hoµn toµn 2 x· Long Tiªn vµ CÈm S¬n, hoµn thµnh yªu cÇu më m¶ng ®Æt ra trong kÕ ho¹ch. Phèi hîp chÆt chÏ víi ho¹t ®éng cña chñ lùc, trong 10 ngµy ®Çu cña chiÕn dÞch trªn h­íng më m¶ng Ba Dõa, quÇn chóng ë c¸c ®Þa ph­¬ng ®· næi dËy cïng lùc l­îng an ninh, du kÝch diÖt 14 tªn ¸c «n, bøc hµng, bøc rót gÇn chôc ®ån bèt ®Þch; c¸c mòi ®Êu tranh chÝnh trÞ vµ binh vËn ®· vËn ®éng, tæ chøc ®­îc 16.000 l­ît quÇn chóng tham gia ®Êu tranh, ®­a 6.000 ng­êi bung vÒ ruéng v­ên cò, dùng l¹i nhµ cöa trªn ®Þa bµn c¸c x· Long Tiªn, Long Kh¸nh,
 18. Ch­¬ng 30: chèng ph¸ b×nh ®Þnh ë miÒn nam,... 227 Mü Long. §Æc biÖt, dï gian khæ hy sinh lu«n kÒ cËn, trªn ®Þa bµn chiÕn dÞch ®· cã 1.500 ng­êi tù nguyÖn tham gia phôc vô c¬m n­íc, tiÕp tÕ cho bé ®éi, cøu ch÷a vµ chuyÓn th­¬ng binh, ch«n cÊt liÖt sÜ. Bªn c¹nh ®ã, c«ng t¸c x©y dùng vµ ph¸t triÓn lùc l­îng còng cã nh÷ng thµnh tÝch t­¬ng xøng: bé ®éi huyÖn Cai LËy Nam ph¸t triÓn thªm ®­îc mét ®¹i ®éi (víi 50 ng­êi); du kÝch x· Long Tiªn tõ mét tiÓu ®éi ph¸t triÓn thµnh trung ®éi víi 27 c¸n bé, chiÕn sÜ vµ bæ sung cho huyÖn hai tiÓu ®éi; x· Long Trung, lùc l­îng du kÝch tõ 8 ng­êi ®· ph¸t triÓn lªn 32 ng­êi; c¸c x· CÈm S¬n, Héi S¬n, Mü Long, Th¹nh Hßa tõ chç lóc ®Çu chØ cã tõ 5 ®Õn 10 du kÝch ®· ph¸t triÓn thµnh nh÷ng trung ®éi du kÝch víi qu©n sè tõ 18 ®Õn 20 ng­êi. Còng thêi gian trªn, c¸c ®Þa ph­¬ng thuéc m¶ng Ba Dõa ®· ph¸t triÓn thªm ®­îc 24 ®¶ng viªn, 18 ®oµn viªn, 328 héi viªn phô n÷ vµ n«ng héi; trong ®ã, x· Long Tiªn ®· bÇu ®­îc x· ñy vµ cñng cè 12 chi bé Êp. §©y lµ nh÷ng yÕu tè v« cïng thuËn lîi ®Ó qu©n vµ d©n m¶ng Ba Dõa tiÕp tôc ®Èy m¹nh ho¹t ®éng giµnh th¾ng lîi to lín h¬n n÷a trong nh÷ng ®ît tiÕp theo. Kh¸c víi Ba Dõa, m¶ng 3 Cai LËy B¾c lµ ®Þa bµn ®Þch tæ chøc b×nh ®Þnh, k×m kÑp nh©n d©n rÊt hµ kh¾c, víi hÖ thèng ®ån bèt nh­ CÇu Vång, Gß Muång, Cèng §­êng Huy cïng nh÷ng ¸c «n khÐt tiÕng.., ®­îc yÓm trî trùc tiÕp bëi c¸c trËn ®Þa ph¸o Cai LËy, Long §Þnh, Mü Ph­íc T©y vµ Liªn ®éi 75 b¶o an c¬ ®éng øng chiÕn nhanh tuÇn tra kiÓm so¸t ngµy ®ªm. Thùc hiÖn kÕ ho¹ch më m¶ng Cai LËy B¾c, Ban ChØ huy TØnh ®éi Mü
 19. 228 lÞch sö kh¸ng chiÕn chèng mü, cøu n­íc... tËp VII Tho quyÕt ®Þnh sö dông 2 tiÓu ®oµn bé ®éi ®Þa ph­¬ng cña tØnh vµ 2 ®¹i ®éi bé ®éi huyÖn, 1 ®¹i ®éi ®Æc c«ng phèi hîp víi du kÝch ®¸nh ®Þch më m¶ng Kinh Cñ, sau ®ã, ph¸t triÓn më m¶ng kªnh NguyÔn TÊn Thµnh. ë Mü Tho, tr­íc khi tiÕng sóng khai ngßi chiÕn dÞch tæng hîp tiÕn c«ng ®¸nh ph¸ b×nh ®Þnh ë Khu 8 b¾t ®Çu, ngay tõ ®ªm 7-6, c¸c ®¬n vÞ vò trang tØnh ®· tiÕn vµo khu vùc Êp chiÕn l­îc Kinh Cñ, bao v©y ®ån bèt, hç trî cho du kÝch vµ c¬ së néi øng diÖt ¸c, ph¸ ®ån, gi¶i t¸n phßng vÖ d©n sù, ®­a nh©n d©n vÒ quª cò. Nh­ng khi ph¸t triÓn tiÕn c«ng diÖt c¸c ®ån Gß Mång, CÇu Vång, Cèng §­êng Huy, do háa lùc kh«ng ®ñ m¹nh nªn ta kh«ng ®¸nh chiÕm ®­îc c¸c khu vùc ®Çu cÇu. Gi¶i quyÕt t×nh huèng khÈn cÊp nµy, tØnh ®éi ®­a lùc l­îng c¬ quan vµ c«ng binh x­ëng vµo trËn, dïng bÖ phãng lùu b¾n nh÷ng ®Çu ®¹n 105mm, 155mm ®· ®­îc c¶i tiÕn vµo c¸c ®ån cña ®èi ph­¬ng. Víi ®ßn háa lùc bÊt ngê, cã søc c«ng ph¸ lín nµy, ta ®· ph¸ hñy 50% c«ng sù, trËn ®Þa, lo¹i khái chiÕn ®Êu mét nöa qu©n sè ®ãng trong c¸c ®ån. Tr­íc nguy c¬ bÞ tiªu diÖt hoµn toµn, ngµy 12-6, ®Þch rót ch¹y khái ®ån Gß Muång vµ Cèng §­êng Huy. Thõa th¾ng, ngµy 13, ta v©y chÆt ®ån CÇu Vång vµ b¾n ®Çu ®¹n 155mm vµo ®ån, g©y s¸t th­¬ng lín cho §¹i ®éi 962 b¶o an. Sè cßn l¹i trong ®ån buéc ph¶i th¸o ch¹y ra ngoµi, bÞ ta mai phôc s½n diÖt thªm 20 tªn, b¾t 3 tï binh. §Õn ®©y, 3 ®ån b¶o an - lùc l­îng chñ chèt thùc hiÖn b×nh ®Þnh vµ k×m kÑp nh©n d©n m¶ng 3 Cai LËy B¾c ®· bÞ tiªu diÖt. ThÕ vµ lùc míi ®· ®­îc më ra, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó c¸c ban chØ ®¹o
 20. Ch­¬ng 30: chèng ph¸ b×nh ®Þnh ë miÒn nam,... 229 ®¸nh ph¸ b×nh ®Þnh tØnh vµ c¸c huyÖn trong tØnh khÈn tr­¬ng vËn ®éng nh©n d©n næi dËy; ®ång thêi vËn ®éng c¸c gia ®×nh c«ng chøc vµ binh sÜ ®Þch kÐo ®Õn c¸c x· Mü H¹nh Trung, Mü H¹nh §«ng, Mü Ph­íc T©y, T©n Héi tuyªn truyÒn chÝnh s¸ch 10 ®iÓm cña ChÝnh phñ C¸ch m¹ng l©m thêi Céng hßa miÒn Nam ViÖt Nam, kªu gäi binh sÜ ®Þch kh«ng tham gia hµnh qu©n b×nh ®Þnh, mang sóng trë vÒ víi gia ®×nh vµ nh©n d©n. KÕt qu¶ lµ, binh sÜ ®ån CÇu ThÞ Qu¹ x· T©n Phó ®· næi dËy lµm binh biÕn, mang vò khÝ vÒ nép cho du kÝch. §Þch ®ãng ë ®ån N¨m Trinh x· NhÞ Mü buéc ph¶i rót ch¹y khái ®ån. Nh»m ng¨n chÆn khÝ thÕ ®Êu tranh cña ta ®ang lªn m¹nh, ngµy 14-6, qu©n Sµi Gßn dïng 3 ®¹i ®éi b¶o an ®Õn gi¶i to¶, chiÕm l¹i nh÷ng ®ån ®· mÊt. Toµn bé sè qu©n nµy cña ®Þch bÞ c¸c ®¬n vÞ bé ®éi tØnh Mü Tho chÆn ®¸nh, diÖt gän 1 ®¹i ®éi, ®¸nh thiÖt h¹i nÆng 2 ®¹i ®éi cßn l¹i. TiÕp ®Õn, ngµy 18-6, ta l¹i ®¸nh tiªu hao nÆng Liªn ®éi 98 b¶o an ®Þch ®Õn øng cøu, gi÷ v÷ng thµnh qu¶ ®¹t ®­îc. TÝnh ®Õn ngµy 21-6, t¹i m¶ng 3 Cai LËy B¾c, ta ®· gì ®­îc 19 ®ån, gi¶i phãng c¬ b¶n 3 x· vµ 6 Êp víi d©n sè kho¶ng 1 v¹n ng­êi. Hoµ chung khÝ thÕ ®Êu tranh víi h­íng chñ yÕu, trªn ®Þa bµn phèi hîp, qu©n d©n BÕn Tre triÓn khai kÕ ho¹ch më l¹i vïng träng ®iÓm Giång Tr«m. Song do thÕ vµ lùc h¹n chÕ nªn sau thêi gian ho¹t ®éng cña ®ît 1, ta chØ gi¶i phãng ®­îc x· L­¬ng Phó vµ mét sè Êp nhá, lÎ. T¹i KiÕn Phong, ta còng chØ tæ chøc ®­îc mét sè trËn
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=103

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2