TÍNH CHẤT KẾT HỢP CỦA PHÉP NHÂN

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
368
lượt xem
43
download

TÍNH CHẤT KẾT HỢP CỦA PHÉP NHÂN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Nhận biết được tính chất kết hợp của phép nhân . - Vận dụng tính chất kết hợp và giao hoán của phép nhân vào tính giá trị của biểu thức bằng cách thuận tiện nhất

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TÍNH CHẤT KẾT HỢP CỦA PHÉP NHÂN

  1. TÍNH CH T K T H P C A PHÉP NHÂN I. M c tiêu : Giúp hs : - Nh n bi t ư c tính ch t k t h p c a phép nhân . - V n d ng tính ch t k t h p và giao hoán c a phép nhân vào tính giá tr c a bi u th c b ng cách thu n ti n nh t II dùng d y h c : B ng ph có k s n b ng s có n i dung : a b c (a x b ) x c ax(bxc) 3 4 5 5 2 3 4 6 2 III Các ho t ng d y và h c: Tg Ho t ng c a th y Ho t ng c a trò 1 Ki m tra bài cũ :G i hai hs tr l i - Ba hs lên b ng th c - Phát bi u tính ch t giao hi n hoán c a phép nhân và vi t công th cc a nó. - Khi nhân m t s v i 10, 100, 1000 ta có th làm th nào
  2. ? -Khi chia m t s tròn - Hs nghe. ch c, tròn trăm , tròn nghìn, .. cho10, 100 ,1000, …, ta có th làm th nào ? - Nh n xét. 2 Bài m i : 21Gi i thi u bài : - Hai hs làm b ng, c V i phép nhân, v a r i l p làm v nháp chúng ta ã ư c h c v tính ch t giao hoán.Ti t h c hôm - Hs nh n xét nay chúng ta s ư c làm quen - Giá tr c a hai bi u v i m t tính ch t n a c a nó , th cnày b ng nhau ó là tính ch t k t h p . - Có d ng là (a x b )x c - Gv ghi bài lên b ng và a x ( b x c ) 2.2 Gi i thi u tính ch t k t h p: - Hs theo dõi tìm hi u n i dung bài h c,chúng ta th c hi n các bài t p sau : - Trong các trư ng -Gv ghib ng h p, hai bi u th c u có giá 1) Tính và so sánh giá tri tr b ng nhau. c a hai bi u th c - Hs th c hi n yêu ( 2 x 3) x 4 và 2 x ( 3
  3. x4) c uvào nháp , hai hs làm -Yêu c u hs tính giá tr b ng hai bi u th c - Hs nh n xét. +Em hãy nh n xét bài - Giá tr c a hai bi u làm c a b n ? th c b ng nhau +Hãy so sánh giá tr c a hai bi u th c này ? - Giá tr c a 2 bi u - Gv ghi (2 x 3 ) x 4 = 2 th c luôn b ng nhau x(3x4) -Gv: N u xem 2là a , 3 là b ,4 là c, hai bi u th c (2 x 3 ) x 4 và 2 x ( 3 x 4 ) có d ng là nh ng bi u th c ch a ch nào ? - Hs xung phong tr l i. - Gv nêu : Khi a = 2, b = 3 , c = 4 , hai bi u th c ( a x b) x c ; a x ( b x c ) có giá tr b ng nhau và b ng 24. Còn các - Hs theo dõi . trư ng h p khác c a a, b, c, thìgiá tr c a chúng như th nào, chúng ta s tìm hi u bài t p 2: - 1 em c yêu c u . - Gv treo b ng ph ã - Tính b ng hai cách chu n b s n, gi i thi u b ng và nêu yêu c u c a bài t p. - Hs T 1, t 2 tính giá tr - Hai hs làm b ng, c
  4. c a bi u th c th nh t .T 3, t l p làm v 4 tính giá tr c a bi u th c hai - Yêu c u hs nh n xét bài c a b n trên b ng. - Hs làm vi c theo - Gv : Hãy so sánh giá tr nhóm c a hai bi u th c khi a= 3, b = - i di n nhómtrình 4, c = 5. bày và gi i thích cách làm Tương t cho các trư ng h p còn l i -Em có nh n xét gì v giá tr c a hai bi u th c trong ba - Tìm ư c s b bàn trư ng h p trên? gh trong 8 phòng . - Gv : Ta nh n th y, giá tr c a hai bi u th c này luôn luôn b ng nhau - L y 2nhân v i s b - Nêu và vi t ( a x b ) x c bàn gh t t c c a 8 phòng . =ax(bxc) - 2Hs làm b ng ,m i - (a x b ) x c là m t tích em làm m t cách, c l p làm nhân v i m ts ; v a x( bx c ) là m t s nhân v i m t tích. - Yêu c u hs phát bi u thành l i - Gv dán pa- nô ghi
  5. n idung và công th c và nêu : ây là tính ch t k t h p c a phép nhân. - Gv: D avào tính ch t này có th tính giá tr c a bi u th c a x b x c b ng hai cách như sau :Gv ghi b ng: a x b x c = (a x b) x c = a x ( b x c) 2.3Luy n t p : Bài 1 : G i hs c yêu c u: - yêu c u ta i u gì? -Ghi b ng 2 x 5 x 4 = ? nêu “ D a vào tính ch t k t h p ta có th tính giá tri bi u th c này b ng hai cách”,và ghi : Cách 1:2 x 5 x 4= (2 x 5 ) x 4 = 10x 4 = 40 Cách 2 : = 2 x( 5 x 4 )= 2 x 20 = 40 - Yêu c u hs làm bài 1a Gv chuy n ý sang bài t p 2, g i hs c yêu c u
  6. 2.Tính b ng cách thu n ti n nh t: Gv lưu ý hs v n d ng tính chát giao hoán và k t h p c a phép nhân tính sao cho thu n ti nnh t . - Gv nh n xét Bài 3 : G i hs c , gv tóm t t -Có 8 phòng h c . M i phòng : 15 b bàn gh . M i b bàn gh : 2 hs . - Có t t c ? hs ang ng i h c. Gv :Bi t m i phòng có 15 b bàn gh , có 8 phòng như th , như v y chúng ta tìm ư c gì ? - ã bi t m i b bàn gh có 2hs , ã tìm ư c s b bàn gh trong t t c 8 phòng. V y làm th nào tính ư c có t t c bao nhiêu hs ang ng i h c ? - Tương t hd n hs gi i
  7. cách th hai -Yêu c u hs làm bài theo m t trong hai cách - Ch m ch a . 3 C ng c , d n dò : hs nêu lai tính ch t k t h p c a phép nhân. Trò chơi : Tính nhanh Tính nhanh giá tr c a các bi u th c b ng cách v n d ng tính ch t c a phép nhân.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản