TÍNH CHẤT CỦA KIM LOẠI

Chia sẻ: Ngo Thanh Ha | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
280
lượt xem
101
download

TÍNH CHẤT CỦA KIM LOẠI

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dạng 1: Kim loại tác dụng với axit loại1(HCl, H2SO4l) 1. Cho các chất: Ag, Cu, CuO, Al, Fe vào dung dịch axit HCl thì các chất hòa tan hết là: A. Cu, Ag, Fe B. Al, Fe, Ag C. Cu, Al, Fe D. CuO,

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TÍNH CHẤT CỦA KIM LOẠI

  1. TÍNH CHẤT CỦA KIM LOẠI Dạng 1: Kim loại tác dụng với axit loại1(HCl, H2SO4l) 1. Cho các chất: Ag, Cu, CuO, Al, Fe vào dung dịch axit HCl thì các chất hòa tan hết là: A. Cu, Ag, Fe B. Al, Fe, Ag C. Cu, Al, Fe D. CuO, Al, Fe 2. Hoà tan 9,14g hỗn hợp Cu, Mg, Al bằng dung d ịch HCl d ư, thu đ ược 7,84lít khí A (đktc) 2,54g ch ất rắn B và dung dịch C. Tính khối lượng muối có trong dung dịch C. D. kết quả khác A. 3,99g B. 33,25g C. 31,45g 3. Cho 16,2g kim loại M (hoá trị n không đ ổi) tác d ụng v ới 0,15mol O 2. Hoà tan chất rắn sau phản ứng bằng dung dịch HCl dư thấy bay ra 13,44l H2 (đktc). Xác định kim loại M (PƯ xảy ra hoàn toàn) A. Cu B. Mg C.Al D.Fe 4. Hòa tan hòan toàn 5,4gam một kim loại vào dd HCl(dư) ,thì thu đ ược 6,72lít khí ở (ĐKTC). Xác đ ịnh kim loại đó. A. Mg B. Zn C. Fe D. Al 5. Hoà tan hoàn toàn 2,17 gam hỗn hợp 3 kim loại A, B, C trong dung d ịch HCl d ư thu đ ược 2,24 lít khí H2 (đktc) và m gam muối. Giá trị của m là A. 9,27. B. 5,72. C. 6,85. D. 6,48. 6. (KA-07): Cho m gam hỗn hợp Mg, Al vào 250ml dung d ịch ch ứa h ỗn h ợp HCl 1M và H 2SO4 0,5M thu được 5,32 lít khí H2 (đktc) và dung dịch Y. Coi thể tích dung dịch không đổi. Dung dịch Y có pH là A. 1. B. 6. C. 2. D. 7. 7. (KB-07): Cho 1,67 gam hỗn hợp 2 kim loại ở 2 chu kỳ kế tiếp nhau thuộc nhóm IIA tác d ụng h ết v ới dung dịch HCl dư, thoát ra 0,672 lít khí H2 (đktc). Hai kim loại đó là A. Mg và Ca. B. Ca và Sr. C. Sr và Ba. D. Be và Mg. 8. Cho 3,87gam hỗn hợp X gồm Mg và Al vào 250ml dung dịch X gồm HCl 1M và H 2SO4 0,5M thu được dung dịch B và 4,368 lít H2(đktc). Phần trăm khối lượng Mg và Al trong X tương ứng là A. 37,21% Mg và 62,79% Al. B. 62,79% Mg và 37,21% Al. C. 45,24% Mg và 54,76% Al. D. 54,76% Mg và 45,24% Al. 9. Hoà tan hoàn toàn 15,8 gam hỗn hợp Mg, Fe, Al trong dung dịch H 2SO4 loãng dư thu được 13,44 lít khí H2 (đktc) và dung dịch X. Cho X tác dụng với dd ịch NaOH thu đ ược l ượng k ết t ủa l ớn nh ất là m gam.Giá trị của m là A. 20,6 B. 26,0. C. 32,6. D. 36,2. 10. Hoà tan 1,19 gam hỗn hợp A gồm Al, Zn bằng dung dịch HCl v ừa đ ủ thu đ ược dung d ịch X và V lít khí Y (đktc). Cô cạn dung dịch X được 4,03 gam muối khan. Giá trị của V là A. 0,224. B. 0,448. C. 0,896. D. 1,792. 11. Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm 5,6 gam Fe và 32,0 gam Fe 2O3 trong dung dịch HCl thu được dung dịch Y chứa m gam muối. Giá trị của m là A. 77,7. B. 70,6. C. 63,5. D. 45,2. 12. Chia m gam hỗn hợp 2 kim loại X và Y có hoá trị không đ ổi thành 2 ph ần b ằng nhau. Ph ần 1 hoà tan hết trong dung dịch H 2SO4 loãng thu được 1,792 kít khí H 2 (đktc). Phần 2 nung trong oxi đến kh ối lượng không đổi thu được 2,84 gam hỗn hợp oxit. Giá trị của m là A. 1,56. B. 2,20. C. 3,12. D. 4,40. 13. Hoà tan hoàn toàn 1,78 gam hỗn hợp 3 kim loại trong dung d ịch H 2SO4 loãng thu được 0,896 lít khí H2 (đktc) và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là: A. 5,62. B. 3,70. C. 5,70. D. 6,52. 14. Cho m gam hỗn hợp gồm: Mg, Fe, Al phản ứng h ết với HCl; thu đ ược 0,896 lít H 2 (đkc) và 5,856 gam hh muối . Vậy m có thể bằng A.3,012 B.3,016 C.3,018 D. 3,102 15. KA09 - Cho 3,68 gam hỗn hợp gồm Al và Zn tác d ụng v ới m ột l ượng v ừa đ ủ dung d ịch H 2SO4 10% thu được 2,24 lít khí H2 (ở đktc). Khối lượng dung dịch thu được sau phản ứng là: A. 101,48 gam. B. 101,68 gam. C. 97,80 gam. D. 88,20 gam. 1
  2. 16. KA09 - Hòa tan hoàn toàn 14,6 gam hỗn h ợp X gồm Al và Sn bằng dung d ịch HCl (d ư), thu đ ược 5,6 lít H2(ở đktc). Thể tích khí O2 (ở đktc) cần để phản ứng hoàn toàn với 14,6 gam hỗn hợp X là: A. 3,92 lít. B. 1,68 lít C. 2,80 lít D. 4,48 lít Dạng 2: Kim loại tác dụng với axit loại 2( H2SO4đ,HNO3) Hoà tan kim loại M vào dung dịch HNO3 loãng không thấy khí thoát ra. Kim loại M là: 17. A. Cu B. Pb C. Mg D. Ag Nhóm kim loại không tan trong cả axit HNO3 nóng và axit H2SO4 nóng là: 18. A. Pt, Au B. Cu, Pb C. Ag, Pt D. Ag, Pt, Au Kim loại nào sau đây tan tốt trong dung dịch HCl ở điều kiện thường: 19. D.Kết quả khác A. Cu B.Pb C.Fe Cho 0,84 g kim loại R vào dung dịch HNO 3 loãng lấy dư sau khi kết thúc phản ứng thu được 0,336 lít 20. khí NO duy nhất ở đktc . R là: A. Mg B. Cu C. Al D. Fe Cho 28g Fe tác dụng với 400ml dung dịch HNO 3 loãng 1M. Kết thúc phản ứng thu được mg chất rắn 21. A và V lit khí NO duy nhất (đktc). Giá trị m và V lần lượt là: D. Kết quả khác A. 9.8g và 1.12 lít B. 22.4g và 1.12 lít C.19.6g và 1.12 lít Cho 18,5 gam hỗn hợp A gồm Fe, Fe 3O4 tác dụng với 200ml dung dịch HNO 3 a (mol/lít). Sau khi phản 22. ứng xảy ra hoàn toàn thu được 2,24 lít khí NO duy nhất (đktc), dung dịch B và 1,46 gam kim loại. 1 Khối lượng muối trong B là A. 65,34g. B. 48,60g. C. 54,92g. D. 38,50g. 2: Giá trị của a là. A. 3,2. B. 1,6. C. 2,4. D. 1,2. Hoà tan 23,4 gam G gồm Al, Fe, Cu bằng một lượng vừa đ ủ dung d ịch H 2SO4 đặc, nóng, thu được 23. 15,12 lít khí SO2 (đktc) và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là: A. 153,0. B. 95,8. C. 88,2. D. 75,8. Cho 18,2 gam hỗn hợp A gồm Al, Cu vào 100 ml dung dịch B ch ứa HNO 3 2M và H2SO412M và đun 24. nóng thu được dung dịch C và 8,96 lít h ỗn h ợp khí D (đktc) g ồm NO và SO 2, tỉ khối của D so với H2 là 23,5. 1 Khối lượng của Al trong 18,2 gam A là A. 2,7g. B. 5,4g. C. 8,1g. D. 10,8g. 2. Tổng khối lượng chất tan trong C là A. 66,2 g. B. 129,6g. C. 96,8g. D. 115,2g. Hoà tan 3gam hỗn hợp A gồm kim loại R hoá trị 1 và kim lo ại M hoá tr ị 2 v ừa đ ủ vào dung d ịch ch ứa 25. HNO3 và H2SO4 và đun nóng, thu được 2,94 gam hỗn hợp khí B gồm NO 2 và SO2.Thể tích của B là 1,344 lít (đktc). Khối lượng muối khan thu được là: A. 6,36g. B. 7,06g. C. 10,56g. D. 12,26g. Cho 11,28 gam hỗn hợp A gồm Cu, Ag tác dụng vừa đ ủ v ới 200ml dung d ịch B g ồm HNO 3 1M và 26. H2SO4 0,2M thu được khí NO duy nhất và dung dịch C chứa m gam chất tan. Giá trị của m là A. 19,34. B. 15,12. C. 23,18. D. 27,52. Hoà tan hoàn toàn 24,3g Al vào dung dịch HNO 3 loãng dư thu được V lít hỗn hợp khí NO và N 2O (đktc) 27. có tỷ khối hơi so với H2 là 20,25. V là A. 6,72. B. 8,96. C. 11,20. D. 13,44 Hoà tan 32g kim loại M trong dd HNO3dư thu được 8,96lit (đktc) hỗn hợp khí gồm NO, NO 2 có tỉ khối 28. so với H2 là 17. Kim loại M là A. Mg. B. Al. C. Fe. D. Cu. Cho 9,9 gam hỗn hợp gồm một kim loại M hóa trị 2 và m ột kim lo ại R hóa tr ị 3 tác d ụng v ới dung 29. dịch HNO3 vừa đủ thu được dung dịch A và 11,2 lít hỗn hợp khí B gồm NO 2 và NO có tỷ khối so với H2 là 19,8. Khối lượng muối trong dung dịch A là : A. 65,7g. B. 40,9g. C. 96,7g. D. 70,8g. 2
  3. Hoà tan hỗn hợp gồm Mg, Al, Zn trong V lít dung dịch HNO 3 2M vừa đủ thu được 1,68lit hỗn hợp khí 30. X (đktc) gồm N2O và N2. Tỉ khối của X so với H2 là 17,2. Giá trị của V là: A. 0,42. B. 0,84. C. 0,48. D. 0,24. Hoà tan hoàn toàn 13,68 gam hỗn hợp X gồm Al, Cu, Fe b ằng dung d ịch HNO 3 loãng, dư thu được 31. 1,568 lít khí N2O (đktc) và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là: A. 48,40. B. 31,04. C. 57,08. D. 62,70. Cho 3,76 gam hỗn hợp X gồm Mg, Fe, Cu tác dụng với dung dịch HNO 3 dư thu được 1,344 lít khí NO 32. (đktc) và dung dịch Y. Cho Y tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là A. 7,84. B. 4,78. C. 5,80. D. 6,82. Hoà tan hoàn toàn m gam hỗn X gồm Al, Fe, Cu vào dung dịch HNO 3 đặc nóng dư, thu được dung 33. dịch Y chứa 39,99 gam muối và 7,168 lít khí NO2 (đktc). Giá trị của m là : A. 20,15. B. 30,07. C. 32,28. D. 19,84. KA09 - Hòa tan hoàn toàn 12,42 gam Al bằng dung dịch HNO 3 loãng (dư), thu được dung dịch X và 34. 1,344 lít (ở đktc) hỗn hợp khí Y gồm hai khí là N 2O và N2. Tỉ khối của hỗn hợp khí Y so với khí H 2 là 18. Cô cạn dung dịch X, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là A. 97,98. B. 106,38. C. 38,34. D. 34,08. KA09 - Cho 3,024 gam một kim loại M tan hết trong dung d ịch HNO 3 loãng, thu được 940,8 ml khí 35. NxOy (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) có tỉ khối đối với H2 bằng 22. Khí NxOy và kim loại M là A.NO và Mg. B. N2O và Al C. N2O và Fe. D. NO2 và Al. Dạng 3 Kim loại tác dụng với muối 36. Cho biết khối lượng lá Zn thay đổi như thế nào khi ngâm lá Zn vào dung dịch CuSO 4 A. không thay đổi B tăng C.giảm D.chưa xác định Trường hợp không xảy ra phản ứng là: 37. A) Fe + (dd) CuSO4 B) Cu + (dd) HCl C) Cu + (dd) HNO3 D) Cu + (dd) Fe2(SO4)3 Cho một đinh Fe nhỏ vào dd có chứa các chất sau: 38. 1. Pb(NO3)2. 3. NaCl 5. CuSO4 2. AgNO3. 4. KCl 6. AlCl3. Các trường hợp phản ứng xảy ra là: A. 1, 2 ,3 B. 4, 5, 6 C. 3,4,6 D. 1,2,5 Ngâm một đinh sắt sạch trong 200ml dung dịch CuSO 4 phản ứng xong, lấy đinh sắt ra khỏi dung 38. dịch, rửa nhẹ, làm khô, thấy khối lượng đinh sắt tăng 0.8g n ồngđ ộ mol/l c ủa dung d ịch CuSO 4 ban đầu là: D.Kết quả khác A.0,05M B. 0,5M C. 1,5M 39. Nhúng một thanh Al nặng 50g vào 400ml dung d ịch CuSO 4 0.5M. Sau một thời gian, lấy thanh Al ra cân nặng 51.38g. Tính khối lượng Cu đã giải phóng. (Giả sử tất cả Cu sinh ra bám trên thanh Al). D.Kết quả khác A. 0,81g B. 1,62g C.1,92g 40. Có phản ứng hoá học:Zn + CuSO 4 → ZnSO4 + Cu để có 0,02 mol Cu tạo thành thì kh ối lượng của Zn c ần dùng là. A. 1.1 gam B. 1.2 gam C. 1.34 gam D. 1.3 gam Ngâm một lá Zn trong dd chứa 1,12 gam ion một kim loại đi ện tích 2 +. Phản ứng kết thúc khối lượng 41. của lá kẽm tăng 0,47 gam. Ion kim loại trong dd là: A. Cd2+ B. Cu2+ C. Fe2+ D. Pb2+. DÃY ĐIỆN HOÁ Có 4 dd ,trong mỗi dd có chứa 1 lo ại ion sau :Cu 2+,Fe2+,Ag+ ,Pb2+ và có 4 kim loại Cu, Fe, Ag, Pb. Cho 42. biết những kim loại nào có thể tác dụng với dd nào? Viết phương trình ion dạng thu gọn. Cho hh Fe, Cu dư vào dd Fe2(SO4)3. 43. A. Không có pư xảy ra . B. có CuSO4 tạo thành. D. Chỉ có FeSO4 tạo thành C. Có CuSO4 , FeSO4 Chất nào sau đây có thể oxi hoá Zn thành Zn2+ 44. 3
  4. B.Ag+ C. Al+ D.Ca2+ A. Fe 45. Cho biết các cặp oxi hoá- khử sau : Fe2+/ Fe Cu2+/ Cu Fe3+/Fe2+Tính oxi hoá tăng dần theo thứ tự A.Fe3+,Cu2+, Fe2+ B. Fe2+ ,Cu2+, Fe3+ C. Cu2+, Fe3+,Fe2+ D.Cu2+, Fe2+, Fe3+ Có các cặp oxi hoá khử. (1) Fe /Fe Có thể dùng 2+ (2).Pb2+/Pb (3).Ag+/Ag (4). Zn2+/Zn 46. mấy chất khử trong số các chất trên để khử được ion Pb . 2+ A. 1 B. 2 C. 3 D. 0 Cho các phản ứng hoá học :Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu. 47. Phương trình biễu diễn sự oxi hoá của phản ứng trên là: A.Cu2+ + 2e → Cu B. Fe2+ → Fe3+ + 1e C. Fe → Fe2+ + 2e D. Cu → Cu2+ + 2e Cho biết các cặp oxi hoá- khử sau : Fe / Fe Cu / Cu Fe3+/Fe2+ .Tính khử giảm dần theo thứ tự 2+ 2+ 48. A Fe,Cu ,Fe2+ B.Fe, Fe2+,Cu C.Cu , Fe, Fe2+. D.Fe2+,Cu , Fe 49. Ngâm bột Fe vào dd HNO3 loãng nóng khi phản ứng xong ta thu được dd A, chất tan trong dd A có th ể là: A. Fe(NO3)3, HNO3 B. Fe(NO3)3 , Fe(NO3)2 C. Fe(NO3)2, HNO3 D. Cả a,b có thể đúng 50. Dung dịch Cu(NO3)3 có lẫn tạp chất AgNO3. Chất nào sau đây có thể loại bỏ được tạp chất: A. Bột Fe dư, lọc.B. Bột Cu dư, lọc. C. Bột Ag dư, lọc. D. Bột Al dư, lọc. 51. Hỗn hợp gồm : Mg, Fe cho vào dd có chứa CuSO 4 ,AgNO3. Sau pư có thể có những hh chất rắn nào: A. Cu, Fe, Ag, Mg B.Cu, Fe , Mg C. Cu, Fe D. Cu, Ag, Mg E. Cu, Ag F. Cu, Fe, Ag 52. Cho hỗn hợp gồm Fe , Cu vào dung dịch AgNO 3 lấy dư thì sau khi kết thúc phản ứng dung dịch thu được có chất tan là : A. Fe(NO3)2 và Cu(NO3)2 ; B. Fe(NO3)2 , Cu(NO3)2 và AgNO3 C. Fe(NO3)3 , Cu(NO3)2 ,AgNO3 D. Fe(NO3)3, Cu(NO3)2, AgNO3 , Ag 53. Cho hỗn hợp Al , Fe tác dụng với hỗn hợp dung d ịch AgNO 3 ,Cu(NO3)2 thu được dung dịch B và chất rắn D gồm 3 kim loại .Cho D tác dụng với HCl d ư , th ấy có khí bay lên. Thành ph ần c ủa ch ất r ắn D là D.cả A,B,C A.Fe ,Cu ,Ag B.Al ,Fe ,Cu C.Al ,Cu,Ag 54. Cho m g Al vào dd chứa hỗn hợp AgNO3, Cu(NO3)2 Fe(NO3)2 Sau phản ứng thu được 3 kim loại. Vậy trong bình có thể còn : B. Al hết, Cu2+còn A. ion Fe2+ còn, Al còn; C. Al dư D. Al hết, Fe 2+ còn 55. Một oxít của sắt khi hoà tan trong dd H2SO4, loãng, dư thu được dd X. DD X hoà tan được Fe và Cu, cũng tác dụng được với dd AgNO3, cũng tác dụng được với dd KMnO4. Điều đó chỉ ra oxit là: A: FeO B: Fe2O3, C: Fe3O4 D: kh«ng x¸c ®Þnh ®îc 56. Cho 4 kim loại Al, Fe, Mn, Cu và 4 dung dịch muối ZnSO 4, AgNO3, CuCl2, MgSO4. Kim loại nào tác dụng với cả bốn dung dịch muối? D. Không có kim loại nào cả A.Al B. Fe C.Mn 57. Để chuyển FeCl3 thành FeCl2 người ta cho dung dịch FeCl3 tác dụng với kim loại nào sau đây: D.A và B đều được A. Fe B.Cu C.Ag 58. Ngâm Cu dư vào dung dịch AgNO3 thu được dung dịch A. Sau đó ngâm Fe dư vào dung d ịch A thu được dung dịch B, dung dịch B gồm: A. Fe(NO3)2 B. Fe(NO3)3 C. Fe(NO3)2, Cu(NO3)2 D.Fe(NO3)2, Cu(NO3)2, AgNO3 59. Cho 0,01 mol Fe vào 50 ml dung dịch AgNO31M. Khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì khối lượng Ag thu được là: A. 5,4g B. 2,16g C. 3,24g D. 4,32g. 60. Cho 5,5g hỗn hợp Al và Fe (trong đó số mol Al gấp đôi số mol Fe) vào 300 ml dung dịch AgNO3 1M. Khuấy kĩ cho phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là A. 33,95g B. 39,35g C. 35,2g D. 35,39g 61. Cho 0.8 mol Mg vào dung dịch ch ứa 0,4 mol CuSO 4 và 0.6 mol FeSO4 phản. ứng xong. Hãy tính khối lượng chất rắn thu được. D. Kết quả khác A.24 B. 48 C. 4.8 62. Cho 6,4g hỗn hợp Mg - Fe vào dung dịch HCl (dư) th ấy bay ra 4,48 lít H 2(đktc) . Cũng cho hỗn hợp như trên vào dung dịch CuSO4 dư .Sau khi phản ứng xong thì lượng đồng thu được là: 4
  5. A.9,6g B : 16g C : 6,4g D: 12,8g 63. KA09 : Cho 6,72 gam Fe vào 400ml dung dịch HNO3 1M, đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được khí NO (sản phẩm khử duy nh ất) và dung dịch X. Dung d ịch X có th ể hòa tan t ối đa m gam Cu. Giá trị của m là A.0,92. B. 0,64. C. 3,84. D. 3,20. 64. KA09 : Cho hỗn hợp gồm 1,2 mol Mg và x mol Zn vào dung dịch chứa 2 mol Cu2+ và 1 mol Ag+ đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được một dung dịch chứa 3 ion kim loại. Trong các giá trị sau đây, giá trị nào của x thỏa mãn trường hợp trên? A.1,5 B. 1,8 C. 2,0 D. 1,2 65. KA09 : Cho hỗn hợp gồm Fe và Zn vào dung dịch AgNO 3 đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X gồm hai muối và chất rắn Y gồm hai kim loại. Hai muối trong X là A. Fe(NO3)2 và AgNO3. B. AgNO3 và Zn(NO3)2. C. Zn(NO3)2 và Fe(NO3)2. D. Fe(NO3)3 và Zn(NO3)2. PIN ĐIỆN 66. Từ các cặp oxi hoá khử sau: Fe 2+/Fe , Mg2+/Mg , Cu2+/Cu và Ag+/Ag , số pin điện hoá có thể lập được tối đa là: A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 67. Trong pin ®iÖn ho¸, sù oxi ho¸: A.Chỉ xảy ra ở cực âm B.Chỉ xảy ra ở cực dương C.Xảy ra ở cực âm và cực dương D. Không xảy ra ở cực âm và cực dương 68. Cặp nào sau đây xảy ra trong pin điện hóa: A. Zn2+ + Cu2+ B. Zn2+ + Cu C. Cu2+ + Zn D. Cu + Zn 69. Ph¶n øng ho¸ häc x¶y ra trong pin ®iÖn ho¸: 2Cr + 3Cu 2+ → 2Cr3+ + 3 Cu E 0 cña pin ®iÖn ho¸ lµ: A. 0,4V B. 1,08V C. 1,25V D. 2,5V 0 2+ 0 3+ 70. BiÕt E cña Cu /Cu = +0,34V; E cña Cr /Cr = -0,74VPh¶n øng ho¸ häc x¶y ra trong pin ®iÖn ho¸: 2Au3+ + 3Ni → 2Au + 3Ni2+ . E0 cña pin ®iÖn ho¸ lµ: A. 3,75V B. 2,25V C. 1,75V D. 1,25V 71. Trong pin ®iÖn ho¸ Zn-Cu, ph¶n øng ho¸ häc nµo x¶y ra ë ®iÖn cùc ©m ? A. Cu → Cu2+ + 2e B. Cu2+ + 2e → Cu C. Zn2+ + 2e → Zn D. Zn → Zn2+ + 2e 72. Trong cÇu muèi cña pin ®iÖn ho¸ khi ho¹t ®éng, x¶y ra sù di chuyÓn cña c¸c A. ion B. electrron C. Nguyªn tö kim lo¹i D. Ph©n tö níc 73. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña pin ®iÖn ho¸ Cu - Ag, nång ®é cña c¸c ion trong dung dÞch biÕn ®æi thÕ nµo ? A.Nång ®é cña ion Ag+ t¨ng dÇn vµ nång ®é cña ion Cu2+ t¨ng dÇn B. Nång ®é cña ion Ag+ gi¶m dÇn vµ nång ®é cña ion Cu2+ gi¶m dÇn C. Nång ®é cña ion Ag+ gi¶m dÇn vµ nång ®é cña ion Cu2+ t¨ng dÇn D. Nång ®é cña ion Ag+ t¨ng dÇn vµ nång ®é cña ion Cu2+ gi¶m dÇn 74. Cho biÕt E0 cña Ag+/Ag = +0,8 V vµ E0 cña Hg2+/Hg = + 0,85V. Ph¶n øng ho¸ häc nµo sau ®©y x¶y ra ®îc? A.Hg + Ag+ → Hg2+ + Ag B. Hg2+ + Ag → Hg + Ag+ C.Hg2+ + Ag+ → Hg + Ag D. Hg + Ag → Hg2+ + Ag+ 75. KA09 - Cho suất điện động chuẩn của các pin điện hóa: Zn-Cu là 1,1 V; Cu-Ag là 0,46 V. Bi ết th ế điện cực chuẩn E Ag + / Ag = +0,8V . Thế diện cực chuẩn EZn2+ / Zn và ECu 2+ / Cu có giá trị lần lượt là 0 0 0 A. +1,56 V và +0,64 V B. – 1,46 V và – 0,34 V C. – 0,76 V và + 0,34 V D. – 1,56 V và +0,64 V SỰ ĐIỆN PHÂN 76. Trong qu¸ tr×nh ®iÖn ph©n CaCl2 nãng ch¶y , ë anot x¶y ra pø: A. Oxi ho¸ ion clorua B. Khö ion clorua C. Khö ion canxi D. Oxi ho¸ ion canxi 5
  6. 77. Điện phân dd hỗn hợp HCl, NaCl với điện cực trơ, màng ngăn x ốp. H ỏi trong quá trình đi ện phân pH của dd thế nào ? A. Không thay đổi B. Tăng lên C. Giảm xuống D. Kết quả khác 78. §Ó ®iÒu chÕ kim lo¹i Na, ngêi ta cã thÓ thùc hiÖn pø: A. §iÖn ph©n dd NaOH B. §iÖn ph©n nãng ch¶y NaOH C. Cho Al t¸c dông víi Na2O ë nhiÖt ®é cao D. Cho K vµo dd NaCl ,K m¹nh h¬n Na sÏ ®Èy Na ra khái dd NaCl 79. Trêng hîp nµo ion Na+ kh«ng tån t¹i tù do(linh ®éng), nÕu ta thùc hiÖn c¸c pø ho¸ häc sau? A. NaOH t¸c dông víi HCl B. NaOH t¸c dông víi dd CuCl 2 C. Nung nãng dung dÞch NaHCO3 D. §iÖn ph©n NaOH nãng ch¶y 80. §iÖn ph©n dd NaCl cã mµng ng¨n ,ë catot thu ®îc: A. Na B. H2 C. Cl2 D. NaOH vµ H2 81. §iÖn ph©n nãng ch¶y hoµn toµn 1,9 g muèi clorua cña 1 kim lo¹i ® îc 0,48g kim lo¹i ë catot. Kim lo¹i ®· cho lµ: A. Zn B. Mg C. Na D. Ca 82. Khi điện phân dd muối, giá trị pH ở khu vực gần một đi ện c ực tăng lên. Dd mu ối đem đi ện phân là : A. CuSO4 B. AgNO3 C. KCl D. K2SO4 83. Để điều chế được 1,08g Ag cần đpdd AgNO 3 trong thời gian bao lâu với cường độ dòng đi ện là 5,36 A. C. 60 phút D. Kết quả khác. A. 20 phút B. 30 phút 84. Khi ®iÖn ph©n dd muèi b¹c nitrat trong 10 phót ®· thu ®îc 1,08 gam b¹c ë cùc ©m. Cêng ®é dßng ®iÖn lµ: A. 1,6 A B. 1,8 A C. 16A D. 18A 85. §iÖn ph©n dd CuSO4 b»ng ®iÖn cùc tr¬ víi dßng ®iÖn cã cêng ®é I= 0,5 A trong thêi gian 1930 gi©y th× khèi lîng ®ång vµ thÓ tÝch khÝ O2 sinh ra(ë ®ktc) lµ: A. 0,32 gvµ 0,112 lÝt B. 0,32g vµ 0,056 lÝt C. 0,64g vµ 0,056 lÝt D. 1,28g vµ 0,224 lÝt 86. §iÖn ph©n dd muèi MCln víi ®iÖn cùc tr¬ thÊy ë catot thu ®îc 16 g kim lo¹i M th× ë anot thu ®îc 5,6 lÝt khÝ (®ktc) . Kim lo¹i M lµ: A. Mg B. Cu C. Fe D. Zn 87. §iÖn ph©n nãng ch¶y mét muèi clorua kim lo¹i kiÒm, ng êi ta thu ®îc 0,896 lÝt khÝ (®ktc) ë mét ®iÖn cùc vµ 3,12 g kim lo¹i kiÒm ë ®iÖn cùc cßn l¹i.C«ng thøc ho¸ häc cña mu ối lµ: A. NaCl B. KCl C. LiCl D. RbCl 88. Ngêi ta ®iÖn ph©n muèi clorua cña 1 kim lo¹i ë tr¹ng th¸i nãng ch¶y . Sau mét thêi gian , ë catot sinh ra 8 gam kim lo¹i , ë anot gi¶i phãng 4,48lÝt khÝ (®ktc).C«ng thøc cña mu ối lµ: A. MgCl2 B. NaCl C. CaCl2 D. KCl 89. Hçn hîp X gåm hai muèi clorua cña hai kim lo¹i. §iÖn ph©n nãng ch¶y hÕt 15,05 gam hh X thu ®îc 3,36 lÝt khÝ (®ktc) ë anot vµ mgam kim lo¹i ë catot.TrÞ sè cña m lµ: A. 2,2 gam B. 4,4 gam C. 3,4 gam D. 9,725 g ĂN MÒN KIM LOẠI 90. Trường hợp nào sau đây xảy ra ăn mòn hoá học: A. Để một vật bằng gang ngoài không khí ẩm B. Ngâm Zn trong dung dịch H2SO4 lãng có vài giọt dung dịch CuSO4 C. Thiết bị bằng thép của nhà máy sản xuất NaOH, Cl2, tiếp xúc với Cl2 D. Tôn lợp nhà xây sát, tiếp xúc với không khí ẩm. 91. Có các cặp kim loại sau tiếp xúc với nhau Al-Fe ; Zn-Fe ; Sn-Fe ; Cu-Fe đ ể lâu trong không khí ẩm . Cặp mà sắt bị ăn mòn là A. Chi có cặp Al-Fe ; B. Chi có cặp Zn-Fe ; C. Chi có cặp Sn-Fe ; D. Cặp Sn-Fe và Cu-Fe 92. Ăn mòn điện hoá và ăn mòn hoá học khác nhau ở điểm A. Kim loại bị phá huỷ B. Có sự tạo dòng điện C. Kim loại có tính khử bị ăn mòn D. Có sự tạo dòng đi ện đồng th ời kim lo ại có tính kh ử m ạnh h ơn b ị ăn mòn 6
  7. 93. Trong động cơ đốt trong các chi tiết bằng thép bị mòn là do A. Ăn mòn cơ học B. Ăn mòn điện hoá C. Ăn mòn hoá học D. Ăn mòn hoá học và ăn mòn cơ học 94. Người ta tráng một lớp Zn lên các tấm tôn bằng thép , ống dẫn nước bằng thép vì A. Zn có tính khử mạnh hơn sắt nên bị ăn mòn trước , thép được bảo vệ . B. Lớp Zn có màu trắng bạc rất đẹp C. Zn khi bị oxi hoá tạo lớp ZnO có tác dụng bảo vệ D. Zn tạo một lớp phủ cách li thép với môi trường 95. KA09 - Cho các hợp kim sau: Cu-Fe (I); Zn –Fe (II); Fe-C (III); Sn-Fe (IV). Khi ti ếp xúc v ới dung d ịch chất điện li thì các hợp kim mà trong đó Fe đều bị ăn mòn trước là: A. I, II và III. B. I, II và IV. C. I, III và IV. D. II, III và IV. ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI 96. Nguyªn t¾c chung ®Ó ®iÒu chÕ kim lo¹i lµ: A. Dïng chÊt oxi ho¸ thÝch hîp hay dßng ®iÖn ®Ó oxi ho¸ c¸c hîp chÊt cña kim lo¹i nh»m t¹o kim lo¹i t ¬ng øng B. Dïng ph¬ng ph¸p nhiÖt luyÖn hay thuû luyÖn ®Ó ®iÒu chÕ kim lo¹i ®øng sau nh«m trng d·y thÕ ®iÖn ho¸ C. Dïng ph¬ng ph¸p ®iÖn ph©n nãng ch¶y ®Ó ®iÒu chÕ c¸c kim lo¹i Mg,Al, còng nh c¸c kim lo¹i kiÒm , kiÒm thæ D. Dïng chÊt khö thÝch hîp hay dßng ®iÖn ®Ó khö hîp chÊt cña kim lo¹i 97. Kim loại nào sau đây chỉ có thể điều chế bằng phương pháp điện phân: A. Cu B. Mg C. Ag D. Fe 98. Từ dung dịch muối AgNO3 để điều chế Ag ta dùng phương pháp A.thuỷ luyện B. nhiệt phân. C.điện phân dung dịch D. cả A,B,C 99. Những kim loại nào sau đây có thể điều ch ế được từ Oxit bằng ph ương pháp nhi ệt luy ện nh ờ ch ất khử CO: A. Fe, Al, Cu B. Mg, Zn, Fe C. Fe, Mn, Ni D. Cu, Cr, Ca 100. Nh÷ng kim lo¹i nµo sau ®©y cã thÓ ®îc ®iÒu chÕ tõ «xÝt b»ng ph¬ng ph¸p nhiÖt luyÖn nhê chÊt khö CO A. Ni , Cu , Ca B . Zn , Mg , Fe C. Fe , Mn , Ni D. Fe , Al , Cu 101. Nh÷ng kim lo¹i nµo sau ®©y chØ cã thÓ ®iÒu chÕ b»ng ph ¬ng ph¸p ®iÖn ph©n nãng ch¶y hîp chÊt cña chóng ? A. Fe , Al , Cu B. Al , Mg , K C. Na, Mn ,Ni D. Ni,Cu, Ca 102. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y kh«ng ®óng? A: Kim lo¹i Na ®îc ®iÒu chÕ tõ NaCl nc ®iÖn ph©n B: Kim lo¹i Mg ®îc ®iÒu chÕ tõ MgO b»ng chÊt khö CO ë t0 cao C: Kim lo¹i Al ®îc ®iÒu chÕ tõ Al2 O3 b»ng ®iÖn ph©n nãng ch¶y D: Kim lo¹i Fe ®îc ®iÒu chÕ tõ Fe2O3 b»ng chÊt khö CO ë t0 cao. 103. Dïng khÝ H2, CO ®Ó khö ion kim lo¹i trong oxit lµ ph ¬ng ph¸p cã thÓ dïng ®Ó ®iÒu chÕ kim lo¹i nµo sau ®©y: A. Mg B. Al C. Fe D. Ag 104. Thæi 1 lîng hh khÝ CO vµ H2 d ®i chËm qua mét hh nung nãng gåm Al2O3, CuO, Fe2O3, Fe3O4. KÕt qu¶ thu ®îc chÊt r¾n gåm : A. Cu, Fe, Al2O3 B. Cu, FeO, Al C. Cu, Fe3O4, Al2O3 D. Cu, Fe, Al 105. Hh bột gồm FeO, CuO, MgO, Al2O3, Dùng CO dư để khử hoàn toàn hh trên ở nhiệt độ cao. Hh rắn thu được là: 7
  8. A. Fe, Cu, MgO, Al B. Fe, Cu, Mg, Al2O3 C. Fe, Cu, MgO, Al2O3 D. Fe, Cu, Mg, Al 106. Những kim loại nào sau đây có thể được điều ch ế từ oxit, bằng phương pháp nhi ệt luy ện nh ờ ch ất khử CO A. Fe, Ag, Al B. Pb, Mg, Fe C. Fe, Mn, Ni D. Ba, Cu, Ca 107. Khi cho luồng khí hiđro (có dư ) đi qua ống nghi ệm ch ứa Al 2O3 , FeO, CuO , MgO nung nóng , đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn . Chất rắn còn lại trong ống nghiệm gồm : A. Al , Fe , Cu , Mg B. Al2O3 , Fe , Cu , MgO C. Al2O3 , Fe , Cu , Mg D. Al , Fe , Cu , MgO 108. Khi cho luồng khí hiđro ( dư) đi qua ống sứ chứa Al2O3 , FeO , CuO , nunng nóng , đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn . Chất rắn nào còn lại trong ống nghiệm ? A . Al, Fe, CuO . B. Al, Fe, Cu ; C. Fe, Cu , Al2O3, D. Fe, CuO, Al2O3 109. KA09 - Dãy các kim loại đều có thể được điều ch ế bằng ph ương pháp đi ện phân dung d ịch mu ối của chúng là: A. Ba, Ag, Au. B. Fe, Cu, Ag. C. Al, Fe, Cr. D. Mg, Zn, Cu. 110. Tõ dd MgCl2 ta cã thÓ ®iÒu chÕ Mg b»ng c¸ch : A. §iÖn ph©n dd MgCl2 B. C« c¹n dd råi ®iÖn ph©n MgCl2 nãng ch¶y C. Dïng Na kim lo¹i ®Ó khö ion Mg2+ trong dd D. ChuyÓn MgCl2 thµnh Mg(OH)2 råi thµnh MgO vµ khö MgO b»ng CO 111. Tõ Ca(OH)2 ngêi ta ®iÒu chÕ Ca b»ng c¸ch nµo trong c¸c c¸ch sau? 1/ §iÖn ph©n Ca(OH)2 nãng ch¶y 2/ Hoµ tan Ca(OH)2 vµo dd HCl sau ®ã ®iÖn ph©n dd CaCl2 cã mµng ng¨n 3/ NhiÖt ph©n Ca(OH)2 sau ®ã khö CaO b»ng CO hoÆc H2 ë nhiÖt ®é cao 4/ Hoµ tan Ca(OH)2 vµo dd HCl,c« c¹n dd råi ®ph©n CaCl2 nãng ch¶y. C¸ch lµm ®óng lµ: A. 1 vµ 4 B. chØ cã 4 C. 1,3 vµ 4 D. c¶ 1,2,3 vµ 4 112. Cã 1 hh díi d¹ng bét gåm Ag vµ Cu. Ngêi ta lo¹i bá ®ång trong hh ®ã b»ng c¸ch: 1/ Cho hh nµy vµo dd AgNO3 d, Cu tan hÕt ,sau ®ã läc lÊy Ag 2/ Cho hh nµy vµo dd HCl, Cu tan hÕt ta läc lÊy Ag 3/ §un nãng hh trong oxi d, sau ®ã cho hh s¶n phÈm vµo dd HCl, Ag kh«ng tan, ta läc lÊy Ag 4/ Cho hh nµy vµo dd HNO3 ,Cu tan, Ag kh«ng tan ta läc lÊy Ag. C¸ch lµm ®óng lµ: A. 1 vµ 2 B. 1 vµ 3 C. 3 vµ 4 D. c¶ 1,2,3,4 113. Cho 6,72 lít H2 (đkc) đi qua ống đựng 32 gam CuO nung nóng thu được chất rắn A. Th ể tích dd HCl đủ đề tác dụng hết với A là A. 0,2 lít B. 0,1 lít C. 0,3 lít D. 0,01 lít 114. §Ó khö hoµn toµn 46.4g hçn hîp FeO, Fe 2O3, Fe3O4 cÇn dïng 0.8 mol khÝ CO Lîng s¾t sinh ra lµ: A. 25.2g B. 28g C. 33.6g D. 16g 115. Dùng khí CO để khử hoàn toàn đến kim loại một hỗn hợp gồm CuO, Fe3O4, Fe2O3 thấy có 4,48 lít CO2 (đktc) thoát ra.Thể tích khí CO (đktc) đã tham gia phản ứng là A 2,24 lít. B 4,48 lít. C. 1,12 lít. D 3,36 lít 116. KA09 - Cho luồng khí CO (dư) đi qua 9,1 gam hỗn hợp gồm CuO và Al2O3 nung nóng đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được 8,3 gam chất rắn. Khối lượng CuO có trong hỗn hợp ban đầu là A. 0,8 gam. B. 8,3 gam. C. 2,0 gam. D. 4,0 gam. 117. Thổi một luồng khí CO qua ống sứ đựng mg hỗn hợp Al 2O3, MgO, FeO,CuO nung nóng. Khí thoát ra được sục vào nước vôi trong dư, thu được 15g kết tủa trắng, sau phản ứng chất rắn trong ống sứ có khối lượng 200g. Tính m? 8
  9. D.Kết quả khác A. 202,4g B. 217,4g C. 219,8g 9

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản